Udostępnianie zbiorów

 • Wypożyczenia i kwerendy wstrzymane do 15 czerwca 2017 roku

   Informacja o wstrzymaniu wypożyczeń i realizacji kwerend do 15 czerwca 2017 roku

   Informujemy, że w związku z przygotowaniem Muzeum do otwarcia wystawy głównej na Rynku Starego Miasta zostały wstrzymane wypożyczenia zbiorów Muzeum Warszawy oraz realizacja kwerend w terminie od 01.09.2016 r. do 15.06.2017 r. Przepraszamy Państwa za niedogodności i zapraszamy do kontaktu po 15 czerwca 2017 r.

 • Organizacja kwerend

   KWERENDY

   1. Kwerendy przeprowadzane w Muzeum Warszawy przez osoby z zewnątrz, instytucje i firmy są bezpłatne. Osoby prywatne, instytucje i firmy mogą odpłatnie zlecić przeprowadzenie kwerendy pracownikom Muzeum Warszawy.

   2. W szczególnych przypadkach Muzeum Warszawy zastrzega sobie prawo do odmowy przeprowadzenia kwerendy.

   3. W celu przeprowadzenia kwerendy należy wypełnić formularz (pobierz formularz) i przesłać na e-mail kancelaria@muzeumwarszawy.pl. W przypadku kwerendy przeprowadzanej do wystawy należy wziąć pod uwagę terminy związane z realizacją wypożyczenia eksponatów – Regulamin Udostępniania Zbiorów – wypożyczenia zbiorów.

   4. Pracownik Działu Udostępniania zbiorów najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od zgłoszenia skontaktuje się z Państwem w celu ustalenia terminu oraz szczegółów kwerendy.

   5. Kwerendy dot. zbiorów przeprowadzane są w oparciu o:

   • komputerową bazę zbiorów
   • dokumentację naukową dot. zbiorów, przechowywaną w działach merytorycznych
   • zbiory znajdujące się w magazynach (uwaga: fizyczne udostępnianie zbiorów podczas kwerend odbywa się pod opieką wyznaczonego pracownika merytorycznego)
   • konsultacje merytoryczne pracowników Działu Opracowania Zbiorów
 • Udostępnianie dokumentacji wizualnej zbiorów

   ZAMÓWIENIA DOT. DOKUMENTACJI WIZUALNEJ ZBIORÓW

   1. Muzeum Warszawy bezpłatnie udostępnia w formie cyfrowej posiadaną dokumentację wizualną zbiorów

   2. Muzeum Warszawy zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku braku wizerunku cyfrowego wybranego muzealium – przy ograniczonej dostępności zbiorów, np. spowodowanej scontrum, digitalizacją zbiorów lub innymi kwestiami organizacyjnymi;

   3. Aby zamówić dokumentację wizualną zbiorów, należy wypełnić poniższy formularz (pobierz formularz) i przesłać kancelaria@muzeumwarszawy.pl.

   4. Muzeum zastrzega sobie czas na realizację zamówienia do 7 dni roboczych od daty przyjęcia zamówienia.

   5. Zamówienia realizowane są drogą pocztową i mailową. Możliwy jest także odbiór osobisty w siedzibie tymczasowej Muzeum.

 • Wypożyczenia zbiorów

   WYPOŻYCZENIA ZBIORÓW Z OPCJĄ DOWOZU DO MIEJSCA WYSTAWY

   1. Muzeum Warszawy użycza swoje zbiory do innych instytucji kultury na podstawie aktualnych aktów prawnych wydanych przez w Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

   2. Pisma dotyczące wypożyczeń eksponatów powinny być kierowane do Dyrektora Muzeum minimum 3 miesiące przed planowanym wypożyczeniem.

   3. Pismo z prośbą o wypożyczenie zbiorów powinno zawierać:

   • dane instytucji
   • cel wypożyczenia
   • planowany okres wypożyczenia
   • wypełnione i podpisane przez Dyrektora Muzeum (lub osobę upoważnioną) oświadczenie dot. warunków transportu oraz warunków eksponowania użyczonych zbiorów w siedzibie biorącego w użyczenie lub w innym miejscu eksponowania użyczonych zbiorów wraz załącznikiem ze spisem eksponatów (spis powinien zawierać: nr inwentarza/sygnatura oraz dane inwentaryzacyjne – autor, nazwa/tytuł) (pobierz wzór pisma oraz (oświadczenie wraz z załącznikiem).

   4. Zgody na wypożyczenie zbiorów udziela Dyrektor Muzeum.

   5. Wypożyczenie odbywa się na podstawie umowy użyczenia oraz protokołu zdawczo-odbiorczego.

   6. Umowa użyczenia określa warunki użyczenia zbiorów oraz zobowiązania strony użyczającej i biorącej w użyczenie.

   7. Umowa użyczenia sporządzana jest nie później niż 1 miesiąc przed wypożyczeniem zbiorów.

   8. Umowę użyczenia podpisują dyrektorzy instytucji: strony wypożyczającej i biorącej w użyczenie lub osoby do tego upoważnione.

   9. Protokół zdawczo-odbiorczy potwierdza wypożyczenie zbiorów.

   10. Ze strony użyczającego protokół podpisywany jest przez:

   • Kierownika Działu Udostępniania Zbiorów (lub upoważnionego pracownika Działu)
   • Głównego Konserwatora Zbiorów (lub upoważnionego konserwatora).

   Ze strony biorącej w użyczenie protokół podpisuje:

   • osoba upoważniona, posiadająca imienne upoważnienie do odbioru eksponatów podpisane przez Dyrektora Instytucji/Zastępcę Dyrektora lub Głównego Inwentaryzatora Zbiorów

   11. Termin użyczenia ustalany jest z Działem Udostępniania Zbiorów.

   12. Wydanie/odbiór użyczanych zbiorów odbywa się w siedzibie użyczającego lub w przypadku świadczenia usługi dowozu zbiorów – w siedzibie biorącego w użyczenie lub w innym miejscu ekspozycji zbiorów wcześniej uzgodnionym przez Strony.

   13. Transport i pakowanie zbiorów zapewnia biorący w użyczenie lub użyczający (w przypadku świadczenia usługi dowozu zbiorów do miejsca wystawy).

   14. W przypadku świadczenia usługi dowozu zbiorów do miejsca wystawy biorący w użyczenie pokrywa wszystkie koszty związane z transportem zbiorów, na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Muzeum Warszawy.

   15. Wszystkie wypożyczenia z Muzeum poza granice kraju muszą być objęte odpowiednim ubezpieczeniem komercyjnym lub gwarancją rządową.

   16. Kurier muzealny eskortujący obiekty pomiędzy siedzibą muzeum a siedzibą instytucji wypożyczającej może nie zgodzić się na wyładunek lub instalację obiektów, jeżeli uzna, że miejsce ekspozycji nie spełnia ustalonych w umowie warunków.

   17. Przedłużenie terminu użyczenia zbiorów może odbyć się tylko za zgodą pisemną Dyrektora Muzeum Warszawy. Pismo w tej sprawie strona biorąca w użyczenie powinna złożyć min. 1 miesiąc przed upływem terminu zwrotu, określonego w protokole zdawczo-odbiorczym.

   18. Przedłużenie terminu użyczenia zbiorów nie jest możliwe jeśli:

   • w umowie/protokole użyczenia zostało umieszczone zastrzeżenie konserwatorskie, określające maksymalny czas bezpiecznego eksponowania użyczonych zbiorów
   • Muzeum Warszawy posiada inne plany wystawiennicze bądź naukowo-badawcze wobec użyczonych zbiorów

   19. Muzeum Warszawy zastrzega sobie możliwość:

   • kontroli warunków eksponowania zbiorów w siedzibie biorącego w użyczenie przed otwarciem wystawy oraz w uzasadnionych przypadkach podczas trwania wystawy
   • obecności pracownika Muzeum Warszawy podczas transportu użyczanych zbiorów
   • obecności pracownika Muzeum Warszawy w trakcie montażu i demontażu wystawy
 • Regulamin udostępniania zbiorów oraz formularze do pobrania

   Regulamin udostępniania zbiorów

   REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW MUZEUM WARSZAWY

   KWERENDY

   1. Kwerendy przeprowadzane w Muzeum Warszawy przez osoby z zewnątrz, instytucje i firmy są bezpłatne. Osoby prywatne, instytucje i firmy mogą odpłatnie zlecić przeprowadzenie kwerendy pracownikom Muzeum Warszawy. 2. W szczególnych przypadkach Muzeum Warszawy zastrzega sobie prawo do odmowy przeprowadzenia kwerendy. 3. W celu przeprowadzenia kwerendy należy wypełnić formularz (pobierz formularz) i przesłać na e-mail kancelaria@muzeumwarszawy.pl. W przypadku kwerendy przeprowadzanej do wystawy należy wziąć pod uwagę terminy związane z realizacją wypożyczenia eksponatów – Regulamin Udostępniania Zbiorów – wypożyczenia zbiorów. 4. Pracownik Działu Udostępniania Zbiorów najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od zgłoszenia skontaktuje się z Państwem w celu ustalenia terminu oraz szczegółów kwerendy. 5. Kwerendy dot. zbiorów przeprowadzane są w oparciu o:

   • komputerową bazę zbiorów
   • dokumentację naukową dot. zbiorów, przechowywaną w działach merytorycznych
   • zbiory znajdujące się w magazynach (uwaga: fizyczne udostępnianie zbiorów podczas kwerend odbywa się pod opieką wyznaczonego pracownika merytorycznego)
   • konsultacje merytoryczne pracowników Działu Opracowania Zbiorów

   WYPOŻYCZENIA ZBIORÓW

   1. Muzeum Warszawy użycza swoje zbiory do innych instytucji kultury na podstawie aktualnych aktów prawnych wydanych przez w Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 2. Pisma dotyczące wypożyczeń eksponatów powinny być kierowane do Dyrektora Muzeum minimum 3 miesiące przed planowanym wypożyczeniem. 3. Pismo z prośbą o wypożyczenie zbiorów powinno zawierać:

   • dane instytucji
   • cel wypożyczenia
   • planowany okres wypożyczenia
   • wypełnione i podpisane przez Dyrektora Muzeum (lub osobę upoważnioną) oświadczenie dot. warunków transportu oraz warunków eksponowania użyczonych zbiorów w siedzibie biorącego w użyczenie lub w innym miejscu eksponowania użyczonych zbiorów wraz załącznikiem ze spisem eksponatów (spis powinien zawierać: nr inwentarza/sygnatura oraz dane inwentaryzacyjne – autor, nazwa/tytuł) (pobierz wzór pisma) oraz oświadczenie wraz z załącznikiem.

   4. Zgody na wypożyczenie zbiorów udziela Dyrektor Muzeum. 5. Wypożyczenie odbywa się na podstawie umowy użyczenia oraz protokołu zdawczo-odbiorczego. 6. Umowa użyczenia określa warunki użyczenia zbiorów oraz zobowiązania strony użyczającej i biorącej w użyczenie. 7. Umowa użyczenia sporządzana jest nie później niż 1 miesiąc przed wypożyczeniem zbiorów. 8. Umowę użyczenia podpisują dyrektorzy instytucji: strony wypożyczającej i biorącej w użyczenie lub osoby do tego upoważnione. 9. Protokół zdawczo-odbiorczy potwierdza wypożyczenie zbiorów. 10. Ze strony użyczającego protokół podpisywany jest przez:

   • Kierownika Działu Udostępniania Zbiorów (lub upoważnionego pracownika Działu)
   • Głównego Konserwatora Zbiorów (lub upoważnionego konserwatora).

   Ze strony biorącej w użyczenie protokół podpisuje:

   • osoba upoważniona, posiadająca imienne upoważnienie do odbioru eksponatów podpisane przez Dyrektora Instytucji/Zastępcę Dyrektora lub Głównego Inwentaryzatora Zbiorów

   11. Termin użyczenia ustalany jest z Działem Udostępniania Zbiorów. 12. Wydanie/odbiór użyczanych zbiorów odbywa się w siedzibie użyczającego lub w przypadku świadczenia usługi dowozu zbiorów – w siedzibie biorącego w użyczenie lub w innym miejscu ekspozycji zbiorów wcześniej uzgodnionym przez Strony. 13. Transport i pakowanie zbiorów zapewnia biorący w użyczenie lub użyczający (w przypadku świadczenia usługi dowozu zbiorów do miejsca wystawy). 14. W przypadku świadczenia usługi dowozu zbiorów do miejsca wystawy biorący w użyczenie pokrywa wszystkie koszty związane z transportem zbiorów, na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Muzeum Warszawy. 15. Wszystkie wypożyczenia z Muzeum poza granice kraju muszą być objęte odpowiednim ubezpieczeniem komercyjnym lub gwarancją rządową. 16. Kurier muzealny eskortujący obiekty pomiędzy siedzibą muzeum a siedzibą instytucji wypożyczającej może nie zgodzić się na wyładunek lub instalację obiektów, jeżeli uzna, że miejsce ekspozycji nie spełnia ustalonych w umowie warunków. 17. Przedłużenie terminu użyczenia zbiorów może odbyć się tylko za zgodą pisemną Dyrektora Muzeum Warszawy. Pismo w tej sprawie strona biorąca w użyczenie powinna złożyć min. 1 miesiąc przed upływem terminu zwrotu, określonego w protokole zdawczo-odbiorczym. 18. Przedłużenie terminu użyczenia zbiorów nie jest możliwe jeśli:

   • w umowie/protokole użyczenia zostało umieszczone zastrzeżenie konserwatorskie, określające maksymalny czas bezpiecznego eksponowania użyczonych zbiorów
   • Muzeum Warszawy posiada inne plany wystawiennicze bądź naukowo-badawcze wobec użyczonych zbiorów

   19. Muzeum Warszawy zastrzega sobie możliwość:

   • kontroli warunków eksponowania zbiorów w siedzibie biorącego w użyczenie przed otwarciem wystawy oraz w uzasadnionych przypadkach podczas trwania wystawy
   • obecności pracownika Muzeum Warszawy podczas transportu użyczanych zbiorów
   • obecności pracownika Muzeum Warszawy w trakcie montażu i demontażu wystawy

   ZAMÓWIENIA DOT. DOKUMENTACJI WIZUALNEJ ZBIORÓW

   1. Muzeum Warszawy bezpłatnie udostępnia w formie cyfrowej posiadaną dokumentację wizualną zbiorów 2. Muzeum Warszawy zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku braku wizerunku cyfrowego wybranego muzealium – przy ograniczonej dostępności zbiorów, np. spowodowanej scontrum, digitalizacją zbiorów lub innymi kwestiami organizacyjnymi; 3. Aby zamówić dokumentację wizualną zbiorów, należy wypełnić poniższy formularz (pobierz formularz) i przesłać na e-mail kancelaria@muzeumwarszawy.pl. 4. Pracownik Działu Udostępniania Zbiorów skontaktuje się z Państwem najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od zgłoszenia. 5. Zamówienia realizowane są drogą pocztową i mailową. Możliwy jest także odbiór osobisty w siedzibie tymczasowej Muzeum.

   FORMULARZE UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW

   Wypożyczenia

 • Kontakt