Muzeum Warszawy zostało powołane w 1936 roku. Jego siedzibą główną jest 11 zabytkowych kamienic przy Rynku Starego Miasta, wpisanych od 1980 roku na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Muzeum Warszawy to także 9 oddziałów, w tym Muzeum Warszawskiej Pragi, Centrum Interpretacji Zabytku i Muzeum Drukarstwa.

Od 80 lat misją Muzeum Warszawy jest gromadzenie, przechowywanie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów związanych z Warszawą. Prowadząc działalność wystawienniczą, badawczą, wydawniczą, edukacyjną oraz kulturalną, muzeum towarzyszy odbiorcom w poznawaniu fenomenu Warszawy.

Od 2014 r. trwa projekt OdNowa, obejmujący modernizację, konserwację i digitalizację zabytkowych obiektów muzeum, a także realizację nowej wystawy głównej. Na uroczyste otwarcie Muzeum Warszawy w nowej odsłonie zapraszamy w maju 2017 roku.

The Museum of Warsaw was established in 1936. It is located in 11 historic tenement houses at the Old Town Market Place, which is listed as a UNESCO World Heritage Site. The Museum of Warsaw also has 9 branches, which includes the Museum of Praga, the Historic Monument Interpretation Center and the Museum of Printing.

For 80 years the Museum of Warsaw’s mission has been to assemble, store, compile and make accessible Warsaw-related collections. With its exhibitions, research, publications, as well as educational and cultural activities, the museum has been helping its visitors know more about the phenomenon of Warsaw.

A project called OdNowa, which includes the modernization, preservation and digitalization of the museum’s historical objects, as well as the development of a new main exhibition, began in 2014. We will celebrate the reopening of the Museum of Warsaw in its new form in May 2017.