ZBIORY

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z przygotowaniem Muzeum do otwarcia wystawy głównej na Rynku Starego Miasta zostały wstrzymane wypożyczenia zbiorów Muzeum Warszawy oraz realizacja kwerend w terminie od 01.09.2016 r. do 15.06.2017 r. Przepraszamy Państwa za niedogodności i zapraszamy do kontaktu po 15 czerwca 2017 r.

Z wyrazami szacunku,

Agata Korycka-Marciniak
Kierownik Działu Udostępniania Zbiorów

Dział Udostępniania Zbiorów świadczy kompleksowo usługi w zakresie:

Dyrektor Muzeum Warszawy
Ewa-Nekanda Trepka

Rynek Starego Miasta 28-42
00-272 Warszawa

sekretariat@muzeumwarszawy.pl

tel. (+48) 22 596 67 00
fax (+48) 22 596 67 20

Dział Udostępniania Zbiorów

Plac Defilad 1 (Pałac Kultury i Nauki)
00-901 Warszawa

udostepnianiezbiorow@muzeumwarszawy.pl
tel. (+48) 22 656 60 67

Agata Korycka – Kierownik
agata.korycka@muzeumwarszawy.pl
tel. kom. 609 645 640

Agnieszka Rozciecha – Asystent muzealny
agnieszka.rozciecha@muzeumwarszawy.pl
tel. kom. 512 874 443

Aleksandra Różycka – Asystent muzealny
aleksandra.rozycka@muzeumwarszawy.pl
tel. kom. 502 244 645

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW MUZEUM WARSZAWY

KWERENDY

1. Kwerendy przeprowadzane w Muzeum Warszawy przez osoby z zewnątrz, instytucje i firmy są bezpłatne. Osoby prywatne, instytucje i firmy mogą odpłatnie zlecić przeprowadzenie kwerendy pracownikom Muzeum Warszawy. 2. W szczególnych przypadkach Muzeum Warszawy zastrzega sobie prawo do odmowy przeprowadzenia kwerendy. 3. W celu przeprowadzenia kwerendy należy wypełnić formularz (pobierz formularz) i przesłać na e-mail kancelaria@muzeumwarszawy.pl. W przypadku kwerendy przeprowadzanej do wystawy należy wziąć pod uwagę terminy związane z realizacją wypożyczenia eksponatów – Regulamin Udostępniania Zbiorów – wypożyczenia zbiorów. 4. Pracownik Działu Udostępniania Zbiorów najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od zgłoszenia skontaktuje się z Państwem w celu ustalenia terminu oraz szczegółów kwerendy. 5. Kwerendy dot. zbiorów przeprowadzane są w oparciu o:

 • komputerową bazę zbiorów
 • dokumentację naukową dot. zbiorów, przechowywaną w działach merytorycznych
 • zbiory znajdujące się w magazynach (uwaga: fizyczne udostępnianie zbiorów podczas kwerend odbywa się pod opieką wyznaczonego pracownika merytorycznego)
 • konsultacje merytoryczne pracowników Działu Opracowania Zbiorów

WYPOŻYCZENIA ZBIORÓW

1. Muzeum Warszawy użycza swoje zbiory do innych instytucji kultury na podstawie aktualnych aktów prawnych wydanych przez w Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 2. Pisma dotyczące wypożyczeń eksponatów powinny być kierowane do Dyrektora Muzeum minimum 3 miesiące przed planowanym wypożyczeniem. 3. Pismo z prośbą o wypożyczenie zbiorów powinno zawierać:

 • dane instytucji
 • cel wypożyczenia
 • planowany okres wypożyczenia
 • wypełnione i podpisane przez Dyrektora Muzeum (lub osobę upoważnioną) oświadczenie dot. warunków transportu oraz warunków eksponowania użyczonych zbiorów w siedzibie biorącego w użyczenie lub w innym miejscu eksponowania użyczonych zbiorów wraz załącznikiem ze spisem eksponatów (spis powinien zawierać: nr inwentarza/sygnatura oraz dane inwentaryzacyjne – autor, nazwa/tytuł) (pobierz wzór pisma oraz oświadczenie wraz z załącznikiem).

4. Zgody na wypożyczenie zbiorów udziela Dyrektor Muzeum. 5. Wypożyczenie odbywa się na podstawie umowy użyczenia oraz protokołu zdawczo-odbiorczego. 6. Umowa użyczenia określa warunki użyczenia zbiorów oraz zobowiązania strony użyczającej i biorącej w użyczenie. 7. Umowa użyczenia sporządzana jest nie później niż 1 miesiąc przed wypożyczeniem zbiorów. 8. Umowę użyczenia podpisują dyrektorzy instytucji: strony wypożyczającej i biorącej w użyczenie lub osoby do tego upoważnione. 9. Protokół zdawczo-odbiorczy potwierdza wypożyczenie zbiorów. 10. Ze strony użyczającego protokół podpisywany jest przez:

 • Kierownika Działu Udostępniania Zbiorów (lub upoważnionego pracownika Działu)
 • Głównego Konserwatora Zbiorów (lub upoważnionego konserwatora).

Ze strony biorącej w użyczenie protokół podpisuje:

 • osoba upoważniona, posiadająca imienne upoważnienie do odbioru eksponatów podpisane przez Dyrektora Instytucji/Zastępcę Dyrektora lub Głównego Inwentaryzatora Zbiorów

11. Termin użyczenia ustalany jest z Działem Udostępniania Zbiorów. 12. Wydanie/odbiór użyczanych zbiorów odbywa się w siedzibie użyczającego lub w przypadku świadczenia usługi dowozu zbiorów – w siedzibie biorącego w użyczenie lub w innym miejscu ekspozycji zbiorów wcześniej uzgodnionym przez Strony. 13. Transport i pakowanie zbiorów zapewnia biorący w użyczenie lub użyczający (w przypadku świadczenia usługi dowozu zbiorów do miejsca wystawy). 14. W przypadku świadczenia usługi dowozu zbiorów do miejsca wystawy biorący w użyczenie pokrywa wszystkie koszty związane z transportem zbiorów, na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Muzeum Warszawy. 15. Wszystkie wypożyczenia z Muzeum poza granice kraju muszą być objęte odpowiednim ubezpieczeniem komercyjnym lub gwarancją rządową. 16. Kurier muzealny eskortujący obiekty pomiędzy siedzibą muzeum a siedzibą instytucji wypożyczającej może nie zgodzić się na wyładunek lub instalację obiektów, jeżeli uzna, że miejsce ekspozycji nie spełnia ustalonych w umowie warunków. 17. Przedłużenie terminu użyczenia zbiorów może odbyć się tylko za zgodą pisemną Dyrektora Muzeum Warszawy. Pismo w tej sprawie strona biorąca w użyczenie powinna złożyć min. 1 miesiąc przed upływem terminu zwrotu, określonego w protokole zdawczo-odbiorczym. 18. Przedłużenie terminu użyczenia zbiorów nie jest możliwe jeśli:

 • w umowie/protokole użyczenia zostało umieszczone zastrzeżenie konserwatorskie, określające maksymalny czas bezpiecznego eksponowania użyczonych zbiorów
 • Muzeum Warszawy posiada inne plany wystawiennicze bądź naukowo-badawcze wobec użyczonych zbiorów

19. Muzeum Warszawy zastrzega sobie możliwość:

 • kontroli warunków eksponowania zbiorów w siedzibie biorącego w użyczenie przed otwarciem wystawy oraz w uzasadnionych przypadkach podczas trwania wystawy
 • obecności pracownika Muzeum Warszawy podczas transportu użyczanych zbiorów
 • obecności pracownika Muzeum Warszawy w trakcie montażu i demontażu wystawy

ZAMÓWIENIA DOT. DOKUMENTACJI WIZUALNEJ ZBIORÓW

1. Muzeum Warszawy bezpłatnie udostępnia w formie cyfrowej posiadaną dokumentację wizualną zbiorów 2. Muzeum Warszawy zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku braku wizerunku cyfrowego wybranego muzealium – przy ograniczonej dostępności zbiorów, np. spowodowanej scontrum, digitalizacją zbiorów lub innymi kwestiami organizacyjnymi; 3. Aby zamówić dokumentację wizualną zbiorów, należy wypełnić poniższy formularz (pobierz formularz) i przesłać na e-mail kancelaria@muzeumwarszawy.pl. 4. Pracownik Działu Udostępniania Zbiorów skontaktuje się z Państwem najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od zgłoszenia. 5. Zamówienia realizowane są drogą pocztową i mailową. Możliwy jest także odbiór osobisty w siedzibie tymczasowej Muzeum.

KWERENDY

Odbywają się w siedzibie tymczasowej muzeum mieszczącej się na VI piętrze w Pałacu Kultury i Nauki – plac Defilad 1. W wyznaczonych miejscach w Muzeum mogą Państwo skorzystać z komputerowej bazy zbiorów. Zob. Regulamin Udostępniania Zbiorów.

WYPOŻYCZENIA

Wydawanie oraz zwrot zbiorów odbywa się w siedzibie tymczasowej Muzeum w Pałacu Kultury i Nauki – VI piętro lub w innych lokalizacjach, w których znajdują się magazyny zbiorów Muzeum Warszawy. Szczegóły dotyczące miejsca wydawania oraz zwrotu użyczonych zbiorów ustalane są każdorazowo z Działem Udostępniania Zbiorów.

USŁUGA TRANSPORTOWA: DOWÓZ ZBIORÓW DO MIEJSCA WYSTAWY

Muzeum Warszawy odpłatnie oferuje transport zbiorów wraz z kurierem muzealnym i ochroną konwoju ze swojej siedziby do miejsca ich użyczenia. Odbiór eksponatów odbywa się wówczas w siedzibie organizatora wystawy.

Dysponujemy nowoczesnymi, profesjonalnie wyposażonymi środkami transportu umożliwiającymi bezpieczny transport dóbr kultury. Szczegółowych Informacji udziela Dział Udostępniania Zbiorów.