fbpx

Używamy plików cookies do zbierania informacji dotyczących korzystania z serwisu Muzeum Warszawy i jego oddziałów. W każdej chwili możesz zablokować obsługę plików cookies w swojej przeglądarce. Pamiętaj, że zmiany ustawień w przeglądarce mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji stron internetowych naszego serwisu.

pl/en

WYSTAWY

Biuro Odbudowy Ukrainy </br>Бюро відбудови України

1 grudnia 2022 roku - 2 lipca 2023 roku
wstęp bezpłatny

Biuro Odbudowy Ukrainy
Бюро відбудови України

Опис виставки нижче.

Projekt architekta i artysty Petra Vladimirova.

Na pytanie, jaka ma być Ukraina po wojnie, nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Petro Vladimirov zaprosił do rozmów ukraińskich ekspertów z dziedziny architektury, urbanistyki, prawa i ochrony zabytków. Efektem ich współpracy jest „Biuro Odbudowy Ukrainy” w Gabinecie Zmiennym Muzeum Warszawy.

Odbudowa Ukrainy już się rozpoczęła. Choć trwa wojna, widać działalność ochotników, którzy sprzątają miasta i naprawiają zniszczone domy. W tle odbywa się mniej widoczna praca instytucji – tworzenie ram organizacyjnych i prawnych odbudowy kraju.

„Biuro Odbudowy Ukrainy” pokazuje zagadnienia, z którymi mierzą się osoby zaangażowane w odbudowę Ukrainy. Daje to możliwość zmiany państwa – stworzenia nowych instytucji, porzucenia dotychczasowych przepisów, szybkiego wdrożenia reform. Na pytanie, jaka ma być Ukraina po wojnie, nie ma jednoznacznej odpowiedzi. 

Projekt skupia się na pięciu obszarach: polityce mieszkaniowej, budownictwie, ochronie zabytków, prawie i administracji. Opowiadają o nich ukraińscy specjaliści – urbaniści, polityczka, deweloper, badacze miejscy oraz aktywiści zaangażowanymi w ochronę zabytków. Projekt pokazuje, jak te dziedziny rozwijały się do 24 lutego 2022 roku i jaki kontekst tworzą dla przyszłej odbudowy.

Tytuł odnosi się do Biura Odbudowy Stolicy, które odpowiadało za odbudowę Warszawy po II wojnie światowej. Instytucja przywołana jest na płaszczyźnie emocjonalnej. Część pytań, przed którymi stoi dziś Ukraina, jest zbliżona do tych, na które musieli odpowiedzieć warszawiacy prawie 80 lat temu. Są jednak także istotne różnice, które zostaną poruszone w programie wydarzeń.

Wystawę stworzyli:

Petro Vladimirov – kurator projektu. Ukraiński architekt i multidyscyplinarny artysta. Lider projektów w biurze Direction. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. W trakcie studiów inżynierskich odbywał wymianę studencką w School of Arts and Communication na Uniwersytecie w Malmö. Pracował w Ukrainie i w Danii w biurze Henning Larsen. Uczestniczył w projektach artystycznych oraz badawczych w Ukrainie, Białorusi, Polsce i Danii. Wspólnie z Zofią Jaworowską i Fundacją Brda prowadzi projekt OKNO. Nominowany do tegorocznej edycji nagrody PinchukArtCentre dla ukraińskich artystów poniżej 35. roku życia.

Tomasz Świetlik – aranżacja. Architekt, badacz architektury oraz ekonomista. Twórca m.in. nominowanej do nagrody Miesa van der Rohego Sceny w ukraińskim Dnieprze, projektu badawczego Architektura VII Dnia czy Wyspy Cienia – instalacji w ramach konkursu FUTUWAWA 2021. Projektant wystaw, m.in. Niech płyną! Inne rzeki Warszawy w Muzeum Woli.

Uliana Bychenkova – projekty graficzne. Ukraińska artystka, projektantka, kuratorka i badaczka. W 2022 roku nakładem wydawnictwa Karakter ukazała się dwujęzyczna publikacja Znak / ЗНАК. Bychenkova – jako członkini kolektywu U,N,A – jest jej współautorką.

Eksperci, ekspertki i organizacje zaangażowane w tworzenie treści:

  • Oleksandr Anisimov – urbanista, współtwórca inicjatywy badawczej mającej na celu badanie i promowanie zmian w polityce mieszkaniowej;
  • Hanna Bondar – ukraińska architektka i polityczka, deputowana Ukrainy IX kadencji;
  • Ihor Raikov – założyciel firmy deweloperskiej Spilnota;
  • Yegor Vlasenko – urbanista, pracuje w dziedzinie gospodarki miejskiej, członek koalicji ekspertów planowania urbanistycznego i regionalnego Ro3kvit;
  • Renovation Map – organizacja publiczna, która działa na rzecz zachowania historycznych budynków i dziedzictwa miejskiego.

Integralną częścią wystawy będą wydarzenia – spotkania, rozmowy i debaty. Poszerzą kwestie poruszane na wystawie, jak pojęcie domu w czasie wojny czy materialność odbudowy. Od stycznia do kwietnia prowadzone będą online, zaś w maju zaplanowana jest debata na żywo. Wydarzenia odbędą się z udziałem gości ukraińskich, będą tłumaczone symultanicznie. Więcej informacji wkrótce.

Wystawa wpisuje się w szersze działania instytucji prowadzonych przez m.st. Warszawa wspierające Ukrainę i jej mieszkańców w związku z trwającą wojną, na przykład Dom Odbudowy Ukrainy, który działa z inicjatywy Stołecznego Konserwatora Zabytków od czerwca 2022 roku.


Бюро відбудови України

Проєкт архітектора та художника Петра Владімірова.

На питання: якою має бути Україна після війни, немає однозначної відповіді. Петро Владіміров запросив до розмови українських експертів у сфері архітектури, містобудування, права та охорони культурної спадщини. Результатом їхньої співпраці є Бюро відбудови України у змінній галереї Музею Варшави.

Відбудова України вже почалася. Незважаючи на те, що війна триває, можна побачити активність волонтерів, які прибирають міста та ремонтують зруйновані будинки. На задньому плані відбувається менш помітна робота інституції – створення організаційно-правової бази для відбудови країни.

Бюро відбудови України показує, з якими проблемами стикаються люди, які беруть участь у відбудові країни. Це дає можливість змінювати державу – створювати нові інституції, відмовлятися від існуючих норм, швидко проводити реформи. На питання, якою має бути Україна після війни, немає однозначної відповіді.

Проєкт зосереджений на п’яти сферах: житловій політиці, будівництві, охороні культурної спадщини, праві та адміністрації. Про них розповідають українські фахівці – урбаністи, політики, забудовники, місцеві дослідники та активісти, що займаються збереженням культурних пам’яток. Проєкт показує, як розвивалися ці сфери до 24 лютого 2022 року та який контекст вони створюють для майбутньої відбудови.

Назва пов’язана з Бюром відбудови столиці, яке відповідало за відбудову Варшави після Другої світової війни. Ця інституція згадана, спираючись на емоційний зв’язок. Частина питань, які постають сьогодні перед Україною, схожі на ті, на які варшав’янам доводилося відповідати майже 80 років тому. Однак є й важливі відмінності, які будуть розглянуті в програмі заходів.

Виставку створили:

Петро Владіміров – куратор проєкту. Український архітектор та мультидисциплінарний художник. Лідер проєктів в фірмі Direction. Випускник факультету архітектури Вроцлавського університету науки та технологій. Під час навчання у галузі інженерії він був студентом за обміном у Школі мистецтв і комунікацій в Університеті Мальме. Працював в Україні та Данії в фірмі Henning Larsen. Брав участь у мистецьких та дослідницьких проєктах в Україні, Білорусі, Польщі та Данії. Разом із Зофією Яворовською та фундацією Brda керує проєктом Okno. Номінований на цьогорічну премію PinchukArtCentre для українських художників віком до 35 років.

Томаш Свєтлік – аранжування. Архітектор, дослідник архітектури та економіст. Творець, між іншим, номінованої на премію Mies van der Rohe Sceny w ukraińskim Dnieprze, дослідницького проєкту Architektura VII Dnia czy Wyspy Cienia – інсталяціяї в рамках конкурсу Futuwawa 2021. Дизайнер виставок, серед яких Niech płyną! Inne rzeki Warszawy в Музеї Волі.

Уляна Биченкова – графічний дизайн. Українська художниця, дизайнерка, кураторка і дослідниця. У 2022 році у видавництві Karakter вийшло двомовне видання Znak / Знак, де У. Биченкова – як член колективу U,N,A – є співавторкою.

Експерти, експертки та організації, залучені до створення контенту:

  • Олександр Анісімов – урбаніст, співавтор дослідницької ініціативи, спрямованої на дослідження та просування змін у житловій політиці;
  • Ганна Бондар – українська архітекторка і політик, народна депутатка України IX скликання;
  • Ігор Райков – засновник девелоперської компанії Спільнота;
  • Єгор Власенко – урбаніст, працює у сфері міського господарства, член коаліції експертів з міського та регіонального планування Ro3kvit;
  • Мапа Реновації (Renovation Map) – громадська організація, яка займається збереженням історичної забудови та міської спадщини.

Невід’ємною частиною виставки стануть заходи – зустрічі, розмови та дебати. Вони розширять тематику, порушену на виставці, наприклад, концепцію дому під час війни чи матеріальність відбудови. Від січня до квітня вони проходитимуть онлайн, а в травні відбудеться дебата наживо. Заходи здійснюватимуться за участю українських гостей, буде синхронний переклад.

Проєкт фінансувався Стабілізаційним фондом – ініціативою підтримки культурно-освітніх організацій в Україні, Східній та Південно-Східній Європі та Центральній Азії, які постраждали від наслідків війни в Україні.


Projekt został sfinansowany przez Fundusz Stabilizacyjny – inicjatywę wspierającą organizacje kulturalne i edukacyjne w Ukrainie, w Europie Wschodniej i Południowo-Wschodniej oraz Azji Centralnej dotknięte skutkami wojny w Ukrainie.