fbpx

Używamy plików cookies do zbierania informacji dotyczących korzystania z serwisu Muzeum Warszawy i jego oddziałów. W każdej chwili możesz zablokować obsługę plików cookies w swojej przeglądarce. Pamiętaj, że zmiany ustawień w przeglądarce mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji stron internetowych naszego serwisu.

Regulamin udostępniania dokumentacji wizualnej zbiorów

Rozdział 1

Wniosek o udostępnienie

  1. Udostępnienie dokumentacji wizualnej zbiorów Muzeum Warszawy stanowiącą informację sektora publicznego następuje poprzez złożenie wniosku przesłanego w postaci papierowej na adres: Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa bądź drogą elektroniczną w formie pliku PDF na adres: kancelaria@muzeumwarszawy.pl
  2. Wniosek powinien zawierać:
   a) pełne dane wnioskodawcy: imię i nazwisko/nazwę jednostki organizacyjnej, adres, telefon, e-mail;
   b) podpis wnioskodawcy lub osoby go reprezentującej
   c) cel udostępnienia (w tym informacja czy ponowne wykorzystanie ma charakter komercyjny, czy niekomercyjny);
   d) dane identyfikujące zbiory Muzeum Warszawy (numer inwentarzowy, autor, tytuł);
   e) dane techniczne dotyczące cyfrowego zapisu: rozdzielczość, typ zapisu.
  3. Sprawy są rozpatrywane według daty wpływu wniosku;
  4. Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku (art. 22 ust. 1 Ustawy);
  5. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania (art. 21 ust. 6 Ustawy);
  6. Jeżeli wniosek o ponowne wykorzystywanie nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, podmiot zobowiązany zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku (art. 22 ust. 2 Ustawy).
  7. Wzór wniosku dostępny jest pod adresem https://muzeumwarszawy.pl/udostepnianie-zbiorow/formularze-do-pobrania/ stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

Rozdział 2

Ograniczenia i decyzja o odmowie

   1. Muzeum Warszawy nie udostępnia dokumentacji wizualnej zbiorów, do których nie nabyło autorskich praw majątkowych zgodnie z art. 17 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U. z 2017 r. poz. 880).
   2. Prawo do ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego podlega ograniczeniu (art. 6 i art. 14 Ustawy):
   3. w zakresie określonym przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych;
   4. w odniesieniu do których wytwarzanie przez Muzeum Warszawy nie należy do zakresu jego zadań publicznych określonych prawem;
   5. w zakresie działalności komercyjnej lub na określonych polach eksploatacji, jeżeli dotyczą zbiorów o charakterze martyrologicznym oraz zawierają godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej Polskiej, a także herby, reprodukcje orderów, odznaczeń lub odznak honorowych, odznak lub oznak wojskowych bądź innych odznaczeń;
   6. w zakresie działalności niekomercyjnej, jeżeli są powiązane z obiektami objętymi roszczeniami osób trzecich lub niebędącymi własnością Muzeum Warszawy;
   7. jeżeli pierwotnym właścicielem autorskich praw majątkowych lub pokrewnych były podmioty inne niż Muzeum Warszawy, a czas ich trwania nie wygasł;
   8. jeżeli informacja sektora publicznego związana jest z depozytami znajdującymi się w posiadaniu Muzeum Warszawy, o ile właściciele umownie wyłączyli możliwość ich udostępnienia lub przekazywania w całości lub w określonym zakresie;
   9. w zakresie bezpieczeństwa muzealiów ze względu na ochronę przed zagrożeniem pożarowym, kradzieżą i innego rodzaju niebezpieczeństwem, które grozi zniszczeniem lub utratą zbiorów.
   10. Muzeum Warszawy zastrzega sobie prawo do odmowy udostępnienia dokumentacji wizualnej zbiorów, jeżeli realizacja zamówienia spowodowałaby konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności. Odmowa udzielenia informacji następuje w drodze decyzji, od której przysługuje odwołanie, na zasadach określonych w przepisach ustawy kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 roku (Dz.U. 2016 r. poz. 23).

Rozdział 3

Opłaty

   1. Dokumentacja wizualna zbiorów Muzeum Warszawy oraz dotyczące ich metadane stanowiące informacje sektora publicznego udostępniane są bezpłatnie z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 2.
   2. W przypadku gdy jakość udostępnionej dokumentacji wizualnej zbiorów jest dla wnioskodawcy niewystarczająca, istnieje możliwość zamówienia nowych cyfrowych odwzorowań, za które Muzeum Warszawy pobiera opłaty.
   3. Opłaty, o których mowa w ust. 2 naliczane są za przygotowanie zbiorów do digitalizacji, reprodukowanie oraz rozpowszechnianie. Szczegółowy cennik usług stanowi załącznik numer 2 do Regulaminu.
   4. Aby zamówienie, o którym mowa w ust. 2 mogło zostać zrealizowane konieczne jest:
   5. nadesłanie wypełnionego wniosku (patrz rozdział 1);
   6. akceptacja oferty dot. kosztów realizacji zamówienia, którą wnioskodawca otrzyma od Muzeum Warszawy na adres wskazany we wniosku;
   7. uiszczenie opłaty na konto Muzeum Warszawy;
   8. Muzeum Warszawy przystępuje do realizacji zamówienia po otrzymaniu wpłaty na konto.
   9. Termin realizacji zamówienia na nowe odwzorowania cyfrowe ustalany jest indywidualnie w zależności od: liczby zamówionych cyfrowych odwzorowań, dostępności zbiorów, liczby zleceń i bieżącej pracy Pracowni Digitalizacji Zbiorów. Muzeum Warszawy zrealizuje zamówienie w najszybszym możliwym terminie, nie później jednak niż w ciągu 15 dni roboczych od dnia otrzymania wpłaty na konto.
   10. Opłatę za wykonanie zamówienia wnioskodawca uiszcza na rachunek bankowy Muzeum Warszawy 28 1240 5918 1111 0000 4911 0618, opatrując ją tytułem przelewu podanym w ofercie przygotowanej dla wnioskodawcy.
   11. Po uiszczeniu opłaty Muzeum Warszawy wystawi wnioskodawcy paragon lub – na prośbę wnioskodawcy – fakturę.
   12. Zamówienia będą dostarczone do wnioskodawcy drogą wskazaną we wniosku.

Rozdział 4

Warunki udostępniania

   1. Muzeum Warszawy udostępnia dokumentację wizualną zbiorów:
   2. należącą do domeny publicznej:
   • autorskie prawa majątkowe do utworu wygasły, gdyż minęło 70 lat od śmierci ich autora, ostatniego ze współautorów, daty rozpowszechnienia lub daty ustalenia utworu;
   • nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego na podstawie art. 4 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.;

warunki wykorzystania:

   • podanie danych – autor, tytuł utworu[1] oraz źródło pochodzenia – Muzeum Warszawy;
   • oznaczenie ich przynależności do domeny publicznej za pomocą Public Domain Mark – https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.pl ;
   • brak konieczności ponownego zwracania się do Muzeum Warszawy z prośbą o możliwość ponownego wykorzystania;
   1. Muzeum Warszawy posiada autorskie prawa majątkowe do danego utworu – warunki wykorzystania:
   • Muzeum Warszawy udziela licencji niewyłącznej bądź wyłącznej maksymalnie na okres 5 lat;
   • Muzeum Warszawy udziela licencji na określonych polach eksploatacji – każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie w zależności od praw, jakimi Muzeum Warszawy dysponuje;
   • podanie danych – autor, tytuł utworu oraz źródło pochodzenia – Muzeum Warszawy.
   1. Wnioskodawca wykorzystując dokumentację wizualną zbiorów Muzeum Warszawy, zobowiązany jest do poszanowania niewygasających autorskich praw osobistych określonych w art. 16 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U. z 2017 r. poz. 880).

Rozdział 5

Wykonanie własnej dokumentacji wizualnej zbiorów podczas kwerendy

   1. Osoba odbywająca kwerendę[2] w Muzeum Warszawy (w tym kwerendę komputerową[3]) może wykonać własną dokumentację wizualną udostępnionych zbiorów. Zasady wykorzystywania dokumentacji wizualnej wykonanej osobiście podczas kwerendy:
   2. utwory należące do domeny publicznej – można wykorzystywać bez ograniczeń, na warunkach określonych w rozdziale 4 lit. a niniejszego regulaminu;
   3. utwory chronione autorskim prawem majątkowym – można wykorzystywać wyłącznie na użytek osobisty[4], nie można ich rozpowszechniać (w celach komercyjnych lub niekomercyjnych) w jakichkolwiek publikacjach, a w szczególności opracowaniach, materiałach promocyjnych, na portalach społecznościowych, blogach czy stronach internetowych bez zgody twórcy bądź dysponenta praw autorskich majątkowych.
   4. Pracownik Muzeum Warszawy koordynujący kwerendę poinformuje o statusie prawnym obiektów wchodzących w skład udostępnianych zbiorów oraz o szczegółach dotyczących wykorzystywania dokumentacji wizualnej zbiorów.
   5. Jeżeli osoba odbywająca kwerendę zainteresowana jest rozpowszechnianiem wizerunku wykonanego podczas kwerendy, który chroniony jest autorskim prawem majątkowym i do którego Muzeum Warszawy nabyło autorskie prawa majątkowe, konieczne jest złożenie wniosku o udostępnienie dokumentacji wizualnej zbiorów (Rozdział 1).
   6. Dokładne przepisy regulujące warunki przeprowadzania kwerend znaleźć można na stronie internetowej Muzeum Warszawy https://muzeumwarszawy.pl/udostepnianie-zbiorow/organizacja-kwerend/.

[1] /autor, tytuł utworu/ – tylko w przypadku, gdy chodzi o utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.

[2] Kwerenda – fizycznie udostępnienie zbiorów Muzeum Warszawy osobie zainteresowanej na jej indywidualny wniosek, odbywające się w siedzibie Muzeum Warszawy w terminie dogodnym dla obu stron.

[3] Kwerenda komputerowa – udostępnienie programu do ewidencji zbiorów (Musnet) zawierającego bazę zbiorów Muzeum Warszawy osobie zainteresowanej na jej indywidualny wniosek, odbywające się w siedzibie Muzeum Warszawy w terminie dogodnym dla obu stron.

[4] Użytek osobisty –  zakres własnego użytku osobistego obejmuje korzystanie z pojedynczych egzemplarzy utworów przez krąg osób pozostających w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego.

Tryb rozpatrywania wniosków odbywa się zgodnie z ustawą o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego z dnia 25 lutego 2016 roku (Dz.U. z 2016 r. poz. 352) – dalej „Ustawa”: