fbpx

Używamy plików cookies do zbierania informacji dotyczących korzystania z serwisu Muzeum Warszawy i jego oddziałów. W każdej chwili możesz zablokować obsługę plików cookies w swojej przeglądarce. Pamiętaj, że zmiany ustawień w przeglądarce mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji stron internetowych naszego serwisu.

Tymczasowy regulamin zwiedzania Muzeum Warszawy

§ 1 

Postanowienia ogólne

 1. Tymczasowy Regulamin Zwiedzania Muzeum Warszawy (zwany dalej „Tymczasowym Regulaminem Zwiedzania”) dotyczy ekspozycji we wszystkich lokalizacjach Muzeum Warszawy (zwanym dalej „Muzeum”).
 2. Do wejścia na wystawy stałe i czasowe w Muzeum upoważnia bilet wstępu lub zaproszenie. Bilety można kupić na stronie internetowej https://bilety.muzeumwarszawy.pl/ oraz w kasach biletowych. Muzeum rekomenduje zakup biletów przez Internet.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące oferty oraz godzin otwarcia Muzeum dostępne są w kasach biletowych i na stronie internetowej Muzeum: www.muzeumwarszawy.pl oraz uzyskać można pod nr telefonu: + 48 (22) 227 44 02.
 4. Wystawy w Muzeum można zwiedzać indywidualnie lub w grupach zorganizowanych.
 5. Wprowadzone zostają limity zwiedzających jednocześnie przebywających w każdej z lokalizacji Muzeum Warszawy:

a) Muzeum Warszawy – siedziba główna – wystawa stała 80 osób, wystawa czasowa 28 osób; kino Syrena 24 maksymalnie osoby.

b) Muzeum Warszawskiej Pragi – 50 osób;

c) Muzeum Odbudowy Starówki – Centrum Interpretacji Zabytku – 30 osób;

d) Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry – 40 osób;

e) Muzeum Woli – 50 osób;

f) Muzeum Farmacji – 15 osób;

g) Muzeum Ordynariatu Polowego – 15 osób;

h) Muzeum Drukarstwa – 15 osób;

i) Pracowni Korczakianum – 15 osób;

6. Powyższe limity będą utrzymywane przez pracowników Muzeum. Osoby ponad dozwolony limit  będą sukcesywnie zapraszane do Muzeum wraz z opuszczaniem ekspozycji przez zwiedzających.

7. Maksymalna liczba osób uczestniczących w wydarzeniach w przestrzeniach otwartych oraz to:

1) dziedzińca w siedzibie głównej Muzeum Warszawy – Lapidarium 50 osób,

2) dziedzińca Muzeum Warszawskiej Pragi 150 osób,

– z zastrzeżeniem, że limit uczestników dla każdego wydarzenia będzie ustalany indywidualnie.

8. Dopuszczalne jest organizowanie oprowadzań po wystawach, przy czym:

1) wprowadzone zostają limity uczestników

a) do 15 osób dla wystawy czasowej w siedzibie głównej;

b) do 15 osób dla wystawy stałej w siedzibie głównej;

c) do 15 osób dla wystaw w pozostałych oddziałach,

– z zastrzeżeniem, że limit uczestników dla każdego wydarzenia będzie ustalany indywidualnie;

2) uczestnictwo w oprowadzaniu wymaga uprzedniego pobrania lub zakupu biletu; 

3) uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz   zasad sanitarnych obowiązujących w Muzeum.

9. Pozostałe formy zwiedzania grupowego wystaw zostają wstrzymane.

10. Dopuszczalne jest organizowanie spacerów plenerowych pod warunkiem zachowania zasad określonych przez organy władzy rządowej i samorządowej dla aktywności w otwartej przestrzeni. W spacerze może uczestniczyć jednorazowo 25 osób przy zachowaniu dystansu społecznego minimum 1,5 m.

11. Z uwagi na konieczność bezwzględnego przestrzegania limitu liczby uczestników na wszystkie wydarzenia organizowane przez Muzeum dystrybuowane będę poprzez system sprzedaży określone pule wejściówek lub biletów – także w przypadku wydarzeń bezpłatnych.

12. Szatnia zostaje wyłączona z użytkowania. Tam, gdzie to możliwe, zwiedzającym zostaną udostępnione samoobsługowe szafki. Osoby poruszające się z torbami lub plecakami proszone są o zachowanie szczególnej ostrożności. 

13. Zwiedzający proszeni są o niepozostawianie cennych przedmiotów w bagażu lub okryciach umieszczonych w szafkach, gdyż Muzeum nie ponosi za nie odpowiedzialności.

14. Rzeczy pozostawione poza szafkami bez nadzoru będą do odbioru w ciągu 48 godzin w recepcji Muzeum a po tym czasie mogą zostać usunięte z Muzeum.

15. Wyłączone z użytkowania zostają audioprzewodniki, wszelkie odsłuchy udostępnione przy pomocy słuchawek oraz wszelkie interaktywne multimedia aktywowane dotykiem.

§ 2 

Zasady przebywania zwiedzających w Muzeum

 1. Zwiedzający są zobowiązani  po wejściu do Muzeum do zdezynfekowania rąk za pomocą płynu dezynfekującego umieszczonego w strefie wejścia do Muzeum.
 2. Dodatkowo rekomenduje się możliwie częste dezynfekowanie rąk za pomocą płynów do dezynfekcji umieszczonych w ogólnodostępnych przestrzeniach w Muzeum.
 3. Zwiedzający będą zobowiązani w czasie przebywania na terenie Muzeum, w tym w sklepie muzealnym, do noszenia maseczek ochronnych. Każda osoba odwiedzająca Muzeum winna jest posiadać własną maseczkę ochronną lub inną osłonę ust i nosa lub dokonać jej zakupu w kasie lub sklepie muzealnym bezpośrednio po wejściu do Muzeum;
 4. Przy stanowisku kasowym może przebywać wyłącznie jedna osoba. Pozostałe osoby są zobowiązane do zachowywania 2-metrowego dystansu. 
 5. Zwiedzający są zobowiązani do zachowania odległości co najmniej 2 metrów od innych osób (za wyjątkiem sytuacji dopuszczanych przez przepisy).
 6. Zwiedzanie odbywa się wyłącznie wyznaczoną trasą, w jednym kierunku, bez możliwości zawracania.
 7. Zwiedzanie Muzeum przez osoby z niepełnosprawnościami  może odbywać się w częściowej asyście pracownika Muzeum. W tym przypadku dozwolone jest zwiedzanie z odstępstwem od wyznaczonej trasy, zgodnie ze wskazaniem pracownika Muzeum. Osobie niepełnosprawnej może towarzyszyć pies przewodnik.
 8. Ruchem zwiedzających kierują pracownicy Muzeum. Zwiedzający są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania ich poleceń.
 9. Zwiedzający są proszeni o ograniczenie do niezbędnego minimum dotykania wszelkich powierzchni i przedmiotów, w tym elementów gablot, takich jak szuflady, lupy, etc.
 10. Z windy jednorazowo korzystać może jedna osoba. Dozwolone jest wspólne korzystanie z windy przez opiekuna z dzieckiem oraz osobę towarzyszącą osobie niepełnosprawnej. 
 11. Niedozwolone jest przekraczanie wyznaczonych linii (oznakowań na podłodze) oraz barierek, jeśli takie zostały umieszczone w przestrzeni Muzeum.
 12. Uczestnicy wydarzeń w przestrzeniach otwartych – dziedzińcu Muzeum Warszawskiej Pragi oraz Lapidarium – są zobowiązani do zachowania dystansu 2 metrów od innych osób. Rekomendowane jest noszenie maseczek ochronnych.
 13. Uczestnicy wydarzeń warsztatowych organizowanych przez Muzeum są dodatkowo zobowiązani do noszenia rękawiczek. Muzeum zapewni na swój koszt rękawiczki jednorazowe dla uczestników organizowanych przez Muzeum warsztatów.
 14. Każda osoba przebywająca w Muzeum proszona jest o stosowanie się do zasad bezpieczeństwa, postanowień Tymczasowego Regulaminu Zwiedzania oraz poleceń pracowników Muzeum.
 15. Dzieci poniżej 10 roku życia mogą przebywać w Muzeum wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
 16. Grupy szkolne pozostają pod opieką nauczyciela lub opiekuna.
 17. Zwiedzający Muzeum proszeni są o:

1) przestrzeganie praw innych zwiedzających do oglądania w ciszy i spokoju wystaw muzealnych,

2) nie spożywanie napojów i pokarmów w przestrzeniach ekspozycyjnych,

3) nie dotykanie obiektów muzealnych ze względów konserwatorskich.

18. Kategorycznie niedozwolone jest palenie tytoniu oraz papierosów elektronicznych w Muzeum. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować uruchomienie systemów przeciwpożarowych.

19. Zabrania się wnoszenia do Muzeum broni oraz innych przedmiotów niebezpiecznych.

20. Ostatnie wejście na ekspozycję odbywa się:

a) na godzinę przed zamknięciem w przypadku siedziby głównej,

b) na 30 minut przed zamknięciem w przypadku oddziałów.

§ 3

Wykonywanie zdjęć i filmowanie

 1. W Muzeum dopuszcza się możliwość fotografowania i filmowania bez użycia lampy błyskowej wnętrz oraz eksponatów, w taki sposób, by nie utrudniać zwiedzania innym.
 2. Nie należy wykorzystywać wizerunków zbiorów i osób w sposób niezgodny z prawem.
 3. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez fotografujących autorskich praw majątkowych i osobistych twórców obiektów znajdujących się na ekspozycji.

§ 4

Zasady bezpieczeństwa w Muzeum

 1. Dla bezpieczeństwa zwiedzających przestrzenie Muzeum objęte są systemem monitoringu.
 2. Muzeum jest zlokalizowane w budynkach lub na obszarach zabytkowych adaptowanych na cele muzealne, stąd należy zachować szczególną ostrożność w trakcie poruszania się po salach wystawowych i ciągach komunikacyjnych (wysokie progi, wąskie lub niskie przejścia, strome schody).
 3. W przestrzeni Muzeum zostały wyznaczone – wyposażone w środki ochrony osobistej i środki dezynfekujące – pomieszczenia do odizolowania zwiedzającego, u którego wystąpią objawy złego samopoczucia lub chorobowe.
 4. W przestrzeni Muzeum zostały umieszczone instrukcje sanitarne informujące o prawidłowym sposobie dezynfekcji rąk oraz prawidłowym sposobie mycia. Zwiedzający są proszeni o zapoznanie się z udostępnionymi informacjami i stosowanie się do przedstawionych zasad higieny.
 5. W strefach wejścia są dostępne informacje zawierające nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej, adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego, a także numery telefonów do służb medycznych
 6. Zastrzega się prawo do odmowy wpuszczenia na teren Muzeum osoby z wyraźnymi objawami choroby (jak np. kaszel, kichanie, gorączka).

§ 5

Postanowienia końcowe

 1. Tymczasowy Regulamin Zwiedzania dostępny jest w kasach biletowych oraz na stronie internetowej Muzeum: www.muzeumwarszawy.pl.
 2. Muzeum zastrzega sobie prawo zmian Tymczasowego Regulaminu Zwiedzania.
 3. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe
  z niestosowania się do zapisów Tymczasowego Regulaminu Zwiedzania i/lub zaleceń pracowników Muzeum.
 4. Przebywanie na terenie Muzeum jest równoznaczne z zobowiązaniem zwiedzającego
  do przestrzegania Tymczasowego Regulaminu Zwiedzania.
 5. Tymczasowy Regulamin Zwiedzania wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i na czas obowiązywania zawiesza dotychczasowy Regulamin Zwiedzania.