fbpx

Używamy plików cookies do zbierania informacji dotyczących korzystania z serwisu Muzeum Warszawy i jego oddziałów. W każdej chwili możesz zablokować obsługę plików cookies w swojej przeglądarce. Pamiętaj, że zmiany ustawień w przeglądarce mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji stron internetowych naszego serwisu.

Regulamin finansowego wspierania działalności kulturalnej Muzeum Warszawy

§1. Postanowienia ogólne

 1. Muzeum Warszawy z siedzibą w Warszawie 00-272), przy Rynku Starego Miasta 28, jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Prezydenta m. st. Warszawy pod numerem RIK/8/2000/SPW oraz do państwowego rejestru muzeów prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem PRM/66/2001, dalej zwaną „Muzeum Warszawy”.
 2. Na zasadach przewidzianych w Rozdziale 4. § 12 ust. 3 pkt 3) Statutu Muzeum Warszawy w brzmieniu ustalonym Uchwałą nr LXXX/2055/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 3 kwietnia 2014 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 16 kwietnia 2014 r., poz. 4119), źródłami finansowania Muzeum są między innymi środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady dobrowolnego udzielania finansowego wsparcia dla działalności kulturalnej Muzeum Warszawy przez osoby fizyczne i osoby prawne.

§ 2. Sposób udzielania finansowego wsparcia działalności Muzeum Warszawy

 1. Finansowe wsparcie działalności kulturalnej Muzeum Warszawy odbywa się w drodze  darowizny lub nabycia przez osobę fizyczną lub prawną wybranego Pakietu Wsparcia.
 2. Minimalna kwota wsparcia wynosi 1 zł.
 3. Wpłata do kwoty 100 zł traktowana jest jako darowizna.
 4. Dostępne są następne Pakiety Wsparcia:

a)Pakiet Wsparcia o wartości 100,00 zł (sto złotych),

b) Pakiet Wsparcia o wartości 150 zł (sto pięćdziesiąt złotych),

c) Pakiet Wsparcia o wartości 200,00 zł (dwieście złotych),

d) Pakiet Wsparcia o wartości 500,00 zł (pięćset złotych),

e) Pakiet Wsparcia o wartości 1 000,00 zł (tysiąc złotych),

f) Wyższy Pakiet Wsparcia

5. Nabycie Pakietu Wsparcia może odbywać się poprzez nabycie jednego wybranego Pakietu Wsparcia. Nabycia można dokonywać wielokrotnie w dowolnych odstępach czasowych. Każdorazowe nabycie Pakietu Wsparcia może dotyczyć tego samego albo innego rodzaju Pakietu Wsparcia.

Nabycie Pakietu Wsparcia następuje wyłącznie po należytym i kompletnym wypełnieniu formularza zakupu oraz dokonaniu wpłaty, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

§ 3. Wpłaty na nabycie Pakietu Wsparcia

 1. Wpłaty na nabycie wybranego Pakietu Wsparcia mogą być dokonywane przelewem lub przy użyciu karty płatniczej.
 2. W przypadku wpłaty przelewem:

a) przelew należy wykonać na rachunek bankowy Muzeum Warszawy w Banku PKO BP nr 28 1240 5918 1111 0000 4911 0618

b) w treści przelewu należy wskazać kwotę odpowiadającą dokładnie kwocie wybranego Pakietu, dane wpłacającego (imię, nazwisko, adres), a w tytule przelewu swój adres e-mail: „WSPARCIE MUZEUM WARSZAWY/ Twój e-mail”,

c) Podanie tych danych jest warunkiem umożliwiającym Muzeum realizację Pakietu Wsparcia na rzecz nabywcy tego Pakietu. W przypadku pominięcia danych kontaktowych należy skontaktować się z Muzeum drogą mailową na adres wsparcie@muzeumwarszawy.pl.

d) zaksięgowanie kwoty przelewu zostanie dokonane przez Muzeum w terminie do 5 (pięciu) dni roboczych od daty otrzymania dowodu dokonania przelewu zgodnie z § 3 ust. 2 lit. c) powyżej,

e) o zaksięgowaniu kwoty przelewu nabywca Pakietu zostanie poinformowany mailem zwrotnym wysłanym na adres podany zgodnie z § 2 ust. 3 lit. c) powyżej,

f) ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o przelewie/przelewach, należy przez to rozumieć wyłącznie przelewy spełniające wyżej wymienione warunki. Przelewy nie spełniające tych warunków nie stanowią dowodu nabycia Pakietu Wsparcia.

3. W przypadku wpłaty przy użyciu karty płatniczej:

a) wpłaty mogą być dokonywane wyłącznie na rachunek bankowy Muzeum Warszawy w Banku PKO BP nr 28 1240 5918 1111 0000 4911 0618 przez Dotpay Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 72, za pośrednictwem portalu internetowego www.dotpay.pl,

b) wpłata musi być potwierdzona przez bank osoby nabywającej Pakiet Wsparcia w ciągu 60 minut od momentu dokonania transakcji; brak potwierdzenia w tym terminie powoduje automatyczne anulowanie transakcji nabycia Pakietu Wsparcia, o czym osoba nabywająca Pakiet Wsparcia zostanie poinformowany w osobnej wiadomości mailowej wysłanej przez operatora płatności;

c) brak bankowego potwierdzenia, o którym mowa w § 3 ust. 3 lit. b) powyżej, powoduje, iż pieniądze pobrane przez operatora płatności zostaną automatycznie zwrócone na konto bankowe osoby nabywającej Pakiet Wsparcia; o sposobie postępowania w takiej sytuacji osoba nabywająca Pakiet Wsparcia zostanie poinformowana mailowo przez operatora płatności (Dotpay Sp. z o.o.), z którym należy się wówczas bezpośrednio skontaktować w sposób wskazany przez tego operatora,

d) dowód dokonania przelewu należy przesłać mailem na adres wsparcie@muzeumwarszawy.pl wraz z danymi do kontaktu z osobą nabywającą Pakiet Wsparcia: imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz adres mailowy, jeśli jest inny niż ten, z którego wysłany jest dowód dokonania przelewu. Podanie tych danych jest warunkiem umożliwiającym Muzeum realizację Pakietu Wsparcia na rzecz nabywcy tego Pakietu.

§ 4. Korzyści związane z nabyciem Pakietów Wsparcia

1.  Pakiet Wsparcia 100 zł:

 • nabywcy Pakietu przysługuje jednorazowa zniżka na zakupy on-line w sklepie internetowym Muzeum Warszawy, w wysokości 5% (pięciu procent) wartości zakupu. do wykorzystania w ciągu 12 (dwunastu) miesięcy od daty dokonania zakupu Pakietu Zniżka będzie realizowana po wpisaniu kodu, który nabywca otrzyma drogą mailową od Muzeum. Zniżka będzie do wykorzystania w ciągu 12 (dwunastu) miesięcy od daty dokonania zakupu Pakietu;

2. Pakiet Wsparcia 150 zł:

 • nabywcy Pakietu przysługuje jednorazowa zniżka na zakupy on-line w sklepie internetowym Muzeum Warszawy, w wysokości 5% (pięciu procent) wartości zakupu., Zniżka będzie realizowana po wpisaniu kodu, który nabywca otrzyma drogą mailową od Muzeum. Zniżka będzie do wykorzystania w ciągu 12 (dwunastu) miesięcy od daty dokonania zakupu Pakietu,
 • w terminie 5 (pięciu) dni od daty zaksięgowania przez Muzeum Warszawy wpłaty za nabycie Pakietu na adres pocztowy nabywcy Pakietu podany w mailu, o którym mowa w § 3 ust. 2 lit. c) lub § 3 ust. 3 lit. d) niniejszego Regulaminu, zostanie wysłana książka „Rzeczy Warszawskie” (Warszawa 2017, 176 stron, format: 265 x 165 mm, oprawa miękka, druk kolorowy, opracowanie zbiorowe, koncepcja główny kurator dr Jarosław Trybuś, red. Małgorzata Jurkiewicz, Małgorzata Mycielska) o wartości 49,00 zł (czterdzieści dziewięć złotych).

3. Pakiet Wsparcia 200 zł:

 • nabywcy Pakietu przysługuje jednorazowa zniżka na zakupy on-line w sklepie internetowym Muzeum Warszawy, w wysokości 5% (pięciu procent) wartości zakupu. Zniżka będzie realizowana po wpisaniu kodu, który nabywca otrzyma drogą mailową od Muzeum. Zniżka będzie do wykorzystania w ciągu 12 (dwunastu) miesięcy od daty dokonania zakupu Pakietu,
 • w terminie 5 (pięciu) dni od daty zaksięgowania przez Muzeum Warszawy wpłaty za nabycie Pakietu na adres pocztowy nabywcy Pakietu podany w mailu, o którym mowa w § 3 ust. 2 lit. c) lub § 3 ust. 3 lit. d) niniejszego Regulaminu, zostanie wysłana książka „Rzeczy Warszawskie” (Warszawa 2017, 176 stron, format: 265 x 165 mm, oprawa miękka, druk kolorowy, opracowanie zbiorowe, koncepcja główny kurator dr Jarosław Trybuś, red. Małgorzata Jurkiewicz, Małgorzata Mycielska) o wartości 49,00 zł (czterdzieści dziewięć złotych),
 • nabywcy Pakietu przysługuje prawo wybrania jednego gadżetu z pośród trzech zaproponowanych mu gadżetów, uprawnienie przysługuje w terminie 12 (dwunastu) miesięcy od daty dokonania zakupu Pakietu.

4. Pakiet 500 zł:

 • w terminie 5 (pięciu) dni od daty zaksięgowania przez Muzeum Warszawy wpłaty za nabycie Pakietu Muzeum Warszawy opublikuje na stronie www.muzeumwarszawy.pl w zakładce Wsparcie Muzeum imię i nazwisko wpłacającego; podziękowanie będzie widoczne na tej stronie przez 12 (dwanaście) miesięcy od daty opublikowania;
 • nabywcy Pakietu przysługuje jednorazowa zniżka na zakupy on-line w sklepie internetowym Muzeum Warszawy, w wysokości 5% (pięciu procent) wartości zakupu. Zniżka będzie realizowana po wpisaniu kodu, który nabywca otrzyma drogą mailową od Muzeum. Zniżka będzie do wykorzystania w ciągu 12 (dwunastu) miesięcy od daty dokonania zakupu Pakietu,
 • w terminie 5 (pięciu) dni od daty zaksięgowania przez Muzeum Warszawy wpłaty za nabycie Pakietu na adres pocztowy nabywcy Pakietu podany w mailu, o którym mowa w § 3 ust. 2 lit. c) lub § 3 ust. 3 lit. d) niniejszego Regulaminu, zostanie wysłana książka „Rzeczy Warszawskie” (Warszawa 2017, 176 stron, format: 265 x 165 mm, oprawa miękka, druk kolorowy, opracowanie zbiorowe, koncepcja główny kurator dr Jarosław Trybuś, red. Małgorzata Jurkiewicz, Małgorzata Mycielska) o wartości 49,00 zł (czterdzieści dziewięć złotych).

5. Pakiet Wsparcia 1 000 zł:

 • w terminie 5 (pięciu) dni od daty zaksięgowania przez Muzeum Warszawy wpłaty za nabycie Pakietu Muzeum Warszawy opublikuje na stronie www.muzeumwarszawy.pl w zakładce Wsparcie Muzeum imię i nazwisko wpłacającego; podziękowanie będzie widoczne na tej stronie przez 12 (dwanaście) miesięcy od daty opublikowania ,
 • nabywcy Pakietu przysługuje jednorazowa zniżka na zakupy on-line w sklepie internetowym Muzeum Warszawy, w wysokości 10% (dziesięć procent) wartości zakupu. Zniżka będzie realizowana po wpisaniu kodu, który nabywca otrzyma drogą mailową od Muzeum. Zniżka będzie do wykorzystania w ciągu 12 (dwunastu) miesięcy od daty dokonania zakupu Pakietu,
 • w terminie 5 (pięciu) dni od daty zaksięgowania przez Muzeum Warszawy wpłaty za nabycie Pakietu na adres pocztowy nabywcy Pakietu podany w mailu, o którym mowa w § 3 ust. 2 lit. c) lub § 3 ust. 3 lit. d) niniejszego Regulaminu, zostanie wysłana książka „Rzeczy Warszawskie” (Warszawa 2017, 176 stron, format: 265 x 165 mm, oprawa miękka, druk kolorowy, opracowanie zbiorowe, koncepcja główny kurator dr Jarosław Trybuś, red. Małgorzata Jurkiewicz, Małgorzata Mycielska) o wartości 49,00 zł (czterdzieści dziewięć złotych),
 • nabywca Pakietu otrzyma 10 (dziesięć) biletów uprawniających do darmowego wstępu bez kolejki do Muzeum Warszawy do gabinetów stałych i na wystawy czasowe w siedzibie głównej przy Rynku Starego Miasta 28 w Warszawie oraz do oddziałów Muzeum Warszawy:
 1. Muzeum Warszawskiej Pragi (ul. Targowa 50/52),
 2. Muzeum Woli (Pałacyk Aleksandra Sikorskiego ul. Srebrna 12),
 3. Centrum Interpretacji Zabytku (ul. Brzozowa 11/13)
 4. Muzeum Farmacji im. Antoniny Leśniewskiej (Kamienica Tylmana ul. Piwna 31/33),
 5. Muzeum Drukarstwa (ul. Ząbkowska 23/25),
 6. Muzeum Miejsce Pamięci Palmiry (Palmiry, gmina Czosnów),
 7. Muzeum Ordynariatu Polowego (podziemia katedry polowej Wojska Polskiego ul. Długa 13/15),
 8. Korczakianum (ul. Jaktorowska 6 )
 9. Barbakan.

Uprawnienie przysługuje w terminie 12 (dwunastu) miesięcy od daty dokonania zakupu Pakietu.

6. Wyższy Pakiet Wsparcia:

 • zakup Wyższego Pakietu Wsparcia jest możliwy po dokonaniu uzgodnień pomiędzy Muzeum i osobą nabywającą Wyższy Pakiet Wsparcia, indywidualnych korzyści proponowanych przez Muzeum w uzależnieniu od każdorazowej Wartości nabytego Wyższego Pakietu Wsparcia. Zamiar nabycia Wyższego Pakietu Wsparcia osoba zamierzająca nabyć Wyższy Pakiet Wsparcia zgłasza pod adresem: wsparcie@muzeumwarszawy.pl, celem uzgodnienia wspomnianych wyżej indywidualnych korzyści.

§ 5. Informacje dodatkowe

 1. Wszelkie uzgodnienia dotyczące sposobu nabycia i wykorzystania Pakietów Wsparcia dokonywane są w drodze korespondencji mailowej kierowanej do Muzeum Warszawy na adres wsparcie@muzeumwarszawy.pl.
 2. Wszelkie modyfikacje sposobu wykorzystania Pakietów Wsparcia (w tym zgłoszenie rezygnacji z publikowania na stronach internetowych Muzeum danych osoby nabywającej Pakiet Wsparcia) możliwe są wyłącznie po uzgodnieniu w drodze korespondencji mailowej kierowanej do Muzeum Warszawy na adres wsparcie@muzeumwarszawy.pl.
 3. Wszelkie przesyłki przewidziane w ramach danego Pakietu Wsparcia będą przesyłane na adres pocztowy podany przez nabywcę Pakietu w mailu, o którym mowa w § 2 ust. 5 niniejszego Regulaminu. W razie nieodebrania przesyłki przez odbiorcę, ponowna przesyłka będzie wykonana przez Muzeum Warszawy wyłącznie za pokryciem jej kosztów przez nabywcę Pakietu i w terminie z nim uzgodnionym.
 4. Wszelkie zmiany danych wskazany przez nabywcę Pakietu w mailu, o którym mowa w § 3 ust. 2 lit. c) lub § 3 ust. 3 lit. d) niniejszego Regulaminu, muszą być dokonywane na adres na adres wsparcie@muzeumwarszawy.pl.
 5. Muzeum Warszawy zastrzega sobie możliwość kontaktu z nabywcą Pakietu w sprawach związanych z nabyciem i/lub wykorzystaniem Pakietu, z wykorzystaniem danych podanych przez nabywcę Pakietu w mailu, o którym mowa w § 3 ust. 2 lit. c) lub § 3 ust. 3 lit. d) niniejszego Regulaminu.

§ 6. Dane osobowe

 1. Nabywca Pakietu przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że podanie danych osobowych takich jak imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres mailowy, ewentualnie również numer telefonu, jest warunkiem koniecznym do zrealizowania przez Muzeum Warszawy Pakietów Wsparcia.
 2. Administratorem danych osobowych podanych przez nabywcę Pakietu jest Muzeum Warszawy.
 3. Muzeum Warszawy przetwarza dane osobowe podane przez nabywcę Pakietu wyłącznie na potrzeby realizowania zobowiązań opisanych w niniejszym Regulaminie i wynikających z nabycia przez nabywcę Pakietu danego Pakietu Wsparcia. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Dane osobowe będą przekazywane przez Muzeum Warszawy podmiotom zewnętrznym (Poczta Polska, podmioty prowadzące działalność w zakresie dostarczania przesyłek, podmioty odpowiedzialnym za przygotowanie wydarzeń organizowanych przez Muzeum Warszawy albo wraz z Muzeum Warszawy albo na zlecenie Muzeum Warszawy) wyłącznie w zakresie, w jakim będzie to niezbędne do realizacji Pakietu Wsparcia nabytego przez nabywcę.
 5. Muzeum Warszawy nie pobiera danych osobowych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie dane osobowe podane przez nabywcę Pakietu Wsparcia w mailu, o którym mowa w § 3 ust. 2 lit. c) lub § 3 ust. 3 lit. d) niniejszego Regulaminu.
 6. Nabywcy Pakietu Wsparcia przysługuje prawo do:
 • uzyskania informacji na temat przetwarzania danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych,
 • żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 • żądania usunięcia danych osobowych, poprzez zgłoszenie sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne uzasadniające takie ograniczenie,
 • przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie Danych w formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranej przez nabywcę Pakietu Wsparcia osobie trzeciej,
 • złożenia skargi do organu nadzorczego: (ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa) w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.

7. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować na adres: wsparcie@muzeumwarszawy.pl.

8. W każdym czasie Administratorem Danych pozostaje Muzeum Warszawy. Nabywcy Pakietu Wsparcia przysługuje – na zasadach wskazanych powyżej – prawo sprzeciwu lub wycofania zgody, które nabywca Pakietu realizuje poprzez wysłanie wiadomości email na adres wsparcie@muzeumwarszawy.pl, ze wskazaniem żądania i jego uzasadnieniem.

§ 7. Postanowienia organizacyjne

 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o nabywcy Pakietu Wsparcia rozumie się przez to osobę fizyczną lub prawną, która jest wskazana w treści przelewu, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszego Regulaminu lub jest właścicielem karty płatniczej, o której mowa w § 3 ust. 3 niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku gdy nabywcą Pakietu Wsparcia jest osoba prawna, konieczne jest wskazanie przez tą osobę osób fizycznych będących beneficjentami korzyści związanych z nabyciem danego Pakietu Wsparcia, z wyłączeniem korzyści w postaci opublikowania podziękowań na stronie internetowej Muzeum Warszawy (podziękowania opublikowane będą ze wskazaniem nazwy/firmy osoby prawnej, która nabyła dany Pakiet).
 3. W przypadku nabycia kilku Pakietów Wsparcia przez jedną osobę (fizyczną lub prawną) nabywca Pakietów oraz Muzeum Warszawy ustalą sposób wykorzystania każdego z Pakietów Wsparcia w taki sposób, aby korzyści wynikające z każdego Pakietu Wsparcia mogły zostać wykorzystane zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 4. Każdy nabywca Pakietu dokonując płatności, o której mowa w § 3 ust. 2 i 3 niniejszego Regulaminu przyjmuje do wiadomości, że pomieszczenia i obiekty wchodzące w skład Muzeum Warszawy stanowią substancję zabytkową, wobec czego korzystanie z nich (w tym samo przebywanie) wiąże się z obowiązkiem przestrzegania konkretnych zasad. Muzeum Warszawy zastrzega prawo do ograniczenia lub pozbawienia nabywcy Pakietu Wsparcia, korzyści związanych z realizacją danego Pakietu Wsparcia, jeśli wykorzystanie tych korzyści przez nabywcę Pakietu Wsparcia lub osoby towarzyszące albo wskazane przez nabywcę Pakietu nie będą przestrzegać zasad korzystania z infrastruktury Muzeum Warszawy i/lub będą zachowywać się w sposób zagrażający substancji zabytkowej lub nielicujący z powagą obiektu.
 5. Każdy nabywca Pakietu Wsparcia oraz osoby towarzyszące korzystające z korzyści wynikających z nabycia danego Pakietu Wsparcia są obowiązani do przestrzegania Regulaminu Zwiedzania Muzeum Warszawy, który jest dostępny na stronie www.muzeumwarszawy.pl w zakładce „Zaplanuj wizytę” – „Bilety”, a  w przypadku gdy dane wydarzenie uregulowane jest w odrębnym regulaminie, także zapisów tego odrębnego regulaminu.
 6. Muzeum Warszawy zastrzega sobie prawo zmiany korzyści przypisanych do danego Pakietu Wsparcia, w przypadku gdy dana korzyść nie będzie dostępna w terminie wybranym przez nabywcę Pakietu albo niemożliwa do wykonania. Muzeum Warszawy dołoży wszelkich starań aby korzyść zaproponowana w zamian za korzyść niedostępną odpowiadała wartości korzyści niedostępnej (niemożliwej do zrealizowania zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu).

§ 8. Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać do Muzeum Warszawy w terminie 7 (siedmiu) dni od zaistnienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji. Reklamacje winny być zgłaszane mailem na adres wsparcie@muzeumwarszawy.pl lub pisemnie na adres Muzeum Warszawy Zespół ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa.
 2. Termin do złożenia reklamacji uważa się za dochowany jeżeli w tym czasie osoba składająca reklamację wyśle mail na adres mailowy lub list polecony albo przesyłkę kurierską na adres pocztowy, wskazane w ust. 1 tego paragrafu.
 3. Reklamacja musi zawierać następujące informacje: imię, nazwisko, dokładny adres zgłaszającego reklamację, numer telefonu do kontaktu, zwięzły opis przyczyny i przedmiotu reklamacji.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 (siedmiu) dni roboczych od daty jej otrzymania. Osoba składająca reklamację zostanie poinformowana o decyzji w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji tą samą drogą, jaką była złożona reklamacja, z tym, że w przypadku nadania pisma przesyłką kurierską lub listem poleconym Muzeum Warszawy przysługuje prawo wyboru pomiędzy skorzystaniem z opcji wysyłki kurierem lub listem poleconym. Reklamacja uznana jest za rozpatrzoną w terminie jeśli w tym czasie zostanie wysłany mail, list polecony lub nadana przesyłka kurierska.
 5. Nie wniesienie reklamacji zgodnie z wymogami Regulaminu wyłącza prawo nabywcy Pakietu Wsparcia do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest jawny i jest dostępny na stronie internetowej Muzeum Warszawy www.muzeumwarszawy.pl w zakładce Wsparcie Muzeum.
 2. Muzeum Warszawy zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków korzystania z Pakietów Wsparcia, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez nabywców Pakietów Wsparcia, chyba, że zmiana jest wynikiem niedostępności lub niemożliwości zrealizowania danej korzyści przypisanej do konkretnego Pakietu Wsparcia. Zmiany w regulaminie publikowane będą na stronie internetowej Muzeum Warszawy  www.muzeumwarszawy.pl w zakładce Wsparcie Muzeum.
 3. Zasady nabywania i korzystania z Pakietów Wsparcia określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter informacyjny.
 4. Uprawnienia wynikające z nabycia Pakietu Wsparcia nie mogą być przeniesione przez nabywcę Pakietu na osobę trzecią, chyba, że co innego zostanie uzgodnione pomiędzy nabywcą Pakietu a Muzeum Warszawy w drodze pisemnego porozumienia.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.
 6. Regulamin wchodzi w życie 18.06.2020.