Używamy plików cookies do zbierania informacji dotyczących korzystania z serwisu Muzeum Warszawy i jego oddziałów. W każdej chwili możesz zablokować obsługę plików cookies w swojej przeglądarce. Pamiętaj, że zmiany ustawień w przeglądarce mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji stron internetowych naszego serwisu.

Prawna ochrona zbiorów

Na stronie internetowej Muzeum Warszawy zamieszczone są odwzorowania cyfrowe zbiorów, będących w domenie publicznej, udostępnianych na licencji Creative Commons oraz utwory chronione, prezentowane przez Muzeum w ramach dozwolonego użytku.

Przy wizerunkach zbiorów zastosowano odpowiednie oznaczenia ze względu na obowiązującą te przedmioty ochronę prawnoautorską.

 

 1. Domena Publiczna 

Znakiem domeny publicznej oznaczono zbiory, które nie są objęte ochroną przez prawo autorskie, lub utwory, do których wygasły autorskie prawa majątkowe.

 • Utwory można:

– kopiować,

– zmieniać i remiksować,

– rozpowszechniać,

– przedstawiać i wykonywać.

 • Warunki wykorzystania:

– bez konieczności uzyskania zgody na użycie utworu,

– oznaczenie imieniem i nazwiskiem autora,

– oznaczenie właściciela: Muzeum Warszawy,

– oznaczenie Domeny Publicznej.

 

 1. Licencje Creative Commons

CC BY-ND 4.0 | Znakiem licencji Creative Commons oznaczono utwory, chronione przez prawo autorskie, do których Muzeum Warszawy pozyskało autorskie prawa majątkowe.

 • Utwory można:

– kopiować,

– rozpowszechniać,

– przedstawiać i wykonywać.

 • Warunki wykorzystania:

– oznaczenie imieniem i nazwiskiem autora,

– pozostawienie utworu w oryginalnej postaci,

– oznaczenie licencji CC BY-ND 4.0,

– oznaczenie właściciela: Muzeum Warszawy.

 

CC BY-NC-ND 4.0 | Znakiem licencji Creative Commons zostały oznaczone utwory, objęte ochroną przez prawo autorskie, do których Muzeum Warszawy pozyskało licencje.

 • Utwory można:

– kopiować,

– rozpowszechniać,

– przedstawiać i wykonywać.

 • Warunki wykorzystania:

– oznaczenie imieniem i nazwiskiem autora,

– użycie niekomercyjne,

– pozostawienie utworu w oryginalnej postaci,

– oznaczenie licencji CC BY-NC-ND 4.0,

– oznaczenie właściciela: Muzeum Warszawy.

Jeżeli chcesz wykorzystać utwór na innych zasadach, skontaktuj się z Działem Udostępniania Zbiorów.

 

 1. Wszelkie prawa zastrzeżone

Oznaczono tak utwory, do których autorskie prawa majątkowe nie wygasły, a Muzeum Warszawy nie posiada pełni praw autorskich. Muzeum prezentuje te utwory w ramach dozwolonego użytku (Podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Art. 33³). Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie utworów przez inne osoby w sposób naruszający obowiązujące prawo.

 • Warunki wykorzystania:

– nie można kopiować,

– nie można zmieniać i remiksować,

– nie można rozpowszechniać,

– nie można przedstawiać i wykonywać,

– nie można używać komercyjnie,

– wymagane jest uzyskanie zgody właścicieli autorskich praw majątkowych (artystów, spadkobierców, instytucji lub prywatnych kolekcjonerów).

Jedynie w ramach dozwolonego użytku prywatnego i publicznego można korzystać nieodpłatnie i bez zezwolenia właścicieli praw z utworów oznaczonych jako „Wszelkie prawa zastrzeżone”.

Korzystając ze zbiorów Muzeum Warszawy należy pamiętać, by chronić reputację twórców i instytucji. Zwracamy się z prośbą, by okazywać szacunek dla twórców i oryginalnych prac, a także nie wykorzystywać utworów w sposób niezgodny z prawem lub przy ich użyciu wprowadzać w błąd. Jeśli utwór zawiera wrażliwe elementy kulturowe, nie należy go modyfikować ani wykorzystywać w sposób, który mógłby być niezgodny z pierwotnym zamierzeniem twórcy.

 

Słownik pojęć

 • Dozwolony użytek osobisty – oznacza, że każdy może korzystać na własne potrzeby z rozpowszechnionego już chronionego utworu, a także udostępniać utwór osobom pozostającym w relacjach rodzinnych i towarzyskich.

W ramach dozwolonego użytku niedopuszczalne jest publikowanie utworów.

 • Dozwolony użytek publiczny – pozwala określonej grupie osób na korzystanie z utworów objętych autorskimi prawami majątkowymi i musi być uzasadnione istotnymi społecznie celami. Dozwolony użytek publiczny obejmuje możliwość przytaczania utworów, wykorzystania utworów w działalności dydaktycznej i badaniach naukowych, a także udostępniania utworów dla osób niepełnosprawnych.

Dozwolony użytek osobisty i publiczny nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub godzić w interesy twórcy.

 • Licencje Creative Commons – licencje prawne pozwalające udostępniać utwory na zasadach „Pewne prawa zastrzeżone” i jednocześnie respektować prawo autorskie
 • Prawo autorskie – jest systemem, który chroni twórców i ich dzieła. Określa także w jaki sposób można korzystać z prac, które wytworzyły inne osoby. W Muzeum mamy do czynienia z utworami plastycznymi, fotograficznymi, wzornictwa przemysłowego, architektonicznymi i urbanistycznymi, pisanymi, a także audiowizualnymi. Wszystkie te utwory są chronione od chwili powstania. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
 • Prawa autorskie osobiste i majątkowe:

autorskie prawa osobiste – są niezbywalne i nieograniczone czasowo, chronią więź twórcy z utworem, określają prawo do autorstwa utworu, oznaczenia utworu nazwiskiem lub pseudonimem twórcy, nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania, decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności oraz nadzoru nad sposobem korzystania z utworu. (Podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Art. 16)

autorskie prawa majątkowe – mogą być przenoszone na inne osoby i wygasają po pewnym czasie, określają prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji, które przysługuje twórcy, jego spadkobiercom lub osobom upoważnionym przez twórcę. (Podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Art. 17)