fbpx

Używamy plików cookies do zbierania informacji dotyczących korzystania z serwisu Muzeum Warszawy i jego oddziałów. W każdej chwili możesz zablokować obsługę plików cookies w swojej przeglądarce. Pamiętaj, że zmiany ustawień w przeglądarce mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji stron internetowych naszego serwisu.

Aktualności

30.08.2021 / Aktualności, Działalność edukacyjna, Edukacja dla szkół, Muzeum Woli

Oferta edukacyjna dla szkół | Muzeum Woli

Oferta edukacyjna dla szkół | Muzeum Woli

W Muzeum Woli stawiamy na badanie dzielnicy wielkiego miasta oraz procesów zachodzących w jej krajobrazie, tkance społecznej, tożsamości – od czasów wiejskich po dzień dzisiejszy.

Zadajemy sobie pytania o to, co nas otacza, uruchamiamy wrażliwość i uważność – na różnych ludzi w mieście, ich historie, ślady przeszłości i zapowiedzi przyszłości.

INFORMACJE PRAKTYCZNE

Terminy lekcji muzealnych: wtorek–piątek
Terminy spacerów: poniedziałek–piątek
Godziny: 9.00–15.00
Maksymalna liczba uczestników lekcji muzealnych: 25 osób (jedna klasa)
Maksymalna liczba uczestników lekcji spacerowych: 25 osób (jedna klasa)
Miejsce spotkania: Muzeum Woli, ul. Srebrna 12
Zapisy:
Katarzyna Żukowska, m: katarzyna.zukowska@muzeumwarszawy.pl, t: 22 277 44 69
Do wiadomości mejlowej prosimy dołączyć wypełniony  formularz rezerwacji.
Koszt: 150 zł

Dbamy o bezpieczeństwo naszych gości:

 • wszyscy pracownicy muzeum mający kontakt z uczestnikami wyposażeni są w maseczki ochronne lub przyłbice,
 • w muzeum dostępne są środki do dezynfekcji rąk,
 • wszystkie materiały edukacyjne niezbędne do przeprowadzenia lekcji są dezynfekowane po zakończeniu zajęć i poddawane kwarantannie przed ponownym ich wykorzystaniem.

Do udziału w Lekcji uprawnione są wyłącznie osoby, które według swojej najlepszej wiedzy nie są zakażone wirusem SARS-CoV-2, nie przebywają na kwarantannie, ani nie przebywają pod nadzorem epidemiologicznym.

REGULAMIN  LEKCJI MUZEALNYCH

Uczestnicy lekcji muzealnych mają obowiązek:

 • przestrzegania obowiązujących w Muzeum zasad porządkowych powiązanych w szczególności z logistyką oraz bezpieczeństwem na terenie Muzeum, a także do stosowania się do wytycznych personelu Muzeum.
 • samodzielnego wyposażenia się w środki ochrony osobistej (maseczka, przyłbica lub inne środki ochraniające usta i nos) i ich stosowania przez cały czas przebywania na terenie Muzeum poprzez zakrycie ust i nosa.
 • podczas Lekcji organizowanych na otwartej przestrzeni Uczestnicy nie muszą zasłaniać nosa i ust pod warunkiem zachowania 1,5 m odstępu od innych. Należy zachować szczególną ostrożność w kontaktach z innymi.

W związku z możliwością zmian warunków zwiedzania we wszystkich oddziałach Muzeum Warszawy nasza oferta może ulec zmianie.

REGULAMIN REZERWACJI MUZEUM WARSZAWY

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.    Niniejszy Regulamin określa zasady przyjmowania rezerwacji przez Muzeum Warszawy z siedzibą w Warszawie, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m. st. Warszawy pod numerem RIK/8/2000/SPW, NIP: 5251290392, REGON: 016387044, w dalszej części Regulaminu zwanym „Muzeum”.

1.2.    Muzeum przyjmuje rezerwacje na następujące usługi, w dalszej części Regulaminu zwane „usługami”:

 1. oprowadzanie po ekspozycjach stałych i czasowych Muzeum;
 2. lekcje muzealne, spacery, wirtualne lekcje muzealne, lekcje wyjazdowe – zajęcia edukacyjne przeznaczone dla grup przedszkolnych i szkolnych. Muzeum udostępnia aktualny program lekcji muzealnych na swojej stronie internetowej w zakładce EDUKACJA;
 3. kameralne spotkania pn. Ciekawi Warszawy – aktywne zwiedzanie ekspozycji Muzeum, przeznaczone dla grup pięcioosobowych;
 4. spacery z przewodnikiem – dla grup zorganizowanych. Muzeum udostępnia aktualny program spacerów na stronie internetowej w zakładce ZAPLANUJ WIZYTĘ;
 5. wejścia grup zorganizowanych z przewodnikiem miejskim lub bez przewodnika;
 6. Muzeum zastrzega sobie prawo ustanowienia obowiązkowej rezerwacji na inne usługi / wydarzenia (np. na warsztaty rodzinne czy dla dorosłych i młodzieży) jeżeli będzie istniała taka konieczność wynikająca z charakteru takiej usługi oraz ograniczonej ilości miejsc w przestrzeni, w której została ona zaplanowana. Informację o wszystkich zaplanowanych wydarzeniach Muzeum publikuje na swojej stronie internetowej.

1.3.    Rezerwacje na usługi wymienione w pkt 1.2. są obowiązkowe. Muzeum nie gwarantuje realizacji w/w usług bez zgłoszenia wcześniejszej rezerwacji. Zgłoszenie rezerwacji nie jest równoznaczne z zawarciem umowy o usługę.

1.4.    Rezerwacje na usługi wymienione w pkt 1.2. są przyjmowane w zależności od wolnych miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń.

1.5.    Zasady dotyczące rezerwacji na usługi wymienione w pkt 1.2.6. są ustalane osobno w stosunku do każdego wydarzenia, a informacja o nich jest publikowana na stronie internetowej Muzeum.

1.6.    Rezerwacji może dokonać osoba pełnoletnia w imieniu własnym, lub w imieniu instytucji, którą reprezentuje.

1.7.    Osoby lub instytucje składające rezerwacje na usługi świadczone przez Muzeum, w dalszej części Regulaminu zwane są „Zamawiającymi”.

 1. ZASADY PRZYJMOWANIA REZERWACJI

2.1.    Muzeum przyjmuje zgłoszenia rezerwacyjne dla grup zorganizowanych lub osób indywidualnych telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Właściwy kontakt do osoby, działu lub oddziału przyjmującego rezerwację jest podany na stronie internetowej przy każdym rodzaju oferty.

2.2.    Muzeum przyjmuje rezerwacje na usługi z oferty prezentowanej na stronie internetowej.

2.3.    Rezerwacji dokonuje się z wyprzedzeniem:

 1. 10-dniowym – w przypadku rezerwacji na oprowadzanie, lekcje muzealne, wirtualne lekcje muzealne, kameralne spotkania pn. Ciekawi Warszawy i spacery;
 2. 4-tygodniowym – w przypadku rezerwacji na zajęcia z oferty pn. Muzeum na życzenie;
 3. 1-dniowym – w przypadku grup zorganizowanych z przewodnikiem miejskim lub bez przewodnika.

2.4.    W celu dokonania rezerwacji dla grupy zorganizowanej lub osób indywidualnych należy wypełnić formularz rezerwacji i przesłać go na wskazany w ofercie adres e-mail. Formularz rezerwacji stanowi załącznik do Regulaminu.

2.5.    Formularz rezerwacji wypełnia osoba pełnoletnia: opiekun grupy lub osoba dokonująca rezerwacji indywidualnie.

 1. POTWIERDZENIE REZERWACJI

3.1.    Do Zamawiającego, który złożył rezerwację na usługi wymienione w pkt 1.2.1-4 zostanie wysłana, na podany przez niego adres mailowy, wiadomość ze szczegółami przyjętej rezerwacji.

3.2.    Zamawiający jest zobowiązany do potwierdzenia udziału w zajęciach do piątku w tygodniu poprzedzającym dzień zarezerwowanej usługi.

3.3.    Zasady dotyczące potwierdzenia rezerwacji na usługi wymienione w pkt 1.2.6 są ustalane osobno w stosunku do każdego wydarzenia.

3.4.    W przypadku zmian dotyczących potwierdzonej rezerwacji (np. zmiany liczebności grupy) Zamawiający jest zobowiązany do poinformowania osoby, działu lub oddziału w którym dokonał rezerwacji o zaistniałych zmianach telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

3.5.    Muzeum w sytuacjach wyjątkowych zastrzega sobie prawo anulowania rezerwacji lub przełożenia jej na inny termin, po konsultacji z Zamawiającym.

 1. LICZEBNOŚĆ GRUPY

4.1.    Zasady dotyczące dopuszczalnej liczebności grup zorganizowanych w Muzeum są uwarunkowane względami bezpieczeństwa, względami konserwatorskimi oraz troską o komfort zwiedzających.

4.2.    Muzeum przyjmuje rezerwacje na usługi wymienione w pkt 1.2.1-4 zgodnie z aktualnie obowiązującymi limitami osobowymi, które są podane dla każdej lokalizacji na stronie internetowej.

4.3.    Przekroczenie dopuszczalnej liczby osób w grupie powoduje natychmiastowe anulowanie rezerwacji.

4.4.    Zadeklarowana przez Zamawiającego w Formularzu rezerwacji liczba osób w grupie powinna zgadzać się ze stanem faktycznym. W przypadku stawienia się w Muzeum większej liczby osób niż zadeklarowana przewodnik / edukator może odmówić wykonania usługi, jeśli zmiana liczebności grupy nie została wcześniej przez Zamawiającego uzgodniona w procesie rezerwacji zajęć. W takiej sytuacji koszt nieprzeprowadzenia usługi będzie ponosił Zamawiający.

4.5.    W przypadku usługi określonej w pkt 1.2.5 liczebność grupy zorganizowanej może przekroczyć 25 osób jeśli uwarunkowania lokalizacji, której dotyczy rezerwacja, na to pozwalają. Decyzję w tej sprawie podejmuje pracownik przyjmujący rezerwację na podstawie posiadanych informacji i aktualnie obowiązujących limitów.

4.6.    Ze względu na uwarunkowania, o których mowa w pkt 4.1. Muzeum zastrzega sobie prawo do czasowego ustanowienia osobnych zasad dotyczących dopuszczalnej liczebności grup zorganizowanych na poszczególnych ekspozycjach Muzeum.

4.7.    Limit miejsc na usługi wymienione w pkt 1.2.6 jest ustalany osobno w stosunku do każdego wydarzenia.

 1. DANE OSOBOWE

5.1.    Administratorem danych osobowych Zamawiających jest Muzeum Warszawy z siedzibą w Warszawie, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m. st. Warszawy, pod numerem RIK/8/2000/SPW, NIP: 5251290392, REGON: 016387044.

5.2.    Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się mailowo: dane.osobowe@muzeumwarszawy.pl lub listownie na adres korespondencyjny Muzeum Warszawy.

5.3.    Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określnych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej zwane RODO.

5.4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b w celu związany z realizacja usługi rezerwacji oraz kontaktu z Zamawiającymi.

5.5.    Zamawiającym przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Zamawiający uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

5.6     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonania rezerwacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie usługi rezerwacji.

5.7.    Odbiorcą danych osobowych Zamawiających będą podmioty upoważnione do przetwarzania na podstawie umowy powierzenia danych w ww. celu, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz pracownicy Muzeum Warszawy związani z wykonaniem danej usługi, dla której udostępnione zostały Muzeum Warszawy dane osobowe;

5.8.    Dane osobowe Zamawiających nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

5.9.    Dane osobowe Zamawiających nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

5.10.  Dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji usługi i w okresie do przedawnienia roszczeń z niej wynikających, w tym  roszczeń publiczno-prawnych chyba że przepisy szczególne przewidują dłuższy okres przechowywania.

5.11.  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zostanie przesłana do Zamawiających na wskazany przez nich adres e-mail wraz z powiadomieniami automatycznie wysyłanymi przez System rezerwacji.

5.12.  Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych osobowych przez Zamawiających.

 1. PŁATNOŚCI

6.1.    Koszty biletów wstępu do Muzeum oraz usług określa cennik Muzeum. Informacja o wszystkich opłatach jest publikowana na stronie internetowej Muzeum.

6.2.    Opłaty za usługi są dokonywane:

 1. przed realizacją usługi – gotówką lub kartą płatniczą w kasie oddziału, w dniu realizacji usługi;
 2. po realizacji usługi – przelewem na rachunek bankowy Muzeum, na podstawie faktury wystawionej w terminie do 14 dni kalendarzowych po dniu wykonaniu usługi.

6.3.    Zamawiający zamiar płatności przelewem powinien zgłosić podczas procesu rezerwacji – wypełniając formularz rezerwacji.

6.4.    Zasady płatności za usługi, o których mowa w pkt 1.2.6 są ustalane osobno dla każdego wydarzenia.

6.5.   Muzeum wystawia faktury/faktury uproszczone na podstawie danych zawartych w formularzu rezerwacji Zamawiającego.

 1. REZYGNACJA Z REZERWACJI

7.1.    Ewentualna rezygnacja z rezerwacji na usługi wymienione w pkt 1.2.1-4 powinna być zgłoszona telefonicznie lub pocztą elektroniczną najpóźniej na 72 godziny przed planowanym terminem wizyty.

7.2.    W przypadku braku zawiadomienia o rezygnacji z rezerwacji na usługi wymienione w pkt 1.2.1-4, lub rezygnacji później niż 72 godziny przed ustalonym terminem wizyty, Muzeum wystawia Zamawiającemu fakturę lub paragon w wysokości ceny usługi za gotowość pracowników Muzeum do świadczenia usługi

 1. SPÓŹNIENIE GRUPY ZORGANIZOWANEJ

8.1.    Zamawiający jest zobowiązany do punktualnego przybycia do Muzeum. Za czas rozpoczęcia realizacji usługi uznaje się godzinę ustaloną w trakcie procesu rezerwacji.

8.2.    Czas oczekiwania przewodnika / edukatora na grupę wynosi 30 minut.

8.3.    W przypadku spóźnienia grupy zorganizowanej wynoszącego ponad 30 minut lub niewykupienia rezerwacji Muzeum zastrzega sobie prawo do nie wpuszczenia grupy i obciążenia należnością, o której mowa w pkt 7.2-3.

8.4.    W przypadku spóźnienia się grupy przewodnik / edukator ma prawo skrócenia realizacji usługi o czas, jaki spóźniła się grupa.

 POZOSTAŁE UREGULOWANIA

9.1.    Opiekun ma obowiązek pozostania z grupą przez cały czas pobytu w Muzeum oraz trwania lekcji online.

9.2.    Opiekun grupy odpowiada za bezpieczeństwo i zachowanie grupy w Muzeum oraz jest zobowiązany do współpracy z przewodnikiem / edukatorem w celu utrzymania dyscypliny w grupie.

9.3.    W trakcie pobytu w Muzeum zwiedzający są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu zwiedzania w Muzeum Warszawy.

9.4.    W przypadku, gdy zachowanie członków grupy w sposób rażący narusza ogólnie przyjęte zasady zachowania w miejscach publicznych oraz Regulamin zwiedzania w Muzeum Warszawy przewodnik / edukator ma prawo do przerwania realizacji usługi. W takim przypadku koszty opłacone wcześniej przez Zamawiającego nie podlegają zwrotowi.

9.5.    Podczas zajęć mogą być wykonywane zdjęcia na potrzeby Muzeum Warszawy, jeżeli nie wyrażają Państwo na to zgody, prosimy o wcześniejszą informację.

9.6.    Zajęcia online nie mogą być nagrywane.

9.7.    Złożenie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

9.8.    Muzeum zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany Regulaminu.

9.9.    W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa, w szczególności ustawy Kodeks cywilny, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Kodeksu cywilnego a w odniesieniu do osób fizycznych, dokonujących czynności niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową – przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r., poz. 134), w szczególności na podstawie art. 38 pkt 12 powołanych przepisów prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług w zakresie kulturalnym.

9.10. Regulamin obowiązuje od 27 sierpnia 2021 roku.

9.11   W przypadku wątpliwości wyjaśnień udziela Dział Edukacji Muzealnej telefonicznie,

w dni powszednie w godzinach 9:00 – 16:00, pod numerem telefonu 22 277 43 78 lub mailowo pod adresem: edukacja@muzeumwarszawy.pl.

 


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane „RODO” − informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Zamawiających jest Muzeum Warszawy z siedzibą w Warszawie, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m. st. Warszawy, pod numerem RIK/8/2000/SPW, NIP: 5251290392, REGON: 016387044.
 2. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się mailowo: dane.osobowe@muzeumwarszawy.pl lub listownie na adres korespondencyjny Muzeum Warszawy.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b w celu związanym z realizacją usługi rezerwacji oraz kontaktu z Zamawiającymi.
 4. Zamawiającym przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Zamawiający uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonania rezerwacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie usługi rezerwacji.
 6. Odbiorcą danych osobowych Zamawiających będą podmioty upoważnione do przetwarzania na podstawie umowy powierzenia danych w ww. celu, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz pracownicy Muzeum Warszawy związani z wykonaniem danej Usługi, dla której udostępnione zostały Muzeum Warszawy dane osobowe;
 7. Dane osobowe Zamawiających nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe Zamawiających nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
 9. Dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji usługi i w okresie do przedawnienia roszczeń z niej wynikających, w tym  roszczeń publiczno-prawnych, chyba że przepisy szczególne przewidują dłuższy okres przechowywania.

To propozycja urozmaicenia szkolnego planu lekcji – po uzgodnieniu poprowadzimy w szkole zajęcia na wybrany temat. Chętnie włączymy się na przykład w projekt dotyczący wolskiej historii lokalnej – pomożemy poprzez przygotowanie warsztatu, spaceru lub lekcji dostosowanej do konkretnych potrzeb.

Zachęcamy do kontaktu (informacje kontaktowe powyżej).

Koszt: 300 zł

Dookoła szkoły

(lekcja spacerowa w bezpośrednim otoczeniu szkoły – oryginalny scenariusz dla każdej wolskiej szkoły)

Zbadajmy razem okolicę Waszej szkoły.

Porozmawiajmy o lokalnej historii, poszukajmy śladów dawnych wydarzeń. Spróbujmy sięgnąć do wspomnień mieszkańców i archiwalnych zdjęć. Co było wyjątkowego w Waszej okolicy? Co Wam się tutaj najbardziej podoba? Uczestnicy spotkania odegrają także role przewodników. Dopiszmy własne fiszki do miejskiego archiwum.

Grupa wiekowa: przedszkola, szkoły podstawowe oraz ponadpodstawowe

Czas trwania: 45 minut

Podstawa programowa: szkoła podstawowa, klasy 4–8 – geografia: I.4, X.17, XI.3, XIII.4, 5; WOS: I.1, VI.5, 6, VII.5, IX.3; klasa 4 – historia: I.2; klasy 5–8 – historia: XXIX.1, XXX.1, XLI.2

Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchu – w zależności od szkoły

osoby z niepełnosprawnością rychową


Wolski notatnik – spacer literacki

W jakim kontekście Wola ukazywana jest na kartach powieści, w poezji, pamiętnikach, felietonach? Przez pryzmat opisów literackich przyjrzymy się słynnym wolskim ulicom. Sięgniemy do twórczości m.in. Isaaca Bashevisa Singera, Poli Gojawiczyńskiej, Mirona Białoszewskiego, Leopolda Tyrmanda. Spacerowi towarzyszy czytanie fragmentów literackich i krótkie ćwiczenia pisarskie.

Grupa wiekowa: szkoły ponadpodstawowe

Czas trwania: 75 minut

Podstawa programowa: historia: XXXIV.1, 2, 4; XXXV.3, 7; XXXVI.1, XXXIX.6; XLII.2; XLIV.1, 2; XLIX.4; język polski: wymagania ogólne: III.2, wymagania szczegółowe: I. 1, 4, 14; II.1

Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchu

osoby z niepełnosprawnością rychową


Pani Chłodna opowiada – spotkanie z kulturą dwudziestolecia międzywojennego

Ulica Chłodna znajduje się dziś na uboczu głównych szlaków komunikacyjnych, wyciszyła się i zazieleniła. Sto lat temu jednak była „gorącą ulicą”, trasą wylotową i deptakiem jednocześnie.

Podczas spotkania przeniesiemy się do czasów świetności ulicy – dwudziestolecia międzywojennego. W scenerii ulicy Chłodnej porozmawiamy o życiu kulturalnym stolicy tamtego okresu.

Grupa wiekowa: szkoły podstawowe, klasy 4–8

Czas trwania: 75 minut

Podstawa programowa: historia: XXIV.1, 5; XXX.1, 2, 5

Dzień z życia młodego warszawiaka

Jak wyglądała codzienność dzieci w Warszawie minionych czasów? Jak uczyli się i bawili najmłodsi mieszkańcy miasta? Jak wyglądały ich domy, miejsca zabaw? Jak spędzali wakacje?

Sięgniemy do zdjęć z kolekcji Muzeum Warszawy, posłuchamy głosów dzieci z „Małego Przeglądu” – pisma dzieci i młodzieży, założonego przez Janusza Korczaka, można się też spodziewać gier i zabaw.

Grupa wiekowa: szkoła podstawowa, klasy 1–4

Czas trwania: 45 minut

Podstawa programowa: wspomaga cele kształcenia ogólnego: 1, 2, 7, 8, 11 oraz umiejętności: 3, 6, 7.


Wola skarbów

Poznajcie historię warszawskiej dzielnicy Wola. Sięgniemy do najdawniejszych czasów, przyjrzymy się najważniejszym miejscom i wydarzeniom. Skąd wzięła się jej nazwa? Z czego dzielnica słynęła? Czym przyciągała swego czasu dziesiątki tysięcy nowych mieszkańców? Lekcji towarzyszą ćwiczenia, warsztaty oraz animacja Wola 1935 z narracją na żywo.

Grupa wiekowa: szkoła podstawowa, klasy 4–8

Czas trwania: 45 minut

Podstawa programowa: historia: I.2; X.2; XIX.2; XXIII.4; XXX.1, 3, 4; XXIV.4, 5; XXX.1; WOS: VI.5, VII.1, 5, VIII.4, 5


Zrozumieć Wolę

Wola zmienia się na naszych oczach, przykuwa uwagę wieżowcami, nowymi inwestycjami, kontrowersyjnymi osiedlami mieszkaniowymi. Przyjrzymy się historycznym procesom kształtującym charakter dzielnicy, zjawiskom i wydarzeniom, które wpłynęły na jej współczesny kształt. Jak zmieniał się krajobraz Woli, z czego wynika skala i tempo przemian w dzielnicy?

Grupa wiekowa: liceum

Czas trwania: 45 minut

Podstawa programowa: historia: XX.1; XXXIV.2; XXXV.7; XXXIX.1, 5, 6; XLIII.2; XLIX.2; LI.1; LIV.2; LV.1, 7, LIX.4


Wielkanoc w Warszawie

Jak obchodzono Święta Wielkanocne w Warszawie w czasach Sasów, a jak w dwudziestoleciu międzywojennym? Czy Wielkanoc w Warszawie ma szczególny smak lub głos? Jakie zwyczaje przetrwały od najdawniejszych czasów po dziś dzień? Jakie miejsca i wydarzenia warto odwiedzić podczas nadchodzących Świąt? Spotkanie uzupełnią działania warsztatowe i zabawa inspirowana mazowiecką obrzędowością.

Grupa wiekowa: szkoła podstawowa, klasy 1–6

Podstawa programowa: historia: XXX.1, WOS: VI.5, VII.5

Uwaga: Lekcja dostępna sezonowo – od Środy Popielcowej do Świąt Wielkanocnych.


Więcej zieleni w mieście

O zawodzie architekta krajobrazu, kształtowaniu zieleni miejskiej dawniej i dziś porozmawiamy na wystawie poświęconej Alinie Scholtz – pionierce tej dziedziny. Poznajcie ikoniczne przestrzenie Warszawy w rewersie – od strony przestrzeni otaczającej budynki, roślinności dopełniającej architekturę. Pomocą posłuży nam karta zadań do analizy obiektów.

Grupa wiekowa: szkoła podstawowa i liceum

Czas trwania: 45 minut

Podstawa programowa: szkoła podstawowa – WOS: VI.5, 6; plastyka: I.2, 5; III.1, 3

liceum – biologia: XI.3; historia: LVII.4; WOS: I.1; historia sztuki: I.1.h, 2, 7, 8, II.13.a, 14, III.5 – Le Corbusier

Uwaga: Lekcja na wystawie dostępna do 26 listopada 2021 r.

Czy pod twoim domem płyną rzeki?

Drna, Sadurka, Bełcząca, Brodnia – to tylko kilka nazw rzek, które meandrowały przez Warszawę. Część z nich już nie istnieje, a niektóre nadal płyną pod ziemią. Dlaczego zniknęły? Jakie znaczenie miały dla rozwoju naszego miasta?

Lekcja na wystawie „Niech płyną! Inne rzeki Warszawy” w Muzeum Woli to spotkanie z geografią, historią i  ekologią. Przyglądamy się historycznym oryginalnym planom miasta, tropiąc na nich rzeki, analizując ich znaczenie dla okolicy. Rozmawiamy o wodzie w mieście, przyglądamy się XVII – wiecznej drewnianej kanalizacji, badamy działanie wieży ciśnień.  

Podczas zwiedzania młodsze dzieci realizują warsztaty, zabawy i zadania uruchamiające zmysły.

Uczniowie starszych klas poznają historię warszawskich rzek, by lepiej zrozumieć naturę i wagę dbania o obszary wodne. Część współczesna wystawy zwraca uwagę na istotę naczyń połączonych, jakimi są sieci rzeczne. Ich degradacja nie tylko znacząco wpływa na środowisko, mikroklimat i zmiany klimatu, ale również na rozwój miast w czasie katastrofy klimatycznej.

Uczestnicy zajęć otrzymują karty zadań, materiały do warsztatów, a swoje prace zabierają do domu.

Grupy wiekowe: klasy I-III, IV-VI oraz VII-VIII

Czas trwania: ok. 60 minut

Podstawa programowa: 

Klasy I-III: wsparcie w realizacji zadań: 3a, 7a, b, f, treści nauczania: I; 1. 1), 2), 3), 6. 2), II; 6. 1), III; 1. 7), edukacja przyrodnicza: 1. 2), 7), 11), 3. 1)

Klasy IV-VIII: geografia: IX; 13, 14, 16, XI; 3, XII; 2, XIII; 1, 2. 5, historia: III; 3, XIII; 3, przyroda, treści szczegółowe: I; 6, II; 6, VI; 1, 2, 5, VII; 1-9

Uwaga: Lekcja dostępna do 27.05.2022 r.

Sprawdź lekcje muzealne na wystawie czasowej „Niech płyną! Inne rzeki Warszawy”. Lekcje dostępne tylko w czasie jej trwania, czyli do 27 maja.