Aktualności

07.02.2017 / Wydawnictwa

Od kamienicy do muzeum | From a Tenement House to a Museum

Od kamienicy do muzeum | From a Tenement House to a Museum

Tematem opracowania jest historia siedziby muzeum poświęconego dziejom Warszawy na Rynku Starego Miasta – od 1911 roku, gdy Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości zakupiło kamienicę Baryczków, do 1955 roku, w którym zakończyła się odbudowa stolicy ze zniszczeń II wojny światowej i została otwarta pierwsza wystawa stała Muzeum Historycznego m.st. Warszawy. W książce podjęto próbę nie tylko przedstawienia skomplikowanych procesów przebudowy i odbudowy kamienic staromiejskich z przeznaczeniem na instytucję muzealną, ale także ukazania tychże obiektów w szerszym kontekście zmieniającego się̨ znaczenia Starego Miasta, problemów konserwatorskich i uwarunkowań́ politycznych.

Małgorzata Popiołek (1986) studiowała historię sztuki w Warszawie i we Fryburgu Bryzgowijskim oraz ochronę zabytków w Berlinie. Jest autorką książki Powojenna odbudowa ulicy Nowy Świat w Warszawie (2012), jak również artykułów naukowych z zakresu historii architektury i urbanistyki w Polsce i w Niemczech w XX wieku. Obecnie przygotowuje pracę doktorską na temat przedwojennych korzeni programu odbudowy historycznego centrum Warszawy.

This publication describes the history of the premises of a museum, dedicated to the history of Warsaw, in the Old Town Market Square. It covers the period from 1911, when the Society for the Preservation of Historical Monuments of the Past acquired the Baryczka House, to 1955, the year in which the post-Second World War reconstruction of Warsaw was completed and the first permanent exhibition at the Museum of the Capital City of Warsaw was launched. The aim is to illustrate the complex processes of redevelopment and reconstruction of the Old Town buildings intended for a museum institution, as well as to present them in a broader context of the changing significance of the Old Town, the conservation issues, and the political circumstances.

Małgorzata Popiołek (1986) studied history of art in Warsaw and in Freiburg im Breisgau, and preservation of monuments in Berlin. She is the author of the book titled Postwar Reconstruction of the Nowy Świat Street in Warsaw (2012), and of research papers on the history of architecture and urban planning in the 20th-century Poland and Germany. She is currently working on a doctoral thesis on the prewar origins of the Warsaw historical centre reconstruction programme.

Więcej

Od kamienicy do muzeum / From a Tenement House to a Museum
Redakcja merytoryczna / Scholarly editing: Barbara Hensel-Moszczyńska
Redakcja / Editing: Katarzyna Sobolewska
Korekta tekstu polskiego / Polish proofreading: Julia Odnous
Tłumaczenie / Translation: Anna Micińska
Korekta tekstu angielskiego / English proofreading: Zofia Sochańska
Indeks osób / Index of names: Agnieszka Rasmus-Zgorzelska
Fotoedycja / Photo editing: Monika Walendowska, Julia Odnous, Agnieszka Rasmus-Zgorzelska
Opracowanie rzutów na podstawie materiałów archiwalnych / Draft of plans based on the archival materials: Beata Gula
Konsutacja merytoryczna opracowania / Scholarly consultation of the draft: Barbara Hensel-Moszczyńska
Redaktor prowadząca / Managing editor: Agnieszka Rasmus-Zgorzelska
Koncepcja i koordynacja / Concept and coordination: Małgorzata Mycielska
Projekt graficzny i skład / Graphic design and layout: Iwo Rutkiewicz

Wydawca / Published by: Muzeum Warszawy / Museum of Warsaw

Wydanie I / 1st edition

Warszawa / Warsaw 2016

ISBN: 978-83-62189-82-3

© Chomętowscy, A. Funkiewicz, W. Juszczak, J. Metzger, A. Myszkowski, M. Wojtowicz, K. Zachwatowicz, Żarynowie

© Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Muzeum Powstania Warszawskiego, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Politechnika Warszawska

© Muzeum Warszawy

Złożono krojami / Typeset with: Guardian Egyptian, Guardian Sans.