fbpx

Używamy plików cookies do zbierania informacji dotyczących korzystania z serwisu Muzeum Warszawy i jego oddziałów. W każdej chwili możesz zablokować obsługę plików cookies w swojej przeglądarce. Pamiętaj, że zmiany ustawień w przeglądarce mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji stron internetowych naszego serwisu.

Aktualności

10.06.2022 / Aktualności, Biblioteka Warszawska, Centrum Interpretacji Zabytku, Działalność edukacyjna, Edukacja dla szkół, Muzeum Drukarstwa, Muzeum Farmacji, Muzeum Warszawskiej Pragi, Muzeum Woli

Lato w mieście

Lato w mieście

Lato w mieście z Muzeum Warszawy!

Zapraszamy na zajęcia stacjonarne: do muzeum i w plener! Będzie ciekawie, inspirująco i z przygodą.

Zajęcia stacjonarne odbędą się w kilku naszych lokalizacjach: Muzeum Warszawy i bibliotece, Muzeum Warszawskiej Pragi, Muzeum Woli, Muzeum Farmacji, Centrum Interpretacji Zabytku i Muzeum Drukarstwa.

Każde miejsce zaoferuje zajęcia o innej tematyce: odnoszące się do historii, kultury, zjawisk społecznych, opowieści i legend. Łączy nas miasto – Warszawa.

Angażujemy uczestników różnymi działaniami interaktywnymi, zagadkami, działaniem twórczym i sprawiamy, że wizyta w muzeum stanowi niezapomniane przeżycie.

Koszt zajęć: 1 zł od grupy

Rezerwacje przyjmujemy od 13 czerwca (pon.– pt. w godz. 10–15).
Do wiadomości mejlowej prosimy dołączyć wypełniony formularz rezerwacji.

UWAGA! Brak miejsc na zajęcia w Muzeum Warszawy, Bibliotece Muzeum Warszawy i Centrum Interpretacji Zabytku.

Dbamy o bezpieczeństwo naszych gości:

 • wszyscy pracownicy muzeum mający kontakt z uczestnikami wyposażeni są w maseczki ochronne lub przyłbice,
 • w muzeum dostępne są środki do dezynfekcji rąk,
 • wszystkie materiały edukacyjne niezbędne do przeprowadzenia lekcji są dezynfekowane po zakończeniu zajęć i poddawane kwarantannie przed ponownym ich wykorzystaniem.

Do udziału w Lekcji uprawnione są wyłącznie osoby, które według swojej najlepszej wiedzy nie są zakażone wirusem SARS-CoV-2, nie przebywają na kwarantannie, ani nie przebywają pod nadzorem epidemiologicznym.

REGULAMIN  LEKCJI MUZEALNYCH

Uczestnicy lekcji muzealnych mają obowiązek:

 • przestrzegania obowiązujących w Muzeum zasad porządkowych powiązanych w szczególności z logistyką oraz bezpieczeństwem na terenie Muzeum, a także do stosowania się do wytycznych personelu Muzeum.
 • samodzielnego wyposażenia się w środki ochrony osobistej (maseczka, przyłbica lub inne środki ochraniające usta i nos) i ich stosowania przez cały czas przebywania na terenie Muzeum poprzez zakrycie ust i nosa.
 • podczas Lekcji organizowanych na otwartej przestrzeni Uczestnicy nie muszą zasłaniać nosa i ust pod warunkiem zachowania 1,5 m odstępu od innych. Należy zachować szczególną ostrożność w kontaktach z innymi.

W związku z możliwością zmian warunków zwiedzania we wszystkich oddziałach Muzeum Warszawy nasza oferta może ulec zmianie.

REGULAMIN REZERWACJI MUZEUM WARSZAWY

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.    Niniejszy Regulamin określa zasady przyjmowania rezerwacji przez Muzeum Warszawy z siedzibą w Warszawie, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m. st. Warszawy pod numerem RIK/8/2000/SPW, NIP: 5251290392, REGON: 016387044, w dalszej części Regulaminu zwanym „Muzeum”.

1.2.    Muzeum przyjmuje rezerwacje na następujące usługi, w dalszej części Regulaminu zwane „usługami”:

 1. oprowadzanie po ekspozycjach stałych i czasowych Muzeum;
 2. lekcje muzealne, spacery, wirtualne lekcje muzealne, lekcje wyjazdowe – zajęcia edukacyjne przeznaczone dla grup przedszkolnych i szkolnych. Muzeum udostępnia aktualny program lekcji muzealnych na swojej stronie internetowej w zakładce EDUKACJA;
 3. kameralne spotkania pn. Ciekawi Warszawy – aktywne zwiedzanie ekspozycji Muzeum, przeznaczone dla grup pięcioosobowych;
 4. spacery z przewodnikiem – dla grup zorganizowanych. Muzeum udostępnia aktualny program spacerów na stronie internetowej w zakładce ZAPLANUJ WIZYTĘ;
 5. wejścia grup zorganizowanych z przewodnikiem miejskim lub bez przewodnika;
 6. Muzeum zastrzega sobie prawo ustanowienia obowiązkowej rezerwacji na inne usługi / wydarzenia (np. na warsztaty rodzinne czy dla dorosłych i młodzieży) jeżeli będzie istniała taka konieczność wynikająca z charakteru takiej usługi oraz ograniczonej ilości miejsc w przestrzeni, w której została ona zaplanowana. Informację o wszystkich zaplanowanych wydarzeniach Muzeum publikuje na swojej stronie internetowej.

1.3.    Rezerwacje na usługi wymienione w pkt 1.2. są obowiązkowe. Muzeum nie gwarantuje realizacji w/w usług bez zgłoszenia wcześniejszej rezerwacji. Zgłoszenie rezerwacji nie jest równoznaczne z zawarciem umowy o usługę.

1.4.    Rezerwacje na usługi wymienione w pkt 1.2. są przyjmowane w zależności od wolnych miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń.

1.5.    Zasady dotyczące rezerwacji na usługi wymienione w pkt 1.2.6. są ustalane osobno w stosunku do każdego wydarzenia, a informacja o nich jest publikowana na stronie internetowej Muzeum.

1.6.    Rezerwacji może dokonać osoba pełnoletnia w imieniu własnym, lub w imieniu instytucji, którą reprezentuje.

1.7.    Osoby lub instytucje składające rezerwacje na usługi świadczone przez Muzeum, w dalszej części Regulaminu zwane są „Zamawiającymi”.

 1. ZASADY PRZYJMOWANIA REZERWACJI

2.1.    Muzeum przyjmuje zgłoszenia rezerwacyjne dla grup zorganizowanych lub osób indywidualnych telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Właściwy kontakt do osoby, działu lub oddziału przyjmującego rezerwację jest podany na stronie internetowej przy każdym rodzaju oferty.

2.2.    Muzeum przyjmuje rezerwacje na usługi z oferty prezentowanej na stronie internetowej.

2.3.    Rezerwacji dokonuje się z wyprzedzeniem:

 1. 10-dniowym – w przypadku rezerwacji na oprowadzanie, lekcje muzealne, wirtualne lekcje muzealne, kameralne spotkania pn. Ciekawi Warszawy i spacery;
 2. 4-tygodniowym – w przypadku rezerwacji na zajęcia z oferty pn. Muzeum na życzenie;
 3. 1-dniowym – w przypadku grup zorganizowanych z przewodnikiem miejskim lub bez przewodnika.

2.4.    W celu dokonania rezerwacji dla grupy zorganizowanej lub osób indywidualnych należy wypełnić formularz rezerwacji i przesłać go na wskazany w ofercie adres e-mail. Formularz rezerwacji stanowi załącznik do Regulaminu.

2.5.    Formularz rezerwacji wypełnia osoba pełnoletnia: opiekun grupy lub osoba dokonująca rezerwacji indywidualnie.

 1. POTWIERDZENIE REZERWACJI

3.1.    Do Zamawiającego, który złożył rezerwację na usługi wymienione w pkt 1.2.1-4 zostanie wysłana, na podany przez niego adres mailowy, wiadomość ze szczegółami przyjętej rezerwacji.

3.2.    Zamawiający jest zobowiązany do potwierdzenia udziału w zajęciach do piątku w tygodniu poprzedzającym dzień zarezerwowanej usługi.

3.3.    Zasady dotyczące potwierdzenia rezerwacji na usługi wymienione w pkt 1.2.6 są ustalane osobno w stosunku do każdego wydarzenia.

3.4.    W przypadku zmian dotyczących potwierdzonej rezerwacji (np. zmiany liczebności grupy) Zamawiający jest zobowiązany do poinformowania osoby, działu lub oddziału w którym dokonał rezerwacji o zaistniałych zmianach telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

3.5.    Muzeum w sytuacjach wyjątkowych zastrzega sobie prawo anulowania rezerwacji lub przełożenia jej na inny termin, po konsultacji z Zamawiającym.

 1. LICZEBNOŚĆ GRUPY

4.1.    Zasady dotyczące dopuszczalnej liczebności grup zorganizowanych w Muzeum są uwarunkowane względami bezpieczeństwa, względami konserwatorskimi oraz troską o komfort zwiedzających.

4.2.    Muzeum przyjmuje rezerwacje na usługi wymienione w pkt 1.2.1-4 zgodnie z aktualnie obowiązującymi limitami osobowymi, które są podane dla każdej lokalizacji na stronie internetowej.

4.3.    Przekroczenie dopuszczalnej liczby osób w grupie powoduje natychmiastowe anulowanie rezerwacji.

4.4.    Zadeklarowana przez Zamawiającego w Formularzu rezerwacji liczba osób w grupie powinna zgadzać się ze stanem faktycznym. W przypadku stawienia się w Muzeum większej liczby osób niż zadeklarowana przewodnik / edukator może odmówić wykonania usługi, jeśli zmiana liczebności grupy nie została wcześniej przez Zamawiającego uzgodniona w procesie rezerwacji zajęć. W takiej sytuacji koszt nieprzeprowadzenia usługi będzie ponosił Zamawiający.

4.5.    W przypadku usługi określonej w pkt 1.2.5 liczebność grupy zorganizowanej może przekroczyć 25 osób jeśli uwarunkowania lokalizacji, której dotyczy rezerwacja, na to pozwalają. Decyzję w tej sprawie podejmuje pracownik przyjmujący rezerwację na podstawie posiadanych informacji i aktualnie obowiązujących limitów.

4.6.    Ze względu na uwarunkowania, o których mowa w pkt 4.1. Muzeum zastrzega sobie prawo do czasowego ustanowienia osobnych zasad dotyczących dopuszczalnej liczebności grup zorganizowanych na poszczególnych ekspozycjach Muzeum.

4.7.    Limit miejsc na usługi wymienione w pkt 1.2.6 jest ustalany osobno w stosunku do każdego wydarzenia.

 1. DANE OSOBOWE

5.1.    Administratorem danych osobowych Zamawiających jest Muzeum Warszawy z siedzibą w Warszawie, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m. st. Warszawy, pod numerem RIK/8/2000/SPW, NIP: 5251290392, REGON: 016387044.

5.2.    Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się mailowo: dane.osobowe@muzeumwarszawy.pl lub listownie na adres korespondencyjny Muzeum Warszawy.

5.3.    Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określnych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej zwane RODO.

5.4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b w celu związany z realizacja usługi rezerwacji oraz kontaktu z Zamawiającymi.

5.5.    Zamawiającym przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Zamawiający uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

5.6     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonania rezerwacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie usługi rezerwacji.

5.7.    Odbiorcą danych osobowych Zamawiających będą podmioty upoważnione do przetwarzania na podstawie umowy powierzenia danych w ww. celu, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz pracownicy Muzeum Warszawy związani z wykonaniem danej usługi, dla której udostępnione zostały Muzeum Warszawy dane osobowe;

5.8.    Dane osobowe Zamawiających nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

5.9.    Dane osobowe Zamawiających nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

5.10.  Dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji usługi i w okresie do przedawnienia roszczeń z niej wynikających, w tym  roszczeń publiczno-prawnych chyba że przepisy szczególne przewidują dłuższy okres przechowywania.

5.11.  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zostanie przesłana do Zamawiających na wskazany przez nich adres e-mail wraz z powiadomieniami automatycznie wysyłanymi przez System rezerwacji.

5.12.  Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych osobowych przez Zamawiających.

 1. PŁATNOŚCI

6.1.    Koszty biletów wstępu do Muzeum oraz usług określa cennik Muzeum. Informacja o wszystkich opłatach jest publikowana na stronie internetowej Muzeum.

6.2.    Opłaty za usługi są dokonywane:

 1. przed realizacją usługi – gotówką lub kartą płatniczą w kasie oddziału, w dniu realizacji usługi;
 2. po realizacji usługi – przelewem na rachunek bankowy Muzeum, na podstawie faktury wystawionej w terminie do 14 dni kalendarzowych po dniu wykonaniu usługi.

6.3.    Zamawiający zamiar płatności przelewem powinien zgłosić podczas procesu rezerwacji – wypełniając formularz rezerwacji.

6.4.    Zasady płatności za usługi, o których mowa w pkt 1.2.6 są ustalane osobno dla każdego wydarzenia.

6.5.   Muzeum wystawia faktury/faktury uproszczone na podstawie danych zawartych w formularzu rezerwacji Zamawiającego.

 1. REZYGNACJA Z REZERWACJI

7.1.    Ewentualna rezygnacja z rezerwacji na usługi wymienione w pkt 1.2.1-4 powinna być zgłoszona telefonicznie lub pocztą elektroniczną najpóźniej na 72 godziny przed planowanym terminem wizyty.

7.2.    W przypadku braku zawiadomienia o rezygnacji z rezerwacji na usługi wymienione w pkt 1.2.1-4, lub rezygnacji później niż 72 godziny przed ustalonym terminem wizyty, Muzeum wystawia Zamawiającemu fakturę lub paragon w wysokości ceny usługi za gotowość pracowników Muzeum do świadczenia usługi

 1. SPÓŹNIENIE GRUPY ZORGANIZOWANEJ

8.1.    Zamawiający jest zobowiązany do punktualnego przybycia do Muzeum. Za czas rozpoczęcia realizacji usługi uznaje się godzinę ustaloną w trakcie procesu rezerwacji.

8.2.    Czas oczekiwania przewodnika / edukatora na grupę wynosi 30 minut.

8.3.    W przypadku spóźnienia grupy zorganizowanej wynoszącego ponad 30 minut lub niewykupienia rezerwacji Muzeum zastrzega sobie prawo do nie wpuszczenia grupy i obciążenia należnością, o której mowa w pkt 7.2-3.

8.4.    W przypadku spóźnienia się grupy przewodnik / edukator ma prawo skrócenia realizacji usługi o czas, jaki spóźniła się grupa.

 POZOSTAŁE UREGULOWANIA

9.1.    Opiekun ma obowiązek pozostania z grupą przez cały czas pobytu w Muzeum oraz trwania lekcji online.

9.2.    Opiekun grupy odpowiada za bezpieczeństwo i zachowanie grupy w Muzeum oraz jest zobowiązany do współpracy z przewodnikiem / edukatorem w celu utrzymania dyscypliny w grupie.

9.3.    W trakcie pobytu w Muzeum zwiedzający są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu zwiedzania w Muzeum Warszawy.

9.4.    W przypadku, gdy zachowanie członków grupy w sposób rażący narusza ogólnie przyjęte zasady zachowania w miejscach publicznych oraz Regulamin zwiedzania w Muzeum Warszawy przewodnik / edukator ma prawo do przerwania realizacji usługi. W takim przypadku koszty opłacone wcześniej przez Zamawiającego nie podlegają zwrotowi.

9.5.    Podczas zajęć mogą być wykonywane zdjęcia na potrzeby Muzeum Warszawy, jeżeli nie wyrażają Państwo na to zgody, prosimy o wcześniejszą informację.

9.6.    Zajęcia online nie mogą być nagrywane.

9.7.    Złożenie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

9.8.    Muzeum zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany Regulaminu.

9.9.    W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa, w szczególności ustawy Kodeks cywilny, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Kodeksu cywilnego a w odniesieniu do osób fizycznych, dokonujących czynności niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową – przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r., poz. 134), w szczególności na podstawie art. 38 pkt 12 powołanych przepisów prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług w zakresie kulturalnym.

9.10. Regulamin obowiązuje od 27 sierpnia 2021 roku.

9.11   W przypadku wątpliwości wyjaśnień udziela Dział Edukacji Muzealnej telefonicznie,

w dni powszednie w godzinach 9:00 – 16:00, pod numerem telefonu 22 277 43 78 lub mailowo pod adresem: edukacja@muzeumwarszawy.pl.

 


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane „RODO” − informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Zamawiających jest Muzeum Warszawy z siedzibą w Warszawie, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m. st. Warszawy, pod numerem RIK/8/2000/SPW, NIP: 5251290392, REGON: 016387044.
 2. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się mailowo: dane.osobowe@muzeumwarszawy.pl lub listownie na adres korespondencyjny Muzeum Warszawy.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b w celu związanym z realizacją usługi rezerwacji oraz kontaktu z Zamawiającymi.
 4. Zamawiającym przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Zamawiający uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonania rezerwacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie usługi rezerwacji.
 6. Odbiorcą danych osobowych Zamawiających będą podmioty upoważnione do przetwarzania na podstawie umowy powierzenia danych w ww. celu, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz pracownicy Muzeum Warszawy związani z wykonaniem danej Usługi, dla której udostępnione zostały Muzeum Warszawy dane osobowe;
 7. Dane osobowe Zamawiających nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe Zamawiających nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
 9. Dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji usługi i w okresie do przedawnienia roszczeń z niej wynikających, w tym  roszczeń publiczno-prawnych, chyba że przepisy szczególne przewidują dłuższy okres przechowywania.

A oto z czego można wybierać

Adres: ul. Piwna 31/33


Aromatyczne lekarstwa i olejki

Woda miętowa, olejek anyżowy, suszony rumianek – dzięki nim w dawnej aptece pięknie pachniało.

Zastanowimy się, jakie zadania stały przed pomocnikiem aptecznym, który w pocie czoła pomagał mieszać lecznicze składniki. Poszukamy na wystawie barwnych opakowań na leki i kosmetyki. Wspólnie poznamy wykorzystywane przez farmaceutów zioła i preparaty roślinne, a następnie zastanowimy się, jakie leki można z nich przygotować. Pomożemy też zapominalskiemu aptekarzowi dopasować etykiety do buteleczek z olejkami eterycznymi i ziołami.

Grupa wiekowa: klasy 1–4 szkoły podstawowej
Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchu, osoby z niepełnosprawnością intelektualną
Terminy: wtorek–piątek
Godziny: 10:00 i 12:00
Czas trwania: 45–60 minut
Maksymalna liczba uczestników: 20 osób
Rezerwacja: muzeum.farmacji@muzeumwarszawy.pl, 22 831 71 79

osoby z niepełnosprawnością ruchu i osoby z niepełnosprawnością intelektualną

Apteczne osobliwki

W dawnej aptece znajdowało się wiele preparatów do wyrobu leków i kosmetyków.

Na zajęciach w Muzeum Farmacji zobaczymy dawne narzędzia pracy aptekarza: tarkę do masła kakaowego, toczałki, wagi szalkowe i kapsulatorki. Poznamy tajniki laboratorium aptecznego i zastanowimy się, jakie substancje wykorzystywano jako podstawę do kosmetyków na skórę. Powąchamy również aromatyczne olejki, które do nich dodawano. Przejrzymy stuletnie reklamy preparatów produkowanych przez aptekarzy, a niektóre z nich kolorystycznie unowocześnimy.

Grupa wiekowa: klasy 1–4 szkoły podstawowej
Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchu, osoby z niepełnosprawnością intelektualną
Terminy: wtorek–piątek
Godziny: 10:00 i 12:00
Czas trwania: 45–60 minut
Maksymalna liczba uczestników: 20 osób
Rezerwacja: muzeum.farmacji@muzeumwarszawy.pl, 22 831 71 79

osoby z niepełnosprawnością ruchu i osoby z niepełnosprawnością intelektualną

Adres: ul. Srebrna 12


Niesamowita Miedziana

Zapraszamy na zajęcia łączące zwiedzanie ulicy Miedzianej z warsztatem w muzeum.

Krótki spacer po okolicy pozwoli nam lepiej zrozumieć dawną Warszawę. Uczestnicy zajęć przyjrzą się uważnie okolicy, rozwiążą zadania terenowe, poznają sekrety i usłyszą echa dawnego miasta. Przyjrzymy się unikatowym XIX-wiecznym domom mieszkalnym, porozmawiamy o okolicznych ulicach, ich wyjątkowych nazwach. Prześledzimy historię pobliskiego placu, wielkiego jak boisko piłkarskie, z którego powoli znikają kolejne budynki. Jak będzie się zmieniał w przyszłości?

W drugiej części zajęć, w budynku Muzeum Woli zrealizujemy warsztat plastyczny. 

Grupa wiekowa: klasy 1–3 szkoły podstawowej
Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchu, osoby ze spektrum autyzmu
Terminy: wtorek–piątek
Godziny: 10:00–14:00
Czas trwania: 60 minut
Maksymalna liczba uczestników: 25 osób
Rezerwacja: katarzyna.zukowska@muzeumwarszawy.pl, 22 277 44 69

osoby z niepełnosprawnością ruchu i spektrum autyzmu

Teatrzyk od ręki

Czy dzieciaki bawią się jeszcze w teatr? Spróbujemy je do tego zachęcić. Otwieramy wolski teatr pałacykowy – w niemałym dawnym domu rodziny Baumanów, więc będzie tu mnóstwo miejsca na eksperymenty.

Na wystawie czasowej, poświęconej Mironowi Białoszewskiemu oraz jego niezwykłym przyjaciołom, szukamy inspiracji – kolorystycznych, kształtnych i foremnych oraz jeszcze innych, by móc przygotować zabawę w teatr.

Grupa wiekowa: klasy 1–3 szkoły podstawowej
Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchu, osoby ze spektrum autyzmu
Terminy: wtorek–piątek
Godziny: 10:00–15:00
Czas trwania: 60 minut
Maksymalna liczba uczestników: 25 osób
Rezerwacja: katarzyna.zukowska@muzeumwarszawy.pl, 22 277 44 69

osoby z niepełnosprawnością ruchu i spektrum autyzmu

Adres: ul. Targowa 50/52


Pstryk, pstryk! Zawód fotografa i fotografki

Zawodowe wykonywanie portretów fotograficznych to niełatwe zadanie. Celina Osiecka jest mistrzynią w tym fachu. Przyjrzymy się jej zdjęciom i zastanowimy się nad specyfiką jej pracy.

Jak wykonać dobre zdjęcie?
Jak wygląda atelier fotograficzne?
Czy fotograficzny portret zawsze jest taki sam?

Wspólnie poszukamy odpowiedzi na te pytania, a w części warsztatowej wykonamy własny wizerunek w technice mieszanej, łącząc ze sobą różne kreatywne materiały.

Grupa wiekowa: klasy 1–3 szkoły podstawowej
Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchu, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, osoby ze spektrum autyzmu
Terminy: wtorek–piątek
Godziny: 10:00–15:00
Czas trwania: 60 minut
Maksymalna liczba uczestników: 25 osób
Rezerwacja: edukacja.muzeumpragi@muzeumwarszawy.pl, 22 518 34 08

Kolaż praski (spacer)

Kolorowe stragany na Bazarze Różyckiego, zieleń Parku Praskiego, ceglane mury kamienic na ulicy Brzeskiej… Pejzaż warszawskiej Pragi przedziwnie łączy ze sobą jakości, które tworzą bogatą i zróżnicowaną kompozycję.

Wybierzemy się na spacer, aby uważnie przyjrzeć się śladom przeszłości, wpisanym w codzienność mieszkańców okolic Dworca Wileńskiego. Przechadzkę zakończymy krótką aktywnością plastyczną. Stworzymy kolaż – swoisty zapis obserwacji najbliższego otoczenia Muzeum Warszawskiej Pragi.

Grupa wiekowa: klasy 1–6 szkoły podstawowej
Dostępność: osoby z niepełnosprawnością intelektualną
Terminy: poniedziałek–piątek
Godziny: 10:00–15:00
Czas trwania: 60 minut
Maksymalna liczba uczestników: 25 osób
Rezerwacja: edukacja.muzeumpragi@muzeumwarszawy.pl, 22 518 34 08

osoby z niepełnosprawnością intelektualną

Nożyczki w dłoń! Wycinana Praga

Jakie znaczenia kryją się za symbolami lwa, ryb, ptaków, drzew? Spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie podczas zwiedzania wnętrz oficyny przy ul. Targowej 50/52, w której mieściły się przed wojną sale modlitewne.

Dzięki zachowanym malowidłom naściennym poznamy popularne motywy występujące w tradycji żydowskiej. Spotkanie podsumujemy kreatywnym działaniem. Używając nożyczek i papieru, stworzymy żydowską wycinankę przedstawiającą praski krajobraz.

Grupa wiekowa: klasy 1–6 szkoły podstawowej
Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchu, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, osoby ze spektrum autyzmu
Terminy: wtorek–piątek
Godziny: 10:00–15:00
Czas trwania: 60 minut
Maksymalna liczba uczestników: 25 osób
Rezerwacja: edukacja.muzeumpragi@muzeumwarszawy.pl, 22 518 34 08

Adres: ul. Ząbkowska 23/25


Czar czcionki

Podczas zajęć poznamy historię pisma oraz książki. Szczególną uwagę poświęcimy wynalazkowi druku i jego wpływowi na rozwój ludzkości. Porozmawiamy o ewolucji materiałów i technik piśmienniczych, obejrzymy m.in. tabliczki gliniane, papirus, pergamin. Poznamy charakterystyczne elementy dawnych ksiąg, m.in. bogato zdobione inicjały.

Korzystając z zasobów oficyny drukarskiej Muzeum (prasa drukarska, regały z czcionkami), doświadczymy warunków pracy dawnych drukarzy i zecerów. Na zakończenie każda uczestniczka oraz każdy uczestnik własnoręcznie spróbują druku na zabytkowej prasie.

Grupa wiekowa: klasy 1–4 szkoły podstawowej
Dostępność: osoby z niepełnosprawnością intelektualną, osoby z niepełnosprawnością ruchu, osoby ze spektrum autyzmu
Terminy: wtorek–piątek
Godziny: 10:00, 12:00, 14:00
Czas trwania: 60 minut
Maksymalna liczba uczestników: 25 osób
Rezerwacja: 22 620 60 42

Adres: Rynek Starego Miasta 28-42

UWAGA! Brak miejsc na zajęcia w Muzeum Warszawy i Centrum Interpretacji Zabytku.


Warszawiacy (spacer)

Podczas spaceru po Starym Mieście udamy się w podróż śladami słynnych warszawiaków.

Dowiemy się, co łączy ulice i place z wybitnym architektem, książętami, którzy stracili życie w tajemniczych okolicznościach, czy mądrymi królami, którzy zmienili bieg historii.

A przy okazji będziemy się świetnie bawić!

Grupa wiekowa: klasy 1–4 szkoły podstawowej
Dostępność: osoby z niepełnosprawnością intelektualną
Terminy: wtorek–piątek
Godziny: 11:00, 12:00
Czas trwania: 60 minut
Maksymalna liczba uczestników: 25 osób
Rezerwacja: 22 277 43 78

osoby z niepełnosprawnością intelektualną

Zwyczajne życie postaci z legend (zajęcia filmowe)

Co Złota Kaczka je na obiad?
Czym podróżuje Smok Wawelski?

Za pomocą filmu animowanego i zgromadzonych na wystawie przedmiotów codziennego użytku stworzymy opowieści o codziennym życiu magicznych bohaterów i bohaterek legend, nie tylko warszawskich.

Grupa wiekowa: klasy 1–3 szkoły podstawowej
Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchu, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, osoby ze spektrum autyzmu, osoby słabowidzące
Terminy: wtorek–piątek
Godziny: 11:00, 12:00
Czas trwania: 60 minut
Maksymalna liczba uczestników: 25 osób
Rezerwacja: 22 277 43 78

Bawełniany świat (zajęcia na wystawie czasowej)

Ubrania, które nosimy na co dzień, wiele o nas mówią – pokazują, jak się czujemy i co lubimy. A czy ich materiał ma znaczenie?

Podczas zajęć odkryjemy właściwości i możliwości tekstyliów wykorzystywanych przez projektantów i projektantki, dawniej i współcześnie! Zastanowimy się też nad pojęciem jakości i sposobami przedłużania żywotności naszych ulubionych strojów.

Grupa wiekowa: klasy 1–3 szkoły podstawowej
Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchu, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, osoby ze spektrum autyzmu
Terminy: wtorek–piątek
Godziny: 11:00
Czas trwania: 60 minut
Maksymalna liczba uczestników: 25 osób
Rezerwacja: 22 277 43 78

Bajki, baśnie, animacje (zajęcia filmowe)

Wykorzystując film animowany oraz eksponaty, zastanowimy się nad różnymi formami opowiadania bajek i baśni. Odkryjemy, jak z jednego przedmiotu może wyniknąć cała opowieść. Wybrane rzeczy staną się inspiracją do samodzielnej twórczości. Wymyślimy własne baśniowe historie i wykonamy do nich ilustracje.

Grupa wiekowa: klasy 1–3 szkoły podstawowej
Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchu, osoby ze spektrum autyzmu, zajęcia dostępne w języku ukraińskim
Terminy:
wtorek–piątek
Godziny: 11:00, 12:30
Czas trwania: 60 minut
Maksymalna liczba uczestników: 25 osób
Rezerwacja: 22 277 43 78

osoby z niepełnosprawnością ruchu i spektrum autyzmu

Adres: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42

UWAGA! Brak miejsc na zajęcia w Muzeum Warszawy, Bibliotece Muzeum Warszawy i Centrum Interpretacji Zabytku.


Letni pejzaż warszawski

Zaplanujmy wspólnie trasy spacerowe na letnie dni!

Podczas zajęć poznamy najpiękniejsze pod względem historycznym i przyrodniczym miejsca w Warszawie, a także te służące do rozrywki i zabawy. Będziemy mogli wykazać się twórczą inwencją podczas układania własnych tras na spacery, tworzenia warszawskich kolaży bądź widokówek z pozdrowieniami ze stolicy.

Grupa wiekowa: klasy 2–6 szkoły podstawowej
Terminy: 5, 7, 12, 14, 19 lipca; 4, 9, 11, 18 sierpnia
Godziny: 10:00–14:00
Czas trwania: 60–90 minut
Maksymalna liczba uczestników: 20 osób
Rezerwacja: anna.krzysztofik@muzeumwarszawy.pl, 22 277 43 84

Adres: ul. Brzozowa 13

UWAGA! Brak miejsc na zajęcia w Muzeum Warszawy i Centrum Interpretacji Zabytku.


Co to jest zabytek?

Zwykle za zabytki uważamy stare budynki i przedmioty. Ale czy tylko one mogą być zabytkowe? A co z przyrodą i tradycjami?

Podczas zajęć wspólnie poszukamy przykładów różnych zabytków z całego świata i porozmawiamy o tym, czym dziś są dla nas. Zastanowimy się też, jak chronić zabytki i co możemy zrobić, aby zostały z nami jak najdłużej. Grając i rozwiązując zagadki, porozmawiamy o wyjątkowości warszawskiego Starego Miasta. Czy ono też jest zabytkiem?

Grupa wiekowa: klasy 1–6 szkoły podstawowej
Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchu, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, osoby ze spektrum autyzmu
Terminy: wtorek–piątek
Godziny: 11:00, 12:00
Czas trwania: 60 minut
Maksymalna liczba uczestników: 25 osób
Rezerwacja: 22 277 43 78

Edukacja online w Muzeum Warszawy

Zachęcamy do samodzielnej organizacji letnich aktywności – pomogą w tym przygotowane przez zespół Muzeum Warszawy materiały. Można z nich swobodnie wybierać i korzystać w dowolnym czasie.

Zależy nam, aby dzieci rozwijały się także poza przestrzenią wirtualną, dlatego większość naszych propozycji można realizować z niewielkim udziałem narzędzi ekranowych lub zupełnie poza nimi. Życzymy dobrej zabawy!

Materiały do pobrania znajdują się na stronie Muzeum Warszawy.

Dołącz do grupy na Facebooku

Działamy! Edukacja w Muzeum Warszawy