STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA I MAJĄTEK

Na mocy Decyzji Nr 146/02 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25.02. 2002 r. nabycie z mocy prawa z dniem 1 czerwca 1992 r. przez Muzeum Historyczne m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy Rynku Starego Miasta 28 prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa położonego w Warszawie przy ul. Rynek Starego Miasta 28, oznaczonego na wyrysie z ewidencji gruntów Nr GN-I-7410/1087/2000 z dnia 30 sierpnia 2000 r. jako działka: nr 35 z obrębu 5-02-09 o powierzchni 2 311 m2. Oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste następuje na lat dziewięćdziesiąt dziewięć tj. do dnia 1 czerwca 2091 r.