fbpx

Używamy plików cookies do zbierania informacji dotyczących korzystania z serwisu Muzeum Warszawy i jego oddziałów. W każdej chwili możesz zablokować obsługę plików cookies w swojej przeglądarce. Pamiętaj, że zmiany ustawień w przeglądarce mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji stron internetowych naszego serwisu.

Obszar Administracyjno-Techniczny

Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych

Jarosław Skarżyński
jaroslaw.skarzynski@muzeumwarszawy.pl
(+48) 782 723 703

Dział Utrzymania i Serwisowania Technicznego Obiektów

Dział Utrzymania i Serwisowania Technicznego Obiektów dba o stan techniczny obiektów i infrastruktury w muzeum poprzez ich stałą kontrolę i zgłaszanie usterek. Planuje i zawiera umowy serwisowe, tworzy plany remontowe i przeprowadza – wraz ze sporządzeniem protokołów – odbiór prac serwisowych i remontowych. Dział ten zapewnia okresowe przeglądy techniczne i prowadzi książki budowlane obiektów.

Do zadań Działu Utrzymania i Serwisowania Technicznego Obiektów należy także m.in. bieżąca naprawa sprzętu i urządzeń, w tym drobnych prac elektrycznych, hydraulicznych, stolarskich, ślusarskich i tynkarsko-malarskich.

Współpracuje z Działem Organizacji Wystaw i Wydarzeń w zakresie eksploatacji i ustawień instalacji elektrycznych – szczególnie oświetlenia przestrzeni wystawienniczych.

Kierownik:
Andrzej Karolak
andrzej.karolak@muzeumwarszawy.pl
(+48) 22 277 43 71

Dział Inwestycji

Tworzy plany inwestycji i prac konserwatorskich, bierze udział w przygotowywaniu wniosków dotyczących finansowania oraz innych dokumentów niezbędnych do prowadzenia inwestycji, w tym pozwoleń konserwatorskich i budowlanych.

Ta komórka organizacyjna reprezentuje muzeum podczas realizacji procesów inwestycyjnych, w jego imieniu nadzoruje inwestycje i organizuje odbiory. Do jej obowiązków należy też m.in. nadzór nad pracami remontowymi i konserwatorskimi prowadzonymi w muzeum oraz nad prawidłowością rozliczeń procesu inwestycyjnego.

Dział Prawny i Zamówień Publicznych

Sporządza umowy, przygotowuje ekspertyzy i opinie prawne. Koordynuje i przygotowuje plany zamówień publicznych oraz kontroluje procedury zamówień publicznych. Nadzoruje procesy udzielania zamówień publicznych, dostępu do informacji publicznej, odpowiedzi na skargi i wnioski oraz zapytania i interpelacje. Przygotowuje i opinie wszystkie dokumenty wewnętrzne muzeum, takie jak regulaminy, zarządzenia i decyzje oraz innych aktów normatywnych przygotowywanych przez dyrekcję muzeum.

Udziela wyjaśnień w zakresie obowiązujących przepisów prawa oraz inicjuje szkolenia dla pracowników muzeum z zakresu zamówień publicznych, umów i powszechnie obowiązujących przepisów.

Reprezentuje muzeum przed sądami oraz organami administracji publicznej.

Zamówienia publiczne:
Tomasz Saganowski
tomasz.saganowski@muzeumwarszawy.pl
(+48) 22 2774422

Dział prawny:
Monika Góra
monika.gora@muzeumwarszawy.pl
(+48) 22 2774421

Dział Administracyjno-Logistyczny

Prowadzi sprawy związane z zarządzaniem i administrowaniem mieniem muzeum (z wyłączeniem muzealiów). Organizuje i zaopatruje w materiały, prowadzi magazyny centralny i gospodarcze. Stanowi wsparcie logistyczny wystaw i wydarzeń (we współpracy z Działem Organizacji Wystaw i Wydarzeń). Prowadzi sprawy związane z inwentaryzacją majątku muzeum (z wyłączeniem muzealiów). Jest również odpowiedzialny za czystość i porządek we wszystkich obiektach muzeum, prowadzi kancelarię i sekretariat oraz zarządza transportem muzeum.

  • Zespół Logistyki

W kwestii transportu – kontroluje stan technicznych pojazdów, organizuje pracę transportu i gospodarowania pojazdami. Zleca naprawy i zakup wyposażenia samochodów oraz organizuje i rozlicza czas pracy kierowców.

W kwestiach technicznych – zajmuje się bieżącą naprawą sprzętu i wyposażenia, współpracuje przy pracach montażowych i demontażowych organizowanych wystaw i wydarzeń oraz przygotowaniu Sali. Stanowi wsparcie techniczne dla merytorycznych komórek organizacyjnych muzeum.

W kwestiach porządkowych – utrzymuje czystość w muzeum, w tym w pomieszczeniach biurowych i sanitarnych, odpowiada za czystość wokół muzeum i w lapidarium (Rynek Starego Miasta), dba o roślinność w otoczeniu obiektów oraz utrzymuje porządek w muzealnych pokojach hotelowych.

Kierownik
Mariusz Stawski
mariusz.stawski@muzeumwarszawy.pl
(+48) 22 596 67 24 / (+48) 512 874 445

  • Zespół Administracyjny

Zawiera i realizuje umowy eksploatacyjne i ubezpieczeniowe, zapewnia usługi telekomunikacyjne. Prowadzi magazyn centralny wydawnictw własnych oraz powierzonych, ewidencję wyposażenia muzeum w materiały i sprzęt ruchomy, gospodaruje kluczami muzeum oraz koordynuje planowane prace w obiektach muzeum.

p.o. Kierownik:
Janusz Kurczak
janusz.kurczak@muzeumwarszawy.pl
(+48) 605 649 464

  • Biuro Muzeum

Sekretariat zajmuje się obsługą asystencką dyrekcji muzeum, zarządza kalendarzem spotkań i organizacją spotkań dyrekcji. Przygotowuje materiały i dokumenty na potrzeby dyrekcji oraz prowadzi i aktualizuje bazy kontaktów

Kancelaria zajmuje się ewidencjonowaniem i dystrybucją korespondencji przychodzącej i wychodzącej, monitoruje korespondencję terminową, ewidencjonuje i gromadzi pisma ogólne w formie elektronicznej, wysyła korespondencję, zarządza pieczątkami muzeum.

 

Zespół Bezpieczeństwa

Odpowiada za całokształt spraw związanych z bezpieczeństwem muzeum. Planuje i wdraża systemy oraz nadzoruje funkcjonowanie instalacji zapewniających bezpieczeństwo obiektów, zbiorów oraz organizowanych wydarzeń i wystaw. Opracowuje instrukcje i wdraża wytyczne dotyczące bezpieczeństwa.

Współpracuje z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony zbiorów w zakresie bezpieczeństwa wynikającym z przepisów prawa oraz z komórkami organizacyjnymi muzeum, w szczególności w zakresie zabezpieczenia zbiorów muzeum.

Kontroluje przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, organizuje szkolenia dla pracowników i pracownic z zakresu ochrony i przepisów przeciwpożarowych. Wraz z głównym Inwentaryzatorem Zbiorów sporządza coroczną analizę zabezpieczania zbiorów przed kradzieżami, pożarami i innymi niebezpieczeństwami. Administruje i obsługuje urządzenia i systemy wspomagające ochronę obiektów muzealnych (swim, cctv, kd, DSO, ppoż, dyspozytor kluczy, saik indywidualnej ochrony zbiorów).

Kierownik:

Edward Nowak
edward.nowak@muzeumwarszawy.pl
(+48) 22 518 34 11 / (+48) 603 645 641

  • Specjalistka ppoż.

Przygotowuje i aktualizuje instrukcje, zarządzenia i wytyczne w sprawach bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Na bieżąco nadzoruje przestrzeganie przepisów i zasad ochrony przeciwpożarowej. Planuje i prowadzi szkolenia dla pracowników, kontroluje stan ochrony przeciwpożarowej w muzeum oraz sporządza analizy i sprawozdania.

Emilia Majdak
emilia.majdak@muzeumwarszawy.pl
(+48) 22 518 34 12

Specjalista BHP

Przygotowuje instrukcje i regulaminy bezpieczeństwa i higieny pracy. Na bieżąco nadzoruje przestrzeganie przepisów i zasad ochrony przeciwpożarowej. Planuje i prowadzi szkolenia dla pracowników. Bierze udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, sporządza dokumentację oraz składa wnioski dotyczące profilaktyki BHP. Kontroluje stan bezpieczeństwa i higieny pracy w muzeum oraz analizuje przyczyny wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz opracowuje wnioski o charakterze profilaktycznym.

 

Inspektor Ochrony Danych

Zajmuje się sprawami związanymi z bezpieczeństwem informacji, ochroną danych osobowych. Przygotowuje i aktualizuje instrukcje, zarządzenia i wytyczne oraz sporządza analizy i sprawozdania.

Inspektor Ochrony Danych: Natalia Drozdowska
dane.osobowe@muzeumwarszawy.pl
(+48) 22 277 44 30, 512 847 204

 

Zespół Informatyki

Zarządza i administruje zasobami informatycznymi muzeum, w tym sprzętem informatycznym, oprogramowaniem i licencjami. Zapewnia prawidłowe funkcjonowanie sprzętu komputerowego, peryferyjnego oraz oprogramowania. Czuwa nad bezpieczeństwem przetwarzania, przechowywania i przesyłania danych gromadzonych w muzeum oraz bezpieczeństwem systemów informatycznych (np. dostępu do baz danych).

Wyposaża muzeum w niezbędne oprogramowanie, monitoruje stan technicznych infrastruktury informatycznej, administruje kontami użytkowników i użytkowniczek systemów informatycznych. Zapewnia bezpośrednie wsparcie pracownikom i pracownicom muzeum w zakresie codziennej obsługi systemów i sprzętu informatycznego, nadzoruje uprawnienia i dostęp użytkowników i użytkowniczek do sieci i zasobów informatycznych.

Zgłasza wnioski i postulaty usprawniające działanie systemów informatycznych. Prowadzi i przygotowuje szkolenia pracowników i pracownic w zakresie obsługi programów i korzystania z narzędzi informatycznych.

Kierownik:
Tomasz Maślanka
tomasz.maslanka@muzeumwarszawy.pl
(+48) 22 277 44 44

Archiwum Zakładowe

Wraz z komórkami organizacyjnymi czuwa nad prawidłowym tworzeniem teczek spraw. Przyjmuje akta z poszczególnych komórek organizacyjnych, przechowuje, zabezpiecza i ewidencjonuje posiadane akta, udostępnia akta do celów służbowych i innych. Dba o zachowanie dokumentacji w odpowiednim stanie fizycznym oraz prowadzi – w razie konieczności – niezbędne prace konserwatorskie. Przekazuje materiały archiwalne do archiwum państwowego. Opracowuje i aktualizuje wewnętrznej zasady określające zasady ewidencjonowania oraz tryb realizacji zadań kancelaryjnych i archiwizacyjnych.

Mirosław Zwierzchowski
miroslaw.zwierzchowski@muzeumwarszawy.pl
(+48) 22 596 67 27