fbpx

Używamy plików cookies do zbierania informacji dotyczących korzystania z serwisu Muzeum Warszawy i jego oddziałów. W każdej chwili możesz zablokować obsługę plików cookies w swojej przeglądarce. Pamiętaj, że zmiany ustawień w przeglądarce mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji stron internetowych naszego serwisu.

Struktura Muzeum Warszawy

 • Dyrektorka – Karolina Ziębińska-Lewandowska

   Zarządza muzeum i reprezentuje je na zewnątrz. Odpowiada za określanie wizji, misji i celów muzeum oraz opracowanie i wdrażanie jego strategii.

   Koncepcja programowa

   sekretariat@muzeumwarszawy.pl
   (+48) 22 277 43 08

 • Obszar Zarządczy

   Dyrektorce Muzeum podlegają bezpośrednio:

   Zastępczyni Dyrektorki ds. administracyjnych

   Rafał Kownacki
   (+48) 22 277 43 09

   Zastępca Dyrektorki ds. programowych

   Zastępczyni Dyrektorki ds. kolekcji i rozwoju

   Anna Duńczyk-Szulc
   (+48) 22 277 43 09

   Główna Księgowa

   Kieruje całokształtem spraw finansowych muzeum i ponosi za nie odpowiedzialność.

   Krystyna Salamonik-Latos
   krystyna.salamonik-latos@muzeumwarszawy.pl
   (+48) 22 277 43 07

   ODDZIAŁY

   Oddziały muzeum zajmują się prowadzeniem badań naukowych, realizują programy edukacyjne i wystawiennicze, inicjują oraz opracowują wydawnictwa naukowe i popularnonaukowe.

   • Muzeum Warszawskiej Pragi
   • Muzeum Woli
   • Muzeum Drukarstwa
   • Muzeum Farmacji im. mgr Antoniny Leśniewskiej
   • Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry
   • Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy

   Dział Kadr
   Kierowniczka: Agnieszka Manota
   agnieszka.manota@muzeumwarszawy.pl
   (+48) 22 277 43 11

   Dział Promocji, Sprzedaży i Sponsoringu
   Kierowniczka: Joanna Andruszko
   joanna.andruszko@muzeumwarszawy.pl

   Dział Edukacji 
   Kierowniczka: Katarzyna Liwak-Rybak
   katarzyna.liwak-rybak@muzeumwarszawy.pl
   (+48) 22 277 44 04

   Pozyskiwanie środków zewnętrznych
   Marzena Michałek-Dąbrowska
   marzena.michalek@muzeumwarszawy.pl
   (+48) 22 277 43 19

   Dział Obsługi Muzeum
   Kierowniczka: Barbara Rosiak
   barbara.rosiak@muzeumwarszawy.pl
   (+48) 22 277 43 95

   Służba BHP
   Krzysztof Szafarowicz

   Inspektor Ochrony Danych
   Katarzyna Prokopowicz
   dane.osobowe@muzeumwarszawy.pl
   (+48) 600 004 503

   Dział Kadr

   Dział Kadr realizuje politykę kadrową muzeum. Opracowuje i aktualizuje program rozwoju pracowników i pracownic, współpracuje z komisją socjalną i zakładową organizacją związkową, monitoruje rynek pracy pod kątem potrzeb muzeum.

   Do zadań Działu Kadr należy także m.in. prowadzenie spraw formalnych związanych z zatrudnianiem, awansowaniem, premiowaniem, karaniem i zwalnianiem pracowników i pracownic. Dział Kadr zajmuje się również wszelkimi innymi sprawami personalnymi, takimi jak ewidencja czasu pracy, urlopów, zwolnień i prowadzenie akt każdego z pracowników.

   Dział Promocji, Sprzedaży i Sponsoringu

   Inicjuje stałą obecność muzeum w mediach oraz monitoruje tę obecność, organizuje konferencje prasowe i spotkania z przedstawicielami mediów oraz opracowuje informacje prasowe. Pozyskuje patronów medialnych dla kluczowych wydarzeń organizowanych w muzeum oraz nawiązuje współpracę międzynarodową muzeum.

   Prowadzi kalendarz oferty muzeum, koordynuje politykę informacyjną muzeum (w tym komunikację wewnętrzna i zewnętrzną), redaguje stronę internetową, dba o spójność komunikacji wizualnej (w tym nadzoruje wykorzystywanie elementów systemu identyfikacji wizualnej muzeum).

   Przygotowuje projekty graficzne druków, kampanii promocyjnych i reklamowych oraz wydawnictw promocyjnych, poświęconych konkretnym wydarzeniom. Tworzy dokumentację fotograficzną i filmową wydarzeń organizowanych i współorganizowanych przez muzeum.

   W zakresie sprzedaży i sponsoringu: udział w tworzeniu i wdrażaniu oferty Muzeum, opracowanie rocznych planów sprzedaży oferty Muzeum i ich realizacja, prowadzenie badań rynku, analizy potrzeb i preferencji klientów i klientek Muzeum, w tym w zakresie poziomu cen biletów, usług oraz godzin otwarcia Muzeum, realizacja strategii marketingowej Muzeum, tworzenie, utrzymywanie i rozwijanie społeczności przyjaciół, ambasadorów i ambasadorek Muzeum, koordynowanie działań uatrakcyjniających zwiedzanie Muzeum, rozwój istniejących i budowanie nowych kanałów sprzedaży, wdrażanie planów i działań marketingowych związanych z kalendarzem imprez, nadzór na udostępnianiem ekspozycji muzealnych na cele komercyjne i niekomercyjne, obsługa systemu kasowego i sprzedaż biletów do Muzeum, prowadzenie i zaopatrzenie sklepów muzealnych, koordynacja i zarządzanie sklepem internetowym, w tym platformą sprzedażową online i obsługą klientów i klientek, współpraca przy organizacji i planowaniu wydarzeń odbywających się w Muzeum, koordynacja dystrybucji wydawnictw i pozostałych produktów wytworzonych w Muzeum przeznaczonych do sprzedaży, prowadzenie najmu pomieszczeń w budynkach Muzeum, zarządzanie pokojami gościnnymi Muzeum, nawiązywanie współpracy z instytucjami zewnętrznymi w zakresie organizowania wspólnych przedsięwzięć, obsługa współpracy partnerskiej w zakresie realizacji wzajemnych zobowiązań wynikających z zawartych umów i porozumień, wyszukiwanie i pozyskiwanie sponsorów i sponsorek, negocjowanie warunków umów oraz bieżąca współpraca ze sponsorami.

   Dział Edukacji Muzealnej

   Odpowiada za planowanie, przygotowanie i organizację działań edukacyjnych skierowanych do osób w różnym wieku. Organizuje lekcje muzealne oraz programy twórcze. Wdraża kreatywne oraz innowacyjne formy edukacji, oprowadza po ekspozycjach muzealnych, opracowuje wydawnictwa i gry edukacyjne. Dział prowadzi także kino muzealne oraz przygotowuje jego repertuar.

   Organizuje i prowadzi konferencje, warsztaty, seminaria i inne działania dotyczące edukacji muzealnej i animacji kultury oraz współpracuje z instytucjami zewnętrznymi w przygotowaniu wydarzeń edukacyjno-kulturalnych.

   Pozyskiwanie środków zewnętrznych

   Inicjuje i koordynuje prace w zakresie pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych, w szczególności dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz innych funduszy krajowych.

   Monitoruje programy finansujące realizację zadań publicznych, analizuje dane dotyczące dostępnych funduszy i programów Unii Europejskiej oraz innych funduszy zagranicznych.

   Kompletuje informacje o obowiązujących procedurach i warunkach ubiegania się o środki finansowe, informuje komórki organizacyjne muzeum o możliwościach pozyskania środków pozabudżetowych na realizację zadań muzealnych. Koordynuje i bierze udział w opracowaniu wniosków i aplikacji dla projektów przewidzianych do współfinansowania ze źródeł zewnętrznych, z wyłączeniem projektów inwestycyjnych.

   Opracowuje zasady weryfikacji legalności źródeł pozyskiwanych środków zewnętrznych, a także sprawozdania z zakresu prowadzonej działalności na potrzeby organów kontrolnych.

   Dział Obsługi Muzeum

   Udziela informacji zwiedzającym w zakresie ekspozycji, oferty Muzeum, organizowanych wydarzeń, kierunków zwiedzania, dróg ewakuacyjnych, lokalizacji toalet itp., sprzedaje bilety oraz produkty w oddziałach Muzeum, kontroluje bilety, zaproszenia, karty wstępu.

   Monitoruje temperatury, wilgotność, nadzoruje udostępnianie ekspozycji muzealnych, utrzymuje porządek w salach ekspozycyjnych, czuwa nad bezpieczeństwem eksponatów i zwiedzających.

   Współpracuje przy organizacji wernisaży, spotkań, koncertów i innych wydarzeń odbywających się w Muzeum.

   Służba BHP

   Zadania komórki organizacyjnej obejmują w szczególności: nadzorowanie realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz poprawą warunków pracy, kontrola aktualnych warunków bezpieczeństwa, przygotowywanie regulaminów, instrukcji, planowanie i prowadzenie szkoleń, kontrola właściwego zaopatrzenia pracowników i pracownic w odzież ochronną i sprzęt ochronny, udział w komisji przekazującej do używania nowo wybudowane lub przebudowane obiekty i urządzenia mające wpływ na warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, sporządzanie analiz i sprawozdań.

   Inspektor Ochrony Danych

   Zadania Inspektora obejmują w szczególności: monitorowanie przestrzegania zasad i regulacji prawnych dotyczących ochrony danych, udzielanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie ich wykonania, współpraca z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w kwestiach związanych z przetwarzaniem oraz prowadzeniem konsultacji w sprawach związanych z bezpieczeństwem ochrony danych, sporządzanie analiz i sprawozdań.

 • Obszar Programowy

   Zastępca Dyrektorki ds. programowych

   Laboratorium Miasta
   Marta Żakowska
   marta.zakowska@muzeumwarszawy.pl

   Centrum Interpretacji Zabytku

   Wydawnictwa Muzeum Warszawy
   Kierowniczka: Aleksandra Kędziorek
   aleksandra.kedziorek@muzeumwarszawy.pl

   Dział Organizacji Wystaw i Wydarzeń
   Kierowniczka: Anna Stelmaszczyk
   anna.stelmaszczyk@muzeumwarszawy.pl

   Archiwum Dokumentacji Audiowizualnej
   Koordynatorka: Anna Mizikowska
   anna.mizikowska@muzeumwarszawy.pl

   Laboratorium Miasta

   Prowadzi i koordynuje badania nad zjawiskami składającymi się na współczesną miejskość, koordynuje program wizyt studyjnych i rezydencji dla osób zajmujących się badaniami nad miejskością.

   Inicjuje i realizuje programy badawcze związane z przemianami miejskości, wystawy, wydarzenia i publikacje, inicjuje i podtrzymuje kontakty z ośrodkami zajmującymi się procesami kształtującymi miejskość w Polsce i za granicą. Ściśle współpracuje z Centrum Interpretacji Zabytku przy tworzeniu programu popularyzującego wiedzę o Warszawie.

   Centrum Interpretacji Zabytku

   Zadania Centrum Interpretacji Zabytku obejmują w szczególności: gromadzenie, opracowanie i udostępnianie wiedzy związanej z miejscem światowego dziedzictwa UNESCO, inicjowanie, udział i koordynację projektów międzynarodowych związanych z UNESCO, inicjowanie programów badawczych i udział w badaniach, w szczególności w zakresie dziedzictwa UNESCO, inicjowanie i realizację programu edukacyjnego i popularyzatorskiego dla osób dorosłych, przygotowanie i obsługę programu wykładów i debat związanych z popularyzacją wiedzy o Warszawie.

   Wydawnictwa Muzeum Warszawy

   Opracowuje i realizuje politykę wydawniczą muzeum. Prowadzi projekty wydawnicze, zamawia i przygotowuje teksty. Koordynuje proces przygotowania i produkcji wydawnictw, współtworzy strategię promocyjną w zakresie wydawnictw. Zleca tłumaczenia, redakcje i korekty tekstów oraz opracowania graficzne publikacji.

   Dział Organizacji Wystaw i Wydarzeń

   Dział Organizacji Wystaw i Wydarzeń przygotowuje plany działalności wystawienniczej i organizacji wydarzeń muzeum. Zajmuje się projektowaniem wykonania i organizacją wystaw oraz innych wydarzeń odbywających się w muzeum. Odpowiada także za montaż i demontaż wydarzeń i wystaw oraz wszelkich środków i urządzeń multimedialnych. Dział Organizacji Wystaw i Wydarzeń współpracuje z innymi działami m.in. przy transporcie i konserwacji wystawianych zbiorów czy potrzebnych umowach, wnioskach, ubezpieczeniach oraz udoskonalaniu ekspozycji.

   Dział współpracuje także z innymi muzeami z kraju i zagranicy.

   Archiwum Dokumentacji Audiowizualnej

   Zadania Archiwum obejmują w szczególności: pozyskiwanie i opracowanie materiałów gromadzonych w ramach Archiwum Historii Mówionej, pozyskiwanie i opracowanie materiałów filmowych zgodnie z Polityką gromadzenia zbiorów oraz materiałów audiowizualnych powstających w Muzeum, w tym dokumentacji wydarzeń, wypracowanie i realizację wypracowanego modelu opracowania zgromadzonych materiałów, ścisłą współpracę z Działem Inwentaryzacji i Udostępniania Zbiorów.

 • Obszar Kolekcji i Rozwoju

   Zastępczyni Dyrektorki ds. kolekcji i rozwoju

   Anna Duńczyk-Szulc
   (+48) 22 277 43 09

   Główny Inwentaryzator
   Dział Inwentaryzacji i Udostępniania Zbiorów
   Katarzyna Reszka
   katarzyna.reszka@muzeumwarszawy.pl

   Główny Konserwator – Dział Konserwacji Zbiorów:
   Pracownia Malarstwa,
   Pracownia Metalu,
   Pracownia Papieru i Fotografii
   Robert Kołodziejski
   robert.kolodziejski@muzeumwarszawy.pl

   Dział Badań nad Historią Warszawy i Zbiorami
   Kierowniczka: Aleksandra Sołtan-Lipska
   (+48) 22 27 743 51

   Centrum Fotografii
   Kierowniczka: Karolina Puchała-Rojek
   (+48) 22 27 743 28

   Dział Digitalizacji Zbiorów
   Koordynator: Mikołaj Kalina
   mikolaj.kalina@muzeumwarszawy.pl

   Dział Przechowywania Zbiorów
   Kierowniczka: Zuzanna Sieroszewska-Rolewicz

   Korczakianum
   Koordynatorka: Marta Rakoczy
   marta.rakoczy@muzeumwarszawy.pl

   Biblioteka
   Kierowniczka: Katarzyna Żak-Caplot
   katarzyna.zak@muzeumwarszawy.pl
   (+48) 22 27 743 81

   Dział Inwentaryzacji i Udostępniania Zbiorów

   Zadania Działu Inwentaryzacji i Udostępniania Zbiorów obejmują w szczególności: ewidencję, inwentaryzację i reinwentaryzację zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi, zarządzanie i administrowanie programem do zarządzania i ewidencji zborów, współpracę z właściwymi komórkami organizacyjnymi przy tworzeniu cyfrowego katalogu zbiorów, prowadzenie we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi spraw formalnych związanych: z pozyskiwaniem przez Muzeum licencji i autorskich praw majątkowych do posiadanych zbiorów, ze statusem własnościowym zbiorów i jego zmianami, z prowadzeniem dokumentacji ewidencyjnej dotyczącej zbiorów, przeprowadzanie kontroli zbiorów zgodnie z aktualnymi przepisami oraz zarządzeniami Dyrektora/Dyrektorki Muzeum, prowadzenie wszelkich spraw dotyczących zbiorów depozytowych, prowadzenie kwerend dotyczących zbiorów, udostępnianie informacji o zbiorach, w tym dokumentacji wizualnej zbiorów, użyczenia/wypożyczenia zbiorów z/do Muzeum, wycenę zbiorów i aktualizację wycen zbiorów, ewidencję i archiwizację dokumentów związanych z akcesją i deakcesją zbiorów, przyjmowanie propozycji darów i zakupów na posiedzeniach Komisji ds. Gromadzenia Zbiorów, realizację procesu nabywania obiektów do zbiorów, w tym poszukiwanie ofert, koordynację nabywania obiektów wybranych przez kuratorów obiektów, obsługę prac Komisji ds. Gromadzenia Zbiorów, sporządzanie dokumentów nabycia, koordynację prac nad tworzeniem i rozwojem katalogu zbiorów on-line, w tym opracowywanie harmonogramów i planów merytorycznych dotyczących tworzenia treści i sposobu prezentacji zbiorów.

   Dział Konserwacji Zbiorów

   W skład Działu Konserwacji Zbiorów wchodzą:

   • Pracownia Konserwacji Malarstwa – realizująca prace w zakresie konserwacji malarstwa;
   • Pracownia Metalu – realizująca prace w zakresie konserwacji metalu;
   • Pracownia Konserwacji Papieru i Fotografii – realizująca prace w zakresie konserwacji obiektów na podłożu papierowym, skórze oraz błonie fotograficznej.

   Zadania Działu Konserwacji Zbiorów obejmują w szczególności: konserwację muzealiów ze zbiorów Muzeum, prowadzenie koniecznych badań konserwatorskich w ramach Działu oraz zlecanie takich badań do zewnętrznych pracowni specjalistycznych, prowadzenie właściwej dokumentacji konserwatorskiej w zależności od realizowanych programów konserwatorskich, sporządzanie opisów stanu zachowania muzealiów, nabytków oraz opisów koniecznych przy ich użyczaniu/wypożyczaniu poza Muzeum, przygotowanie konserwatorskie obiektów do ekspozycji i transportu, nadzór konserwatorski nad przemieszczaniem obiektów w ruchu wewnętrznym i zewnętrznym w przypadkach wymagających udziału konserwatora, wskazywanie konieczności zleceń na prace konserwatorskie poza Muzeum i bezpośrednie nadzorowanie przebiegu tych prac, poprzez udział w komisjach konserwatorskich, prowadzenie działań profilaktycznych, opiniowanie i badanie warunków konserwatorskich na ekspozycjach oraz w magazynach zbiorów w celu tworzenia właściwych warunków dla muzealiów, opiniowanie sposobu znakowania obiektów numerem inwentarzowym oraz udział w znakowaniu przy obiektach wymagających udziału konserwatora, udział w sesjach konserwatorskich oraz rozwijanie kontaktów z innymi placówkami konserwatorskimi w kraju i za granicą, w szczególnych przypadkach prowadzenie prac konserwatorskich przy obiektach spoza Muzeum, prowadzenie szkoleń w zakresie profilaktyki konserwatorskiej bezpieczeństwa zbiorów.

   Dział Badań nad Historią Warszawy i Zbiorami

   Zadania komórki organizacyjnej obejmują w szczególności: prowadzenie badań i opracowywanie naukowe zbiorów oraz ich upublicznianie w tym prezentację zbiorów w Internecie, inicjowanie, prowadzenie i udział w badaniach naukowych nad Warszawą i jej historią, współpracę z innymi instytucjami i ośrodkami naukowymi zajmującymi się podobną tematyką w Polsce i na świecie, inicjowanie i udział w działaniach mających na celu popularyzację wiedzy o Warszawie, współpracę z właściwymi komórkami organizacyjnymi Muzeum w realizacji programów badawczych i naukowych związanych ze zbiorami Muzeum, uczestnictwo w działaniach lub inicjowanie działań edukacyjnych, inicjowanie, opracowanie i realizacja autorskich scenariuszy wystaw i merytoryczne kierowanie ich realizacją, inicjowanie, opracowanie i realizacja wydawnictw naukowych, popularnonaukowych i popularyzatorskich, koordynowanie prac związanych z tworzeniem i rozwojem katalogu zbiorów on-line, w tym opracowywanie harmonogramów i planów merytorycznych dotyczących tworzenia treści i sposobu ich prezentacji, wyszukiwanie i przedstawianie propozycji darów i zakupów do kolekcji Muzeum, udział w skontrum zbiorów, gromadzenie relacji świadków historii, we współpracy z Archiwum Dokumentacji Audiowizualnej, prowadzenie badań archeologicznych, opracowywanie i udostępnianie dokumentacji z badań archeologicznych.

   Centrum Fotografii

   Zakres zadań komórki organizacyjnej obejmuje w szczególności: prowadzenie badań i opracowywanie naukowe zbiorów fotograficznych oraz ich upublicznianie, w tym prezentację zbiorów w Internecie, inicjowanie, prowadzenie i koordynację badań nad historią fotografii związanej z Warszawą, współpracę z innymi instytucjami i ośrodkami naukowymi zajmującymi się fotografią w Polsce i na świecie, inicjowanie i udział w działaniach mających na celu popularyzację fotografii warszawskiej, wypełnianie kart ewidencyjnych w zakresie opracowania naukowego zbiorów, udzielanie konsultacji naukowych i eksperckich w ramach kwerend oraz na potrzeby udostępniania informacji o zbiorach, udzielanie konsultacji na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne, współpracę z właściwymi komórkami organizacyjnymi Muzeum w realizacji programów badawczych i naukowych związanych ze zbiorami Muzeum, uczestnictwo w działaniach lub inicjowanie działań edukacyjnych, inicjowanie i przygotowanie wystaw (w tym scenariuszy) i wydawnictw oraz udział w ich realizacji, udział w pracach związanych z tworzeniem i rozwojem katalogu zbiorów on-line, w tym opracowywanie harmonogramów i planów merytorycznych dotyczących tworzenia treści i sposobu prezentacji zbiorów, wyszukiwanie i przedstawianie propozycji darów i zakupów do kolekcji Muzeum, udział w skontrum zbiorów.

   Dział Digitalizacji Zbiorów

   Zadania komórki organizacyjnej obejmują w szczególności: wytwarzanie i postprodukcję cyfrowych wizerunków zbiorów na potrzeby dokumentacji wizualnej zbiorów, opracowania, udostępniania i promocji zbiorów, zarządzanie dokumentacją wizualną w tym scalanie, katalogowanie i archiwizowanie cyfrowych odwzorowań zbiorów oraz dodawanie wizerunków do baz danych, współpracę przy realizacji kwerend cyfrowych odwzorowań zbiorów, udostępnianie cyfrowych odwzorowań zbiorów na podstawie umów pomiędzy Muzeum i innymi podmiotami oraz w oparciu o zlecenia wewnętrzne, określanie wytycznych oraz ocena dokumentacji wizualnej zbiorów wykonywanej przez podmioty zewnętrzne, wykonywanie bieżącej dokumentacji fotograficznej życia i zmian przestrzeni miejskiej do zbiorów Muzeum.

   Dział Przechowywania Zbiorów

   Zadania komórki organizacyjnej obejmują w szczególności: organizację i zarządzanie magazynami zbiorów, sprawowanie opieki nad powierzonymi zbiorami, w tym kontrolowanie bezpieczeństwa i poprawności przechowywania, współpracę z właściwymi komórkami organizacyjnymi w zakresie utrzymywania odpowiednich warunków klimatycznych oraz zapewnienia bezpieczeństwa przechowywanych zbiorów, w tym monitorowanie warunków przechowywania oraz stanu konserwatorskiego zabytków we współpracy z konserwatorami zbiorów, koordynację, kontrolowanie i ewidencjonowanie ruchu wewnętrznego zbiorów, udział w skontrum, inwentaryzacji i reinwentaryzacji zbiorów.

   Korczakianum

   Zadania komórki organizacyjnej obejmują w szczególności: gromadzenie spuścizny po Januszu Korczaku, prowadzenie prac bibliograficzno-dokumentacyjnych, opracowywanie naukowe i prowadzenie badań odnoszących się do dorobku Janusza Korczaka, inicjowanie i opracowywanie wydawnictw naukowych i popularnonaukowych, udzielanie konsultacji na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne, inicjowanie i udział w realizacji zadań edukacyjnych i wystawienniczych, udział w realizacji przedsięwzięć mających na celu popularyzację wiedzy dydaktyczno-wychowawczej, opracowywanie scenariuszy wystaw, gromadzenie relacji świadków historii.

   Biblioteka

   Zadania komórki organizacyjnej obejmują w szczególności: gromadzenie wydawnictw poprzez zakupy, darowizny, przekazy i wymiany, ewidencję nabytków, opracowywanie księgozbioru, udostępnianie zasobów bibliotecznych, nadzór nad zbiorami i ich stanem zachowania, dbałość o zbiory specjalne, tj. starodruki, rękopisy, prowadzenie ogólnodostępnej czytelni i magazynu bibliotecznego, prowadzenie wypożyczalni międzybibliotecznej i współpracę z innymi bibliotekami, ewidencjonowanie i aktualizację księgozbioru w katalogu prowadzonym w formie elektronicznej, monitorowanie rynku wydawnictw varsavianistycznych, prowadzenie informacji oraz prac naukowych, bibliotecznych i bibliograficznych, prowadzenie działań edukacyjnych.

 • Obszar Administracyjny

   Zastępca Dyrektorki ds. administracyjnych

   Rafał Kownacki
   (+48) 22 277 43 09

   Dział Administracyjno-Techniczny

   Dział Prawny i Zamówień Publicznych
   Kierowniczka: Monika Góra
   monika.gora@muzeumwarszawy.pl
   (+48) 22 27 744 21

   Dział Bezpieczeństwa
   Kierownik: Edward Nowak
   edward.nowak@muzeumwarszawy.pl

   Dział Informatyki
   Kierownik: Tomasz Maślanka
   tomasz.maslanka@muzeumwarszawy.pl
   (+48) 22 27 744 44

   Biuro Muzeum
   Koordynatorka: Małgorzata Rosak
   malgorzata.rosak@muzeumwarszawy.pl
   (+48) 22 27 743 08

   Dział Administracyjno-Techniczny

   Zadania komórki organizacyjnej obejmują w szczególności w zakresie administracyjnym: zawieranie i realizację umów eksploatacyjnych i ubezpieczeniowych, w tym zapewnienie usług telekomunikacyjnych, zaopatrzenie Muzeum w środki i materiały niezbędne do należytego funkcjonowania oraz prowadzenie magazynów gospodarczych, prowadzenie magazynu centralnego wydawnictw własnych i powierzonych, prowadzenie ewidencji wyposażenia Muzeum w materiały i sprzęt ruchomy, prowadzenie gospodarki kluczami Muzeum, koordynację planowanych prac w obiektach Muzeum.

   W zakresie transportowym: kontrolowanie stanu technicznego pojazdów, prowadzenie dokumentacji gospodarki paliwem samochodowym, organizowanie pracy transportu oraz gospodarowanie pojazdami, zlecanie wykonania napraw, remontów i zakupu wyposażenia pojazdów, organizację i rozliczanie czasu pracy kierowców/kierowczyń.

   W zakresie technicznym: utrzymanie infrastruktury oraz urządzeń technicznych w obiektach Muzeum w dobrym stanie technicznym poprzez stałą kontrolę wraz z monitorowaniem bieżącym oraz zgłaszaniem usterek do obsługi serwisowej, naprawę bieżącą sprzętu i urządzeń wchodzących w skład stałych instalacji technicznych obiektów, w szczególności drobnych prac elektrycznych, hydraulicznych, stolarskich, ślusarskich, tynkarsko-malarskich, opracowywanie bieżących planów remontowych i nadzorowanie ich realizacji, realizację montażu i demontażu wystaw, wsparcie i konsultacje przy opracowywaniu założeń technicznych modernizowanych i remontowanych obiektów w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych, zgłaszanie usterek dotyczących odebranych inwestycji lub remontów oraz organizowanie prac komisji usterkowych, w tym nadzór nad usunięciem usterek, planowanie, wdrażanie i nadzór nad serwisowaniem i wykonywaniem bieżących napraw obiektów wraz infrastrukturą techniczną na stałe związaną z obiektem, w tym multimediami zainstalowanymi na ekspozycjach w Muzeum, kontrolę i nadzór nad stanem technicznym obiektów, a w szczególności zapewnienie okresowych przeglądów technicznych, w tym prowadzenie książek budowlanych obiektów, odpowiedzialność za utrzymanie trwałości rezultatów projektów inwestycyjnych w zakresie funkcjonowania urządzeń i systemów technicznych, zamawianie, kompletowanie oraz przechowywanie dokumentacji techniczno-serwisowej, wsparcie techniczne wszystkich komórek organizacyjnych Muzeum w zakresie funkcjonowania technicznego, w tym obsługę kurierską w ruchu wewnętrznym zbiorów.

   W zakresie porządkowym: utrzymywanie czystości Muzeum, w tym pomieszczeń biurowych i sanitarnych, utrzymywanie czystości wokół Muzeum i jego oddziałów, dbanie o roślinność w otoczeniu obiektów, utrzymywanie porządku w pokojach hotelowych, wykonywanie innych prac porządkowych w Muzeum, sporządzanie informacji o stanie majątku Muzeum i czynnościach związanych z jego utrzymaniem.

   Dział Prawny i Zamówień Publicznych

   Zadania komórki organizacyjnej obejmują w szczególności w zakresie obsługi prawnej: sporządzanie lub opiniowanie pod względem formalnoprawnym projektów umów, aneksów, porozumień i innych dokumentów, których stroną jest Muzeum, udzielanie wyjaśnień w zakresie obowiązujących przepisów prawa w formie konsultacji ustnych lub pisemnych ekspertyz i opinii prawnych, przygotowywanie pod względem prawnym dokumentów wewnętrznych Muzeum, w szczególności regulaminów, zarządzeń i innych pism okólnych wydawanych przez Dyrektora/Dyrektorkę Muzeum, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi, nadzór nad procesem udzielania odpowiedzi w ustawowym trybie dostępu do informacji publicznej, monitorowanie obowiązujących przepisów prawa oraz dostosowywanie wewnętrznych regulacji do zmian zachodzących w prawie, prowadzenie rejestru wewnętrznych aktów prawnych, w tym pełnomocnictw, zarządzeń, zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowym, administracyjnym i egzekucyjnym oraz reprezentowanie Muzeum przed organami administracji publicznej, inicjowanie szkoleń oraz bieżącego instruktażu dla pracowników i pracownic Muzeum z zakresu umów cywilnoprawnych oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

   W zakresie zamówień publicznych: przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z działalnością Muzeum, przygotowywanie i prowadzenie zamówień w zakresie działalności kulturalnej, związanych z działalnością Muzeum, udział w pracach komisji przetargowych; sporządzanie, prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji przetargowej, weryfikowanie i opiniowanie poprawności dokumentacji postępowań prowadzonych na podstawie przepisów o wyłączeniach spod reżimu ustawy Prawo zamówień publicznych, przygotowywanie sprawozdań i analiz dotyczących zamówień publicznych, kontrolę i ewidencję procedur zamówień publicznych; koordynowanie i przygotowywanie planu zamówień publicznych oraz współpracę z pozostałymi komórkami organizacyjnymi, prowadzenie rejestru zamówień publicznych, przechowywanie dokumentacji z zadań realizowanych w ramach spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych, inicjowanie szkoleń oraz bieżącego instruktażu dla pracowników i pracownic Muzeum z zakresu zamówień publicznych.

   Dział Bezpieczeństwa

   Zadania komórki organizacyjnej obejmują w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i zabezpieczenia technicznego: planowanie, wdrażanie systemów i nadzór nad funkcjonowaniem instalacji ochronnych zapewniających bezpieczeństwo obiektów i zbiorów oraz organizowanych wystaw i wydarzeń, opracowywanie, uaktualnianie i wdrażanie planów ochrony Muzeum wymaganych prawem, opracowywanie instrukcji i wdrażanie wytycznych dotyczących bezpieczeństwa Muzeum i muzealiów (zabezpieczenie elektroniczne wystaw, instrukcje konwojowania itp.), opracowywanie zasad współpracy i nadzór nad działaniami podmiotów świadczących usługi w zakresie kompleksowego bezpieczeństwa Muzeum, współpracę z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w zakresie bezpieczeństwa wynikającym z przepisów prawa, współpracę z komórkami organizacyjnymi Muzeum w zakresie zabezpieczenia składników majątku Muzeum, w szczególności muzealiów, sprawowanie kontroli w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa, organizację i nadzór nad szkoleniami pracowników i pracownic w zakresie ochrony, sporządzanie corocznej analizy zabezpieczenia zbiorów przed kradzieżami, pożarami i innymi niebezpieczeństwami we współpracy z Głównym Inwentaryzatorem/ Inwentaryzatorką Zbiorów, udział w konsultowaniu, opiniowaniu i aktualizacji dokumentów związanych z bezpieczeństwem Muzeum, administrowanie i obsługę urządzeń i systemów wspomagających ochronę obiektów muzealnych, w tym obsługę systemów: swin, cctv, kd, DSO, ppoż, depozytor kluczy, saik indywidualnej ochrony zbiorów, zamawianie projektów oraz nadzór nad instalowanymi systemami zabezpieczenia fizycznego, technicznego i elektronicznego obiektów i zbiorów muzealnych, wykonywanie doraźnych systemów elektronicznych systemów zabezpieczenia wystaw, gromadzenie dokumentacji projektowej systemów zabezpieczeń, nadzór nad fizyczną ochroną obiektów,

   W zakresie ochrony przeciwpożarowej: prowadzenie bieżących i kompleksowych kontroli stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i wydawanie zaleceń w sprawie poprawy stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego, przygotowywanie i aktualizację instrukcji, zarządzań i wytycznych w sprawach bezpieczeństwa przeciwpożarowego, bieżący nadzór nad przestrzeganiem przepisów i zasad ochrony przeciwpożarowej oraz zgłaszanie bezpośredniemu/j przełożonemu/przełożonej wniosków w tych sprawach, planowanie i prowadzenie szkoleń dla pracowników z zakresu ochrony i przepisów przeciwpożarowych, nadzór nad stanem technicznym, wyposażeniem i rozmieszczeniem sprzętu gaśniczego, sporządzanie analiz i sprawozdań na potrzeby Muzeum oraz Organizatora.

   Dział Informatyki

   Zadania komórki organizacyjnej obejmują w szczególności: zarządzanie i administrowanie zasobami informatycznymi Muzeum, w tym sprzętem informatycznym, oprogramowaniem i licencjami, zapewnienie prawidłowego funkcjonowania sprzętu komputerowego, sprzętu peryferyjnego oraz oprogramowania, zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania, przechowywania i przesyłania danych gromadzonych w Muzeum, zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych, inicjowanie, opracowanie i wdrażanie procedur bezpieczeństwa informatycznego oraz zasad gromadzenia i archiwizowania danych obowiązujących w Muzeum (w szczególności dotyczy to uregulowań wewnętrznych w zakresie zasad dostępu do baz danych, procesu monitorowania oraz zasad zabezpieczeń systemów i pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia informatyczne i zasilające), wyposażenie Muzeum w niezbędne oprogramowanie wynikające z potrzeb komórek organizacyjnych oraz prowadzenie ewidencji oprogramowania i licencji, monitorowanie stanu technicznego infrastruktury informatycznej oraz zgłaszanie do planu inwestycyjnego Muzeum zapotrzebowania obejmującego rozwój i wymianę infrastruktury informatycznej Muzeum, administrowanie kontami osób użytkujących systemy informatyczne, zapewnienie bezpośredniego wsparcia osobom pracujących w Muzeum w zakresie codziennej obsługi systemów i sprzętu informatycznego, nadzorowanie uprawnień i dostępu osób użytkujących sieć i zasoby informatyczne w zakresie usług sieciowych i poczty elektronicznej, zgłaszanie wniosków i postulatów usprawniających działanie systemów informatycznych oraz inicjowanie i nadzorowanie tworzenia narzędzi informatycznych usprawniających pracę komórek organizacyjnych Muzeum, nadzór nad inwentaryzowaniem sprzętu komputerowego i oprogramowania służbowego komputerów pracowników Muzeum, prowadzenie i przygotowanie szkoleń wewnętrznych dla pracowników i pracownic Muzeum w zakresie obsługi programów i korzystania z narzędzi informatycznych.

   Archiwum Zakładowe

   Zadania komórki organizacyjnej obejmują w szczególności: koordynowanie czynności archiwizacyjnych w Muzeum, współpracę z właściwymi komórkami organizacyjnymi w zakresie prawidłowego tworzenia teczek spraw (w tym akt i dokumentów elektronicznych), ich przygotowania do przekazania oraz przekazania Archiwum Zakładowemu, opracowanie schematu i zasad przechowywania dokumentacji elektronicznej, przechowywanie, zabezpieczenie oraz ewidencjonowanie posiadanych i przejmowanych akt, oraz prowadzenie, w razie konieczności, niezbędnych prac konserwatorskich, udostępnianie akt do celów służbowych i innych, przeprowadzanie kwerend archiwalnych, czyli poszukiwanie w dokumentacji informacji na temat osób, zdarzeń, przeprowadzanie skontrum dokumentacji, przekazywanie materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego, utrzymywanie stałych kontaktów z Archiwum Państwowym nadzorującym Archiwum Zakładowe, opracowywanie i aktualizowanie uregulowań wewnętrznych określających zasady ewidencjonowania oraz trybu realizacji zadań kancelaryjnych i archiwizacyjnych oraz rzeczowego wykazu akt.

   Biuro Muzeum

   Zadania komórki organizacyjnej obejmują w szczególności w zakresie obsługi kancelaryjnej Muzeum: prowadzenie Kancelarii Muzeum, ewidencjonowanie i dystrybucję korespondencji przychodzącej i wychodzącej, w tym wysyłkę korespondencji, monitorowanie korespondencji terminowej, ewidencjonowanie i gromadzenie pism ogólnych w formie elektronicznej, prowadzenie gospodarki pieczątkami Muzeum.

   W zakresie obsługi sekretarsko-asystenckiej Muzeum: prowadzenie Sekretariatu Muzeum, obsługę asystencką Dyrektora/Dyrektorki i Zastępców/Zastępczyń Dyrektora/Dyrektorki Muzeum, zarządzanie kalendarzem spotkań Dyrekcji, organizację spotkań Dyrekcji, przygotowywanie materiałów i dokumentacji na potrzeby Dyrekcji, prowadzenie i aktualizowanie bazy kontaktów.

 • Obszar Finansowy

   Dział Finansowo-Księgowy

   Zajmuje się terminowym realizowaniem zobowiązań finansowych muzeum oraz sporządza dokumenty rozliczeniowe do Urzędu Skarbowego, które dotyczą zobowiązań publicznoprawnych. Prowadzi rejestry zakupu i sprzedaży oraz wystawia faktury, odpowiada za gospodarkę kasową muzeum oraz ewidencję księgową operacji gospodarczych (głównie materiałów, środków trwałych i wyposażenia).

   Administruje księgowymi systemami informatycznymi oraz programami do wykonywania przelewów elektronicznych.

   Sporządza sprawozdania finansowe, zestawienia, raporty i inne dokumenty na potrzeby muzeum oraz organów kontrolnych. Rozlicza dotacje otrzymane ze środków publicznych oraz współpracuje ze wszystkimi komórkami muzeum w zakresie obsługi finansowej.

   Kierowniczka:
   Katarzyna Solarska
   katarzyna.solarska@muzeumwarszawy.pl
   (+48) 22 277 44 16

   Dział Finansów i Księgowości

   Zadania komórki organizacyjnej obejmują w szczególności: terminowe realizowanie zobowiązań finansowych Muzeum na podstawie dokumentów finansowych, sporządzanie dokumentów rozliczeniowych do Urzędu Skarbowego dotyczących zobowiązań publicznoprawnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, prowadzenie rejestru zakupów, prowadzenie rejestru sprzedaży i wystawiania faktur, prowadzenie gospodarki kasowej Muzeum, prowadzenie ewidencji księgowej operacji gospodarczych w odniesieniu do zdarzeń w obrębie działalności statutowej, w szczególności ewidencji ilościowo-wartościowej materiałów, środków trwałych i wyposażenia, gromadzenie, kwalifikowanie, przechowywanie i archiwizację dokumentów finansowych, administrowanie księgowymi systemami informatycznymi oraz programem do dokonywania przelewów elektronicznych i bazami danych osobowych znajdującymi się w tych systemach, sporządzanie sprawozdań finansowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przygotowywanie sprawozdań, zestawień, raportów oraz innych dokumentów na potrzeby Muzeum oraz organów kontrolnych, rozliczanie dotacji otrzymanych ze środków publicznych oraz rozliczanie środków finansowych otrzymanych z innych źródeł, współpracę ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Muzeum w zakresie obsługi finansowej.

   Kontroling

   Zakres zadań Zespołu obejmuje w szczególności: przygotowanie rocznego budżetu planów finansowych, w tym wieloletnich, przekazywanie bieżącej informacji o stanie realizacji budżetu komórkom realizującym budżety, nadzór nad realizacją finansowego planu działalności Muzeum, kontrolę realizacji planów i analizę odchyleń, analizę efektywności zadań muzealnych realizowanych ze środków publicznych, z uwzględnieniem podziału na komórki organizacyjne Muzeum, przygotowanie kalkulacji dotyczących oceny rentowności planowanych projektów i inwestycji, wykonywanie kalkulacji na potrzeby Działu Finansowo-Księgowego, w tym ustalanie rezerw i odpisów, sporządzanie analiz i raportów finansowych na potrzeby wewnętrzne Muzeum, sporządzanie sprawozdań, analiz i raportów finansowych na potrzeby Muzeum, Organizatora i organów kontrolnych, prowadzenie rejestru ryzyk w Muzeum wynikających z obowiązku realizacji procesu kontroli zarządczej, organizowanie procesu oceny w ramach kontroli zarządczej.

 • Rada Muzeum Warszawy

   SKŁAD RADY (kadencja 2022-2026):

   • Anna Chodzeń,
   • Eliza Czapska,
   • Andrzej Golimont,
   • Piotr Górajec,
   • Jerzy Halbersztadt,
   • Jarosław Jóźwiak,
   • Jack Lohman,
   • Aldona Machnowska-Góra,
   • Tomasz Makowski,
   • Ewa Malinowska-Grupińska,
   • Agnieszka Morawińska,
   • Radosław Potrac,
   • Dorota Słowińska-Kamasa,
   • Dorota Warakomska,
   • Jan Jakub Wygnański.