fbpx

Używamy plików cookies do zbierania informacji dotyczących korzystania z serwisu Muzeum Warszawy i jego oddziałów. W każdej chwili możesz zablokować obsługę plików cookies w swojej przeglądarce. Pamiętaj, że zmiany ustawień w przeglądarce mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji stron internetowych naszego serwisu.

Aktualności

30.08.2021 / Aktualności, Działalność edukacyjna, Edukacja dla szkół, Muzeum Warszawskiej Pragi

Oferta edukacyjna dla szkół | Muzeum Warszawskiej Pragi

Oferta edukacyjna dla szkół | Muzeum Warszawskiej Pragi

Wizyta w Muzeum Warszawskiej Pragi pozwala odkryć na nowo prawobrzeżną Warszawę.

Eksponaty, relacje prażan i scenografia wystawy stałej umożliwiają poznanie historii Pragi z różnych perspektyw: niewielkiej osady, która stała się miastem, bazaru przyciągającego kupujących wielkim syfonem, wielowyznaniowej dzielnicy, gwarnych plaż i parków, dużych fabryk i małych pracowni rzemieślniczych, a także ulic, kamienic i podwórek inspirujących współczesnych artystów.

Informacje praktyczne:

Terminy lekcji muzealnych: wtorek–piątek
Godziny: 10:00–14:00
Maksymalna liczba uczestników lekcji muzealnych: 25 osób (jedna klasa)
Maksymalna liczba uczestników lekcji spacerowych: 25 osób (jedna klasa)
Miejsce spotkania: przy kasach muzealnych, ul. Targowa 50/52
Zgłoszenia: Muzeum Warszawskiej Pragi, m: edukacja.muzeumpragi@muzeumwarszawy.pl, t: 22 518 34 08
Do wiadomości mejlowej prosimy dołączyć wypełniony formularz rezerwacji.
Koszt: 130 zł

Dbamy o bezpieczeństwo naszych gości:

 • wszyscy pracownicy muzeum mający kontakt z uczestnikami wyposażeni są w maseczki ochronne lub przyłbice,
 • w muzeum dostępne są środki do dezynfekcji rąk,
 • wszystkie materiały edukacyjne niezbędne do przeprowadzenia lekcji są dezynfekowane po zakończeniu zajęć i poddawane kwarantannie przed ponownym ich wykorzystaniem.

Do udziału w Lekcji uprawnione są wyłącznie osoby, które według swojej najlepszej wiedzy nie są zakażone wirusem SARS-CoV-2, nie przebywają na kwarantannie, ani nie przebywają pod nadzorem epidemiologicznym.

REGULAMIN  LEKCJI MUZEALNYCH

Uczestnicy lekcji muzealnych mają obowiązek:

 • przestrzegania obowiązujących w Muzeum zasad porządkowych powiązanych w szczególności z logistyką oraz bezpieczeństwem na terenie Muzeum, a także do stosowania się do wytycznych personelu Muzeum.
 • samodzielnego wyposażenia się w środki ochrony osobistej (maseczka, przyłbica lub inne środki ochraniające usta i nos) i ich stosowania przez cały czas przebywania na terenie Muzeum poprzez zakrycie ust i nosa.
 • podczas Lekcji organizowanych na otwartej przestrzeni Uczestnicy nie muszą zasłaniać nosa i ust pod warunkiem zachowania 1,5 m odstępu od innych. Należy zachować szczególną ostrożność w kontaktach z innymi.

W związku z możliwością zmian warunków zwiedzania we wszystkich oddziałach Muzeum Warszawy nasza oferta może ulec zmianie.

REGULAMIN REZERWACJI MUZEUM WARSZAWY

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.    Niniejszy Regulamin określa zasady przyjmowania rezerwacji przez Muzeum Warszawy z siedzibą w Warszawie, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m. st. Warszawy pod numerem RIK/8/2000/SPW, NIP: 5251290392, REGON: 016387044, w dalszej części Regulaminu zwanym „Muzeum”.

1.2.    Muzeum przyjmuje rezerwacje na następujące usługi, w dalszej części Regulaminu zwane „usługami”:

 1. oprowadzanie po ekspozycjach stałych i czasowych Muzeum;
 2. lekcje muzealne, spacery, wirtualne lekcje muzealne, lekcje wyjazdowe – zajęcia edukacyjne przeznaczone dla grup przedszkolnych i szkolnych. Muzeum udostępnia aktualny program lekcji muzealnych na swojej stronie internetowej w zakładce EDUKACJA;
 3. kameralne spotkania pn. Ciekawi Warszawy – aktywne zwiedzanie ekspozycji Muzeum, przeznaczone dla grup pięcioosobowych;
 4. spacery z przewodnikiem – dla grup zorganizowanych. Muzeum udostępnia aktualny program spacerów na stronie internetowej w zakładce ZAPLANUJ WIZYTĘ;
 5. wejścia grup zorganizowanych z przewodnikiem miejskim lub bez przewodnika;
 6. Muzeum zastrzega sobie prawo ustanowienia obowiązkowej rezerwacji na inne usługi / wydarzenia (np. na warsztaty rodzinne czy dla dorosłych i młodzieży) jeżeli będzie istniała taka konieczność wynikająca z charakteru takiej usługi oraz ograniczonej ilości miejsc w przestrzeni, w której została ona zaplanowana. Informację o wszystkich zaplanowanych wydarzeniach Muzeum publikuje na swojej stronie internetowej.

1.3.    Rezerwacje na usługi wymienione w pkt 1.2. są obowiązkowe. Muzeum nie gwarantuje realizacji w/w usług bez zgłoszenia wcześniejszej rezerwacji. Zgłoszenie rezerwacji nie jest równoznaczne z zawarciem umowy o usługę.

1.4.    Rezerwacje na usługi wymienione w pkt 1.2. są przyjmowane w zależności od wolnych miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń.

1.5.    Zasady dotyczące rezerwacji na usługi wymienione w pkt 1.2.6. są ustalane osobno w stosunku do każdego wydarzenia, a informacja o nich jest publikowana na stronie internetowej Muzeum.

1.6.    Rezerwacji może dokonać osoba pełnoletnia w imieniu własnym, lub w imieniu instytucji, którą reprezentuje.

1.7.    Osoby lub instytucje składające rezerwacje na usługi świadczone przez Muzeum, w dalszej części Regulaminu zwane są „Zamawiającymi”.

 1. ZASADY PRZYJMOWANIA REZERWACJI

2.1.    Muzeum przyjmuje zgłoszenia rezerwacyjne dla grup zorganizowanych lub osób indywidualnych telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Właściwy kontakt do osoby, działu lub oddziału przyjmującego rezerwację jest podany na stronie internetowej przy każdym rodzaju oferty.

2.2.    Muzeum przyjmuje rezerwacje na usługi z oferty prezentowanej na stronie internetowej.

2.3.    Rezerwacji dokonuje się z wyprzedzeniem:

 1. 10-dniowym – w przypadku rezerwacji na oprowadzanie, lekcje muzealne, wirtualne lekcje muzealne, kameralne spotkania pn. Ciekawi Warszawy i spacery;
 2. 4-tygodniowym – w przypadku rezerwacji na zajęcia z oferty pn. Muzeum na życzenie;
 3. 1-dniowym – w przypadku grup zorganizowanych z przewodnikiem miejskim lub bez przewodnika.

2.4.    W celu dokonania rezerwacji dla grupy zorganizowanej lub osób indywidualnych należy wypełnić formularz rezerwacji i przesłać go na wskazany w ofercie adres e-mail. Formularz rezerwacji stanowi załącznik do Regulaminu.

2.5.    Formularz rezerwacji wypełnia osoba pełnoletnia: opiekun grupy lub osoba dokonująca rezerwacji indywidualnie.

 1. POTWIERDZENIE REZERWACJI

3.1.    Do Zamawiającego, który złożył rezerwację na usługi wymienione w pkt 1.2.1-4 zostanie wysłana, na podany przez niego adres mailowy, wiadomość ze szczegółami przyjętej rezerwacji.

3.2.    Zamawiający jest zobowiązany do potwierdzenia udziału w zajęciach do piątku w tygodniu poprzedzającym dzień zarezerwowanej usługi.

3.3.    Zasady dotyczące potwierdzenia rezerwacji na usługi wymienione w pkt 1.2.6 są ustalane osobno w stosunku do każdego wydarzenia.

3.4.    W przypadku zmian dotyczących potwierdzonej rezerwacji (np. zmiany liczebności grupy) Zamawiający jest zobowiązany do poinformowania osoby, działu lub oddziału w którym dokonał rezerwacji o zaistniałych zmianach telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

3.5.    Muzeum w sytuacjach wyjątkowych zastrzega sobie prawo anulowania rezerwacji lub przełożenia jej na inny termin, po konsultacji z Zamawiającym.

 1. LICZEBNOŚĆ GRUPY

4.1.    Zasady dotyczące dopuszczalnej liczebności grup zorganizowanych w Muzeum są uwarunkowane względami bezpieczeństwa, względami konserwatorskimi oraz troską o komfort zwiedzających.

4.2.    Muzeum przyjmuje rezerwacje na usługi wymienione w pkt 1.2.1-4 zgodnie z aktualnie obowiązującymi limitami osobowymi, które są podane dla każdej lokalizacji na stronie internetowej.

4.3.    Przekroczenie dopuszczalnej liczby osób w grupie powoduje natychmiastowe anulowanie rezerwacji.

4.4.    Zadeklarowana przez Zamawiającego w Formularzu rezerwacji liczba osób w grupie powinna zgadzać się ze stanem faktycznym. W przypadku stawienia się w Muzeum większej liczby osób niż zadeklarowana przewodnik / edukator może odmówić wykonania usługi, jeśli zmiana liczebności grupy nie została wcześniej przez Zamawiającego uzgodniona w procesie rezerwacji zajęć. W takiej sytuacji koszt nieprzeprowadzenia usługi będzie ponosił Zamawiający.

4.5.    W przypadku usługi określonej w pkt 1.2.5 liczebność grupy zorganizowanej może przekroczyć 25 osób jeśli uwarunkowania lokalizacji, której dotyczy rezerwacja, na to pozwalają. Decyzję w tej sprawie podejmuje pracownik przyjmujący rezerwację na podstawie posiadanych informacji i aktualnie obowiązujących limitów.

4.6.    Ze względu na uwarunkowania, o których mowa w pkt 4.1. Muzeum zastrzega sobie prawo do czasowego ustanowienia osobnych zasad dotyczących dopuszczalnej liczebności grup zorganizowanych na poszczególnych ekspozycjach Muzeum.

4.7.    Limit miejsc na usługi wymienione w pkt 1.2.6 jest ustalany osobno w stosunku do każdego wydarzenia.

 1. DANE OSOBOWE

5.1.    Administratorem danych osobowych Zamawiających jest Muzeum Warszawy z siedzibą w Warszawie, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m. st. Warszawy, pod numerem RIK/8/2000/SPW, NIP: 5251290392, REGON: 016387044.

5.2.    Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się mailowo: dane.osobowe@muzeumwarszawy.pl lub listownie na adres korespondencyjny Muzeum Warszawy.

5.3.    Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określnych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej zwane RODO.

5.4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b w celu związany z realizacja usługi rezerwacji oraz kontaktu z Zamawiającymi.

5.5.    Zamawiającym przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Zamawiający uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

5.6     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonania rezerwacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie usługi rezerwacji.

5.7.    Odbiorcą danych osobowych Zamawiających będą podmioty upoważnione do przetwarzania na podstawie umowy powierzenia danych w ww. celu, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz pracownicy Muzeum Warszawy związani z wykonaniem danej usługi, dla której udostępnione zostały Muzeum Warszawy dane osobowe;

5.8.    Dane osobowe Zamawiających nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

5.9.    Dane osobowe Zamawiających nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

5.10.  Dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji usługi i w okresie do przedawnienia roszczeń z niej wynikających, w tym  roszczeń publiczno-prawnych chyba że przepisy szczególne przewidują dłuższy okres przechowywania.

5.11.  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zostanie przesłana do Zamawiających na wskazany przez nich adres e-mail wraz z powiadomieniami automatycznie wysyłanymi przez System rezerwacji.

5.12.  Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych osobowych przez Zamawiających.

 1. PŁATNOŚCI

6.1.    Koszty biletów wstępu do Muzeum oraz usług określa cennik Muzeum. Informacja o wszystkich opłatach jest publikowana na stronie internetowej Muzeum.

6.2.    Opłaty za usługi są dokonywane:

 1. przed realizacją usługi – gotówką lub kartą płatniczą w kasie oddziału, w dniu realizacji usługi;
 2. po realizacji usługi – przelewem na rachunek bankowy Muzeum, na podstawie faktury wystawionej w terminie do 14 dni kalendarzowych po dniu wykonaniu usługi.

6.3.    Zamawiający zamiar płatności przelewem powinien zgłosić podczas procesu rezerwacji – wypełniając formularz rezerwacji.

6.4.    Zasady płatności za usługi, o których mowa w pkt 1.2.6 są ustalane osobno dla każdego wydarzenia.

6.5.   Muzeum wystawia faktury/faktury uproszczone na podstawie danych zawartych w formularzu rezerwacji Zamawiającego.

 1. REZYGNACJA Z REZERWACJI

7.1.    Ewentualna rezygnacja z rezerwacji na usługi wymienione w pkt 1.2.1-4 powinna być zgłoszona telefonicznie lub pocztą elektroniczną najpóźniej na 72 godziny przed planowanym terminem wizyty.

7.2.    W przypadku braku zawiadomienia o rezygnacji z rezerwacji na usługi wymienione w pkt 1.2.1-4, lub rezygnacji później niż 72 godziny przed ustalonym terminem wizyty, Muzeum wystawia Zamawiającemu fakturę lub paragon w wysokości ceny usługi za gotowość pracowników Muzeum do świadczenia usługi

 1. SPÓŹNIENIE GRUPY ZORGANIZOWANEJ

8.1.    Zamawiający jest zobowiązany do punktualnego przybycia do Muzeum. Za czas rozpoczęcia realizacji usługi uznaje się godzinę ustaloną w trakcie procesu rezerwacji.

8.2.    Czas oczekiwania przewodnika / edukatora na grupę wynosi 30 minut.

8.3.    W przypadku spóźnienia grupy zorganizowanej wynoszącego ponad 30 minut lub niewykupienia rezerwacji Muzeum zastrzega sobie prawo do nie wpuszczenia grupy i obciążenia należnością, o której mowa w pkt 7.2-3.

8.4.    W przypadku spóźnienia się grupy przewodnik / edukator ma prawo skrócenia realizacji usługi o czas, jaki spóźniła się grupa.

 POZOSTAŁE UREGULOWANIA

9.1.    Opiekun ma obowiązek pozostania z grupą przez cały czas pobytu w Muzeum oraz trwania lekcji online.

9.2.    Opiekun grupy odpowiada za bezpieczeństwo i zachowanie grupy w Muzeum oraz jest zobowiązany do współpracy z przewodnikiem / edukatorem w celu utrzymania dyscypliny w grupie.

9.3.    W trakcie pobytu w Muzeum zwiedzający są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu zwiedzania w Muzeum Warszawy.

9.4.    W przypadku, gdy zachowanie członków grupy w sposób rażący narusza ogólnie przyjęte zasady zachowania w miejscach publicznych oraz Regulamin zwiedzania w Muzeum Warszawy przewodnik / edukator ma prawo do przerwania realizacji usługi. W takim przypadku koszty opłacone wcześniej przez Zamawiającego nie podlegają zwrotowi.

9.5.    Podczas zajęć mogą być wykonywane zdjęcia na potrzeby Muzeum Warszawy, jeżeli nie wyrażają Państwo na to zgody, prosimy o wcześniejszą informację.

9.6.    Zajęcia online nie mogą być nagrywane.

9.7.    Złożenie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

9.8.    Muzeum zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany Regulaminu.

9.9.    W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa, w szczególności ustawy Kodeks cywilny, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Kodeksu cywilnego a w odniesieniu do osób fizycznych, dokonujących czynności niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową – przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r., poz. 134), w szczególności na podstawie art. 38 pkt 12 powołanych przepisów prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług w zakresie kulturalnym.

9.10. Regulamin obowiązuje od 27 sierpnia 2021 roku.

9.11   W przypadku wątpliwości wyjaśnień udziela Dział Edukacji Muzealnej telefonicznie,

w dni powszednie w godzinach 9:00 – 16:00, pod numerem telefonu 22 277 43 78 lub mailowo pod adresem: edukacja@muzeumwarszawy.pl.

 


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane „RODO” − informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Zamawiających jest Muzeum Warszawy z siedzibą w Warszawie, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m. st. Warszawy, pod numerem RIK/8/2000/SPW, NIP: 5251290392, REGON: 016387044.
 2. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się mailowo: dane.osobowe@muzeumwarszawy.pl lub listownie na adres korespondencyjny Muzeum Warszawy.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b w celu związanym z realizacją usługi rezerwacji oraz kontaktu z Zamawiającymi.
 4. Zamawiającym przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Zamawiający uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonania rezerwacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie usługi rezerwacji.
 6. Odbiorcą danych osobowych Zamawiających będą podmioty upoważnione do przetwarzania na podstawie umowy powierzenia danych w ww. celu, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz pracownicy Muzeum Warszawy związani z wykonaniem danej Usługi, dla której udostępnione zostały Muzeum Warszawy dane osobowe;
 7. Dane osobowe Zamawiających nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe Zamawiających nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
 9. Dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji usługi i w okresie do przedawnienia roszczeń z niej wynikających, w tym  roszczeń publiczno-prawnych, chyba że przepisy szczególne przewidują dłuższy okres przechowywania.

Przedszkola

 Praskie zawody

Szklarz, introligator, modystka, szewc, krawiec – to zawody ginące, ale wciąż dziś wykonywane na Pradze. Przyjrzymy się przedmiotom wykonanym przez rzemieślników i narzędziom, którymi posługują się w swoich pracowniach.

Postaramy się odgadnąć, jaki przedmiot najlepiej pasuje do danego zawodu. Na koniec stworzymy szyldy dla wybranych pracowni.

Czas trwania: 60 minut

Podstawa programowa: obszary rozwoju dziecka – fizyczny: 4, 5, 6, 7; emocjonalny: 4, 5; społeczny: 1, 2, 5, 6, 8, 9; poznawczy: 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 19

Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchową, osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

osoby z niepełnosprawnością ruchu i osoby z niepełnosprawnością intelektualną


Sensoryczna podróż w czasie

W czasie lekcji najmłodsi zwiedzający wcielą się w rolę pierwszych osadników, którzy wyprażali puszczę, by zbudować osadę nazwaną później Pragą.

Wspólnie skompletujemy ekwipunek małego osadnika, przyjrzymy się widokom prawobrzeżnej Warszawy i makiecie Pragi z epoki ostatniego króla Polski. Porozmawiamy o tym, co powinno znaleźć się w idealnym mieście.

Na koniec rozpoznamy zapachy rozsiewane przez produkty znajdujące się w sklepie kolonialnym, który mieścił się niegdyś w miejscu dzisiejszego muzeum.

Czas trwania: 60 minut

Podstawa programowa: obszary rozwoju dziecka – fizyczny: 4, 5, 6, 7; emocjonalny: 4, 5; społeczny: 1, 2, 5, 6, 8, 9; poznawczy: 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 19

Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchową, osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

osoby z niepełnosprawnością ruchu i spektrum autyzmu


Praga na choinkę

Wspólnie stworzymy niepowtarzalne ozdoby choinkowe inspirowane praskimi historiami. Wykorzystamy najróżnorodniejsze materiały: kolorowe i fakturowane papiery, tektury, sznurki i wstążki. Każdy uczestnik wyjdzie z kompletem trzech własnoręcznie wykonanych dekoracji.

Czas trwania: 60 minut

Podstawa programowa: obszary rozwoju dziecka – fizyczny: 4, 6, 7; emocjonalny: 4–9; społeczny: 1–9; poznawczy: 1, 3, 8, 9, 12, 13, 15, 16

Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchową, osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

osoby z niepełnosprawnością ruchu i spektrum autyzmu

Uwaga: Lekcja dostępna w listopadzie i grudniu.

Szkoły podstawowe (klasy 1-3)

Do krokodyla! Tajemnice straganów Różyca

Nazwa ulicy Targowej, przy której mieści się Muzeum Warszawskiej Pragi, wskazuje na handlowe tradycje dzielnicy. Gdzie i czym handlowano na Pradze? Jaka jest historia najbardziej znanego warszawskiego targowiska – bazaru Różyckiego?

Dzięki wystawie stałej i udostępnionym na niej fragmentom Archiwum Historii Mówionej dowiemy się, czym zaskakiwały kupujących stragany praskich kupców, a także co na Różycu robił krokodyl. W części warsztatowej wykonamy krokodyla z tektury lub filcu.

Czas trwania: 60 minut

Podstawa programowa: edukacja polonistyczna: I.1.1–3, I.2.1–3; edukacja społeczna: III.1.1–7; edukacja przyrodnicza: IV.1.3, IV.3.1, IV.3.4; edukacja plastyczna: V.2.6–8; edukacja techniczna: VI.1.1, VI.2.2

Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchową, osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

osoby z niepełnosprawnością ruchu i spektrum autyzmu


Praskie zawody

Szklarz, introligator, modystka, szewc, krawiec – to zawody ginące, ale wciąż dziś wykonywane na Pradze. Przyjrzymy się przedmiotom wykonanym przez rzemieślników i narzędziom, którymi posługują się w swoich pracowniach. Postaramy się odgadnąć, jaki przedmiot najlepiej pasuje do danego zawodu.

Na koniec stworzymy szyldy dla wybranych pracowni.

Czas trwania: 60 minut

Podstawa programowa: edukacja polonistyczna: I.1.1, I.1.2; edukacja społeczna: III.1.7, III.2.5, III.2.6; edukacja techniczna: VI.1.1, VI.2.2

Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchową, osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

osoby z niepełnosprawnością ruchu i spektrum autyzmu


Sensoryczna podróż w czasie

W czasie lekcji najmłodsi zwiedzający wcielą się w rolę pierwszych osadników, którzy wyprażali puszczę, by zbudować osadę nazwaną później Pragą. Wspólnie skompletujemy ekwipunek małego osadnika, przyjrzymy się widokom prawobrzeżnej Warszawy i makiecie Pragi z epoki ostatniego króla Polski. Porozmawiamy o tym, co powinno znaleźć się w idealnym mieście.

Na koniec rozpoznamy zapachy rozsiewane przez produkty znajdujące się w sklepie kolonialnym, który mieścił się niegdyś w miejscu dzisiejszego muzeum.

Czas trwania: 60 minut

Podstawa programowa: kształcenie ogólne: 1–14; edukacja polonistyczna: I.1, I.2, I.5; edukacja społeczna: III.1.1, III.1.2, III.1.7, III.1.9, II.6, VI.2, VI.3, VI.4

Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchową, osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

osoby z niepełnosprawnością ruchu i spektrum autyzmu


PRAGRA (gra miejska)

Zapraszamy na wędrówkę ulicami starej Pragi.

Towarzyszyć nam będzie mobilna gra planszowa z kolorowymi pionkami i kostkami. Podzieleni na trzy grupy rozwiążemy zagadki dotyczące historii Pragi. Odkryjemy tajemnice podwórkowych kapliczek i kultowego bazaru. Poszukamy zwierząt ukrytych w detalach architektonicznych. Zaśpiewamy piosenkę z repertuaru typowej praskiej kapeli.

Grupa wiekowa: klasy 1–6

Czas trwania: 90 minut

Podstawa programowa: historia: I.1–5, II.1–5, III.1–3

Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchową, osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

osoby z niepełnosprawnością ruchu i spektrum autyzmu


Praga na choinkę

Wspólnie stworzymy niepowtarzalne ozdoby choinkowe inspirowane praskimi historiami. Wykorzystamy najróżnorodniejsze materiały: kolorowe i fakturowane papiery, tektury, sznurki i wstążki. Każdy uczestnik wyjdzie z kompletem trzech własnoręcznie wykonanych dekoracji.

Czas trwania: 60 minut

Podstawa programowa: edukacja polonistyczna: I.1.1–2, I.2.1–3; edukacja społeczna: III.1.1–7, III.1.9, III.2.5; edukacja plastyczna: V.2.1, V.2.3; edukacja techniczna: VI.1.1, VI.2.2

Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchową, osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

osoby z niepełnosprawnością ruchu i spektrum autyzmu

Uwaga: Lekcja dostępna w listopadzie i grudniu.

Szkoły podstawowe (klasy 4-6)

Do krokodyla! Tajemnice straganów Różyca

Nazwa ulicy Targowej, przy której mieści się Muzeum Warszawskiej Pragi, wskazuje na handlowe tradycje dzielnicy. Gdzie i czym handlowano na Pradze? Jaka jest historia najbardziej znanego warszawskiego targowiska – bazaru Różyckiego?

Dzięki wystawie stałej i udostępnionym na niej fragmentom Archiwum Historii Mówionej dowiemy się, czym zaskakiwały kupujących stragany praskich kupców, a także co na Różycu robił krokodyl.

W części warsztatowej wykonamy krokodyla z tektury lub filcu.

Czas trwania: 60 minut

Podstawa programowa: klasa 4 – historia: I.1–2; klasy 4–6 – język polski: I.1.1–3, III.1.1; plastyka: II.1–3; technika: II.1–6, II. 11–12

Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchową, osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

osoby z niepełnosprawnością ruchu i spektrum autyzmu


Od osady do miasteczka

Praga nie zawsze była dzielnicą Warszawy.

Podczas zajęć poznamy historię tej części miasta – począwszy od średniowiecznej osady, poprzez nowożytne miasteczko, aż do włączenia w granice Warszawy. Na przykładzie Pragi dowiemy się, czym była lokacja miasta na prawie magdeburskim i jakie prawa przysługiwały mieszczanom. Spróbujemy sił w analizie źródeł historycznych, takich jak herb Pragi Biskupiej, treść przywileju lokacyjnego i plany miasta.

Czas trwania: 60 minut

Podstawa programowa: historia: I.1, 2, 4, II.2– 5, I.1.2, III.3, 4

Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchową, osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

osoby z niepełnosprawnością ruchu i spektrum autyzmu


Praga wielu kultur

Wielokulturowe tradycje Pragi sięgają XIX w., kiedy obok katolików zamieszkiwali tutaj wyznawcy judaizmu i prawosławia. W czasie zajęć poznamy lokalizację najważniejszych praskich świątyń i bożnic. Dowiemy się, do czego służą jad, kipa i czotki.

Na koniec odwiedzimy zabytkowe modlitewnie żydowskie, które stanowią część Muzeum Warszawskiej Pragi.

Czas trwania: 60 minut

Podstawa programowa: język mniejszości narodowej lub etnicznej: I.1.4, III.3, IV.8 (wymagania ogólne), I.1–3 (wymagania szczegółowe); język polski: II.3, 4, III.4, IV.1–3 (wymagania ogólne); wiedza o społeczeństwie: I.1, III.1, 3, IV.1, 2, V.1 (wymagania ogólne)

Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchową, osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

osoby z niepełnosprawnością ruchu i spektrum autyzmu


Saska Kępa (lekcja spacerowa)

Wzniesiona przez modernistycznych architektów i opiewana w piosenkach Saska Kępa to idealne miejsce na zajęcia plenerowe – nie tylko z zakresu historii sztuki. Spacerując wąskimi uliczkami wśród prawie stuletnich willi, dowiemy się, kim byli pierwsi osadnicy zamieszkujący Saską Kępę i dlaczego ten rejon Warszawy jest tak popularny wśród społeczności francuskiej.

Po drodze uczniowie szkół podstawowych rozwiązywać będą różne zagadki i rebusy.

Czas trwania: 90 minut

Podstawa programowa: język polski: II.3, IV.1, IV.2; historia: I.2, XXX.1, 4, XXXIX.2; wiedza o społeczeństwie: I.1, III.1, IV.1 (wymagania ogólne), I.3 (wymagania szczegółowe)

Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchową, osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

osoby z niepełnosprawnością ruchu i spektrum autyzmu


Wielokulturowy tygiel (lekcja spacerowa)

Praga to wielokulturowy tygiel. Zamieszkiwali tu i nadal zamieszkują przedstawiciele różnych religii i narodowości.

W czasie spaceru zobaczymy miejsca kultu trzech religii: katolicyzmu, prawosławia i judaizmu, pomówimy o dawnych szkołach i zakładach przemysłowych.

Posłuchamy opowieści o niezwykłych postaciach: koreańskich uchodźcach, Niemcu, który produkował polską galanterię patriotyczną, laureacie Pokojowej Nagrody Nobla, gruzińskim świętym i pedagogu, który nienawidził szkoły.

Czas trwania: 90 minut

Podstawa programowa: historia: VII, X.1, XXXIV, XXXVI, XLI.1, XLI.2, XLI.3, XLII.3

Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchową, osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

osoby z niepełnosprawnością ruchu i spektrum autyzmu


PRAGRA (gra miejska)

Zapraszamy na wędrówkę ulicami starej Pragi.

Towarzyszyć nam będzie mobilna gra planszowa z kolorowymi pionkami i kostkami. Podzieleni na trzy grupy rozwiążemy zagadki dotyczące historii Pragi.

Odkryjemy tajemnice podwórkowych kapliczek i kultowego bazaru. Poszukamy zwierząt ukrytych w detalach architektonicznych. Zaśpiewamy piosenkę z repertuaru typowej praskiej kapeli.

Grupa docelowa: klasy 1–6

Czas trwania: 90 minut

Podstawa programowa: historia: I.1–5, II.1–5, III.1–3

Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchową, osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

osoby z niepełnosprawnością ruchu i spektrum autyzmu


Praga w pięciu zmysłach – spacer sensoryczny

Pragę można poznawać na wiele sposobów.

Jej niesamowitą atmosferę budują ślady przeszłości, które możemy rozpoznawać wieloma zmysłami – krusząca się w palcach cegła w bramie kamienicy, zimno metalowej klamki, dźwięki tramwajów i gwar przechodniów zmierzających na bazar…

Wizytę w Muzeum połączymy ze spacerem ulicami: Targową, Ząbkowską i Brzeską, podczas którego uczestnicy doświadczą Pragi głównie za pomocą słuchu i dotyku.

Czas trwania: 60 minut 

Podstawa programowa: klasa 4 – historia: I.1, 1.2–5, II. 1, 2, 4, 5, III. 1–3; klasy 5–6 – historia: VII, X.1, XXXIV, XXXVI, XLI, XLII.3

Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchową, osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

osoby z niepełnosprawnością ruchu i spektrum autyzmu


Praga na choinkę

Wspólnie stworzymy niepowtarzalne ozdoby choinkowe inspirowane praskimi historiami. Wykorzystamy najróżnorodniejsze materiały: kolorowe i fakturowane papiery, tektury, sznurki i wstążki. Każdy uczestnik wyjdzie z kompletem trzech własnoręcznie wykonanych dekoracji.

Czas trwania: 60 minut

Podstawa programowa: klasa 4 – historia: I.1–2; klasy 4–6: plastyka: II.1–3; technika: II.1–6, II.11–12

Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchową, osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

osoby z niepełnosprawnością ruchu i spektrum autyzmu

Uwaga: Lekcja dostępna od listopada do grudnia.

Szkoły podstawowe klasy 7-8

Cała Praga w trzech budynkach (oprowadzanie po wystawie)

W czasie zwiedzania poznamy historię warszawskiej Pragi na tle historii Warszawy i Polski.

Analizować będziemy fotografie, obrazy i mapy. Przyjrzymy się obiektom wytworzonym w praskich fabrykach i warsztatach rzemieślniczych. Posłuchamy wspomnień prażan i prażanek z Archiwum Historii Mówionej. Punktem kulminacyjnym będzie zwiedzanie dawnych żydowskich modlitewni, które stanie się inspiracją do dyskusji o rewitalizacji wielokulturowego dziedzictwa dzielnicy.

Czas trwania: 90 minut

Podstawa programowa: historia: I.1–5, IV.1–3, XI.12, XII.4, XVIII.1XX.3, XXIV.5, XIV.5, XVIII.4, XX, XX.1, 2, XXX, XXXVI.13, XXXIX.2, 3, XLI; język polski: I. 1.9, I. 1. 10, I.2.3, II.1.2, II.2.2, II.2.3.1

Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchową, osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

osoby z niepełnosprawnością ruchu i spektrum autyzmu


Sąd nad pomnikiem

Jakie warszawskie pomniki znamy? Które z nich lubimy? Jakich nowych potrzebujemy dzisiaj?

W trakcie zajęć uzupełnimy wiedzę na temat wybranych praskich pomników. Przyjrzymy się ich formie i zastanowimy się, jakie treści niosą. Główną częścią zajęć będzie krytyczna ocena praskiego pomnika Braterstwa Broni, zwanego potocznie pomnikiem Czterech Śpiących. Zwrócimy uwagę na emocje, jakie niosła ze sobą obecność tego obiektu na Pradze, a także jego usunięcie w 2011 r. Poznamy argumenty zwolenników i przeciwników pomnika oraz sformułujemy własne stanowiska.

Zajęcia będą okazją do szerszej rozmowy na temat pamięci, zarówno w kontekście jednostek, jak i zbiorowości oraz danego miejsca.

Czas trwania: 60 minut

Podstawa programowa: historia: XXXVII.1, XXVIII.2; plastyka: III.1; język polski: I.2.3, I.2.6, III.1.2, III.1.3, III.1.6, III.1.7, IV.8

Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchu

osoby z niepełnosprawnością rychową


Praskie historie z okupowanej Warszawy

W czasie lekcji uczestnicy dowiedzą się, czym jest historia mówiona i w jaki sposób analizować źródło historyczne. Wysłuchają wybranych wspomnień mieszkańców Pragi, dotyczących II wojny światowej i niemieckiej okupacji. Staną się one punktem wyjścia do rozmowy na temat życia codziennego warszawiaków w czasie okupacji.

Tłem dla prezentowanych historii będą charakterystyczne i istniejące do dziś praskie miejsca, takie jak Bazar Różyckiego czy warszawskie zoo.

Czas trwania: 90 minut

Podstawa programowa: klasy 5–8 – historia: I.1, II.1, II.3, II.4 (wymagania ogólne), XXXIII.2 (wymagania szczegółowe)

Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchową

osoby z niepełnosprawnością rychową


Wielokulturowy tygiel (lekcja muzealna/lekcja spacerowa)

Kilkusetletnią historię prawobrzeżnej Warszawy tworzyły zróżnicowane etnicznie i wyznaniowo społeczności. Zamieszkiwali tu i nadal zamieszkują przedstawiciele różnych religii i narodowości.

W trakcie lekcji poznamy Pragę polską, żydowską i rosyjską. Szczególną uwagę poświęcimy Wietnamczykom, którzy na początku lat 90. XX w. stali się najlepiej zorganizowaną grupą imigrantów na Pradze. Odwiedzimy zabytkowe modlitewnie żydowskie, zobaczymy instalację artystyczną na temat Jarmarku Europa i porozmawiamy o zjawiskach imigracji i integracji.

Czas trwania: 90 minut

Podstawa programowa: historia: VII, X.1, XXXIV, XXXVI, XLI.1, XLI.2, XLI.3, XLII.3

Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchową

osoby z niepełnosprawnością rychową


Saska Kępa (lekcja spacerowa)

Wzniesiona przez modernistycznych architektów i opiewana w piosenkach Saska Kępa to idealne miejsce na zajęcia plenerowe – nie tylko z zakresu historii sztuki. Spacerując wąskimi uliczkami wśród prawie stuletnich willi, dowiemy się, kim byli pierwsi osadnicy zamieszkujący Saską Kępę i dlaczego ten rejon Warszawy jest tak popularny wśród społeczności francuskiej.

Po drodze uczniowie rozwiązywać będą różne zagadki i rebusy.

Czas trwania: 90 minut

Podstawa programowa: język polski:II.3, IV.1, IV.2; historia: I.2, XXX.1, XXX.4, XXXIX.2; wiedza o społeczeństwie: I.1,III.1, IV.1 (wymagania ogólne), I.3 (wymagania szczegółowe)

Dostępność: z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

osoby z niepełnosprawnością ruchu i spektrum autyzmu

Szkoły ponadpodstawowe

Cała Praga w trzech budynkach (oprowadzanie po wystawie)

W czasie zwiedzania poznamy historię warszawskiej Pragi na tle historii Warszawy i Polski. Analizować będziemy fotografie, obrazy i mapy. Przyjrzymy się obiektom wytworzonym w praskich fabrykach i warsztatach rzemieślniczych. Posłuchamy wspomnień prażan i prażanek z Archiwum Historii Mówionej.

Punktem kulminacyjnym będzie zwiedzanie dawnych żydowskich modlitewni, które stanie się inspiracją do dyskusji o rewitalizacji wielokulturowego dziedzictwa dzielnicy.

Czas trwania: 90 minut

Podstawa programowa: język polski: III.2. 11, II.2.2; historia: I.1–4, XIX.4, XXIV.4, XXVII, XXXIX.1, XXXIX2, LIII, LV7

Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchową, osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

osoby z niepełnosprawnością ruchu i spektrum autyzmu


Sąd nad pomnikiem

Jakie warszawskie pomniki znamy? Które z nich lubimy? Jakich nowych potrzebujemy dzisiaj?

W trakcie zajęć uzupełnimy wiedzę na temat wybranych praskich pomników. Przyjrzymy się ich formie i zastanowimy się, jakie treści niosą. Główną częścią zajęć będzie krytyczna ocena praskiego pomnika Braterstwa Broni, zwanego potocznie pomnikiem Czterech Śpiących. Zwrócimy uwagę na emocje, jakie niosła ze sobą obecność tego obiektu na Pradze, a także jego usunięcie w 2011 r. Poznamy argumenty zwolenników i przeciwników pomnika oraz sformułujemy własne stanowiska.

Zajęcia będą okazją do szerszej rozmowy na temat pamięci, zarówno w kontekście jednostek, jak i zbiorowości oraz danego miejsca.

Czas trwania: 75 minut

Podstawa programowa: historia (zakres podstawowy): LV.6, LVI.1, LIX.3; historia (zakres rozszerzony): LVI.1; historia sztuki (zakres rozszerzony): I.10, II.18, IV.4.c, IV.7, IV.8; język polski (zakres podstawowy): III.1.1, III.2.1; język polski (zakres rozszerzony): I.2.4, I.2.5; plastyka: I.1, I.3, I.4, I.6, II.1, II.4

Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchu

osoby z niepełnosprawnością rychową


Olszynka grochowska – 1831

Bitwa o Olszynkę Grochowską to jedna z najbardziej znanych bitew wojny polsko-rosyjskiej 1831 r.

W trakcie zajęć zrelacjonujemy przebieg walk w oparciu o ryciny i obrazy z epoki. Weźmiemy udział w grze strategicznej.

Na koniec podyskutujemy o formach upamiętnienia tego historycznego wydarzenia w przestrzeni Warszawy.

Czas trwania: 90 minut

Podstawa programowa: historia: I.1–2, II.2–4, III.1–2 (wymagania ogólne), XXXI.2–3 (wymagania szczegółowe); historia sztuki II.8–15 (wymagania szczegółowe)

Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchową

osoby z niepełnosprawnością rychową


Praga da się lubić

Weźmiemy na warsztat stereotypy na temat Pragi i innych dzielnic Warszawy, odwołując się do różnych tekstów kultury.

Obejrzymy fragmenty kultowych filmów i teledysków realizowanych na Pradze. Kluczową rolę odegra Videoteka, czyli fragment wystawy stałej Muzeum Warszawskiej Pragi pokazujący współczesne teledyski do utworu Nie masz cwaniaka nad Warszawiaka. Szczególną uwagę poświęcimy Pradze w twórczości Stefana Wiecheckiego „Wiecha”.

Zajęcia zawierają elementy edukacji antydyskryminacyjnej.

Czas trwania: 90 minut

Podstawa programowa: historia: LV.1, 2, LVII 1, LIX.1, LIX.4, XLIII.4; wiedza o społeczeństwie: I.8, 9, II.1–3, III.5, 6, IV.1, 2, IV.6; język polski: I.6, 7, II.1, 2, III.3, VII.5, VIII.5, IX.1, IX.5

Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchową

osoby z niepełnosprawnością rychową


Wielokulturowy tygiel

Kilkusetletnią historię prawobrzeżnej Warszawy tworzyły zróżnicowane etnicznie i wyznaniowo społeczności. Zamieszkiwali tu i nadal zamieszkują przedstawiciele różnych religii i narodowości.

W trakcie lekcji poznamy Pragę polską, żydowską i rosyjską. Szczególną uwagę poświęcimy Wietnamczykom, którzy na początku lat 90. XX w. stali się najlepiej zorganizowaną grupą imigrantów na Pradze. Odwiedzimy zabytkowe modlitewnie żydowskie, zobaczymy instalację artystyczną na temat Jarmarku Europa i porozmawiamy o zjawiskach imigracji i integracji.

Czas trwania: 90 minut

Podstawa programowa: historia: XXXIX.1, 5,6, XLI.5, XLIII.1, XLIII.4, XLIV.1, 2, XLIX.1, 4, LI.1–5, LII.4, LIV.1, 2, LIX.1, 4

Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchową

osoby z niepełnosprawnością rychową


Ocaleni przez pamięć

Praga od zawsze słynęła ze swojej wielokulturowości. Znaczną część mieszkańców dzielnicy przed II wojną światową stanowili Żydzi.

Zapraszamy na zajęcia poświęcone wspomnieniom o tej barwnej mniejszości. Poznamy historię Żydów praskich, wysłuchamy relacji ich sąsiadów, przyjaciół, braci. Porozmawiamy o tym, czym jest pamięć w ogóle, oraz pochylimy się nad wartością relacji wspomnieniowych.

Lekcja oparta została na niezwykłym słuchowisku dokumentalnym Ocalenie przez pamięć, stworzonym z nagrań biograficznych z Archiwum Historii Mówionej Muzeum Warszawskiej Pragi i ze wspomnień spisanych w Księdze Pamięci Sefer Praga.

Czas trwania: 90 minut

Podstawa programowa: język polski: I.1, 2, 4, 7, 9, III.1, 4, IV.1, 2 (zakres podstawowy); historia: I.2, II.1, 2, 4, III.2 (zakres podstawowy i rozszerzony)

Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchową

osoby z niepełnosprawnością rychową


Saska Kępa (spacer)

Wzniesiona przez modernistycznych architektów i opiewana w piosenkach Saska Kępa to idealne miejsce na zajęcia plenerowe – nie tylko z zakresu historii sztuki. Spacerując wąskimi uliczkami wśród prawie stuletnich willi, dowiemy się, kim byli pierwsi osadnicy zamieszkujący Saską Kępę i dlaczego ten rejon Warszawy jest tak popularny wśród społeczności francuskiej.

Czas trwania: 90 minut

Podstawa programowa: historia: XXXIX.1, 6, XLIII.1, 4, XLIV.1, 2, LIV.2, LIX.4; historia sztuki: I.1–5, II.1–3, III.1–4, IV.1–2, 5–7

Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchową, osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

osoby z niepełnosprawnością ruchu i spektrum autyzmu

Szkoły podstawowe

Kolory emocji

Czego możemy dowiedzieć się z jednego zdjęcia?

Fotografie Mikołaja Grynberga z cyklu Czas pokaże staną się pretekstem do rozmów na temat przeżyć i emocji przedstawionych postaci. Odwołując się do wykorzystywanych w codziennej komunikacji emotikonek, młodsi uczestnicy spróbują stworzyć odpowiedni znak, którym można określić nastrój panujący na danym zdjęciu. Starsi będą mogli skonfrontować własne wizje przyszłości z wypowiedziami sportretowanych osób. Czy znajdą wśród nich takie, które są im bliskie?

Na koniec zastanowimy się, jakie kolory mogłyby oddać ładunek emocjonalny wybranych zdjęć, które u Grynberga zawsze są czarno-białe. Zadanie pokaże, czy uczestnicy będą zgodni w swoich interpretacjach.

Czas trwania: 60 minut 

Podstawa programowa:  klasy 1–3 – wymagania ogólne: II.1–3, IV.I, 6, 11; edukacja plastyczna: V.1.1.C, V.1.1.D, V.2.1; klasy 4–6 – edukacja regionalna: I.2; język polski: I.7., III.2., klasy 4–6: I.2.8, I.2.11, klasy 7–8: I.2.3; plastyka: I.1, 3, 6., II.6

Koszt: bezpłatnie

Przedszkola

Kształty i kolory (Lekcja towarzyszy wystawie pt. Rzeczy do zabawy)

Zaprezentowane w muzeum zabawki-opakowania z pracowni Edwarda Manitiusa tworzą feerię kolorów i kształtów. Drewniane zwierzaki, duże jaja wielkanocne i muchomory kryły kiedyś różne dziecięce skarby – mniejsze zabawki lub czekoladki.

Zajęcia rozpoczniemy aktywnym zwiedzaniem wystawy, odszukamy i nazwiemy różne bryły geometryczne i kolory, wymyślimy imię dla słynnego manitiusowego jamnika oraz poznamy historię wytwórcy zabawek, którego porównywano do czarodzieja.

Na koniec wykonamy własny model zwierzątka z plasteliny lub okrągłego origami.

Czas trwania: 60 minut

Podstawa programowa: obszar rozwoju dziecka – fizyczny: 4, 6, 7; emocjonalny: 4–9; społeczny: 1–9; poznawczy: 1, 3, 8, 11–14.

Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchową, osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

osoby z niepełnosprawnością ruchu i osoby z niepełnosprawnością intelektualną

Terminy: styczeń–czerwiec 2022

Szkoły podstawowe (klasy 1-3)

Kształty i kolory (Lekcja towarzyszy wystawie pt. Rzeczy do zabawy)

Zaprezentowane w muzeum zabawki-opakowania z pracowni Edwarda Manitiusa tworzą feerię kolorów i kształtów. Drewniane zwierzaki, duże jaja wielkanocne i muchomory kryły kiedyś różne dziecięce skarby – mniejsze zabawki lub czekoladki.

Zajęcia rozpoczniemy aktywnym zwiedzaniem wystawy, odszukamy i nazwiemy różne bryły geometryczne i kolory, wymyślimy imię dla słynnego manitiusowego jamnika oraz poznamy historię wytwórcy zabawek, którego porównywano do czarodzieja.

Na koniec wykonamy własny model zwierzątka z plasteliny lub okrągłego origami.

Czas trwania: 60 minut

Podstawa programowa: edukacja polonistyczna: I.1.1–3, I.2.1–3; edukacja społeczna: III.1.1–7; edukacja przyrodnicza: IV.1.3, IV.3.1, IV.3.4; edukacja plastyczna: V.2.4, V.2.6; edukacja techniczna: VI.1.1, VI.2.2

Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchową, osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

osoby z niepełnosprawnością ruchu i spektrum autyzmu

Terminy: styczeń–czerwiec 2022

Szkoły podstawowe (klasy 4-8)

Bazar Różyckiego. Tam było wszystko

Bazar Różyckiego to kultowe miejsce na mapie warszawskiej Pragi.

Starsi warszawiacy z nostalgią wspominają amerykańskie towary, pyzy ze słoika i wodę sodową z syfonu, które kupowali na bazarze w czasie PRL. Młodsze pokolenie z kolei chętnie spędza czas w modnych lokalach, które powoli zajmują miejsce dawnych straganów.

W czasie zajęć posłuchamy fragmentów słuchowiska dotyczącego historii bazaru, obejrzymy archiwalne fotografie, a na koniec wczujemy się w rolę bazarowych kupców i wymyślimy hasła reklamowe dla wybranych produktów.

Lekcji towarzyszy słuchowisku pt. Bazar Różyckiego. Tam było wszystko.

Grupa wiekowa: szkoła podstawowa, klasy 4–8

Czas trwania: 60 minut

Podstawa programowa: historia: I.1, II.1, 3, 4 (wymagania ogólne); I.2, III.3 (wymagania szczegółowe)

Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchową, osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, osoby niewidome.

osoby z niepełnosprawnością ruchu i spektrum autyzmuosoby z niepełnosprawnością wzroku

Terminy: wrzesień – grudzień


Wielkie metamorfozy – Praga lat 70.

Rozbierane kamienice, pnące się w górę blokowiska, pełne zakamarków praskie podwórka oraz przyłapani na codziennych czynnościach prażanie i prażanki – to wszystko odnajdziemy na wystawie Praga lat 70. Fotografie Alberta Krystyniaka.

Podczas zajęć przeanalizujemy wybrane fotografie oraz zinterpretujemy fragmenty artykułów i plany dotyczące przebudowy Pragi w latach 70. Spróbujemy zdiagnozować problemy, z jakimi borykali się mieszkańcy i mieszkanki Pragi, a także spojrzeć krytycznym okiem na zrealizowane założenia architektoniczne oraz język ówczesnej propagandy.

Grupa wiekowa: szkoła podstawowa, klasy 7–8

Czas trwania: 60 minut

Podstawa programowa: język polski: I.2.3, I.2.5, I.2.6, III.6, III.7; historia: XXXIX.2; plastyka: I.1, I.6, II.4, IV.6

Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchu

osoby z niepełnosprawnością rychową

Terminy: wrzesień–październik 2021


Warsztaty storytellingowe

Fotografie Alberta Krystyniaka dadzą nam pretekst do snucia przeróżnych opowieści. Ich celem jest dobra zabawa oraz sprowokowanie uczestników do uważnego przyjrzenia się fotografiom, wyszukania bohaterów oraz zinterpretowania lub zreinterpretowania wybranych kadrów.

Grupa wiekowa: szkoła podstawowa, klasy 4–8

Czas trwania: 60 minut

Podstawa programowa: klasy 4–6 – język polski: I.2.8, II.2.1; klasy 7–8 – język polski: I.2.3, I.2.6

Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchu

osoby z niepełnosprawnością rychową

Terminy: wrzesień–październik 2021

Szkoły ponadpodstawowe

Wielkie metamorfozy. Praga lat 70.

Rozbierane kamienice, pnące się w górę blokowiska, pełne zakamarków praskie podwórka oraz przyłapani na codziennych czynnościach prażanie i prażanki – to wszystko odnajdziemy na wystawie Praga lat 70. Fotografie Alberta Krystyniaka.

Podczas zajęć przeanalizujemy wybrane fotografie oraz zinterpretujemy fragmenty artykułów i plany dotyczące przebudowy Pragi w latach 70. Spróbujemy zdiagnozować problemy, z jakimi borykali się mieszkańcy i mieszkanki Pragi, a także spojrzeć krytycznym okiem na zrealizowane założenia architektoniczne oraz język ówczesnej propagandy.

Czas trwania: 60 minut

Podstawa programowa: język polski (zakres podstawowy): I.2.2, I.2.3, I.2.6, III.2.1; język polski (zakres rozszerzony): I.2.4, IV.2

Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchu

osoby z niepełnosprawnością rychową

Terminy: wrzesień–październik 2021


Warsztaty storytellingowe

Fotografie Alberta Krystyniaka dadzą nam pretekst do snucia przeróżnych opowieści. Ich celem jest dobra zabawa oraz sprowokowanie uczestników do uważnego przyjrzenia się fotografiom, wyszukania bohaterów oraz zinterpretowania lub zreinterpretowania wybranych kadrów.

Czas trwania: 60 minut

Podstawa programowa: język polski (zakres podstawowy): I.2.6, III.2.2; język polski (zakres rozszerzony): I.2.4, I.2.11

Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchu

Terminy: wrzesień–październik 2021