fbpx

Używamy plików cookies do zbierania informacji dotyczących korzystania z serwisu Muzeum Warszawy i jego oddziałów. W każdej chwili możesz zablokować obsługę plików cookies w swojej przeglądarce. Pamiętaj, że zmiany ustawień w przeglądarce mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji stron internetowych naszego serwisu.

Aktualności

10.01.2022 / Aktualności, Biblioteka Warszawska, Centrum Interpretacji Zabytku, Dofinansowane lekcje muzealne, Działalność edukacyjna, Edukacja dla szkół, Ferie z Muzeum Warszawy, Muzeum Drukarstwa, Muzeum Farmacji, Muzeum Warszawskiej Pragi, Muzeum Woli

Zima w mieście z Muzeum Warszawy

Zima w mieście z Muzeum Warszawy

Zapraszamy na zajęcia stacjonarne oraz online do kilku lokalizacji Muzeum Warszawy. Będzie ciekawie, inspirująco i z przygodą.

A oto z czego można wybierać:

Zajęcia stacjonarne

Zapraszamy na zajęcia stacjonarne do kilku naszych lokalizacji: Muzeum Warszawy i biblioteki, Muzeum Warszawskiej Pragi, Muzeum Woli, Muzeum Farmacji, Centrum Interpretacji Zabytku i Muzeum Drukarstwa.

W każdym miejscu można znaleźć zajęcia o innej tematyce, odnoszące się do historii, kultury, zjawisk społecznych, opowieści i legend. To co nas łączy to miasto, Warszawa. Angażujemy uczestników różnymi działaniami interaktywnymi, zagadkami, działaniem twórczym, by wizyta w muzeum stanowiła niezapomniane przeżycie.

Koszt zajęć: 1 zł/grupa

Rezerwacje przyjmujemy od 14 stycznia.

Dbamy o bezpieczeństwo naszych gości:

 • wszyscy pracownicy muzeum mający kontakt z uczestnikami wyposażeni są w maseczki ochronne lub przyłbice,
 • w muzeum dostępne są środki do dezynfekcji rąk,
 • wszystkie materiały edukacyjne niezbędne do przeprowadzenia lekcji są dezynfekowane po zakończeniu zajęć i poddawane kwarantannie przed ponownym ich wykorzystaniem.

Do udziału w Lekcji uprawnione są wyłącznie osoby, które według swojej najlepszej wiedzy nie są zakażone wirusem SARS-CoV-2, nie przebywają na kwarantannie, ani nie przebywają pod nadzorem epidemiologicznym.

REGULAMIN  LEKCJI MUZEALNYCH

Uczestnicy lekcji muzealnych mają obowiązek:

 • przestrzegania obowiązujących w Muzeum zasad porządkowych powiązanych w szczególności z logistyką oraz bezpieczeństwem na terenie Muzeum, a także do stosowania się do wytycznych personelu Muzeum.
 • samodzielnego wyposażenia się w środki ochrony osobistej (maseczka, przyłbica lub inne środki ochraniające usta i nos) i ich stosowania przez cały czas przebywania na terenie Muzeum poprzez zakrycie ust i nosa.
 • podczas Lekcji organizowanych na otwartej przestrzeni Uczestnicy nie muszą zasłaniać nosa i ust pod warunkiem zachowania 1,5 m odstępu od innych. Należy zachować szczególną ostrożność w kontaktach z innymi.

W związku z możliwością zmian warunków zwiedzania we wszystkich oddziałach Muzeum Warszawy nasza oferta może ulec zmianie.

REGULAMIN REZERWACJI MUZEUM WARSZAWY

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.    Niniejszy Regulamin określa zasady przyjmowania rezerwacji przez Muzeum Warszawy z siedzibą w Warszawie, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m. st. Warszawy pod numerem RIK/8/2000/SPW, NIP: 5251290392, REGON: 016387044, w dalszej części Regulaminu zwanym „Muzeum”.

1.2.    Muzeum przyjmuje rezerwacje na następujące usługi, w dalszej części Regulaminu zwane „usługami”:

 1. oprowadzanie po ekspozycjach stałych i czasowych Muzeum;
 2. lekcje muzealne, spacery, wirtualne lekcje muzealne, lekcje wyjazdowe – zajęcia edukacyjne przeznaczone dla grup przedszkolnych i szkolnych. Muzeum udostępnia aktualny program lekcji muzealnych na swojej stronie internetowej w zakładce EDUKACJA;
 3. kameralne spotkania pn. Ciekawi Warszawy – aktywne zwiedzanie ekspozycji Muzeum, przeznaczone dla grup pięcioosobowych;
 4. spacery z przewodnikiem – dla grup zorganizowanych. Muzeum udostępnia aktualny program spacerów na stronie internetowej w zakładce ZAPLANUJ WIZYTĘ;
 5. wejścia grup zorganizowanych z przewodnikiem miejskim lub bez przewodnika;
 6. Muzeum zastrzega sobie prawo ustanowienia obowiązkowej rezerwacji na inne usługi / wydarzenia (np. na warsztaty rodzinne czy dla dorosłych i młodzieży) jeżeli będzie istniała taka konieczność wynikająca z charakteru takiej usługi oraz ograniczonej ilości miejsc w przestrzeni, w której została ona zaplanowana. Informację o wszystkich zaplanowanych wydarzeniach Muzeum publikuje na swojej stronie internetowej.

1.3.    Rezerwacje na usługi wymienione w pkt 1.2. są obowiązkowe. Muzeum nie gwarantuje realizacji w/w usług bez zgłoszenia wcześniejszej rezerwacji. Zgłoszenie rezerwacji nie jest równoznaczne z zawarciem umowy o usługę.

1.4.    Rezerwacje na usługi wymienione w pkt 1.2. są przyjmowane w zależności od wolnych miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń.

1.5.    Zasady dotyczące rezerwacji na usługi wymienione w pkt 1.2.6. są ustalane osobno w stosunku do każdego wydarzenia, a informacja o nich jest publikowana na stronie internetowej Muzeum.

1.6.    Rezerwacji może dokonać osoba pełnoletnia w imieniu własnym, lub w imieniu instytucji, którą reprezentuje.

1.7.    Osoby lub instytucje składające rezerwacje na usługi świadczone przez Muzeum, w dalszej części Regulaminu zwane są „Zamawiającymi”.

 1. ZASADY PRZYJMOWANIA REZERWACJI

2.1.    Muzeum przyjmuje zgłoszenia rezerwacyjne dla grup zorganizowanych lub osób indywidualnych telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Właściwy kontakt do osoby, działu lub oddziału przyjmującego rezerwację jest podany na stronie internetowej przy każdym rodzaju oferty.

2.2.    Muzeum przyjmuje rezerwacje na usługi z oferty prezentowanej na stronie internetowej.

2.3.    Rezerwacji dokonuje się z wyprzedzeniem:

 1. 10-dniowym – w przypadku rezerwacji na oprowadzanie, lekcje muzealne, wirtualne lekcje muzealne, kameralne spotkania pn. Ciekawi Warszawy i spacery;
 2. 4-tygodniowym – w przypadku rezerwacji na zajęcia z oferty pn. Muzeum na życzenie;
 3. 1-dniowym – w przypadku grup zorganizowanych z przewodnikiem miejskim lub bez przewodnika.

2.4.    W celu dokonania rezerwacji dla grupy zorganizowanej lub osób indywidualnych należy wypełnić formularz rezerwacji i przesłać go na wskazany w ofercie adres e-mail. Formularz rezerwacji stanowi załącznik do Regulaminu.

2.5.    Formularz rezerwacji wypełnia osoba pełnoletnia: opiekun grupy lub osoba dokonująca rezerwacji indywidualnie.

 1. POTWIERDZENIE REZERWACJI

3.1.    Do Zamawiającego, który złożył rezerwację na usługi wymienione w pkt 1.2.1-4 zostanie wysłana, na podany przez niego adres mailowy, wiadomość ze szczegółami przyjętej rezerwacji.

3.2.    Zamawiający jest zobowiązany do potwierdzenia udziału w zajęciach do piątku w tygodniu poprzedzającym dzień zarezerwowanej usługi.

3.3.    Zasady dotyczące potwierdzenia rezerwacji na usługi wymienione w pkt 1.2.6 są ustalane osobno w stosunku do każdego wydarzenia.

3.4.    W przypadku zmian dotyczących potwierdzonej rezerwacji (np. zmiany liczebności grupy) Zamawiający jest zobowiązany do poinformowania osoby, działu lub oddziału w którym dokonał rezerwacji o zaistniałych zmianach telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

3.5.    Muzeum w sytuacjach wyjątkowych zastrzega sobie prawo anulowania rezerwacji lub przełożenia jej na inny termin, po konsultacji z Zamawiającym.

 1. LICZEBNOŚĆ GRUPY

4.1.    Zasady dotyczące dopuszczalnej liczebności grup zorganizowanych w Muzeum są uwarunkowane względami bezpieczeństwa, względami konserwatorskimi oraz troską o komfort zwiedzających.

4.2.    Muzeum przyjmuje rezerwacje na usługi wymienione w pkt 1.2.1-4 zgodnie z aktualnie obowiązującymi limitami osobowymi, które są podane dla każdej lokalizacji na stronie internetowej.

4.3.    Przekroczenie dopuszczalnej liczby osób w grupie powoduje natychmiastowe anulowanie rezerwacji.

4.4.    Zadeklarowana przez Zamawiającego w Formularzu rezerwacji liczba osób w grupie powinna zgadzać się ze stanem faktycznym. W przypadku stawienia się w Muzeum większej liczby osób niż zadeklarowana przewodnik / edukator może odmówić wykonania usługi, jeśli zmiana liczebności grupy nie została wcześniej przez Zamawiającego uzgodniona w procesie rezerwacji zajęć. W takiej sytuacji koszt nieprzeprowadzenia usługi będzie ponosił Zamawiający.

4.5.    W przypadku usługi określonej w pkt 1.2.5 liczebność grupy zorganizowanej może przekroczyć 25 osób jeśli uwarunkowania lokalizacji, której dotyczy rezerwacja, na to pozwalają. Decyzję w tej sprawie podejmuje pracownik przyjmujący rezerwację na podstawie posiadanych informacji i aktualnie obowiązujących limitów.

4.6.    Ze względu na uwarunkowania, o których mowa w pkt 4.1. Muzeum zastrzega sobie prawo do czasowego ustanowienia osobnych zasad dotyczących dopuszczalnej liczebności grup zorganizowanych na poszczególnych ekspozycjach Muzeum.

4.7.    Limit miejsc na usługi wymienione w pkt 1.2.6 jest ustalany osobno w stosunku do każdego wydarzenia.

 1. DANE OSOBOWE

5.1.    Administratorem danych osobowych Zamawiających jest Muzeum Warszawy z siedzibą w Warszawie, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m. st. Warszawy, pod numerem RIK/8/2000/SPW, NIP: 5251290392, REGON: 016387044.

5.2.    Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się mailowo: dane.osobowe@muzeumwarszawy.pl lub listownie na adres korespondencyjny Muzeum Warszawy.

5.3.    Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określnych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej zwane RODO.

5.4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b w celu związany z realizacja usługi rezerwacji oraz kontaktu z Zamawiającymi.

5.5.    Zamawiającym przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Zamawiający uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

5.6     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonania rezerwacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie usługi rezerwacji.

5.7.    Odbiorcą danych osobowych Zamawiających będą podmioty upoważnione do przetwarzania na podstawie umowy powierzenia danych w ww. celu, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz pracownicy Muzeum Warszawy związani z wykonaniem danej usługi, dla której udostępnione zostały Muzeum Warszawy dane osobowe;

5.8.    Dane osobowe Zamawiających nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

5.9.    Dane osobowe Zamawiających nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

5.10.  Dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji usługi i w okresie do przedawnienia roszczeń z niej wynikających, w tym  roszczeń publiczno-prawnych chyba że przepisy szczególne przewidują dłuższy okres przechowywania.

5.11.  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zostanie przesłana do Zamawiających na wskazany przez nich adres e-mail wraz z powiadomieniami automatycznie wysyłanymi przez System rezerwacji.

5.12.  Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych osobowych przez Zamawiających.

 1. PŁATNOŚCI

6.1.    Koszty biletów wstępu do Muzeum oraz usług określa cennik Muzeum. Informacja o wszystkich opłatach jest publikowana na stronie internetowej Muzeum.

6.2.    Opłaty za usługi są dokonywane:

 1. przed realizacją usługi – gotówką lub kartą płatniczą w kasie oddziału, w dniu realizacji usługi;
 2. po realizacji usługi – przelewem na rachunek bankowy Muzeum, na podstawie faktury wystawionej w terminie do 14 dni kalendarzowych po dniu wykonaniu usługi.

6.3.    Zamawiający zamiar płatności przelewem powinien zgłosić podczas procesu rezerwacji – wypełniając formularz rezerwacji.

6.4.    Zasady płatności za usługi, o których mowa w pkt 1.2.6 są ustalane osobno dla każdego wydarzenia.

6.5.   Muzeum wystawia faktury/faktury uproszczone na podstawie danych zawartych w formularzu rezerwacji Zamawiającego.

 1. REZYGNACJA Z REZERWACJI

7.1.    Ewentualna rezygnacja z rezerwacji na usługi wymienione w pkt 1.2.1-4 powinna być zgłoszona telefonicznie lub pocztą elektroniczną najpóźniej na 72 godziny przed planowanym terminem wizyty.

7.2.    W przypadku braku zawiadomienia o rezygnacji z rezerwacji na usługi wymienione w pkt 1.2.1-4, lub rezygnacji później niż 72 godziny przed ustalonym terminem wizyty, Muzeum wystawia Zamawiającemu fakturę lub paragon w wysokości ceny usługi za gotowość pracowników Muzeum do świadczenia usługi

 1. SPÓŹNIENIE GRUPY ZORGANIZOWANEJ

8.1.    Zamawiający jest zobowiązany do punktualnego przybycia do Muzeum. Za czas rozpoczęcia realizacji usługi uznaje się godzinę ustaloną w trakcie procesu rezerwacji.

8.2.    Czas oczekiwania przewodnika / edukatora na grupę wynosi 30 minut.

8.3.    W przypadku spóźnienia grupy zorganizowanej wynoszącego ponad 30 minut lub niewykupienia rezerwacji Muzeum zastrzega sobie prawo do nie wpuszczenia grupy i obciążenia należnością, o której mowa w pkt 7.2-3.

8.4.    W przypadku spóźnienia się grupy przewodnik / edukator ma prawo skrócenia realizacji usługi o czas, jaki spóźniła się grupa.

 POZOSTAŁE UREGULOWANIA

9.1.    Opiekun ma obowiązek pozostania z grupą przez cały czas pobytu w Muzeum oraz trwania lekcji online.

9.2.    Opiekun grupy odpowiada za bezpieczeństwo i zachowanie grupy w Muzeum oraz jest zobowiązany do współpracy z przewodnikiem / edukatorem w celu utrzymania dyscypliny w grupie.

9.3.    W trakcie pobytu w Muzeum zwiedzający są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu zwiedzania w Muzeum Warszawy.

9.4.    W przypadku, gdy zachowanie członków grupy w sposób rażący narusza ogólnie przyjęte zasady zachowania w miejscach publicznych oraz Regulamin zwiedzania w Muzeum Warszawy przewodnik / edukator ma prawo do przerwania realizacji usługi. W takim przypadku koszty opłacone wcześniej przez Zamawiającego nie podlegają zwrotowi.

9.5.    Podczas zajęć mogą być wykonywane zdjęcia na potrzeby Muzeum Warszawy, jeżeli nie wyrażają Państwo na to zgody, prosimy o wcześniejszą informację.

9.6.    Zajęcia online nie mogą być nagrywane.

9.7.    Złożenie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

9.8.    Muzeum zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany Regulaminu.

9.9.    W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa, w szczególności ustawy Kodeks cywilny, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Kodeksu cywilnego a w odniesieniu do osób fizycznych, dokonujących czynności niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową – przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r., poz. 134), w szczególności na podstawie art. 38 pkt 12 powołanych przepisów prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług w zakresie kulturalnym.

9.10. Regulamin obowiązuje od 27 sierpnia 2021 roku.

9.11   W przypadku wątpliwości wyjaśnień udziela Dział Edukacji Muzealnej telefonicznie,

w dni powszednie w godzinach 9:00 – 16:00, pod numerem telefonu 22 277 43 78 lub mailowo pod adresem: edukacja@muzeumwarszawy.pl.


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane „RODO” − informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Zamawiających jest Muzeum Warszawy z siedzibą w Warszawie, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m. st. Warszawy, pod numerem RIK/8/2000/SPW, NIP: 5251290392, REGON: 016387044.
 2. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się mailowo: dane.osobowe@muzeumwarszawy.pl lub listownie na adres korespondencyjny Muzeum Warszawy.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b w celu związanym z realizacją usługi rezerwacji oraz kontaktu z Zamawiającymi.
 4. Zamawiającym przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Zamawiający uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonania rezerwacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie usługi rezerwacji.
 6. Odbiorcą danych osobowych Zamawiających będą podmioty upoważnione do przetwarzania na podstawie umowy powierzenia danych w ww. celu, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz pracownicy Muzeum Warszawy związani z wykonaniem danej Usługi, dla której udostępnione zostały Muzeum Warszawy dane osobowe;
 7. Dane osobowe Zamawiających nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe Zamawiających nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
 9. Dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji usługi i w okresie do przedawnienia roszczeń
  z niej wynikających, w tym  roszczeń publiczno-prawnych, chyba że przepisy szczególne przewidują dłuższy okres przechowywania.

Bajki baśnie animacje (lekcja filmowa, stacjonarna),
Muzeum Warszawy (Rynek Starego Miasta 28-42)

Wykorzystując film animowany oraz eksponaty zastanowimy się nad różnymi formami opowiadania bajek i baśni. Odkryjemy, jak z jednego przedmiotu może wyniknąć cała opowieść. Wybrane rzeczy staną się inspiracją do samodzielnej twórczości. Wymyślimy własne baśniowe historie i wykonamy do nich ilustracje.

Grupa wiekowa: klasy 1-3
Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchu, osoby ze spektrum autyzmu
Terminy: wtorek – piątek
Godziny: 11:00, 12:30
Czas trwania: 60 minut
Maksymalna liczba uczestników: 25 osób

Rezerwacje: od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-15:00, Dział Edukacji m: edukacja@muzeumwarszawy.pl t: 665 645 603


Czar czcionki,
Muzeum Drukarstwa (ul. Ząbkowska 23/25)

Podczas zajęć poznamy historię pisma oraz książki ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia wynalazku druku i jego wpływu na rozwój ludzkości. Porozmawiamy o ewolucji materiałów i technik piśmienniczych, obejrzymy m.in. tabliczki gliniane, papirus, pergamin. Poznamy charakterystyczne elementy dawnych ksiąg, m.in. bogato zdobione inicjały. Korzystając z zasobów oficyny drukarskiej Muzeum (prasa drukarska, regały z czcionkami), doświadczymy warunków pracy dawnych drukarzy i zecerów.

Na zakończenie wytłoczymy druk okolicznościowy na zabytkowej prasie drukarskiej.

Grupa wiekowa: klasa 1-3
Terminy: wtorek – piątek
Godziny: 10:00 – 15:00
Czas trwania: 60 minut
Maksymalna liczba: 25 osób

Rezerwacje: t: (22) 620 60 42


Apteka i apteczka,
Muzeum Farmacji (ul. Piwna 31/33)

Obejrzymy wspólnie wnętrze dawnej apteki: stuletnie meble, słoje, butle, dawne narzędzia do ręcznego wytwarzania leków. Czym różni się to miejsce od współczesnej apteki? Poszukamy na wystawie starych opakowań i naczyń na lekarstwa oraz zastanowimy się, jak obecnie je przechowujemy. Podczas zajęć dzieci będą mogły zobaczyć angielską i japońską apteczkę z XIX wieku, a w trakcie warsztatu skompletować współczesną apteczkę na wycieczkę szkolną. Zajęciom towarzyszą informacje dotyczące bezpieczeństwa – wszystkie leki zawsze podaje osoba dorosła.

Grupa wiekowa: klasa 1-3
Terminy: wtorek – piątek
Godziny: 10.00 – 14.00
Czas trwania: 45-60 minut
Maksymalna liczba uczestników: 15 osób

Rezerwacje: muzeum.farmacji@muzeumwarszawy.pl, t: (22) 831 71 79


Dzień z życia młodego warszawiaka,
Muzeum Woli (ul. Srebrna 12)

Jak wyglądała codzienność dzieci w Warszawie minionych czasów? Jak uczyli się i bawili najmłodsi mieszkańcy miasta? Jak wyglądały ich domy, miejsca zabaw? Jak spędzali wakacje?

Sięgniemy do zdjęć z kolekcji Muzeum Warszawy, posłuchamy głosów dzieci z „Małego Przeglądu” – pisma dzieci i młodzieży założonego przez Janusza Korczaka. Można się też spodziewać zabaw.

Grupa wiekowa: klasy 1-3
Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchu, osoby ze spektrum autyzmu
Terminy: wtorek – piątek
Godziny: 10.00 – 14.00 (do ustalenia)
Czas trwania: 60 minut
Maksymalna liczba uczestników: 25 osób (jedna klasa)

Rezerwacje: od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-15.00; m: katarzyna.zukowska@muzeumwarszawy.pl, t: (22) 277 44 69


Wola skarbów,
Muzeum Woli (ul. Srebrna 12)

Poznajcie historię warszawskiej dzielnicy Wola.

Sięgniemy do najdawniejszych czasów, przyjrzymy się najważniejszym miejscom i wydarzeniom. Skąd wzięła się jej nazwa? Z czego dzielnica słynęła? Czym przyciągała swego czasu dziesiątki tysięcy nowych mieszkańców? Lekcji towarzyszą ćwiczenia, warsztaty oraz animacja Wola 1935 z narracją na żywo.

Grupa wiekowa: klasy 1-3
Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchu, osoby ze spektrum autyzmu
Terminy: wtorek – piątek
Godziny: 10:00 – 14:00 (do ustalenia)
Czas trwania: 60 minut
Maksymalna liczba uczestników: 25 osób (jedna klasa)

Rezerwacje: od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-15:00, m: katarzyna.zukowska@muzeumwarszawy.pl, t: (22) 277 44 69


W pracowni czarodzieja – opowieści praskich zabawek,
Muzeum Warszawskiej Pragi (ul. Targowa 50/52)

Zapraszamy na Pragę – na zajęcia związane z wystawą zabawek projektu Edwarda Manitiusa pt. „Rzeczy do zabawy”.

Zajęcia rozpoczniemy aktywnym zwiedzaniem, podczas którego przyjrzymy się kolorowym zabawkom, porozmawiamy o ich niezwykłej formie i poszukamy tych, które podobają nam się najbardziej. Czy będzie to jamnik, foka, homar? A może pingwin? Poznamy historię „pracowni czarodzieja” i samego twórcy tych niezwykłych przedmiotów. Wykonamy też własny model zabawki z kolorowych materiałów.

Grupa wiekowa: klasy 1-4
Terminy: wtorek – piątek
Godziny: 9:00 – 16:00
Czas trwania: 60 minut
Maksymalna liczba uczestników: 25 osób

Rezerwacje: edukacja.muzeumpragi@muzeumwarszawy.pl, t: (22) 518 34 08


Warszawskie ferie w strasznej Warszawie,
Biblioteka (Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta)

Podczas zajęć zastanowimy się czy Warszawa jest „straszna” i co to w ogóle znaczy. Poznamy różne oblicza groźnej stolicy: upiorne stwory, przerażające opowieści, straszne budynki. Zobaczymy czy uda nam się wspólnie oswoić Warszawę.

Twórczo spędzimy czas oglądając zdjęcia, slajdy, czytając fragmenty literatury varsavianistycznej dla dzieci i młodzieży. Nie zabraknie także aktywności plastyczno-literackich.

Grupa wiekowa: klasa 1-6
Terminy: 1 – 3 i  7 – 10 lutego
Godziny: 9:00 – 14:00
Czas trwania: 60-90 minut
Maksymalna liczba: 25 osób

Rezerwacje: a.krzysztofik@muzeumwarszawy.pl ; t: (22) 277 43 84


Co to jest zabytek?,
Centrum Interpretacji Zabytku (ul. Brzozowa 11/13)

Zwykle za zabytki uważamy stare budynki i przedmioty. Ale czy tylko one mogą być zabytkowe? A co z przyrodą i tradycjami?

Podczas zajęć wspólnie poszukamy przykładów różnych zabytków z całego świata i porozmawiamy o tym, czym są dziś dla nas. Zastanowimy się też, jak chronić zabytki i co możemy zrobić, aby zostały z nami jak najdłużej. Grając i rozwiązując zagadki, porozmawiamy o wyjątkowości warszawskiego Starego Miasta. Czy ono też jest zabytkiem?

Grupa wiekowa: klasy 1-6
Terminy: wtorek – piątek
Godziny: 11:00, 12:30
Czas trwania: 60 minut
Maksymalna liczba uczestników: 20 osób

Rezerwacje: m: edukacja@muzeumwarszawy.pl, t: 665 645 603


W świecie relacji — między służącą a panią domu (lekcja na wystawie czasowej),
Muzeum Warszawy (Rynek Starego Miasta 32)

Kim były warszawskie kobiety? Jakie zawody wykonywały, skąd przyjeżdżały do miasta? Przyglądając się służącym, paniom domów oraz ludziom z ich otoczenia, porównamy ich codzienne zadania i obowiązki, aby poznać rozbieżności między nimi — symboliczne i klasowe.

Grupa wiekowa: klasy 4-6
Terminy: wtorek – piątek
Godziny: 11:00, 12:30
Czas trwania: 60 minut
Maksymalna liczba uczestników: 25 osób

Rezerwacje: od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-15:00, Dział Edukacji, m: edukacja@muzeumwarszawy.pl t: 665 645 603


Pocztówka z ferii – warsztaty graficzne,
Muzeum Drukarstwa (ul. Ząbkowska 23/25)

Tematem przewodnim warsztatów będą pocztówki warszawskie.

Podczas zajęć poznamy technikę linorytu. Każdy uczestnik zajęć otrzyma płytkę linoleum, na której narysuje ołówkiem projekt własnej grafiki z wizerunkiem Warszawy. Po wykonaniu rysunku, specjalnym dłutkiem będzie można wyciąć grafikę. Tak przygotowana grafika zostanie własnoręcznie odbita na papierze z poddrukiem do adresowania. Odbitki drukowane będą na zabytkowej prasie drukarskiej.

Grupa wiekowa: klasy 4-8
Terminy: wtorek – piątek
Godziny: 10:00 – 15:00
Czas trwania: 60 minut
Maksymalna liczba: 25 osób

Rezerwacje: t: (22) 620 60 42

Zajęcia online

Zajęcia online prowadzone na żywo to spotkania angażujące grupę, w których stawiamy na interakcję, aktywne uczestnictwo, twórczą pracę i dobrą atmosferę. Wykorzystując technologie uzupełniliśmy lekcje o ciekawy formy, m.in.: zagadki, quizy, prezentacje i wspólne oglądanie filmów.

Koszt zajęć: 1 zł/grupa

Informacje organizacyjne:

 1. Zajęcia online należy zarezerwować  telefonicznie pod numerem: 665 645 603 lub mailowo pod adresem: edukacja@muzeumwarszawy.pl  Potwierdzimy przyjęcie  rezerwacji podczas rozmowy telefonicznej oraz mailowo.
 2. Lekcje muzealne online odbywają się poprzez aplikację Zoom, do której na dzień przed terminem zajęć zostanie wysłany link. Uwzględniamy sytuację, w której uczestnicy zajęć będą przed jednym monitorem/ekranem. 
 3. Szczegółowe informacje dotyczące zajęć online oraz materiały do pobrania zostaną przekazane w mailu potwierdzającym zapis.
 4. Wymagania sprzętowe: mikrofon i głośniki są konieczne do przeprowadzenia zajęć, kamera – mile widziana.

Spotkanie bohaterów legend warszawskich

Złota kaczka, Syrena czy Bazyliszek to chyba najbardziej znani bohaterowie warszawskich legend. Podczas lekcji przyjrzymy się im bliżej, przypomnimy sobie ich losy, wygląd, miejsca z nimi związane, a także twórczo wykorzystamy treść legend i zastanowimy się co mogłoby się wydarzyć gdyby ta trójka bohaterów spotkała się w jednej historii. 

Grupa wiekowa: klasy 1-3
Terminy: poniedziałki
Godziny: 10:00 – 14:00
Czas trwania: 45-60 minut
Maksymalna liczba uczestników: 25 osób


Układamy mapy

Poznajcie historię Woli przez pryzmat map stolicy wydanych w Muzeum Warszawy. Poprzez ćwiczenia, zabawy i gry z mapami wyśledzimy ciekawe powiązania między Warszawą i Wolą. Zobaczymy także najsłynniejsze, największe i niesamowite plany miast, dzięki którym przespacerujemy się ulicami Paryża i Rzymu. Czy znajdziemy Wolę na mapie z 1768 roku? Być może wskazówek dotyczących rozwoju tej części miasta dostarczy nam arcydzieło kartografii, czyli plan Korpusu Inżynierów Wojskowych z 1825 roku?

Grupa wiekowa: klasy 1-3
Dostępność: osoby z niepełnosprawnością intelektualną, osoby w spektrum autyzmu
Terminy: poniedziałki
Godziny: 10:00, 11:00, 12:00
Czas trwania: 60 minut
Maksymalna liczba uczestników: 25 osób


Kampo – tradycja wędrownych aptekarzy z Japonii

W kulturze japońskiej rozwinęła się tradycja wędrownych aptekarzy: chodzili od domu do domu roznosząc leki i spisując w księdze stan zdrowia i choroby wszystkich członków rodziny. Używali wyjątkowych składników do stworzenia leków, np. plastrów z gniazda os, kokona jajowego modliszki, skorpiona. Przygotowane leki pięknie pakowali, a pacjentom zostawiali drobne przedmioty – papierowe lampiony i zabawki, apteczki wykonane z tektury lub drewna.

Na lekcji przyjrzymy się tym ciekawym i zaskakującym obiektom. Zastanowimy się czym różni się praca japońskiego i polskiego aptekarza.

Grupa wiekowa: klasa 1-3
Terminy: 1 – 11 lutego
Godziny: 15:00 – 17:00
Czas trwania: 45-60 minut
Maksymalna liczba uczestników: 25 osób


Dawno, dawno temu… czyli fascynująca historia warszawskiej Pragi

Skąd wzięła się nazwa Praga? Co skłoniło pierwszych osadników, by osiedlić się właśnie tutaj? Jakie zagrożenia na nich czyhały? Czym różniła się Praga „biskupia” od Pragi „magnackiej”? Wcielmy się w detektywów historii!

Zapraszamy na niezwykle ciekawą opowieść o historii tej części miasta – począwszy od średniowiecznej osady, poprzez nowożytne miasteczko, aż do włączenia w granice Warszawy. Porozmawiamy o tajemnicach herbu Pragi, wybierzemy na wirtualny spacer – wspólnie przy tym świetnie się bawiąc.

Grupa wiekowa: klasy 1-6
Terminy: całe ferie
Godziny: 9:00 – 16:00
Czas trwania: 45-60 minut
Maksymalna liczba uczestników: 25 osób


Jak powstaje książka

Wirtualne spotkanie, dzięki któremu uczestnicy dowiedzą się jak powstaje książka. Kim jest autor, czym zajmuje się ilustrator, a co robi redaktor? Jak wydawane są książki i w jaki sposób trafiają na biblioteczne półki? Zajęcia mają formę online. Uczniowie obejrzą krótki film inspirowany malowidłami stworzonymi przez ilustratorów warszawskiego Wydawnictwa Iskry, które zdobią ściany naszej czytelni. Film będzie wstępem do udziału w quizach związanych z powstawaniem i wydawaniem książek.

Grupa wiekowa: klasy 2-4
Terminy: 1 – 3 i 7 – 10 lutego
Godziny: 9:00 – 14:00
Czas trwania: 45-60 minut
Maksymalna liczba uczestników: 25 osób

Edukacja online w Muzeum Warszawy

Zachęcamy do organizacji aktywności podczas Zimy w mieście przy użyciu przygotowanych przez Zespół Muzeum materiałów. Można w nich swobodnie wybierać i korzystać w dowolnym czasie. Zależy nam, aby dzieci mogły się rozwijać także poza przestrzenią wirtualną, dlatego większość naszych propozycji można realizować z niewielkim udziałem narzędzi ekranowych lub zupełnie poza nimi. Życzymy dobrej zabawy!

Materiały do pobrania znajdują się na stronie Muzeum Warszawy

Dołącz do grupy na Facebooku:

Działamy! Edukacja w Muzeum Warszawy