Używamy plików cookies do zbierania informacji dotyczących korzystania z serwisu Muzeum Warszawy i jego oddziałów. W każdej chwili możesz zablokować obsługę plików cookies w swojej przeglądarce. Pamiętaj, że zmiany ustawień w przeglądarce mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji stron internetowych naszego serwisu.

Prawna ochrona zbiorów

 Na stronie internetowej Muzeum Warszawy zamieszczone są odwzorowania cyfrowe zbiorów, będących w domenie publicznej oraz utwory chronione, prezentowane przez Muzeum w ramach dozwolonego użytku.

Przy wizerunkach zbiorów zastosowano odpowiednie oznaczenia ze względu na obowiązującą te przedmioty ochronę prawnoautorską:

 

 1. UTWORY W DOMENIE PUBLICZNEJ

 

 

Znakiem domeny publicznej oznaczono zbiory, które nie są objęte ochroną przez prawo autorskie, lub utwory, do których wygasły autorskie prawa majątkowe.

Z tak oznaczonych utworów wolno korzystać – w celach komercyjnych i niekomercyjnych – na wszystkich polach eksploatacji. Można utwór na przykład swobodnie:

 • kopiować,
 • zmieniać i remiksować,
 • rozpowszechniać,
 • przedstawiać i wykonywać.

Warunki wykorzystania:

 • brak konieczności uzyskania jakiejkolwiek zgody na korzystanie z utworu,
 • konieczność oznaczenia imieniem i nazwiskiem autora,
 • konieczność oznaczenia właściciela: Muzeum Warszawy,
 • konieczność oznaczenia Domeny Publicznej.

 

 1. UTWORY CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM MAJĄTKOWYM

 

 

Znakiem © oznaczono utwory, do których autorskie prawa majątkowe przysługują Muzeum Warszawy lub innemu podmiotowi.

Bez uzyskania zgody osób, którym przysługują autorskie prawa majątkowe do utworów oznaczonych znakiem ©, nie wolno z nich korzystać w żaden sposób, w żadnym celu i na żadnych polach eksploatacji, w szczególności utworów:

 • nie można kopiować,
 • nie można zmieniać i remiksować,
 • nie można rozpowszechniać,
 • nie można przedstawiać i wykonywać.

_________________________________________________________________________________

Jeżeli chcesz wykorzystać utwór oznaczony symbolem ©, skontaktuj się z Muzeum w celu uzyskania informacji o możliwości i warunkach udzielenia licencji.

_________________________________________________________________________________

 

Korzystając ze zbiorów Muzeum Warszawy należy pamiętać, by chronić reputację twórców i instytucji. Zwracamy się z prośbą, by okazywać szacunek dla twórców i oryginalnych prac, a także nie wykorzystywać utworów w sposób niezgodny z prawem lub przy ich użyciu wprowadzać w błąd. Jeśli utwór zawiera wrażliwe elementy kulturowe, nie należy go modyfikować ani wykorzystywać w sposób, który mógłby być niezgodny z pierwotnym zamierzeniem twórcy.

 

Muzeum zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie chronionych utworów przez inne osoby w sposób naruszający obowiązujące prawo, w szczególności za jakiekolwiek naruszenie autorskich praw majątkowych bądź osobistych.

 

 

Słownik pojęć

Domena publiczna – jest to dobro wspólne, twórczość dostępna dla wszystkich bezpłatnie do swobodnego wykorzystania utworów w dowolnym celu. Utwory należą do domeny publicznej, gdy autorskie prawa majątkowe wygasły (minęło 70 lat od śmierci autora, ostatniego ze współautorów, daty rozpowszechnienia lub daty ustalenia utworu). W domenie publicznej znajdują się również zasoby, które nigdy nie były przedmiotem prawa autorskiego (podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Art. 1-5, 36, 37, 39).

Dozwolony użytek (podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Art. 23-35) zakłada, iż do zapoznawania się z treścią utworu lub korzystania z niego nie jest wymagana zgoda uprawnionego z tytułu autorskich praw majątkowych, przy zastrzeżeniu, że takie zapoznawanie się czy korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub godzić w interesy twórcy.

 1. Dozwolony użytek osobisty – oznacza, że każdy może korzystać na własne potrzeby z rozpowszechnionego już chronionego utworu, a także udostępniać utwór osobom pozostającym w relacjach rodzinnych i towarzyskich celem zapoznania się z treścią utworu.
 2. Dozwolony użytek publiczny – pozwala określonej grupie osób na korzystanie z utworów objętych autorskimi prawami majątkowymi i musi być uzasadnione istotnymi społecznie celami. Dozwolony użytek publiczny obejmuje między innymi możliwość przytaczania utworów, wykorzystania utworów w działalności dydaktycznej i badaniach naukowych, a także udostępniania utworów dla osób niepełnosprawnych.

Prawo autorskie – jest systemem uregulowanym w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, który chroni twórców i ich dzieła. Określa także w jaki sposób można korzystać z prac, które wytworzyły inne osoby. W Muzeum mamy do czynienia z utworami plastycznymi, fotograficznymi, wzornictwa przemysłowego, architektonicznymi i urbanistycznymi, pisanymi, a także audiowizualnymi. Wszystkie te utwory są chronione od chwili powstania. Prawa autorskie dzielą się na:

 1. osobiste – są niezbywalne i nieograniczone czasowo, nigdy nie wygasają i trwają nawet po śmierci twórcy, chronią więź twórcy z utworem, określają prawo do autorstwa utworu, oznaczenia utworu nazwiskiem lub pseudonimem twórcy, nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania, decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności oraz nadzoru nad sposobem korzystania z utworu (podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Art. 16).
 2. majątkowe – mogą być przenoszone na inne osoby i wygasają po pewnym czasie, określają prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji, które przysługuje twórcy, jego spadkobiercom lub osobom upoważnionym przez twórcę (podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Art. 17).