Plan Warszawy 1912 W.H. Lindleya

Plan Warszawy 1912 W.H. Lindleya

Ryszard Żelichowski, Paweł E. Weszpiński

William Heerlein Lindley. Plan Warszawy 1912. Plan niwelacyjny miasta Warszawy. Zdjęcie pod kierunkiem Głównego Inżyniera W.H. Lindleya

Trzecia publikacja z serii PLANY WARSZAWY

Opracowany pod kierunkiem Williama Heerleina Lindleya, wydany w 1912 roku Plan niwelacyjny miasta Warszawy w skali 1 : 10 000 to najwierniejsze kartograficzne przedstawienie w małej skali Warszawy z początku XX wieku. To również synteza dzieła Lindleyów, jakim było opracowanie szczegółowych planów Warszawy w latach 1883–1915. Złożyło się na nie ponad osiem tysięcy arkuszy planów, które powstały na potrzeby budowy miejskich wodociągów i kanalizacji.

Lata od upadku powstania styczniowego do pierwszej wojny światowej to z jednej strony okres degradacji Warszawy z pozycji stolicy Królestwa Polskiego do gubernialnego ośrodka na zachodnich rubieżach Cesarstwa Rosyjskiego. Z drugiej zaś jest to czas największych inwestycji infrastrukturalnych w mieście: rozwoju sieci kolejowej, transportu publicznego, budowy nowych mostów; wytyczania ulic i placów; zakładania parków. Dzięki inicjatywie ówczesnego prezydenta Sokratesa Starynkiewicza powstały nowoczesne wodociągi i kanalizacja, a Warszawa znalazła się w elitarnym gronie kilku miast europejskich, w których takie instalacje już funkcjonowały. Praca nad tym przedsięwzięciem związała losy Lindleyów z Warszawą na ponad trzy dekady.

Autorzy planów załącznikowych:
Witold Pietrusiewicz, Paweł E. Weszpiński

Autorzy broszur:
Ryszard Żelichowski, Paweł E. Weszpiński

Projekt graficzny, skład i przygotowanie do druku: Anna Piwowar

Redakcja merytoryczna: Barbara Hensel-Moszczyńska

Redakcja: Małgorzata Jurkiewicz, Małgorzata Mycielska

Opracowanie ikonografii i korekta: Julia Odnous

Redaktor prowadząca: Małgorzata Mycielska

Recenzja tekstu Plan niwelacyjny miasta Warszawy opracowany pod kierunkiem W.H. Lindleya w skali 1 : 10 000 z 1912 roku: dr hab. Wiesław Ostrowski, Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego

Konsultacje: Joanna Dojnik, Archiwum Państwowe w Warszawie; Jacek Uchański, Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A.

Współpraca: Archiwum Państwowe w Warszawie, Muzeum Geodezyjne Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego S.A.

340 stron (książka); reprint Planu niwelacyjnego miasta Warszawy, 76 × 105 cm; Plan niwelacyjny miasta Warszawy z naniesioną siatką ulic z 2016 roku, 76 × 105 cm (opracowanie: Witold Pietrusiewicz); Plan niwelacyjny miasta Warszawy z zaznaczonymi najważniejszymi obiektami, 76 × 105 cm (opracowanie: Paweł E. Weszpiński); broszura Obiekty oznaczone na Planie niwelacyjnym miasta Warszawy opracowanym przez W.H. Lindleya, wydanym w Warszawie w 1912 roku (opracowanie: Ryszard Żelichowski, współpraca Paweł E. Weszpiński); broszura Ulice i place oznaczone na Planie niwelacyjnym miasta Warszawy opracowanym przez W.H. Lindleya, wydanym w Warszawie w 1912 roku (opracowanie: Paweł E. Weszpiński).

Format: 130 x 240 mm

Oprawa twarda, druk kolorowy, wersja językowa: polska

Nakład: 2500 egz.

ISBN 978-83-62189-91-5 (cała publikacja)

Wydawca: Muzeum Warszawy

Wydanie I

Warszawa 2016

Seria PLANY WARSZAWY to prezentacja wybitnych dzieł kartograficznych ze zbiorów Muzeum Warszawy, dzięki którym można prześledzić rozwój przestrzenny stolicy od połowy XVII do połowy XX wieku. Każda z publikacji zawiera m.in. reprint planu, jego szczegółową analizę kartograficzną oraz szkic historyczny o Warszawie z czasów jego powstania.

Koncepcja serii i poszczególnych publikacji z serii: Paweł E. Weszpiński

Projekt graficzny serii: Anna Piwowar

Dotychczas ukazały się dwie publikacje: Plan Warszawy 1768 Georges’a Louisa Le Rouge’a oraz Plan Warszawy 1939 Książnicy-Atlas. W 2017 roku zostanie wydany Plan Warszawy 1882 Korpusu Inżynierów Wojskowych w opracowaniu Henryka Bartoszewicza i Pawła E. Weszpińskiego.

Od kamienicy do muzeum | From a Tenement House to a Museum

Od kamienicy do muzeum | From a Tenement House to a Museum

Historia siedziby Muzeum Warszawy na Rynku Starego Miasta | The History of the Museum of Warsaw’s Site in the Old Town Market Square

Tematem opracowania jest historia siedziby muzeum poświęconego dziejom Warszawy na Rynku Starego Miasta – od 1911 roku, gdy Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości zakupiło kamienicę Baryczków, do 1955 roku, w którym zakończyła się odbudowa stolicy ze zniszczeń II wojny światowej i została otwarta pierwsza wystawa stała Muzeum Historycznego m.st. Warszawy. W książce podjęto próbę nie tylko przedstawienia skomplikowanych procesów przebudowy i odbudowy kamienic staromiejskich z przeznaczeniem na instytucję muzealną, ale także ukazania tychże obiektów w szerszym kontekście zmieniającego się̨ znaczenia Starego Miasta, problemów konserwatorskich i uwarunkowań́ politycznych.

Małgorzata Popiołek (1986) studiowała historię sztuki w Warszawie i we Fryburgu Bryzgowijskim oraz ochronę zabytków w Berlinie. Jest autorką książki Powojenna odbudowa ulicy Nowy Świat w Warszawie (2012), jak również artykułów naukowych z zakresu historii architektury i urbanistyki w Polsce i w Niemczech w XX wieku. Obecnie przygotowuje pracę doktorską na temat przedwojennych korzeni programu odbudowy historycznego centrum Warszawy.

This publication describes the history of the premises of a museum, dedicated to the history of Warsaw, in the Old Town Market Square. It covers the period from 1911, when the Society for the Preservation of Historical Monuments of the Past acquired the Baryczka House, to 1955, the year in which the post-Second World War reconstruction of Warsaw was completed and the first permanent exhibition at the Museum of the Capital City of Warsaw was launched. The aim is to illustrate the complex processes of redevelopment and reconstruction of the Old Town buildings intended for a museum institution, as well as to present them in a broader context of the changing significance of the Old Town, the conservation issues, and the political circumstances.

Małgorzata Popiołek (1986) studied history of art in Warsaw and in Freiburg im Breisgau, and preservation of monuments in Berlin. She is the author of the book titled Postwar Reconstruction of the Nowy Świat Street in Warsaw (2012), and of research papers on the history of architecture and urban planning in the 20th-century Poland and Germany. She is currently working on a doctoral thesis on the prewar origins of the Warsaw historical centre reconstruction programme.

 

Od kamienicy do muzeum / From a Tenement House to a Museum
Redakcja merytoryczna / Scholarly editing: Barbara Hensel-Moszczyńska
Redakcja / Editing: Katarzyna Sobolewska
Korekta tekstu polskiego / Polish proofreading: Julia Odnous
Tłumaczenie / Translation: Anna Micińska
Korekta tekstu angielskiego / English proofreading: Zofia Sochańska
Indeks osób / Index of names: Agnieszka Rasmus-Zgorzelska
Fotoedycja / Photo editing: Monika Walendowska, Julia Odnous, Agnieszka Rasmus-Zgorzelska
Opracowanie rzutów na podstawie materiałów archiwalnych / Draft of plans based on the archival materials: Beata Gula
Konsutacja merytoryczna opracowania / Scholarly consultation of the draft: Barbara Hensel-Moszczyńska
Redaktor prowadząca / Managing editor: Agnieszka Rasmus-Zgorzelska
Koncepcja i koordynacja / Concept and coordination: Małgorzata Mycielska
Projekt graficzny i skład / Graphic design and layout: Iwo Rutkiewicz

Wydawca / Published by: Muzeum Warszawy / Museum of Warsaw

Wydanie I / 1st edition

Warszawa / Warsaw 2016

ISBN: 978-83-62189-82-3

© Chomętowscy, A. Funkiewicz, W. Juszczak, J. Metzger, A. Myszkowski, M. Wojtowicz, K. Zachwatowicz, Żarynowie

© Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Muzeum Powstania Warszawskiego, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Politechnika Warszawska

© Muzeum Warszawy

Złożono krojami / Typeset with: Guardian Egyptian, Guardian Sans.

Legendy warszawskie. Antologia

Legendy warszawskie. Antologia

Legendy warszawskie. Antologia

Legendy warszawskie. Antologia to nowa, ponad sześćsetstronicowa i bogato ilustrowana publikacja Muzeum Warszawy, obejmująca 61 tekstów powstałych od połowy XIX wieku do drugiej dekady XXI wieku, która daje czytelnikom dostęp do legendarnych dziejów Warszawy w powiązaniu z topografią współczesnego miasta. Patrząc przez pryzmat legend, możemy dostrzec ukryty wymiar znanych sobie miejsc, a na wydarzenia i postaci z przeszłości spojrzeć w nowym świetle.

Tak obszerne wydawnictwo poświęcone wyłącznie warszawskim legendom ukazuje się po raz pierwszy. O wyjątkowości książki świadczy jednak nie tylko obfitość i różnorodność zebranych w niej lokalnych podań, lecz także jej oryginalna struktura, przemyślany wybór tekstów i ich staranne opracowanie edytorskie, unikatowa szata graficzna i ilustracje autorstwa Wojciecha Pawlińskiego oraz teksty popularnonaukowe przygotowane przez specjalistów z Działu Badań nad Warszawą Muzeum Warszawy i Pracowni Studiów Miejskich Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego.

Podstawą legend umieszczonych w antologii są ich wersje utrwalone na piśmie, przede wszystkim wydania literackie w kształcie nadanym przez takich twórców, jak: Artur Oppman, Ewa Szelburg-Zarembina, Hanna Januszewska, Maria Krüger, Wanda Chotomska, Zdzisław Nowak. Jednocześnie tom zawiera kilka warszawskich podań zebranych „w terenie” i spisanych jeszcze w XIX wieku przez folklorystów i historyków: Kazimierza Władysława Wójcickiego, Romana Zmorskiego, Walerego Przyborowskiego. Ponadto w publikacji znalazły się nowe opracowania literackie  legend,  krążących dotychczas tylko w obiegu ustnym i w Internecie.

W antologii zastosowano klucz topograficzno-historyczny. Rozdziały-lokalizacje otwierają zwięzłe noty przybliżające historię i współczesny charakter (stan zachowania, funkcje) miejsc, z którymi wiążą się poszczególne legendy. W obrębie rozdziałów legendy są zaś ułożone chronologicznie, według daty wydania, na podstawie którego tekst przytoczono w publikacji.

W większości lokalizacji zestawiono ze sobą kilka wariantów tych samych opowieści, opracowanych przez różnych autorów i wydanych w różnych latach. Dzięki temu możemy zarówno śledzić przemiany poszczególnych wątków i motywów, które odzwierciedlają ewolucję społecznych wyobrażeń na temat przeszłości Warszawy, jak i zaobserwować ciągłość zasadniczych struktur fabularnych – owego niematerialnego dziedzictwa, które jest szczególnie cenne w mieście tak silnie doświadczonym przez historię jak Warszawa.

Publikacji towarzyszy Mapa legend warszawskich, obejmująca Stare i Nowe Miasto, dzięki której można odbyć spacer śladami legendarnych postaci. Mapa uwzględnia lokalizacje związane z legendami wraz z krótkimi opisami miejsc i obiektów.

Legendy warszawskie. Antologia

Wybór legend: Anna Marta Zdanowska
Opracowanie, przypisy, redakcja i korekta: Julia Odnous
Ilustracje, projekt graficzny i skład: Wojciech Pawliński
Redaktor prowadząca: Małgorzata Mycielska

Szkic historyczny o Warszawie: Krzysztof Zwierz
Posłowie: Łukasz Bukowiecki

Noty rozdziałowe: Łukasz Bukowiecki, Zuzanna Flisowska, Marcin Gołąb, Agnieszka Witkowska-Krych (Pracownia Studiów Miejskich Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego)
Redakcja merytoryczna not rozdziałowych: Barbara Hensel-Moszczyńska

Konsultacja merytoryczna przypisów: Barbara Hensel-Moszczyńska, Izabella Maliszewska, Romuald Morawski, Aleksandra Sołtan-Lipska, Krzysztof Zwierz (Dział Badań nad Warszawą Muzeum Warszawy); Jacek Bochiński, Anna Marta Zdanowska

Słownik pojęć, nazw i określeń: Anna Marta Zdanowska
Indeks nazw osobowych: Julia Odnous, Anna Marta Zdanowska

624 s., format: 230 x 165 mm, oprawa twarda

Wydawca: Muzeum Warszawy
Wydanie I, Warszawa 2016
ISBN 978-83- 62189-80-9
Nakład: 2000 egz.

Mapa legend warszawskich

Koncepcja mapy: Małgorzata Mycielska, Julia Odnous, Anna Marta Zdanowska
Noty na podstawie tekstów: Łukasza Bukowieckiego, Zuzanny Flisowskiej, Marcina Gołąba, Agnieszki Witkowskiej-Krych (Pracownia Studiów Miejskich Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego)

Redakcja: Julia Odnous, Małgorzata Mycielska
Korekta: Urszula Drabińska
Opracowane graficzne: Wojciech Pawliński
Opracowanie kartograficzne: Witold Pietrusiewicz

Mapa składana z banderolą, format: B3

Wydawca: Muzeum Warszawy
Wydanie I, Warszawa 2016
ISBN 978-83-62189-81-6

Nakład: 2000 egz.

Nagrody:

Konkurs na książkę edytorsko doskonałą „Edycja” 2015/2016 – nagroda w kategorii Forma oraz Nagroda Specjalna

Konkurs „Książka Roku 2016” Polskiej Sekcji IBBY – Wyróżnienie graficzne w kategorii Ilustracja dla Wojciecha Pawlińskiego

ibby_wyroznienie

INSTAGRAM MUZEUM WARSZAWY