fbpx

We use cookies to enhance your user experience.

Recent issue

Spis treści / Table of Contents

Warszawa / Warsaw

Maciej Pieńkowski, Sejmik ziemi warszawskiej wobec problemów wewnętrznych Rzeczypospolitej za panowania Władysława IV [pobierz PDF] / Sejmik of the Warsaw land and the internal problems of the Commonwealth under the reign of Władysław IV

Mirosław Nagielski, Bitwa warszawska 1656 roku [pobierz PDF] / Battle of Warsaw 1656 [PDF download]

Andrzej Adam Majewski, Elekcja Jana Sobieskiego na tron Rzeczypospolitej w 1674 roku [pobierz PDF] / Jan Sobieski’s Election to the King of the Polish-Lithuanian Commonwealth in 1674

Marek Wagner, Jan Hecker – aptekarz warszawski z połowy XVII wieku [pobierz PDF] / Jan Hecker – a pharmacist from the mid-17th century Warsaw [PDF download]

Adam Kowalik, Warszawski odpust emaus doby Królestwa Kongresowego [pobierz PDF] / The Warsaw Emaus indulgence at the period of the Congress Kingdom

Keya Thakur-Smolarek, German entrepreneurs in Warsaw during 19th century [PDF download]

Aleksander Łupienko, Warszawska kwestia mieszkaniowa w debacie prasowej z lat 1864-1905 [pobierz PDF] / The Warsaw Housing Issue in Public Debate [PDF download]

Aleksandra Jakubczak, Hebrajskojęzyczna prasa w Warszawie do 1905 roku [pobierz PDF] / Hebrew language press in Warsaw until 1905 [PDF download]

Maria Ejchman, Fornarina z Warszawy. Mydlany interes, czyli dochodzenie w sprawie firmy Gustawa Stuermera [pobierz PDF] / Fornarina of Warsaw. The soap business, or an inquiry in the case of the Gustav Stuermer company

Małgorzata Omilanowska, Wokół Teatru Wielkiego. Od Marywilu do Pasażu Luxenburga [pobierz PDF] / The Vicinity of Grand Theatre. From Marywil to Luxenburg Arcade

Jolanta Niklewska, Młodzież szkół średnich w Warszawie u progu I wojny światowej [pobierz PDF] / Youth at Warsaw High Schools prior to the Outbreak of World War I

Paweł Rzewuski, Józef Łokietek vel „Doktor Łokietek”. Między polityką a światem przestępczym [pobierz PDF] / Józef Łokietek aka „Dr Łokietek”. In between politics and the underworld

Michał Studniarek, „Nie bójcie się, my też bunkrowcy!”. Relacje międzyludzkie wśród warszawskich Robinsonów. Przyczynek do badań [pobierz PDF] / „Fear not! We too are from the bunkers!”. Relations among the Robinsons of Warsaw. A study case

Ewa Perlińska-Kobierzyńska, Komisja Rzeczoznawców Urbanistycznych i okupacyjna wizja przekształceń Warszawy [pobierz PDF] / Urban Planning Experts Commission and its vision of transforming Warsaw [PDF download]

Muzeum / Museum

Marcin Więcek, Naczynia apteczne z końca XVIII wieku w zbiorach Muzeum Farmacji (oddział Muzeum Warszawy) [pobierz PDF] / Pharmacy receptacles from the late 18th century in the Museum of Pharmacy collection (Division of the Museum of Warsaw)

Monika Siwińska, Fabryka Wyrobów Srebrnych Karola Filipa Malcza na tle kolekcji sreber Muzeum Warszawy [pobierz PDF] / Karol Filip Malcz silverware manufacture against the silverware collection of the Museum of Warsaw

Agnieszka Dąbrowska, O modzie w Warszawie. Projektantka Grażyna Hase [pobierz PDF] / Fashion in Warsaw – fashion designer Grażyna Hase

Adam Przywara, Dzieło sztuki w dobie reprodukcji cyfrowej [pobierz PDF] / Artwork in the era of digital reproduction [PDF download]

Agnieszka Dąbrowska, Galanteria patriotyczna – nowe nabytki do kolekcji pamiątek historycznych Muzeum Warszawy [pobierz PDF] / Patriotic accessories – new acquisitions to the collection of historic keepsakes at the Museum of Warsaw

Agnieszka Rozciecha, Aleksandra Różycka, Dorobek artystyczny Olgierda Szlekysa w zbiorach Muzeum Warszawy [pobierz PDF] / Artistic output of Olgierd Szlekys at the Museum of Warsaw collection

Krzysztof Mordyński, Tworzenie ekspozycji muzeum uczelnianego w zabytkowym Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich. Koncepcje, dylematy, rozwiązania [pobierz PDF] / Creating the University Museum exposition at the Historic Palace of the Tyszkiewicz-Potocki Family. Ideas, Dilemmas, Solutions

Recenzje i omówienia / Reviews

Recenzja książki Grzegorz Piątka „Sanator” (Warszawa 2016) | Michał Przeperski [pobierz PDF]

Recenzja książki M. Szarejko „Zaduch. Reportaże o obcości” (Warszawa 2015) | Agnieszka Witkowska-Krych [pobierz PDF]

Varia

Hannes Larusson, The Icelandic Farmstead [PDF download]

Zbigniew Tucholski, Nieznany plan budynku stacji Warszawskich Kolei Dojazdowych Warszawa Belweder [pobierz PDF] / Unknown layout of the building of the Warszawa Belweder Warsaw Commuter Railway Station

Autorzy / Authors [pobierz PDF]