PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Muzeum jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy pod numerem RIK/8/2000/SPW i posiada osobowość prawną. Siedzibą Muzeum jest m.st. Warszawa, a terenem działalności obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica. Organizatorem Muzeum jest: Miasto Stołeczne Warszawa. Muzeum gromadzi i przechowuje dobra kultury w zakresie historii, sztuki, archeologii, szeroko rozumianej kultury materialnej Warszawy i Mazowsza. Upowszechnia wartości nauki i kultury w oparciu o posiadane muzealia, kształtuje wrażliwość poznawczą i estetyczna. Prowadzi działalność naukową, edukacyjna i wydawniczą. Współpracuje z muzeami historycznymi w kraju i za granicą. Współdziała w upowszechnianiu nauki i sztuki z innymi podmiotami realizującymi cele i zadania związane z działalnością Muzeum w kraju i za granicą – działalność określona przez Organizatora Muzeum w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Miasto Stołeczne Warszawa – nr RIK 8/2000/SPW