fbpx

Używamy plików cookies do zbierania informacji dotyczących korzystania z serwisu Muzeum Warszawy i jego oddziałów. W każdej chwili możesz zablokować obsługę plików cookies w swojej przeglądarce. Pamiętaj, że zmiany ustawień w przeglądarce mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji stron internetowych naszego serwisu.

Aktualności

30.08.2021 / Aktualności, Działalność edukacyjna, Edukacja dla szkół, Muzeum Drukarstwa

Oferta edukacyjna dla szkół | Muzeum Drukarstwa

Oferta edukacyjna dla szkół | Muzeum Drukarstwa

Muzeum Drukarstwa prowadzi zajęcia z historii drukarstwa oraz technik graficznych.

Podczas zajęć uczennice i uczniowie tłoczą na zabytkowych prasach płytki linorytnicze według własnych projektów, uczą się ładnego ręcznego pisania podczas zajęć kaligraficznych oraz wcielają się w artystów grafików, projektując własne druki, ulotki czy plakaty.

INFORMACJE PRAKTYCZNE

Terminy lekcji muzealnych: wtorek–piątek
Godziny: 10:00–15:00
Maksymalna liczba uczestników:
 25 (jedna klasa)
Miejsce spotkania: ul. Ząbkowska 23/25
Zgłoszenia:
 m: muzeum.drukarstwa@muzeumwarszawy.pl, t: 22 620 60 42
Do wiadomości mejlowej prosimy dołączyć wypełniony formularz rezerwacji.
Koszt: 150 zł

Dbamy o bezpieczeństwo naszych gości:

 • wszyscy pracownicy muzeum mający kontakt z uczestnikami wyposażeni są w maseczki ochronne lub przyłbice,
 • w muzeum dostępne są środki do dezynfekcji rąk,
 • wszystkie materiały edukacyjne niezbędne do przeprowadzenia lekcji są dezynfekowane po zakończeniu zajęć i poddawane kwarantannie przed ponownym ich wykorzystaniem.

Do udziału w Lekcji uprawnione są wyłącznie osoby, które według swojej najlepszej wiedzy nie są zakażone wirusem SARS-CoV-2, nie przebywają na kwarantannie, ani nie przebywają pod nadzorem epidemiologicznym.

REGULAMIN  LEKCJI MUZEALNYCH

Uczestnicy lekcji muzealnych mają obowiązek:

 • przestrzegania obowiązujących w Muzeum zasad porządkowych powiązanych w szczególności z logistyką oraz bezpieczeństwem na terenie Muzeum, a także do stosowania się do wytycznych personelu Muzeum.
 • samodzielnego wyposażenia się w środki ochrony osobistej (maseczka, przyłbica lub inne środki ochraniające usta i nos) i ich stosowania przez cały czas przebywania na terenie Muzeum poprzez zakrycie ust i nosa.
 • podczas Lekcji organizowanych na otwartej przestrzeni Uczestnicy nie muszą zasłaniać nosa i ust pod warunkiem zachowania 1,5 m odstępu od innych. Należy zachować szczególną ostrożność w kontaktach z innymi.

W związku z możliwością zmian warunków zwiedzania we wszystkich oddziałach Muzeum Warszawy nasza oferta może ulec zmianie.

REGULAMIN REZERWACJI MUZEUM WARSZAWY

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.    Niniejszy Regulamin określa zasady przyjmowania rezerwacji przez Muzeum Warszawy z siedzibą w Warszawie, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m. st. Warszawy pod numerem RIK/8/2000/SPW, NIP: 5251290392, REGON: 016387044, w dalszej części Regulaminu zwanym „Muzeum”.

1.2.    Muzeum przyjmuje rezerwacje na następujące usługi, w dalszej części Regulaminu zwane „usługami”:

 1. oprowadzanie po ekspozycjach stałych i czasowych Muzeum;
 2. lekcje muzealne, spacery, wirtualne lekcje muzealne, lekcje wyjazdowe – zajęcia edukacyjne przeznaczone dla grup przedszkolnych i szkolnych. Muzeum udostępnia aktualny program lekcji muzealnych na swojej stronie internetowej w zakładce EDUKACJA;
 3. kameralne spotkania pn. Ciekawi Warszawy – aktywne zwiedzanie ekspozycji Muzeum, przeznaczone dla grup pięcioosobowych;
 4. spacery z przewodnikiem – dla grup zorganizowanych. Muzeum udostępnia aktualny program spacerów na stronie internetowej w zakładce ZAPLANUJ WIZYTĘ;
 5. wejścia grup zorganizowanych z przewodnikiem miejskim lub bez przewodnika;
 6. Muzeum zastrzega sobie prawo ustanowienia obowiązkowej rezerwacji na inne usługi / wydarzenia (np. na warsztaty rodzinne czy dla dorosłych i młodzieży) jeżeli będzie istniała taka konieczność wynikająca z charakteru takiej usługi oraz ograniczonej ilości miejsc w przestrzeni, w której została ona zaplanowana. Informację o wszystkich zaplanowanych wydarzeniach Muzeum publikuje na swojej stronie internetowej.

1.3.    Rezerwacje na usługi wymienione w pkt 1.2. są obowiązkowe. Muzeum nie gwarantuje realizacji w/w usług bez zgłoszenia wcześniejszej rezerwacji. Zgłoszenie rezerwacji nie jest równoznaczne z zawarciem umowy o usługę.

1.4.    Rezerwacje na usługi wymienione w pkt 1.2. są przyjmowane w zależności od wolnych miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń.

1.5.    Zasady dotyczące rezerwacji na usługi wymienione w pkt 1.2.6. są ustalane osobno w stosunku do każdego wydarzenia, a informacja o nich jest publikowana na stronie internetowej Muzeum.

1.6.    Rezerwacji może dokonać osoba pełnoletnia w imieniu własnym, lub w imieniu instytucji, którą reprezentuje.

1.7.    Osoby lub instytucje składające rezerwacje na usługi świadczone przez Muzeum, w dalszej części Regulaminu zwane są „Zamawiającymi”.

 1. ZASADY PRZYJMOWANIA REZERWACJI

2.1.    Muzeum przyjmuje zgłoszenia rezerwacyjne dla grup zorganizowanych lub osób indywidualnych telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Właściwy kontakt do osoby, działu lub oddziału przyjmującego rezerwację jest podany na stronie internetowej przy każdym rodzaju oferty.

2.2.    Muzeum przyjmuje rezerwacje na usługi z oferty prezentowanej na stronie internetowej.

2.3.    Rezerwacji dokonuje się z wyprzedzeniem:

 1. 10-dniowym – w przypadku rezerwacji na oprowadzanie, lekcje muzealne, wirtualne lekcje muzealne, kameralne spotkania pn. Ciekawi Warszawy i spacery;
 2. 4-tygodniowym – w przypadku rezerwacji na zajęcia z oferty pn. Muzeum na życzenie;
 3. 1-dniowym – w przypadku grup zorganizowanych z przewodnikiem miejskim lub bez przewodnika.

2.4.    W celu dokonania rezerwacji dla grupy zorganizowanej lub osób indywidualnych należy wypełnić formularz rezerwacji i przesłać go na wskazany w ofercie adres e-mail. Formularz rezerwacji stanowi załącznik do Regulaminu.

2.5.    Formularz rezerwacji wypełnia osoba pełnoletnia: opiekun grupy lub osoba dokonująca rezerwacji indywidualnie.

 1. POTWIERDZENIE REZERWACJI

3.1.    Do Zamawiającego, który złożył rezerwację na usługi wymienione w pkt 1.2.1-4 zostanie wysłana, na podany przez niego adres mailowy, wiadomość ze szczegółami przyjętej rezerwacji.

3.2.    Zamawiający jest zobowiązany do potwierdzenia udziału w zajęciach do piątku w tygodniu poprzedzającym dzień zarezerwowanej usługi.

3.3.    Zasady dotyczące potwierdzenia rezerwacji na usługi wymienione w pkt 1.2.6 są ustalane osobno w stosunku do każdego wydarzenia.

3.4.    W przypadku zmian dotyczących potwierdzonej rezerwacji (np. zmiany liczebności grupy) Zamawiający jest zobowiązany do poinformowania osoby, działu lub oddziału w którym dokonał rezerwacji o zaistniałych zmianach telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

3.5.    Muzeum w sytuacjach wyjątkowych zastrzega sobie prawo anulowania rezerwacji lub przełożenia jej na inny termin, po konsultacji z Zamawiającym.

 1. LICZEBNOŚĆ GRUPY

4.1.    Zasady dotyczące dopuszczalnej liczebności grup zorganizowanych w Muzeum są uwarunkowane względami bezpieczeństwa, względami konserwatorskimi oraz troską o komfort zwiedzających.

4.2.    Muzeum przyjmuje rezerwacje na usługi wymienione w pkt 1.2.1-4 zgodnie z aktualnie obowiązującymi limitami osobowymi, które są podane dla każdej lokalizacji na stronie internetowej.

4.3.    Przekroczenie dopuszczalnej liczby osób w grupie powoduje natychmiastowe anulowanie rezerwacji.

4.4.    Zadeklarowana przez Zamawiającego w Formularzu rezerwacji liczba osób w grupie powinna zgadzać się ze stanem faktycznym. W przypadku stawienia się w Muzeum większej liczby osób niż zadeklarowana przewodnik / edukator może odmówić wykonania usługi, jeśli zmiana liczebności grupy nie została wcześniej przez Zamawiającego uzgodniona w procesie rezerwacji zajęć. W takiej sytuacji koszt nieprzeprowadzenia usługi będzie ponosił Zamawiający.

4.5.    W przypadku usługi określonej w pkt 1.2.5 liczebność grupy zorganizowanej może przekroczyć 25 osób jeśli uwarunkowania lokalizacji, której dotyczy rezerwacja, na to pozwalają. Decyzję w tej sprawie podejmuje pracownik przyjmujący rezerwację na podstawie posiadanych informacji i aktualnie obowiązujących limitów.

4.6.    Ze względu na uwarunkowania, o których mowa w pkt 4.1. Muzeum zastrzega sobie prawo do czasowego ustanowienia osobnych zasad dotyczących dopuszczalnej liczebności grup zorganizowanych na poszczególnych ekspozycjach Muzeum.

4.7.    Limit miejsc na usługi wymienione w pkt 1.2.6 jest ustalany osobno w stosunku do każdego wydarzenia.

 1. DANE OSOBOWE

5.1.    Administratorem danych osobowych Zamawiających jest Muzeum Warszawy z siedzibą w Warszawie, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m. st. Warszawy, pod numerem RIK/8/2000/SPW, NIP: 5251290392, REGON: 016387044.

5.2.    Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się mailowo: dane.osobowe@muzeumwarszawy.pl lub listownie na adres korespondencyjny Muzeum Warszawy.

5.3.    Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określnych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej zwane RODO.

5.4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b w celu związany z realizacja usługi rezerwacji oraz kontaktu z Zamawiającymi.

5.5.    Zamawiającym przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Zamawiający uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

5.6     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonania rezerwacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie usługi rezerwacji.

5.7.    Odbiorcą danych osobowych Zamawiających będą podmioty upoważnione do przetwarzania na podstawie umowy powierzenia danych w ww. celu, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz pracownicy Muzeum Warszawy związani z wykonaniem danej usługi, dla której udostępnione zostały Muzeum Warszawy dane osobowe;

5.8.    Dane osobowe Zamawiających nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

5.9.    Dane osobowe Zamawiających nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

5.10.  Dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji usługi i w okresie do przedawnienia roszczeń z niej wynikających, w tym  roszczeń publiczno-prawnych chyba że przepisy szczególne przewidują dłuższy okres przechowywania.

5.11.  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zostanie przesłana do Zamawiających na wskazany przez nich adres e-mail wraz z powiadomieniami automatycznie wysyłanymi przez System rezerwacji.

5.12.  Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych osobowych przez Zamawiających.

 1. PŁATNOŚCI

6.1.    Koszty biletów wstępu do Muzeum oraz usług określa cennik Muzeum. Informacja o wszystkich opłatach jest publikowana na stronie internetowej Muzeum.

6.2.    Opłaty za usługi są dokonywane:

 1. przed realizacją usługi – gotówką lub kartą płatniczą w kasie oddziału, w dniu realizacji usługi;
 2. po realizacji usługi – przelewem na rachunek bankowy Muzeum, na podstawie faktury wystawionej w terminie do 14 dni kalendarzowych po dniu wykonaniu usługi.

6.3.    Zamawiający zamiar płatności przelewem powinien zgłosić podczas procesu rezerwacji – wypełniając formularz rezerwacji.

6.4.    Zasady płatności za usługi, o których mowa w pkt 1.2.6 są ustalane osobno dla każdego wydarzenia.

6.5.   Muzeum wystawia faktury/faktury uproszczone na podstawie danych zawartych w formularzu rezerwacji Zamawiającego.

 1. REZYGNACJA Z REZERWACJI

7.1.    Ewentualna rezygnacja z rezerwacji na usługi wymienione w pkt 1.2.1-4 powinna być zgłoszona telefonicznie lub pocztą elektroniczną najpóźniej na 72 godziny przed planowanym terminem wizyty.

7.2.    W przypadku braku zawiadomienia o rezygnacji z rezerwacji na usługi wymienione w pkt 1.2.1-4, lub rezygnacji później niż 72 godziny przed ustalonym terminem wizyty, Muzeum wystawia Zamawiającemu fakturę lub paragon w wysokości ceny usługi za gotowość pracowników Muzeum do świadczenia usługi

 1. SPÓŹNIENIE GRUPY ZORGANIZOWANEJ

8.1.    Zamawiający jest zobowiązany do punktualnego przybycia do Muzeum. Za czas rozpoczęcia realizacji usługi uznaje się godzinę ustaloną w trakcie procesu rezerwacji.

8.2.    Czas oczekiwania przewodnika / edukatora na grupę wynosi 30 minut.

8.3.    W przypadku spóźnienia grupy zorganizowanej wynoszącego ponad 30 minut lub niewykupienia rezerwacji Muzeum zastrzega sobie prawo do nie wpuszczenia grupy i obciążenia należnością, o której mowa w pkt 7.2-3.

8.4.    W przypadku spóźnienia się grupy przewodnik / edukator ma prawo skrócenia realizacji usługi o czas, jaki spóźniła się grupa.

 POZOSTAŁE UREGULOWANIA

9.1.    Opiekun ma obowiązek pozostania z grupą przez cały czas pobytu w Muzeum oraz trwania lekcji online.

9.2.    Opiekun grupy odpowiada za bezpieczeństwo i zachowanie grupy w Muzeum oraz jest zobowiązany do współpracy z przewodnikiem / edukatorem w celu utrzymania dyscypliny w grupie.

9.3.    W trakcie pobytu w Muzeum zwiedzający są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu zwiedzania w Muzeum Warszawy.

9.4.    W przypadku, gdy zachowanie członków grupy w sposób rażący narusza ogólnie przyjęte zasady zachowania w miejscach publicznych oraz Regulamin zwiedzania w Muzeum Warszawy przewodnik / edukator ma prawo do przerwania realizacji usługi. W takim przypadku koszty opłacone wcześniej przez Zamawiającego nie podlegają zwrotowi.

9.5.    Podczas zajęć mogą być wykonywane zdjęcia na potrzeby Muzeum Warszawy, jeżeli nie wyrażają Państwo na to zgody, prosimy o wcześniejszą informację.

9.6.    Zajęcia online nie mogą być nagrywane.

9.7.    Złożenie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

9.8.    Muzeum zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany Regulaminu.

9.9.    W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa, w szczególności ustawy Kodeks cywilny, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Kodeksu cywilnego a w odniesieniu do osób fizycznych, dokonujących czynności niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową – przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r., poz. 134), w szczególności na podstawie art. 38 pkt 12 powołanych przepisów prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług w zakresie kulturalnym.

9.10. Regulamin obowiązuje od 27 sierpnia 2021 roku.

9.11   W przypadku wątpliwości wyjaśnień udziela Dział Edukacji Muzealnej telefonicznie,

w dni powszednie w godzinach 9:00 – 16:00, pod numerem telefonu 22 277 43 78 lub mailowo pod adresem: edukacja@muzeumwarszawy.pl.

 


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane „RODO” − informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Zamawiających jest Muzeum Warszawy z siedzibą w Warszawie, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m. st. Warszawy, pod numerem RIK/8/2000/SPW, NIP: 5251290392, REGON: 016387044.
 2. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się mailowo: dane.osobowe@muzeumwarszawy.pl lub listownie na adres korespondencyjny Muzeum Warszawy.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b w celu związanym z realizacją usługi rezerwacji oraz kontaktu z Zamawiającymi.
 4. Zamawiającym przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Zamawiający uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonania rezerwacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie usługi rezerwacji.
 6. Odbiorcą danych osobowych Zamawiających będą podmioty upoważnione do przetwarzania na podstawie umowy powierzenia danych w ww. celu, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz pracownicy Muzeum Warszawy związani z wykonaniem danej Usługi, dla której udostępnione zostały Muzeum Warszawy dane osobowe;
 7. Dane osobowe Zamawiających nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe Zamawiających nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
 9. Dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji usługi i w okresie do przedawnienia roszczeń z niej wynikających, w tym  roszczeń publiczno-prawnych, chyba że przepisy szczególne przewidują dłuższy okres przechowywania.

Drewniane, ołowiane – litery zaczarowane

W tajniki druku wprowadzi nas sam Jan Gutenberg, ojciec drukarstwa. Dowiemy się, co to jest wierszownik, kaszta oraz jak zbudowana jest czcionka. Przekonamy się też, kim był zecer i na czym polegała jego praca. W części warsztatowej z drewnianych czcionek, tzw. drewniaków, ułożymy wcześniej przygotowane słowa. Na koniec własnoręcznie wytłoczymy druk okolicznościowy na zabytkowej prasie drukarskiej.

Czas trwania: 60 minut

Podstawa programowa: obszar społeczny: III.6–8; obszar poznawczy: IV.4, 8, 10, 11

Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchu, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, osoby ze spektrum autyzmu

osoby z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmuosoby z niepełnosprawnością rychową


Legendy warszawskie dłutkiem opowiedziane

W czasie zajęć wysłuchamy jednej z warszawskich legend, a następnie zostaniemy pomocnikami  artysty grafika – weźmiemy udział w wykonaniu linorytu ilustrującego opowiadaną historię. Przekonamy się w praktyce, na czym polega technika druku wypukłego. Na pamiątkę każdy otrzyma samodzielnie wytłoczoną odbitkę linorytu.

Czas trwania: 60 minut

Podstawa programowa: obszar społeczny: III.6–8; obszar poznawczy: IV.1, 10, 11; edukacja polonistyczna: I.1, I.2; edukacja plastyczna: V.1–3

Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchu, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, osoby ze spektrum autyzmu

osoby z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmuosoby z niepełnosprawnością rychową


Ksiąg zdobienie

Zajęcia poświęcone książce rękopiśmiennej w średniowiecznej Europe. Dowiemy się, kto i w jaki sposób przepisywał księgi oraz jak dużo czasu mu to zajmowało. Sprawdzimy też, na czym polegało zdobienie księgi rękopiśmiennej. Na koniec zaprojektujemy i narysujemy lub namalujemy inicjał.

Czas trwania: 60 minut

Podstawa programowa: obszar społeczny: III.6–8; obszar poznawczy: IV.1, 10, 11; edukacja polonistyczna: I.1, 2; edukacja plastyczna: V.1–3

Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchu, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, osoby ze spektrum autyzmu

osoby z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmuosoby z niepełnosprawnością rychową

Legendy warszawskie dłutkiem opowiedziane

W czasie zajęć wysłuchamy jednej z warszawskich legend, a następnie zostaniemy pomocnikami  artysty grafika – weźmiemy udział w wykonaniu linorytu ilustrującego opowiadaną historię. Przekonamy się w praktyce, na czym polega technika druku wypukłego.

Na pamiątkę każdy otrzyma samodzielnie wytłoczoną odbitkę linorytu.

Czas trwania: 60 minut

Podstawa programowa: klasy 1–2 – obszar społeczny: III.6, 7; obszar poznawczy: IV.1, 10, 11; edukacja polonistyczna: I.1, 2; edukacja plastyczna: V.1–3; klasa 3 – obszar społeczny: III.6, 7; obszar poznawczy: IV.1, 10, 11; edukacja polonistyczna: I.1, 2; edukacja społeczna: III.2, 6; edukacja plastyczna: V.1–3

Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchu, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, osoby ze spektrum autyzmu

osoby z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmuosoby z niepełnosprawnością rychową


Ksiąg zdobienie

Zajęcia poświęcone książce rękopiśmiennej w średniowiecznej Europe. Dowiemy się, kto i w jaki sposób przepisywał księgi oraz jak dużo czasu mu to zajmowało. Sprawdzimy też, na czym polegało zdobienie księgi rękopiśmiennej.

Na koniec zaprojektujemy i narysujemy lub namalujemy inicjał.

Czas trwania: 60 minut

Podstawa programowa: klasy 1–2 – obszar społeczny: III.6, 7; obszar poznawczy: IV.1, 10, 11; edukacja polonistyczna: I.1, 2; edukacja plastyczna: V.1–3; klasa 3 – obszar społeczny: III.6, 7; obszar poznawczy: IV.1, 10, 11; edukacja polonistyczna: I.1, 2; edukacja społeczna: III.2, 6; edukacja plastyczna: V.1–3

Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchu, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, osoby ze spektrum autyzmu

osoby z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmuosoby z niepełnosprawnością rychową


Jak powstaje książka

Podczas zajęć poznamy historię materiałów piśmiennych, druku i książki. Weźmiemy do ręki pierwsze materiały pisarskie – modele tabliczki glinianej i woskowej. Dowiemy się, jak powstawał zwój papirusowy, z czego wytwarzano pergamin. Poznamy postać Jana Gutenberga – wynalazcę ruchomej, metalowej czcionki.

Na koniec własnoręcznie na zabytkowej prasie drukarskiej wytłoczymy druk okolicznościowy lub wykonamy małą ozdobioną linorytem książeczkę.

 Czas trwania: 60 minut

Podstawa programowa: klasa 3 – obszar społeczny: III.6, 7; obszar poznawczy: IV.1, 10, 11; edukacja polonistyczna: I.1, 2; edukacja społeczna: III.2, 6; edukacja plastyczna: V.1–3

Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchu, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, osoby ze spektrum autyzmu

osoby z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmuosoby z niepełnosprawnością rychową


Dłutkiem, piórkiem, rysikiem – artystyczne zabawy graficzne, ilustracja dla dzieci

Zajęcia warsztatowe poprzedzi rozmowa o rodzajach technik graficznych. Uczestnicy zapoznają się wybranymi książkami z klasyki literatury dla dzieci, ilustrowanymi przez wybitnych grafików. Omówimy ilustracje pod kątem techniki wykonania, przekazu graficznego i nastroju.

Poznamy jedną z technik grafiki artystycznej – linoryt. Następnie  wykonamy ilustrację – z wyobraźni lub inspirowaną oglądanymi pracami. Obrazek własnoręcznie wytłoczymy na zabytkowej prasie drukarskiej.

Czas trwania: 90 minut

Podstawa programowa: klasa 3 – obszar społeczny: III.6, 7; obszar poznawczy: IV.1, 10, 11; edukacja polonistyczna: I.1, 2; edukacja społeczna: III.2, 6; edukacja plastyczna: V.1–3

Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchu, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, osoby ze spektrum autyzmu

osoby z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmuosoby z niepełnosprawnością rychową


Dawniej skryba, dziś – kaligraf

Podczas zajęć dowiemy się, kim byli skryba i kaligraf, a także poznamy ich stanowiska pracy oraz narzędzia kaligraficzne – od tych najdawniejszych (trzcinka, pióro gęsie) po współczesne. Sprawdzimy, jak przez wieki zmieniały się kształty liter, i zastanowimy się, z czego to wynikało.

W części warsztatowej poznamy podstawy jednego z krojów pisma kaligraficznego i spróbujemy pisać wybranym narzędziem, aby powoli wyrabiać umiejętność ładnego ręcznego pisania.

Czas trwania: 90 minut

Podstawa programowa
: klasa 3 – obszar społeczny: III.6, 7; obszar poznawczy: IV.1, 2, 10, 11; edukacja polonistyczna: I.1, 2, 4; edukacja społeczna: III.2, 6; edukacja plastyczna: V.1–3

Jak powstaje książka

Podczas zajęć poznamy historię materiałów piśmiennych, druku i książki. Weźmiemy do ręki pierwsze materiały pisarskie – modele tabliczki glinianej i woskowej. Dowiemy się, jak powstawał zwój papirusowy, z czego wytwarzano pergamin. Poznamy postać Jana Gutenberga – wynalazcę ruchomej, metalowej czcionki.

Na koniec własnoręcznie na zabytkowej prasie drukarskiej wytłoczymy druk okolicznościowy lub wykonamy małą ozdobioną linorytem książeczkę.

Czas trwania: 60 minut

Podstawa programowa:
szkoła podstawowa, klasa 4 – plastyka: I.1, III.1, III.2; język polski: I.1, 5, II.1; historia: II.1–5

liceum, technikum – historia sztuki: I.2, 5, IV.2, 4b, 7, V.3

Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchu, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, osoby ze spektrum autyzmu

osoby z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmuosoby z niepełnosprawnością rychową


Dłutkiem, piórkiem, rysikiem – artystyczne zabawy graficzne, ilustracja dla dzieci

Zajęcia warsztatowe poprzedzi rozmowa o rodzajach technik graficznych. Uczestnicy zapoznają się wybranymi książkami z klasyki literatury dla dzieci, ilustrowanymi przez wybitnych grafików. Omówimy ilustracje pod kątem techniki wykonania, przekazu graficznego i nastroju.

Poznamy jedną z technik grafiki artystycznej – linoryt. Następnie wykonamy ilustrację – z wyobraźni lub inspirowaną oglądanymi pracami. Obrazek własnoręcznie wytłoczymy na zabytkowej prasie drukarskiej.

Czas trwania: 90 minut

Podstawa programowa
: szkoła podstawowa, klasa 4 – plastyka: I.1, 5, 6, II.4, 6, III.2, 7; technika: III.V; język polski: I.1, 5, II.1, szkoła podstawowa, klasy 5–8 – plastyka: I.1, 5, 6; II.4, 6; III.2, 7; technika: III.V; język polski: I.1,5, II.1

liceum, technikum – historia sztuki: IV.2, 4b, 7, V.3

Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchu, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, osoby ze spektrum autyzmu

osoby z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmuosoby z niepełnosprawnością rychową


Dawniej skryba, dziś – kaligraf

Podczas zajęć dowiemy się, kim byli skryba i kaligraf, a także poznamy ich stanowiska pracy oraz narzędzia kaligraficzne – od tych najdawniejszych (trzcinka, pióro gęsie) po współczesne. Sprawdzimy, jak przez wieki zmieniały się kształty liter, i zastanowimy się, z czego to wynikało.

W części warsztatowej poznamy podstawy jednego z krojów pisma kaligraficznego i spróbujemy pisać wybranym narzędziem, aby powoli wyrabiać umiejętność ładnego ręcznego pisania.

Czas trwania: 90 minut

Podstawa programowa
: szkoła podstawowa, klasa 4 – plastyka: I.1, II.4; język polski: I.1, 5, II.1; historia: II.1–5, szkoła podstawowa, klasy 5–8 – plastyka: I.1, II.4; język polski: I.1, 5, II.1; historia: II.1–5

liceum, technikum – historia sztuki: IV.2, 7, V.3

Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchu, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, osoby ze spektrum autyzmu

osoby z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmuosoby z niepełnosprawnością rychową


W oficynie drukarskiej

Poznamy historię pisma oraz książki – szczególną uwagę zwrócimy na znaczenie wynalazku druku i jego wpływu na rozwój ludzkości. Prześledzimy ewolucję materiałów i technik piśmienniczych, obejrzymy m.in. tabliczki gliniane, papirus, pergamin. Zapoznamy się z charakterystycznymi elementami dawnych ksiąg, m.in. bogato zdobionymi inicjałami. Korzystając z zasobów oficyny drukarskiej Muzeum (prasa drukarska, regały z czcionkami), doświadczymy warunków pracy dawnych drukarzy i zecerów.

Na zakończenie wytłoczymy druk okolicznościowy na zabytkowej prasie drukarskiej.

Czas trwania: 60 minut

Podstawa programowa: szkoła podstawowa, klasa 4 – plastyka: I.1, III.1, 2; język polski: I.1, 5, II.1; historia: II.1–5, szkoła podstawowa, klasy 5–8 – plastyka: I.1, 5, 6, II.4, 6, III.2, 7; język polski: I.4, 7

liceum, technikum – historia sztuki: IV.2, 4b, 7, V.3

Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchu, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, osoby ze spektrum autyzmu

osoby z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmuosoby z niepełnosprawnością rychową


Ksiąg zdobienie

Zajęcia poświęcone książce rękopiśmiennej w średniowiecznej Europe. W jaki sposób i gdzie przepisywali księgi kopiści? Na czym polegało zdobienie księgi rękopiśmiennej? Zajęcia rozpoczną się od dyskusji połączonej z prezentacją ukazującą piękno zdobnictwa książkowego w średniowieczu, charakteru pracy kopisty, rubrykatora i iluminatora.

Obejrzymy faksimile kart rękopisów oraz szablony współczesnych krojów liter. Na koniec zaprojektujemy i narysujemy lub namalujemy: inicjał (młodsze grupy) lub inicjał i bordiurę na otrzymanym poddruku (starsze grupy).

Czas trwania: 60 minut

Podstawa programowa: szkoła podstawowa, klasy 5–8 – plastyka: I.1, II.4; język polski: I.1, 5, II.1; historia: II.1–5

liceum, technikum – język polski: I.2; historia sztuki: IV.2, 4b, 7, V.3

Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchu, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, osoby ze spektrum autyzmu

osoby z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmuosoby z niepełnosprawnością rychową