fbpx

Używamy plików cookies do zbierania informacji dotyczących korzystania z serwisu Muzeum Warszawy i jego oddziałów. W każdej chwili możesz zablokować obsługę plików cookies w swojej przeglądarce. Pamiętaj, że zmiany ustawień w przeglądarce mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji stron internetowych naszego serwisu.

Aktualności

16.11.2021 / Aktualności, Działalność edukacyjna, Edukacja dla szkół, Muzeum Woli

Zimowe świętowanie

Zimowe świętowanie

Coraz bliżej Święta, a wraz z nimi tradycje i zwyczaje, aromatyczne potrawy i niezwykłe, niemal magiczne przedmioty związane z licznymi kulturami…

W dawnej wielokulturowej Warszawie, podobnie jak dziś, żyły różne społeczności: np. żydzi, katolicy, prawosławni. Wszyscy mieszkali po sąsiedzku, często razem pracowali, chodzili do szkół. Obchodzone przez nich święta wypadały w różnych dniach, a nawet miesiącach.

Jeśli chcecie się dowiedzieć, jak dawniej się do nich przygotowywano i jak celebrowano ten wyjątkowy czas w stolicy, przyjdźcie do Muzeum Warszawy!

Zapraszamy do udziału w lekcjach muzealnych.

Terminy lekcji muzealnych: wtorek–piątek
Godziny: 9.00–17.00
Maksymalna liczba uczestników: 25 osób (jedna klasa)
Miejsce spotkania: przy kasach muzealnych, Rynek Starego Miasta 42
Zgłoszenia: od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00–15.00, Dział Edukacji Muzealnej, e-mail: edukacja@muzeumwarszawy.pl, tel.: 22 277 43 78
Koszt: 250 zł

Do wiadomości mejlowej prosimy dołączyć wypełniony formularz rezerwacji.

Uczestnicy lekcji muzealnych mają obowiązek przestrzegania obowiązujących w Muzeum zasad porządkowych powiązanych w szczególności z logistyką oraz bezpieczeństwem na terenie Muzeum, a także do stosowania się do wytycznych personelu Muzeum.

REGULAMIN REZERWACJI MUZEUM WARSZAWY

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.    Niniejszy Regulamin określa zasady przyjmowania rezerwacji przez Muzeum Warszawy z siedzibą w Warszawie, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m. st. Warszawy pod numerem RIK/8/2000/SPW, NIP: 5251290392, REGON: 016387044, w dalszej części Regulaminu zwanym „Muzeum”.

1.2.    Muzeum przyjmuje rezerwacje na następujące usługi, w dalszej części Regulaminu zwane „usługami”:

 1. oprowadzanie po ekspozycjach stałych i czasowych Muzeum;
 2. lekcje muzealne, spacery, wirtualne lekcje muzealne, lekcje wyjazdowe – zajęcia edukacyjne przeznaczone dla grup przedszkolnych i szkolnych. Muzeum udostępnia aktualny program lekcji muzealnych na swojej stronie internetowej w zakładce EDUKACJA;
 3. kameralne spotkania pn. Ciekawi Warszawy – aktywne zwiedzanie ekspozycji Muzeum, przeznaczone dla grup pięcioosobowych;
 4. spacery z przewodnikiem – dla grup zorganizowanych. Muzeum udostępnia aktualny program spacerów na stronie internetowej w zakładce ZAPLANUJ WIZYTĘ;
 5. wejścia grup zorganizowanych z przewodnikiem miejskim lub bez przewodnika;
 6. Muzeum zastrzega sobie prawo ustanowienia obowiązkowej rezerwacji na inne usługi / wydarzenia (np. na warsztaty rodzinne czy dla dorosłych i młodzieży) jeżeli będzie istniała taka konieczność wynikająca z charakteru takiej usługi oraz ograniczonej ilości miejsc w przestrzeni, w której została ona zaplanowana. Informację o wszystkich zaplanowanych wydarzeniach Muzeum publikuje na swojej stronie internetowej.

1.3.    Rezerwacje na usługi wymienione w pkt 1.2. są obowiązkowe. Muzeum nie gwarantuje realizacji w/w usług bez zgłoszenia wcześniejszej rezerwacji. Zgłoszenie rezerwacji nie jest równoznaczne z zawarciem umowy o usługę.

1.4.    Rezerwacje na usługi wymienione w pkt 1.2. są przyjmowane w zależności od wolnych miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń.

1.5.    Zasady dotyczące rezerwacji na usługi wymienione w pkt 1.2.6. są ustalane osobno w stosunku do każdego wydarzenia, a informacja o nich jest publikowana na stronie internetowej Muzeum.

1.6.    Rezerwacji może dokonać osoba pełnoletnia w imieniu własnym, lub w imieniu instytucji, którą reprezentuje.

1.7.    Osoby lub instytucje składające rezerwacje na usługi świadczone przez Muzeum, w dalszej części Regulaminu zwane są „Zamawiającymi”.

 1. ZASADY PRZYJMOWANIA REZERWACJI

2.1.    Muzeum przyjmuje zgłoszenia rezerwacyjne dla grup zorganizowanych lub osób indywidualnych telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Właściwy kontakt do osoby, działu lub oddziału przyjmującego rezerwację jest podany na stronie internetowej przy każdym rodzaju oferty.

2.2.    Muzeum przyjmuje rezerwacje na usługi z oferty prezentowanej na stronie internetowej.

2.3.    Rezerwacji dokonuje się z wyprzedzeniem:

 1. 10-dniowym – w przypadku rezerwacji na oprowadzanie, lekcje muzealne, wirtualne lekcje muzealne, kameralne spotkania pn. Ciekawi Warszawy i spacery;
 2. 4-tygodniowym – w przypadku rezerwacji na zajęcia z oferty pn. Muzeum na życzenie;
 3. 1-dniowym – w przypadku grup zorganizowanych z przewodnikiem miejskim lub bez przewodnika.

2.4.    W celu dokonania rezerwacji dla grupy zorganizowanej lub osób indywidualnych należy wypełnić formularz rezerwacji i przesłać go na wskazany w ofercie adres e-mail. Formularz rezerwacji stanowi załącznik do Regulaminu.

2.5.    Formularz rezerwacji wypełnia osoba pełnoletnia: opiekun grupy lub osoba dokonująca rezerwacji indywidualnie.

 1. POTWIERDZENIE REZERWACJI

3.1.    Do Zamawiającego, który złożył rezerwację na usługi wymienione w pkt 1.2.1-4 zostanie wysłana, na podany przez niego adres mailowy, wiadomość ze szczegółami przyjętej rezerwacji.

3.2.    Zamawiający jest zobowiązany do potwierdzenia udziału w zajęciach do piątku w tygodniu poprzedzającym dzień zarezerwowanej usługi.

3.3.    Zasady dotyczące potwierdzenia rezerwacji na usługi wymienione w pkt 1.2.6 są ustalane osobno w stosunku do każdego wydarzenia.

3.4.    W przypadku zmian dotyczących potwierdzonej rezerwacji (np. zmiany liczebności grupy) Zamawiający jest zobowiązany do poinformowania osoby, działu lub oddziału w którym dokonał rezerwacji o zaistniałych zmianach telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

3.5.    Muzeum w sytuacjach wyjątkowych zastrzega sobie prawo anulowania rezerwacji lub przełożenia jej na inny termin, po konsultacji z Zamawiającym.

 1. LICZEBNOŚĆ GRUPY

4.1.    Zasady dotyczące dopuszczalnej liczebności grup zorganizowanych w Muzeum są uwarunkowane względami bezpieczeństwa, względami konserwatorskimi oraz troską o komfort zwiedzających.

4.2.    Muzeum przyjmuje rezerwacje na usługi wymienione w pkt 1.2.1-4 zgodnie z aktualnie obowiązującymi limitami osobowymi, które są podane dla każdej lokalizacji na stronie internetowej.

4.3.    Przekroczenie dopuszczalnej liczby osób w grupie powoduje natychmiastowe anulowanie rezerwacji.

4.4.    Zadeklarowana przez Zamawiającego w Formularzu rezerwacji liczba osób w grupie powinna zgadzać się ze stanem faktycznym. W przypadku stawienia się w Muzeum większej liczby osób niż zadeklarowana przewodnik / edukator może odmówić wykonania usługi, jeśli zmiana liczebności grupy nie została wcześniej przez Zamawiającego uzgodniona w procesie rezerwacji zajęć. W takiej sytuacji koszt nieprzeprowadzenia usługi będzie ponosił Zamawiający.

4.5.    W przypadku usługi określonej w pkt 1.2.5 liczebność grupy zorganizowanej może przekroczyć 25 osób jeśli uwarunkowania lokalizacji, której dotyczy rezerwacja, na to pozwalają. Decyzję w tej sprawie podejmuje pracownik przyjmujący rezerwację na podstawie posiadanych informacji i aktualnie obowiązujących limitów.

4.6.    Ze względu na uwarunkowania, o których mowa w pkt 4.1. Muzeum zastrzega sobie prawo do czasowego ustanowienia osobnych zasad dotyczących dopuszczalnej liczebności grup zorganizowanych na poszczególnych ekspozycjach Muzeum.

4.7.    Limit miejsc na usługi wymienione w pkt 1.2.6 jest ustalany osobno w stosunku do każdego wydarzenia.

 1. DANE OSOBOWE

5.1.    Administratorem danych osobowych Zamawiających jest Muzeum Warszawy z siedzibą w Warszawie, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m. st. Warszawy, pod numerem RIK/8/2000/SPW, NIP: 5251290392, REGON: 016387044.

5.2.    Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się mailowo: dane.osobowe@muzeumwarszawy.pl lub listownie na adres korespondencyjny Muzeum Warszawy.

5.3.    Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określnych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej zwane RODO.

5.4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b w celu związany z realizacja usługi rezerwacji oraz kontaktu z Zamawiającymi.

5.5.    Zamawiającym przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Zamawiający uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

5.6     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonania rezerwacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie usługi rezerwacji.

5.7.    Odbiorcą danych osobowych Zamawiających będą podmioty upoważnione do przetwarzania na podstawie umowy powierzenia danych w ww. celu, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz pracownicy Muzeum Warszawy związani z wykonaniem danej usługi, dla której udostępnione zostały Muzeum Warszawy dane osobowe;

5.8.    Dane osobowe Zamawiających nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

5.9.    Dane osobowe Zamawiających nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

5.10.  Dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji usługi i w okresie do przedawnienia roszczeń z niej wynikających, w tym  roszczeń publiczno-prawnych chyba że przepisy szczególne przewidują dłuższy okres przechowywania.

5.11.  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zostanie przesłana do Zamawiających na wskazany przez nich adres e-mail wraz z powiadomieniami automatycznie wysyłanymi przez System rezerwacji.

5.12.  Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych osobowych przez Zamawiających.

 1. PŁATNOŚCI

6.1.    Koszty biletów wstępu do Muzeum oraz usług określa cennik Muzeum. Informacja o wszystkich opłatach jest publikowana na stronie internetowej Muzeum.

6.2.    Opłaty za usługi są dokonywane:

 1. przed realizacją usługi – gotówką lub kartą płatniczą w kasie oddziału, w dniu realizacji usługi;
 2. po realizacji usługi – przelewem na rachunek bankowy Muzeum, na podstawie faktury wystawionej w terminie do 14 dni kalendarzowych po dniu wykonaniu usługi.

6.3.    Zamawiający zamiar płatności przelewem powinien zgłosić podczas procesu rezerwacji – wypełniając formularz rezerwacji.

6.4.    Zasady płatności za usługi, o których mowa w pkt 1.2.6 są ustalane osobno dla każdego wydarzenia.

6.5.   Muzeum wystawia faktury/faktury uproszczone na podstawie danych zawartych w formularzu rezerwacji Zamawiającego.

 1. REZYGNACJA Z REZERWACJI

7.1.    Ewentualna rezygnacja z rezerwacji na usługi wymienione w pkt 1.2.1-4 powinna być zgłoszona telefonicznie lub pocztą elektroniczną najpóźniej na 72 godziny przed planowanym terminem wizyty.

7.2.    W przypadku braku zawiadomienia o rezygnacji z rezerwacji na usługi wymienione w pkt 1.2.1-4, lub rezygnacji później niż 72 godziny przed ustalonym terminem wizyty, Muzeum wystawia Zamawiającemu fakturę lub paragon w wysokości ceny usługi za gotowość pracowników Muzeum do świadczenia usługi

 1. SPÓŹNIENIE GRUPY ZORGANIZOWANEJ

8.1.    Zamawiający jest zobowiązany do punktualnego przybycia do Muzeum. Za czas rozpoczęcia realizacji usługi uznaje się godzinę ustaloną w trakcie procesu rezerwacji.

8.2.    Czas oczekiwania przewodnika / edukatora na grupę wynosi 30 minut.

8.3.    W przypadku spóźnienia grupy zorganizowanej wynoszącego ponad 30 minut lub niewykupienia rezerwacji Muzeum zastrzega sobie prawo do nie wpuszczenia grupy i obciążenia należnością, o której mowa w pkt 7.2-3.

8.4.    W przypadku spóźnienia się grupy przewodnik / edukator ma prawo skrócenia realizacji usługi o czas, jaki spóźniła się grupa.

 POZOSTAŁE UREGULOWANIA

9.1.    Opiekun ma obowiązek pozostania z grupą przez cały czas pobytu w Muzeum oraz trwania lekcji online.

9.2.    Opiekun grupy odpowiada za bezpieczeństwo i zachowanie grupy w Muzeum oraz jest zobowiązany do współpracy z przewodnikiem / edukatorem w celu utrzymania dyscypliny w grupie.

9.3.    W trakcie pobytu w Muzeum zwiedzający są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu zwiedzania w Muzeum Warszawy.

9.4.    W przypadku, gdy zachowanie członków grupy w sposób rażący narusza ogólnie przyjęte zasady zachowania w miejscach publicznych oraz Regulamin zwiedzania w Muzeum Warszawy przewodnik / edukator ma prawo do przerwania realizacji usługi. W takim przypadku koszty opłacone wcześniej przez Zamawiającego nie podlegają zwrotowi.

9.5.    Podczas zajęć mogą być wykonywane zdjęcia na potrzeby Muzeum Warszawy, jeżeli nie wyrażają Państwo na to zgody, prosimy o wcześniejszą informację.

9.6.    Zajęcia online nie mogą być nagrywane.

9.7.    Złożenie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

9.8.    Muzeum zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany Regulaminu.

9.9.    W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa, w szczególności ustawy Kodeks cywilny, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Kodeksu cywilnego a w odniesieniu do osób fizycznych, dokonujących czynności niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową – przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r., poz. 134), w szczególności na podstawie art. 38 pkt 12 powołanych przepisów prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług w zakresie kulturalnym.

9.10. Regulamin obowiązuje od 27 sierpnia 2021 roku.

9.11   W przypadku wątpliwości wyjaśnień udziela Dział Edukacji Muzealnej telefonicznie,

w dni powszednie w godzinach 9:00 – 16:00, pod numerem telefonu 22 277 43 78 lub mailowo pod adresem: edukacja@muzeumwarszawy.pl.


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane „RODO” − informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Zamawiających jest Muzeum Warszawy z siedzibą w Warszawie, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m. st. Warszawy, pod numerem RIK/8/2000/SPW, NIP: 5251290392, REGON: 016387044.
 2. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się mailowo: dane.osobowe@muzeumwarszawy.pl lub listownie na adres korespondencyjny Muzeum Warszawy.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b w celu związanym z realizacją usługi rezerwacji oraz kontaktu z Zamawiającymi.
 4. Zamawiającym przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Zamawiający uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonania rezerwacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie usługi rezerwacji.
 6. Odbiorcą danych osobowych Zamawiających będą podmioty upoważnione do przetwarzania na podstawie umowy powierzenia danych w ww. celu, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz pracownicy Muzeum Warszawy związani z wykonaniem danej Usługi, dla której udostępnione zostały Muzeum Warszawy dane osobowe;
 7. Dane osobowe Zamawiających nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe Zamawiających nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
 9. Dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji usługi i w okresie do przedawnienia roszczeń
  z niej wynikających, w tym  roszczeń publiczno-prawnych, chyba że przepisy szczególne przewidują dłuższy okres przechowywania.

Lekcja wyjazdowa

Rezerwacje: Katarzyna Żukowska

 • e-mail: katarzyna.zukowska@muzeumwarszawy.pl
 • tel.: 22 277 44 69

Okres Bożego Narodzenia oczami warszawiaków (lekcja wyjazdowa)

Czarowny grudzień rozpoczynał się w dawnej Warszawie od widoku setek świeczników chanukowych wystawianych w oknach kamienic. Chwilę potem pełną parą ruszały przygotowania katolickich gospodyń i służących do Świąt Bożego Narodzenia. W tym okresie prowadzono liczne zbiórki dla najuboższych, organizowano charytatywne przedstawienia. Przygotowywano też ozdoby choinkowe i to przynajmniej od początku XVIII wieku. Warszawa to jedno z pierwszych miast na ziemiach polskich, gdzie polubiono zwyczaj stawiania zimozielonego drzewka w pokoju na Wigilię.

Słuchamy wspomnień, interaktywnie poznajemy bogatą symbolikę ozdób choinkowych i na Wigilię. Czy pamiętacie jeszcze o włożeniu w tym okresie łusek karpia do portfela? Zajęcia kończą się wesołym warsztatem.

Czas trwania: 45 minut

Podstawa programowa: wymagania szczegółowe w edukacji wczesnoszkolnej: III; 1. 7), 9), 2. 5), historia: XXX.1, WOS: VI.5, VII.5

Lekcje stacjonarne

Coraz bliżej święta – o zimowym świętowaniu dawniej i dziś

Przenieśmy się do grudniowej Warszawy sprzed stu lat. Ulice, parki, skwery skrzyły się od śniegu i mrozu. Mieszkańcy miasta szykowali się do świętowania. Zajrzyjmy do ich domów i sprawdźmy, czy wszystkie dzieci wypatrywały pierwszej gwiazdki, czekały na mikołaja i ubierały choinkę.

A jak dzisiaj obchodzimy święta? Co zmieniło się przez ostatni wiek? Przyjrzyjmy się zwyczajom w różnych warszawskich domach. Sprawdźmy, czy na stołach pojawiają się wciąż te same potrawy i które tradycje nadal są dla nas ważne.

Podczas zajęć użyjemy wielu zmysłów: wzroku, węchu, słuchu i dotyku. Będziemy też rozmawiać i pracować plastycznie. Zainspirowani dawnymi czasami stworzymy też własną wyjątkową ozdobę świąteczną.

Czas trwania: 60–75 minut

Podstawa programowa:

 • przedszkola: III.4, 6–9; obszar poznawczy: IV.1, 2, 8,9, 12, 14
 • klasy 1–3: edukacja społeczna: III 1.9, 2.5-6, edukacja plastyczna: V.2.1, 2.6, 2.8, 3.1; edukacja techniczna: VI.1.1, 2.2

Zimowo, wielokulturowo – o świętach w dawnej Warszawie

Na zimowy czas przypadają ważne dla różnych religii święta. Jak obchodzono je w dawnej wielokulturowej Warszawie? Czy choinka od zawsze była główną ozdobą domu? Czym jest Chanuka i Święto Jordanu? Dowiecie się, jakie potrawy pojawiały się na świątecznych stołach i jak dekorowano domy. Pokażemy wam miejsca, gdzie dawniej robiono codzienne zakupy i kupowano prezenty. Wspólnie zastanowimy się nad sposobami wysyłania życzeń świątecznych w czasach, zanim powstała poczta elektroniczna i SMS-y. Na koniec wykonamy ozdobę nawiązującą do dawnych tradycji świątecznych.

Czas trwania: 75–90 minut

Podstawa programowa: etyka: II.9, VII.1–7; wiedza o społeczeństwie VII.5, VIII.1, VIII.4–5

Dostępność: osoby ze spektrum autyzmu, osoby z niepełnosprawnością intelektualną

Urok świąt w wielokulturowej Warszawie

Listopadowe, grudniowe i styczniowe święta obchodzone są od najdawniejszych czasów. W dawnej wielokulturowej Warszawie w tym okresie zderzały się święta wielu religii. Kiedy żydzi obchodzili Święto Świateł, rzymscy katolicy i protestanci rozpoczynali przygotowania do Bożego Narodzenia. Chwilę później wyznawcy prawosławia w barwnych procesjach wychodzili nad Wisłę, by celebrować Święto Jordanu.

Sięgniemy do relacji i historii z warszawskich domów, by dowiedzieć się, czym jest Chanuka, jak dawniej obchodzono Boże Narodzenie i Święto Jordanu. Przybliżymy tradycje dwóch religii: chrześcijaństwa i judaizmu. Wspólnie zastanowimy się nad źródłem zimowego świętowania i jego symboliką.

Czas trwania: 75–90 minut

Podstawa programowa: etyka: II.9, VII.1–7; wiedza o społeczeństwie VII.5, VIII.1, VIII.4–5

Dostępność: osoby ze spektrum autyzmu, osoby z niepełnosprawnością intelektualną

Święta wielu kultur – co je łączy?

Święta to w każdej religii wyjątkowy czas, bez względu na odmienności uwidaczniające się w obrzędowości świątecznej. W kręgach chrześcijaństwa i judaizmu to czas radości i nostalgii, przejścia z porządku profanum do sacrum. Granica między codziennością a świętem rysuje się zawsze bardzo wyraźnie. W czasie zajęć poszukamy elementów, które integrują przedstawicieli różnych kultur w okresie świąt, pomimo różnic w kultywowaniu obrzędów.

Czas trwania: 75–90 minut

Podstawa programowa: wiedza o społeczeństwie II.3; WOS zakres rozszerzony II.7, II.9, IV.3

Dostępność: osoby ze spektrum autyzmu, osoby z niepełnosprawnością intelektualną

Zapraszamy również na warsztaty świąteczne dla klas I–III oraz IV–VI Świątecznie, zimowo, wielokulturowo w ramach projektu „Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą”.

Dowiedz się więcej.

Lekcje wirtualne

Nie tylko Boże Narodzenie, czyli zimowe święta w Warszawie przed stu laty

Przenieśmy się do grudniowej Warszawy sprzed stu lat.

Był to czas magiczny. Ulice, parki, skwery skrzyły się od śniegu i mrozu. Mieszkańcy miasta szykowali się do świętowania. Zajrzyjmy do ich domów i sprawdźmy, czy wszystkie dzieci wypatrywały pierwszej gwiazdki, czekały na mikołaja i ubierały choinkę.

Poznamy warszawskie dzieci Marylkę i Stasia oraz ich przyjaciół Sarę i Izaaka, którzy opowiedzą nam o swoich świętach. Dowiemy się, dlaczego Sara i Izaak codziennie przez osiem dni zapalają kolejną świeczkę i co to jest Święto Świateł. Sprawdzimy też, jakie ozdoby powieszą na choinkę Marylka i Staś i jakie potrawy przygotują.

Zainspirowani dawnymi pocztówkami stworzymy własną, pełną najlepszych świątecznych życzeń!

Czas trwania: 60 minut (w tym 15 minut wstęp techniczny)

Podstawa programowa: edukacja matematyczna: II.1.1–2, 5.1, 5.4, 6.1; edukacja plastyczna: V.2.1, 2.6, 2.8, 3.1; edukacja techniczna: VI.1.1, 2.2

Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchu, osoby ze spektrum autyzmu

osoby z niepełnosprawnością ruchu i spektrum autyzmu

Zimowo, wielokulturowo – o świętach w dawnej Warszawie

Na zimowy czas przypadają ważne dla różnych religii święta.

Jak obchodzono je w dawnej wielokulturowej Warszawie? Czy choinka od zawsze była główną ozdobą domu? Czym jest Chanuka i Święto Jordanu?

Dowiecie się, jakie potrawy pojawiały się na świątecznych stołach i jak dekorowano domy. Pokażemy wam miejsca, gdzie dawniej robiono codzienne zakupy i kupowano prezenty. Wspólnie zastanowimy się nad sposobami wysyłania życzeń świątecznych w czasach, zanim powstała poczta elektroniczna i SMS-y.

Na koniec wykonamy ozdobę nawiązującą do dawnych tradycji świątecznych.

Czas trwania: 60 minut (w tym 15 minut wstęp techniczny)

Podstawa programowa: etyka: II.9, VII.1–7; wiedza o społeczeństwie VII.5, VIII.1, VIII.4–5

Dostępność: osoby ze spektrum autyzmu, osoby z niepełnosprawnością intelektualną

osoby z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu

Zimowe święta wielu kultur – co je łączy?

Święta to w każdej religii wyjątkowy czas, bez względu na odmienności uwidaczniające się w obrzędowości świątecznej. W kręgach chrześcijaństwa i judaizmu to czas radości i nostalgii, przejścia z porządku profanum do sacrum. W czasie zajęć poszukamy elementów, które integrują przedstawicieli różnych kultur w okresie świąt. 

Sięgniemy do relacji i historii z warszawskich domów, by dowiedzieć się, czym jest Chanuka, jak dawniej obchodzono Boże Narodzenie i Święto Jordanu. Przybliżymy tradycje dwóch religii: chrześcijaństwa i judaizmu. Wspólnie zastanowimy się nad źródłem zimowego świętowania i jego symboliką.

Czas trwania: 60 minut (w tym 15 minut wstęp techniczny)

Podstawa programowa:

 • klasy 7–8: etyka: II.9, VII.1–7; wiedza o społeczeństwie VII.5, VIII.1, VIII.4–5
 • liceum, technikum: wiedza o społeczeństwie II.3; WOS zakres rozszerzony II.7, II.9, IV.3

Dostępność: osoby ze spektrum autyzmu, osoby z niepełnosprawnością intelektualną