fbpx

Używamy plików cookies do zbierania informacji dotyczących korzystania z serwisu Muzeum Warszawy i jego oddziałów. W każdej chwili możesz zablokować obsługę plików cookies w swojej przeglądarce. Pamiętaj, że zmiany ustawień w przeglądarce mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji stron internetowych naszego serwisu.

Prawna ochrona zbiorów

Na stronie internetowej Muzeum Warszawy zamieszczone są odwzorowania cyfrowe zbiorów, które są w domenie publicznej, oraz utworów chronionych, prezentowanych przez muzeum w ramach dozwolonego użytku.

Przy wizerunkach zbiorów zastosowaliśmy odpowiednie oznaczenia, które wynikają z obowiązującej te przedmioty ochrony prawnoautorskiej:

 

 1. UTWORY W DOMENIE PUBLICZNEJ

 

 

Znakiem domeny publicznej oznaczyliśmy zbiory, które nie są objęte ochroną przez prawo autorskie, lub utwory, do których wygasły autorskie prawa majątkowe.

Z tak oznaczonych utworów możesz korzystać – w celach komercyjnych i niekomercyjnych – na wszystkich polach eksploatacji. Na przykład, utwór można swobodnie:

 • kopiować,
 • zmieniać i remiksować,
 • rozpowszechniać,
 • przedstawiać i wykonywać.

Warunki wykorzystania:

 • nie musisz uzyskiwać jakiejkolwiek zgody na korzystanie z utworu,
 • musisz oznaczyć je imieniem i nazwiskiem autora,
 • musisz oznaczyć właściciela: Muzeum Warszawy,
 • musisz oznaczyć, że utwór jest w Domenie Publicznej.

 

 1. UTWORY CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM MAJĄTKOWYM

 

 

Znakiem © oznaczyliśmy utwory, do których autorskie prawa majątkowe przysługują Muzeum Warszawy lub innemu podmiotowi.

Aby korzystać z utworów oznaczonych znakiem © niezbędna jest zgoda osób, którym przysługują do nich autorskie prawa majątkowe. Bez takiej zgody nie możesz korzystać z utworów w żaden sposób, w żadnym celu i na żadnych polach eksploatacji. W szczególności utworów:

 • nie można kopiować,
 • nie można zmieniać i remiksować,
 • nie można rozpowszechniać,
 • nie można przedstawiać i wykonywać.

_________________________________________________________________________________

Jeżeli chcesz wykorzystać utwór oznaczony symbolem ©, skontaktuj się z Muzeum w celu uzyskania informacji o możliwości i warunkach udzielenia licencji.

_________________________________________________________________________________

 

Korzystając ze zbiorów Muzeum Warszawy pamiętaj, by chronić reputację twórców i instytucji. Zwracamy się z prośbą, by okazywać szacunek dla twórców i oryginalnych prac, a także nie wykorzystywać utworów w sposób niezgodny z prawem lub przy ich użyciu wprowadzać w błąd. Jeśli utwór zawiera wrażliwe elementy kulturowe, nie należy go modyfikować ani wykorzystywać w sposób, który mógłby być niezgodny z pierwotnym zamierzeniem twórcy.

 

Zastrzegamy, ze muzeum nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie chronionych utworów przez inne osoby w sposób naruszający obowiązujące prawo, w szczególności za jakiekolwiek naruszenie autorskich praw majątkowych bądź osobistych.

 

 

Słownik pojęć

Domena publiczna – jest to dobro wspólne, twórczość dostępna dla wszystkich bezpłatnie do swobodnego wykorzystania utworów w dowolnym celu. Utwory należą do domeny publicznej, gdy autorskie prawa majątkowe wygasły (minęło 70 lat od śmierci autora, ostatniego ze współautorów, daty rozpowszechnienia lub daty ustalenia utworu). W domenie publicznej znajdują się również zasoby, które nigdy nie były przedmiotem prawa autorskiego (podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Art. 1-5, 36, 37, 39).

Dozwolony użytek (podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Art. 23-35) zakłada, że do zapoznawania się z treścią utworu lub korzystania z niego nie jest wymagana zgoda uprawnionego z tytułu autorskich praw majątkowych, przy zastrzeżeniu, że takie zapoznawanie się czy korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub godzić w interesy twórcy.

 1. Dozwolony użytek osobisty – oznacza, że każdy może korzystać na własne potrzeby z rozpowszechnionego już chronionego utworu, a także udostępniać utwór osobom pozostającym w relacjach rodzinnych i towarzyskich celem zapoznania się z treścią utworu.
 2. Dozwolony użytek publiczny – pozwala określonej grupie osób na korzystanie z utworów objętych autorskimi prawami majątkowymi, co musi być uzasadnione istotnymi społecznie celami. Dozwolony użytek publiczny obejmuje między innymi możliwość przytaczania utworów, wykorzystania utworów w działalności dydaktycznej i badaniach naukowych, a także udostępniania utworów dla osób z niepełnosprawnościami.

Prawo autorskie – jest systemem uregulowanym w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, który chroni twórców i ich dzieła. Określa także w jaki sposób można korzystać z prac, które wytworzyły inne osoby. W muzeum mamy do czynienia z utworami plastycznymi, fotograficznymi, wzornictwa przemysłowego, architektonicznymi i urbanistycznymi, pisanymi, a także audiowizualnymi. Wszystkie te utwory są chronione od chwili powstania. Prawa autorskie dzielą się na:

 1. osobiste – są niezbywalne i nieograniczone czasowo, nigdy nie wygasają i trwają nawet po śmierci twórcy, chronią więź twórcy z utworem. Określają prawo do autorstwa utworu, oznaczenia utworu nazwiskiem lub pseudonimem twórcy, nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania, decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności oraz nadzoru nad sposobem korzystania z utworu (podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Art. 16).
 2. majątkowe – mogą być przenoszone na inne osoby i wygasają po pewnym czasie, określają prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji. Autorskie prawa majątkowe przysługują twórcy lub jego następcom prawnym (w tym spadkobiercom). Twórca lub jego następca prawny może udzielić innym osobom licencji (wyłącznej lub niewyłącznej), do korzystania z utworu w określony sposób i na określonych warunkach (podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Art. 17).