fbpx

Używamy plików cookies do zbierania informacji dotyczących korzystania z serwisu Muzeum Warszawy i jego oddziałów. W każdej chwili możesz zablokować obsługę plików cookies w swojej przeglądarce. Pamiętaj, że zmiany ustawień w przeglądarce mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji stron internetowych naszego serwisu.

Aktualności

30.08.2021 / Aktualności, Biblioteka Warszawska, Działalność edukacyjna, Edukacja dla szkół

Oferta lekcji muzealnych 2021/22 U NAS

Oferta lekcji muzealnych 2021/22 U NAS

Zapraszamy na lekcje, które odbywają się w muzeum, w bliskim kontakcie z dziełami sztuki i przedmiotami użytkowymi z dawnych czasów. Możemy też zabrać Was na spacer, podczas którego pokażemy Wam miasto żywe, gdzie współczesność przeplata się z przeszłością. Wśród naszych propozycji z pewnością znajdziecie interesujący Was temat.

Muzeum Warszawy

Informacje praktyczne:

Terminy lekcji muzealnych: wtorek–piątek 
Godziny: 9.00–17.00
Maksymalna liczba uczestników lekcji muzealnych: 25 osób (jedna klasa) 
Maksymalna liczba uczestników lekcji spacerowych: 25 osób (jedna klasa)
Miejsce spotkania: przy kasach muzealnych, Rynek Starego Miasta 42
Zgłoszenia: od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00–15:00, Dział Edukacji Muzealnej, m: edukacja@muzeumwarszawy.pl, t: 22 277 43 78
Do wiadomości mejlowej prosimy dołączyć wypełniony formularz rezerwacji.
Koszt: 130 zł

Dbamy o bezpieczeństwo naszych gości:

 • wszyscy pracownicy muzeum mający kontakt z uczestnikami wyposażeni są w maseczki ochronne lub przyłbice,
 • w muzeum dostępne są środki do dezynfekcji rąk,
 • wszystkie materiały edukacyjne niezbędne do przeprowadzenia lekcji są dezynfekowane po zakończeniu zajęć i poddawane kwarantannie przed ponownym ich wykorzystaniem.

Do udziału w Lekcji uprawnione są wyłącznie osoby, które według swojej najlepszej wiedzy nie są zakażone wirusem SARS-CoV-2, nie przebywają na kwarantannie, ani nie przebywają pod nadzorem epidemiologicznym.

REGULAMIN  LEKCJI MUZEALNYCH

Uczestnicy lekcji muzealnych mają obowiązek:

 • przestrzegania obowiązujących w Muzeum zasad porządkowych powiązanych w szczególności z logistyką oraz bezpieczeństwem na terenie Muzeum, a także do stosowania się do wytycznych personelu Muzeum.
 • samodzielnego wyposażenia się w środki ochrony osobistej (maseczka, przyłbica lub inne środki ochraniające usta i nos) i ich stosowania przez cały czas przebywania na terenie Muzeum poprzez zakrycie ust i nosa.
 • podczas Lekcji organizowanych na otwartej przestrzeni Uczestnicy nie muszą zasłaniać nosa i ust pod warunkiem zachowania 1,5 m odstępu od innych. Należy zachować szczególną ostrożność w kontaktach z innymi.

W związku z możliwością zmian warunków zwiedzania we wszystkich oddziałach Muzeum Warszawy nasza oferta może ulec zmianie.

REGULAMIN REZERWACJI MUZEUM WARSZAWY

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.    Niniejszy Regulamin określa zasady przyjmowania rezerwacji przez Muzeum Warszawy z siedzibą w Warszawie, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m. st. Warszawy pod numerem RIK/8/2000/SPW, NIP: 5251290392, REGON: 016387044, w dalszej części Regulaminu zwanym „Muzeum”.

1.2.    Muzeum przyjmuje rezerwacje na następujące usługi, w dalszej części Regulaminu zwane „usługami”:

 1. oprowadzanie po ekspozycjach stałych i czasowych Muzeum;
 2. lekcje muzealne, spacery, wirtualne lekcje muzealne, lekcje wyjazdowe – zajęcia edukacyjne przeznaczone dla grup przedszkolnych i szkolnych. Muzeum udostępnia aktualny program lekcji muzealnych na swojej stronie internetowej w zakładce EDUKACJA;
 3. kameralne spotkania pn. Ciekawi Warszawy – aktywne zwiedzanie ekspozycji Muzeum, przeznaczone dla grup pięcioosobowych;
 4. spacery z przewodnikiem – dla grup zorganizowanych. Muzeum udostępnia aktualny program spacerów na stronie internetowej w zakładce ZAPLANUJ WIZYTĘ;
 5. wejścia grup zorganizowanych z przewodnikiem miejskim lub bez przewodnika;
 6. Muzeum zastrzega sobie prawo ustanowienia obowiązkowej rezerwacji na inne usługi / wydarzenia (np. na warsztaty rodzinne czy dla dorosłych i młodzieży) jeżeli będzie istniała taka konieczność wynikająca z charakteru takiej usługi oraz ograniczonej ilości miejsc w przestrzeni, w której została ona zaplanowana. Informację o wszystkich zaplanowanych wydarzeniach Muzeum publikuje na swojej stronie internetowej.

1.3.    Rezerwacje na usługi wymienione w pkt 1.2. są obowiązkowe. Muzeum nie gwarantuje realizacji w/w usług bez zgłoszenia wcześniejszej rezerwacji. Zgłoszenie rezerwacji nie jest równoznaczne z zawarciem umowy o usługę.

1.4.    Rezerwacje na usługi wymienione w pkt 1.2. są przyjmowane w zależności od wolnych miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń.

1.5.    Zasady dotyczące rezerwacji na usługi wymienione w pkt 1.2.6. są ustalane osobno w stosunku do każdego wydarzenia, a informacja o nich jest publikowana na stronie internetowej Muzeum.

1.6.    Rezerwacji może dokonać osoba pełnoletnia w imieniu własnym, lub w imieniu instytucji, którą reprezentuje.

1.7.    Osoby lub instytucje składające rezerwacje na usługi świadczone przez Muzeum, w dalszej części Regulaminu zwane są „Zamawiającymi”.

 1. ZASADY PRZYJMOWANIA REZERWACJI

2.1.    Muzeum przyjmuje zgłoszenia rezerwacyjne dla grup zorganizowanych lub osób indywidualnych telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Właściwy kontakt do osoby, działu lub oddziału przyjmującego rezerwację jest podany na stronie internetowej przy każdym rodzaju oferty.

2.2.    Muzeum przyjmuje rezerwacje na usługi z oferty prezentowanej na stronie internetowej.

2.3.    Rezerwacji dokonuje się z wyprzedzeniem:

 1. 10-dniowym – w przypadku rezerwacji na oprowadzanie, lekcje muzealne, wirtualne lekcje muzealne, kameralne spotkania pn. Ciekawi Warszawy i spacery;
 2. 4-tygodniowym – w przypadku rezerwacji na zajęcia z oferty pn. Muzeum na życzenie;
 3. 1-dniowym – w przypadku grup zorganizowanych z przewodnikiem miejskim lub bez przewodnika.

2.4.    W celu dokonania rezerwacji dla grupy zorganizowanej lub osób indywidualnych należy wypełnić formularz rezerwacji i przesłać go na wskazany w ofercie adres e-mail. Formularz rezerwacji stanowi załącznik do Regulaminu.

2.5.    Formularz rezerwacji wypełnia osoba pełnoletnia: opiekun grupy lub osoba dokonująca rezerwacji indywidualnie.

 1. POTWIERDZENIE REZERWACJI

3.1.    Do Zamawiającego, który złożył rezerwację na usługi wymienione w pkt 1.2.1-4 zostanie wysłana, na podany przez niego adres mailowy, wiadomość ze szczegółami przyjętej rezerwacji.

3.2.    Zamawiający jest zobowiązany do potwierdzenia udziału w zajęciach do piątku w tygodniu poprzedzającym dzień zarezerwowanej usługi.

3.3.    Zasady dotyczące potwierdzenia rezerwacji na usługi wymienione w pkt 1.2.6 są ustalane osobno w stosunku do każdego wydarzenia.

3.4.    W przypadku zmian dotyczących potwierdzonej rezerwacji (np. zmiany liczebności grupy) Zamawiający jest zobowiązany do poinformowania osoby, działu lub oddziału w którym dokonał rezerwacji o zaistniałych zmianach telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

3.5.    Muzeum w sytuacjach wyjątkowych zastrzega sobie prawo anulowania rezerwacji lub przełożenia jej na inny termin, po konsultacji z Zamawiającym.

 1. LICZEBNOŚĆ GRUPY

4.1.    Zasady dotyczące dopuszczalnej liczebności grup zorganizowanych w Muzeum są uwarunkowane względami bezpieczeństwa, względami konserwatorskimi oraz troską o komfort zwiedzających.

4.2.    Muzeum przyjmuje rezerwacje na usługi wymienione w pkt 1.2.1-4 zgodnie z aktualnie obowiązującymi limitami osobowymi, które są podane dla każdej lokalizacji na stronie internetowej.

4.3.    Przekroczenie dopuszczalnej liczby osób w grupie powoduje natychmiastowe anulowanie rezerwacji.

4.4.    Zadeklarowana przez Zamawiającego w Formularzu rezerwacji liczba osób w grupie powinna zgadzać się ze stanem faktycznym. W przypadku stawienia się w Muzeum większej liczby osób niż zadeklarowana przewodnik / edukator może odmówić wykonania usługi, jeśli zmiana liczebności grupy nie została wcześniej przez Zamawiającego uzgodniona w procesie rezerwacji zajęć. W takiej sytuacji koszt nieprzeprowadzenia usługi będzie ponosił Zamawiający.

4.5.    W przypadku usługi określonej w pkt 1.2.5 liczebność grupy zorganizowanej może przekroczyć 25 osób jeśli uwarunkowania lokalizacji, której dotyczy rezerwacja, na to pozwalają. Decyzję w tej sprawie podejmuje pracownik przyjmujący rezerwację na podstawie posiadanych informacji i aktualnie obowiązujących limitów.

4.6.    Ze względu na uwarunkowania, o których mowa w pkt 4.1. Muzeum zastrzega sobie prawo do czasowego ustanowienia osobnych zasad dotyczących dopuszczalnej liczebności grup zorganizowanych na poszczególnych ekspozycjach Muzeum.

4.7.    Limit miejsc na usługi wymienione w pkt 1.2.6 jest ustalany osobno w stosunku do każdego wydarzenia.

 1. DANE OSOBOWE

5.1.    Administratorem danych osobowych Zamawiających jest Muzeum Warszawy z siedzibą w Warszawie, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m. st. Warszawy, pod numerem RIK/8/2000/SPW, NIP: 5251290392, REGON: 016387044.

5.2.    Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się mailowo: dane.osobowe@muzeumwarszawy.pl lub listownie na adres korespondencyjny Muzeum Warszawy.

5.3.    Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określnych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej zwane RODO.

5.4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b w celu związany z realizacja usługi rezerwacji oraz kontaktu z Zamawiającymi.

5.5.    Zamawiającym przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Zamawiający uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

5.6     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonania rezerwacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie usługi rezerwacji.

5.7.    Odbiorcą danych osobowych Zamawiających będą podmioty upoważnione do przetwarzania na podstawie umowy powierzenia danych w ww. celu, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz pracownicy Muzeum Warszawy związani z wykonaniem danej usługi, dla której udostępnione zostały Muzeum Warszawy dane osobowe;

5.8.    Dane osobowe Zamawiających nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

5.9.    Dane osobowe Zamawiających nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

5.10.  Dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji usługi i w okresie do przedawnienia roszczeń z niej wynikających, w tym  roszczeń publiczno-prawnych chyba że przepisy szczególne przewidują dłuższy okres przechowywania.

5.11.  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zostanie przesłana do Zamawiających na wskazany przez nich adres e-mail wraz z powiadomieniami automatycznie wysyłanymi przez System rezerwacji.

5.12.  Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych osobowych przez Zamawiających.

 1. PŁATNOŚCI

6.1.    Koszty biletów wstępu do Muzeum oraz usług określa cennik Muzeum. Informacja o wszystkich opłatach jest publikowana na stronie internetowej Muzeum.

6.2.    Opłaty za usługi są dokonywane:

 1. przed realizacją usługi – gotówką lub kartą płatniczą w kasie oddziału, w dniu realizacji usługi;
 2. po realizacji usługi – przelewem na rachunek bankowy Muzeum, na podstawie faktury wystawionej w terminie do 14 dni kalendarzowych po dniu wykonaniu usługi.

6.3.    Zamawiający zamiar płatności przelewem powinien zgłosić podczas procesu rezerwacji – wypełniając formularz rezerwacji.

6.4.    Zasady płatności za usługi, o których mowa w pkt 1.2.6 są ustalane osobno dla każdego wydarzenia.

6.5.   Muzeum wystawia faktury/faktury uproszczone na podstawie danych zawartych w formularzu rezerwacji Zamawiającego.

 1. REZYGNACJA Z REZERWACJI

7.1.    Ewentualna rezygnacja z rezerwacji na usługi wymienione w pkt 1.2.1-4 powinna być zgłoszona telefonicznie lub pocztą elektroniczną najpóźniej na 72 godziny przed planowanym terminem wizyty.

7.2.    W przypadku braku zawiadomienia o rezygnacji z rezerwacji na usługi wymienione w pkt 1.2.1-4, lub rezygnacji później niż 72 godziny przed ustalonym terminem wizyty, Muzeum wystawia Zamawiającemu fakturę lub paragon w wysokości ceny usługi za gotowość pracowników Muzeum do świadczenia usługi

 1. SPÓŹNIENIE GRUPY ZORGANIZOWANEJ

8.1.    Zamawiający jest zobowiązany do punktualnego przybycia do Muzeum. Za czas rozpoczęcia realizacji usługi uznaje się godzinę ustaloną w trakcie procesu rezerwacji.

8.2.    Czas oczekiwania przewodnika / edukatora na grupę wynosi 30 minut.

8.3.    W przypadku spóźnienia grupy zorganizowanej wynoszącego ponad 30 minut lub niewykupienia rezerwacji Muzeum zastrzega sobie prawo do nie wpuszczenia grupy i obciążenia należnością, o której mowa w pkt 7.2-3.

8.4.    W przypadku spóźnienia się grupy przewodnik / edukator ma prawo skrócenia realizacji usługi o czas, jaki spóźniła się grupa.

 POZOSTAŁE UREGULOWANIA

9.1.    Opiekun ma obowiązek pozostania z grupą przez cały czas pobytu w Muzeum oraz trwania lekcji online.

9.2.    Opiekun grupy odpowiada za bezpieczeństwo i zachowanie grupy w Muzeum oraz jest zobowiązany do współpracy z przewodnikiem / edukatorem w celu utrzymania dyscypliny w grupie.

9.3.    W trakcie pobytu w Muzeum zwiedzający są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu zwiedzania w Muzeum Warszawy.

9.4.    W przypadku, gdy zachowanie członków grupy w sposób rażący narusza ogólnie przyjęte zasady zachowania w miejscach publicznych oraz Regulamin zwiedzania w Muzeum Warszawy przewodnik / edukator ma prawo do przerwania realizacji usługi. W takim przypadku koszty opłacone wcześniej przez Zamawiającego nie podlegają zwrotowi.

9.5.    Podczas zajęć mogą być wykonywane zdjęcia na potrzeby Muzeum Warszawy, jeżeli nie wyrażają Państwo na to zgody, prosimy o wcześniejszą informację.

9.6.    Zajęcia online nie mogą być nagrywane.

9.7.    Złożenie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

9.8.    Muzeum zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany Regulaminu.

9.9.    W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa, w szczególności ustawy Kodeks cywilny, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Kodeksu cywilnego a w odniesieniu do osób fizycznych, dokonujących czynności niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową – przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r., poz. 134), w szczególności na podstawie art. 38 pkt 12 powołanych przepisów prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług w zakresie kulturalnym.

9.10. Regulamin obowiązuje od 27 sierpnia 2021 roku.

9.11   W przypadku wątpliwości wyjaśnień udziela Dział Edukacji Muzealnej telefonicznie,

w dni powszednie w godzinach 9:00 – 16:00, pod numerem telefonu 22 277 43 78 lub mailowo pod adresem: edukacja@muzeumwarszawy.pl.

 


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane „RODO” − informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Zamawiających jest Muzeum Warszawy z siedzibą w Warszawie, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m. st. Warszawy, pod numerem RIK/8/2000/SPW, NIP: 5251290392, REGON: 016387044.
 2. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się mailowo: dane.osobowe@muzeumwarszawy.pl lub listownie na adres korespondencyjny Muzeum Warszawy.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b w celu związanym z realizacją usługi rezerwacji oraz kontaktu z Zamawiającymi.
 4. Zamawiającym przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Zamawiający uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonania rezerwacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie usługi rezerwacji.
 6. Odbiorcą danych osobowych Zamawiających będą podmioty upoważnione do przetwarzania na podstawie umowy powierzenia danych w ww. celu, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz pracownicy Muzeum Warszawy związani z wykonaniem danej Usługi, dla której udostępnione zostały Muzeum Warszawy dane osobowe;
 7. Dane osobowe Zamawiających nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe Zamawiających nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
 9. Dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji usługi i w okresie do przedawnienia roszczeń
  z niej wynikających, w tym  roszczeń publiczno-prawnych, chyba że przepisy szczególne przewidują dłuższy okres przechowywania.

Muzeum na życzenie

To propozycja urozmaicenia szkolnego planu lekcji – po uzgodnieniu poprowadzimy zajęcia na wybrany temat. Warsztaty, spacery lub wykłady varsavianistyczne mogą odbywać się na Starym Mieście, w Waszej szkole lub siedzibie głównej Muzeum Warszawy. Zachęcamy do kontaktu.

Koszt: 300 zł

Więcej informacji: edukacja@muzeumwarszawy.pl

Przedszkola (od 4. r.ż.)

Warszawa legendarna (lekcja muzealna/spacer)

Poszukajmy tropów legend warszawskich! Odkryjemy, jak w Warszawie przenikają się światy realny i fantastyczny, a pozornie zwyczajne obiekty i okolice stają się elementami magicznych historii. Opowieść wzbogacona jest ciekawostkami, a różnorodne aktywności uatrakcyjnią spacer młodym odkrywcom.

Czas trwania: 75 minut

Podstawa programowa: obszar emocjonalny: II.1, 6, 9; obszar społeczny: III. 6–9; obszar poznawczy: IV. 1–3, 8, 9

Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchu, osoby z niepełnosprawnością wzroku, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, osoby ze spektrum autyzmu

ikona osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu


Pamiątka z Warszawy

Podróże – małe i duże – co z nich przywozimy? Wspomnienia, fotografie i… pamiątki. Jakie pamiątki dzisiaj cieszą się uznaniem, a jak było dawniej? Podczas zajęć dowiemy się, jakie miejsca i symbole kojarzą się z Warszawą najbardziej. Przyjrzymy się im uważnie i sprawdzimy, czy zawsze pokazywano je tak samo. Na koniec uczestnicy wykonają pamiątkę z Warszawy według własnego projektu.

Czas trwania: 75 minut

Podstawa programowa: obszar społeczny: III.4, 6–9; obszar poznawczy: IV.1, 8–10

Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchu, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, osoby ze spektrum autyzmu

osoby z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmuosoby z niepełnosprawnością rychową


Jaki krój, taki strój

Strój ma znaczenie! Porównamy ubrania z różnych epok – kto mógł je nosić, co chciał podkreślić, a co ukryć? W czasie zajęć przyjrzymy się strojom na obrazach z różnych epok, a przedmioty z Gabinetu Ubiorów Warszawskich przybliżą nam temat dodatków. To dzięki nim stroje warszawiaków olśniewały. Zostaniemy też projektantami oraz projektantkami mody i sami wymyślimy oryginalny dodatek – oczywiście pasujący do naszego ulubionego stroju.

Czas trwania: 75 minut

Podstawa programowa: obszar społeczny: III.4, 6–9; obszar poznawczy: IV.1, 2, 8, 9, 12, 14

Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchu, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, osoby ze spektrum autyzmu

osoby z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmuosoby z niepełnosprawnością rychową


Kogucik czy kurka (lekcja spacerowa)

To, co czyni Stare Miasto wyjątkowym, łatwo może nam umknąć. Artystyczne szyldy, ozdobne kraty, zegary na ścianach czy unikatowe kołatki są subtelnym, ale ważnym dodatkiem, niczym dobrze dobrana biżuteria. Nasz spacer rozpoczniemy od dziewiętnastowiecznej klamki do drzwi – eksponatu muzeum. Następnie odszukamy najciekawsze detale już na samym Starym Mieście, w tym tytułowe kurkę i kogucika. Postaramy się odkryć ich zastosowanie i znaczenie dla charakteru miasta.

Czas trwania: ok. 60 minut

Podstawa programowa: obszar społeczny: III.4, 6–9; obszar poznawczy: IV.1–3, 9, 12

Dostępność: osoby z niepełnosprawnością intelektualną

osoby z niepełnosprawnością intelektualną


Tik-tak, bim-bom

Dzisiaj zegar to często tylko cyfry wyświetlane na ekranie smartfona. W trakcie zajęć zobaczymy za to wiele różnych rodzajów zegarów! Przyjrzymy się, jak zostały zbudowane i jak działają. Czy zawsze składają się z tych samych elementów? Zastanowimy się również, po co mierzy się czas i czy zawsze odczuwamy jego upływ tak samo.

Czas trwania: 60 minut

Podstawa programowa: obszar społeczny: III.4, 6–9; obszar poznawczy: IV.1–3, 9, 12, 14, 16

Dostępność: osoby z niepełnosprawnością intelektualną, osoby ze spektrum autyzmu

osoby z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu

Uwaga: Lekcja dostępna w październiku i listopadzie oraz styczniu i lutym.


Opakowanie szyte na miarę

Aby nie rozlać mleka i nie rozsypać mąki, potrzebujemy opakowań. Dzięki nim produkty są bezpieczniejsze. Pudełka, butelki, puszki i torebki pełnią także inne funkcje: reklamują i informują o zawartości. Przyjrzymy się różnym formom, materiałom i zdobieniom opakowań. Na podstawie oglądanych przedmiotów stworzymy własne opakowania – idealne na świąteczny prezent.

Czas trwania: 60 minut

Podstawa programowa: III.4, 6–9; obszar poznawczy: IV.1, 2, 8,9, 12, 14

Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchu, osoby ze spektrum autyzmu

osoby z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu

Uwaga: Lekcja dostępna w grudniu.

SZKOŁY PODSTAWOWE (klasy 1-3)

Warszawa legendarna (lekcja muzealna/spacer)

Poszukajmy tropów legend warszawskich! Odkryjemy, jak w Warszawie przenikają się światy realny i fantastyczny, a pozornie zwyczajne obiekty i okolice stają się elementami magicznych historii.

Opowieść wzbogacona jest ciekawostkami, a różnorodne aktywności uatrakcyjnią spacer młodym odkrywcom.

Czas trwania: 75 minut

Podstawa programowa: obszar fizyczny: I. 4; obszar emocjonalny: II.1, 2, 6; obszar społeczny: III.1, 2, 6, 7; obszar poznawczy: IV.1, 8, 10, 11; edukacja polonistyczna: I.1,2; edukacja plastyczna: V.1–3

Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchu, osoby z niepełnosprawnością wzroku, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, osoby ze spektrum autyzmu

osoby z niepełnosprawnością ruchu i niepełnosprawnością wzrokuosoby z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu


Pamiątka z Warszawy

Jakie pamiątki dzisiaj cieszą się uznaniem, a jak było dawniej? Podczas zajęć dowiemy się, jakie miejsca i symbole kojarzą się z Warszawą najbardziej. Przyjrzymy się im uważnie i sprawdzimy, czy zawsze pokazywano je tak samo.  Na koniec uczestnicy wykonają pamiątkę z Warszawy według własnego projektu.

Czas trwania: 60 minut

Podstawa programowa: edukacja społeczna: III.1.1, 2.1–2, 2.5; edukacja przyrodnicza: IV.3.1; edukacja plastyczna: V.3.1–3; edukacja techniczna: VI.1.1

Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchu, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, osoby ze spektrum autyzmu

osoby z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmuosoby z niepełnosprawnością rychową


Metrem, autobusem czy rowerem?

Jak dawniej poruszano się po mieście? Czym transportowano ludzi i towary? Kiedy pojawiła się i jak wyglądała komunikacja publiczna? Na obrazach i pocztówkach poszukamy śladów środków lokomocji z dawnych lat. Wśród Rzeczy Warszawskich poszukamy przedmiotów świadczących o znaczeniu komunikacji dla Warszawy. Wspólnie zastanowimy się, jak rozrost miasta i nowe pojazdy zmieniały życie mieszkańców oraz wygląd stolicy, a także jak dziś szybko możemy poruszać się po najbliższej okolicy.

Czas trwania: 75 minut

Podstawa programowa: obszar fizyczny: I.1, 3; obszar społeczny: III. 1, 5–7; obszar poznawczy: IV.1, 6–8, 11

Dostępność: osoby z niepełnosprawnością intelektualną, osoby ze spektrum autyzmu

osoby z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu


Architektoniczne opowieści (lekcja spacerowa)

Podczas spaceru przyjrzymy się staromiejskim kamienicom i okolicznym budowlom. Obserwując ich charakterystyczne elementy, zastanowimy się, w jakim celu powstały i do czego lub komu służyły.

Dlaczego okna są różnej wielkości? Czy zawsze widać dach? Odgadnięcie funkcji różnych detali architektonicznych pomoże odkryć realia życia dawnych warszawiaków i zaświadczy o pomysłowości budowniczych dawnych miast.

Czas trwania: 75 minut

Podstawa programowa: obszar fizyczny: I.4; obszar poznawczy: IV.1, 8 10, 11; edukacja polonistyczna: I.1, 2; edukacja plastyczna: V.1, 3

Dostępność: osoby z niepełnosprawnością intelektualną, osoby ze spektrum autyzmu

osoby z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu


Symbole patriotyzmu

Na początek poszukamy odpowiedzi na pytania: co to jest godło, flaga i hymn narodowy, co oznaczają te symbole oraz jak zmieniały się w ciągu lat. Poznamy różnego rodzaju pamiątki patriotyczne, ich historię i znaczenie. Zobaczymy, dlaczego galanteria patriotyczna była tak ważnym elementem manifestacji miłości do ojczyzny.

Czas trwania: 75–90 minut

Podstawa programowa: obszar społeczny: III.1–3, 5; obszar poznawczy: IV.1, 6, 10–11; edukacja społeczna: III.1.6–7, 2.2–5; edukacja plastyczna: V.2.1, 2.6, 2.8, 3.1

Dostępność: osoby z niepełnosprawnością intelektualną, osoby ze spektrum autyzmu

osoby z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu

Uwaga: Lekcja dostępna w październiku i listopadzie oraz kwietniu i maju.


Opakowanie szyte na miarę

Aby nie rozlać mleka i nie rozsypać mąki, potrzebujemy opakowań. Dzięki nim produkty są bezpieczniejsze. Pudełka, butelki, puszki i torebki pełnią także inne funkcje: reklamują i informują o zawartości. Przyjrzymy się różnym formom, materiałom i zdobieniom opakowań. Na podstawie oglądanych przedmiotów stworzymy własne opakowania – idealne na świąteczny prezent.

Czas trwania: 75 minut

Podstawa programowa: edukacja matematyczna: II.1.1–2, 5.1, 5.4, 6.1; edukacja plastyczna: V.2.1, 2.6, 2.8, 3.1; edukacja techniczna: VI.1.1, 2.2

Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchu, osoby z niepełnosprawnością intelektualną

osoby z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu

Uwaga: Lekcja dostępna w grudniu.

SZKOŁY PODSTAWOWE (klasy 4-6)

Siedem wieków w Warszawie

Dzięki wystawie głównej Rzeczy warszawskie poznamy ważne momenty historii Warszawy i życie codzienne jej mieszkańców. Kim były osoby, które kształtowały miasto od XV do XX wieku? Prześledzimy też rozwój polityczny, gospodarczy i kulturowy – sprawdzimy, jak wpływał na ludność miasta dawniej oraz jakie skutki ma dzisiaj.

Czas trwania: 90 minut

Podstawa programowa: klasa 4 – historia: I.2, II.1, 3, III.2, 4, V. 4, 8, 9, plastyka: II.1, III.1, 4; klasy 5–6 – historia: IV.1–4, IX.8, XI.3, 5, XIII.1, XVI.3–4, XVII.1; wiedza o społeczeństwie: VII.1


Nowe szaty warszawiaka

Czy królowa Marysieńka wyglądałaby dobrze w mundurze? Uczestnicy przyjrzą się strojom z różnych epok. Co można podkreślić ubiorem, a co dzięki niemu ukryć? Czy ubranie zawsze trafnie określa człowieka? Na podstawie elementów garderoby uczestnicy spróbują odgadnąć cechy i profesje osób, których portrety znajdują się na wystawie. Na koniec przebiorą poszczególne postaci w najbardziej pasujące do nich stroje.

Czas trwania: 75 minut

Podstawa programowa: historia: I.1–5, II. 4–5; plastyka: I.6, II.1–2, III.1–2, 6

Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchu, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, osoby ze spektrum autyzmu

osoby z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmuosoby z niepełnosprawnością rychową


Szaleństwo kolekcjonowania

W Muzeum Warszawy znajdują się wyjątkowe kolekcje. Uczestnicy oglądają rzeczy zgromadzone w poszczególnych gabinetach. Szukają klucza, który je łączy, i zastanawiają się, czy dane przedmioty mogłyby wzbudzać zainteresowanie zbieraczy. Rozważają materialną i niematerialną wartość kolekcjonowania oraz poznają specyfikę kolekcji muzealnych.

Czas trwania: 75 minut

Podstawa programowa: klasa 4 – historia: I.1, III.7; klasy 5–6 – historia: I.1.2-4, III.3.2


Potwory i upiory (spacer)

Na tych zajęciach nie rozmawiamy o walecznych syrenkach, dobrodusznych szewczykach i zaczarowanych książętach. Naszymi bohaterami są duchy, potwory, a nawet diabły! Ruszamy śladem mrocznych i tajemniczych opowieści. Sprawdzimy, gdzie dziś straszy i jak można się obronić przed upiorami z warszawskich legend.

Czas trwania: 75 minut

Podstawa programowa: historia: I.1, 3; język polski: I.4, 7, III.4; plastyka: III.1; geografia: III.5, 7


Przygoda kupca w Warszawie (gra miejska)

Jak żyło się dawniej na Starym Mieście? Podczas spotkania uczestnicy prześledzą trasę XVII-wiecznego kupca przybywającego do Warszawy. Dowiedzą się, jak wtedy wyglądało miasto, kto w nim mieszkał i czym zajmowali się mieszkańcy. Wszystkie odpowiedzi uczestnicy znajdą samodzielnie dzięki obserwacjom zabudowy i dekoracji warszawskiej Starówki.

Czas trwania: 90 minut

Podstawa programowa: historia: I.1, 4, 5, II.3, III.2; język polski: III.2, 4; plastyka: III.1; wiedza o społeczeństwie: III.1, IV.3; geografia: II.3, 8, 9, III.5

Dostępność: osoby z niepełnosprawnością intelektualną, osoby ze spektrum autyzmu

osoby z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu


Symbole patriotyzmu

Na początek poszukamy odpowiedzi na pytania: co to jest godło, flaga i hymn narodowy, co oznaczają te symbole oraz jak zmieniały się na przestrzeni lat. Poznamy różnego rodzaju pamiątki patriotyczne, ich historię i znaczenie. Zobaczymy, dlaczego galanteria patriotyczna była tak ważnym elementem manifestacji miłości do ojczyzny.

Grupa wiekowa: klasa 4

Czas trwania: 90 minut

Podstawa programowa: historia: II.1, 3, III.1, 4, IV.8, 9, 12, V.10; język polski: I.3–5,

Dostępność: osoby z niepełnosprawnością intelektualną, osoby ze spektrum autyzmu

osoby z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu

Uwaga: Lekcja dostępna w październiku i listopadzie oraz kwietniu i maju.

SZKOŁY PODSTAWOWE (klasy 7-8)

Warszawa w pigułce

Czym dla Warszawy zasłużył  się Zygmunt III Waza? Które wydarzenia najsilniej wpłynęły na dzieje i tożsamość miasta? Gdzie znajduje się Wilanów i dlaczego warto odwiedzić Łazienki? W czytelnej, skondensowanej formie poznajemy podstawowe fakty z dziejów Warszawy, jej współczesną topografię i najciekawsze miejsca. Zajęcia stanowią wstęp do dalszego zwiedzania i poznawania stolicy Polski.

Czas trwania: 90 minut

Podstawa programowa: historia: I.4, 5, II.1, 5, III.2; język polski: I.2, 3, 5, 7, IV.1, 2


Design warszawski

Czym jest dobre projektowanie? Czy rzeczy mogą być jednocześnie ładne i praktyczne? Czy oglądając wystawę główną Rzeczy warszawskie, m.in. wyroby złotnicze i platernicze, możemy uchwycić specyfikę warszawskiego designu? Zastanowimy się, dlaczego projektanci decydują się na wykorzystanie danych materiałów i czy ozdoby mają znaczenie wyłącznie estetyczne. Nasze rozważania koncentrują się wokół szeroko rozumianego pojęcia designu, zastanowimy się nad jego znaczeniem dawniej i współcześnie.

Czas trwania: 90 minut

Podstawa programowa: plastyka: I.1–2, 5–6, III.1–2, 6


Start-up nie od dziś

Historia miasta to także dzieje warszawskich firm oraz historie stojących za nimi ludzi. Choć dzisiaj funkcjonują nowe, współczesne modele biznesowe, sukces poszczególnych warszawskich firm może stanowić ciekawy materiał do analizy. Inspirując się tymi historiami oraz schematem budowania start-upów, uczestnicy zaprojektują własny biznes, który dzisiaj mógłby stać się wizytówką Warszawy.

Czas trwania: 90 minut

Podstawa programowa: historia: II.3-5


Stare Miasto – widoki wczoraj i dziś (spacer)

Spacer ukazujący zmiany najstarszej części Warszawy – często bardzo subtelne, ale odzwierciedlające sytuację i przemiany społeczne oraz kulturowe, wynikające zarówno z wieloletnich procesów, jak i gwałtownych wydarzeń historycznych.

Zastanowimy się, czy i jak niewielki fragment miasta może skupiać w sobie i pokazywać kilkusetletnią historię całego miasta. Co uległo zmianie i dlaczego, a co pozostaje niezmienne? Zastanowimy się nad tym, porównując współczesne widoki starej Warszawy z ich odpowiednikami z różnych okresów. Czy spacerując po niewielkim fragmencie metropolii, można poznać ją całą? Jak czytać miasto od szczegółu do ogółu?

Czas trwania: 90 minut

Podstawa programowa: historia: I.4, 5, II.1, 5, III.2, IV; język polski: I.3, 5, 7, IV.1, 2, I.2. 3

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

Warszawa w pigułce

Czym dla Warszawy zasłużył  się Zygmunt III Waza? Które wydarzenia najsilniej wpłynęły na dzieje i tożsamość miasta? Gdzie znajduje się Wilanów i dlaczego warto odwiedzić Łazienki? W czytelnej, skondensowanej formie poznajemy podstawowe fakty z dziejów Warszawy, jej współczesną topografię i najciekawsze miejsca. Zajęcia stanowią wstęp do dalszego zwiedzania i poznawania stolicy Polski.

Czas trwania: 90 minut

Podstawa programowa: historia: I.1–2, II. 1, 4


Serwis panny Łęckiej, czyli Warszawa XIX wieku

XIX wiek przyniósł Warszawie dynamiczny rozwój i przełomowe zmiany. Prześledzimy je i zastanowimy się, jak nowa obyczajowość wpłynęła na wygląd Warszawy i potrzeby jej mieszkańców. Przyjrzymy się codzienności miasta, tętniącego wspólnym życiem inteligentów, mieszczan i proletariatu, a wybrane eksponaty muzealne przybliżą tło społeczno-kulturowe świata Lalki.

Czas trwania: 90 minut

Podstawa programowa: historia: I.1–2, II.1, 4; język polski: I.2, 4, 5, IV.1, 2, 5


Rzecz w muzeum

Jakie znaczenie mają rzeczy zgromadzone w Muzeum Warszawy? Dlaczego znalazły się na wystawie? Czego można się dzięki nim dowiedzieć? Niecodzienna koncepcja wystawy głównej zachęca do świadomego zwiedzania, zadawania pytań i szukania na nie odpowiedzi. Zastanowimy się, jak można analizować rzeczy, jakich informacji dostarczają oraz czy ekspozycja muzealna musi się składać wyłącznie z przedmiotów.

Czas trwania: 75–90 minut

Podstawa programowa: historia: II.1, 4; język polski: IV.2, I.2. 3; plastyka: I.1, 4, 6, II.2. 6

Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchu

osoby z niepełnosprawnością rychową

Podczas zajęć wspólnie wyruszymy w miasto i zachęcimy Was do spojrzenia na nie z innej perspektywy.

Być może marzyliście kiedyś, żeby zaprojektować od nowa swoją okolicę? Wiecie przecież, czego potrzebujecie. Ale czy wiecie, jak to zrobić? Dziś prawo do decydowania, np. podczas wyborów samorządowych czy prezydenckich, wydaje się całkowicie naturalne. Ale czy zawsze mieszkańcy mogli decydować o swoim mieście?

Obecnie w Warszawie żyją ludzie z różnych części świata, którzy wnoszą do niej swoje tradycje. Warszawa przecież jednak od wieków była wielokulturowa! Jak się porozumieć mimo różnic? Równość i tolerancja to cenione współcześnie postawy. Jak je wypracowaliśmy i czy to już nasze ostatnie słowo w tej sprawie?

Podczas zajęć zgłębimy te wątki i popracujemy nad nimi warsztatowo. Być może stworzycie całkiem realny plan na zmianę i zostaniecie współtwórcami miasta!

Lekcje skierowane do szkół warszawskich.

Koszt: 1 zł/klasa – do końca grudnia 2021 r.

SZKOŁY PODSTAWOWE (klasy 1-3)

Zaprojektuj swoją okolicę

Miasto to my – mieszkańcy i mieszkanki, ci, którzy się tu urodzili lub przeprowadzili, którzy mieszkają tu na co dzień lub przyjeżdżają codziennie do pracy albo do szkoły, a także turyści. Ale nie tylko! Miasto to sieć naszych ścieżek pomiędzy: sklepem na rogu, placem z budką z lodami, przychodnią, do której chodzimy na szczepienia, szkołą, wielkimi biurowcami, blokami i kamienicami, szpitalami, bankami, kościołami, muzeami i parkami. Łączą je chodniki, przystanki autobusowe i ścieżki rowerowe. 

Podczas lekcji wspólnie zastanowimy się, czy na pewno wszystko, czego potrzebujemy, znajduje się w naszej okolicy. A jeśli czegoś nie ma, to co najmłodsi mieszkańcy i mieszkanki Warszawy mogą z tym zrobić?

Czas trwania: 75 minut

Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchu, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, osoby ze spektrum autyzmu

osoby z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmuosoby z niepełnosprawnością rychową

SZKOŁY PODSTAWOWE (klasy 4-6)

Od decyzji księcia do wyborów i budżetu partycypacyjnego. Jak warszawiacy uzyskali prawo do decydowania o mieście?

Warszawa to miasto w ciągłym ruchu, podlegające nieustannym zmianom. Zmieniają się też prawa i obowiązki mieszkańców oraz mieszkanek Warszawy. Podczas lekcji wybierzemy się w podróż do dawnej Warszawy. Zobaczymy, kto wtedy podejmował decyzje i jak mieszkańcy zyskiwali wpływ na miasto.

Gdy w podróży dotrzemy do naszych czasów, wspólnie zastanowimy się, czy jako mieszkanki i mieszkańcy znamy nasze prawa i czy z nich korzystamy. O czym możemy decydować w naszym mieście? Czy od czasów dawnych warszawiaków wiele się w tej kwestii zmieniło? A co jeszcze mogłoby się zmienić?

Podczas lekcji wspólnie zastanowimy się, czy na pewno wszystko, czego potrzebujemy, znajduje się w naszej okolicy. A jeśli czegoś nie ma, to co najmłodsi mieszkańcy i mieszkanki Warszawy mogą z tym zrobić?

Czas trwania: 75 minut

SZKOŁY PODSTAWOWE (klasy 7-8)

Jedna ulica, kilka języków – jak żyli warszawiacy w wielokulturowym mieście?

W Warszawie od zawsze żyli obok siebie przedstawiciele wielu narodów, wyznań i kultur. Na ulicach przedwojennej stolicy wśród dźwięków tętniącego życiem miasta słychać było różne języki: polski, jidysz, niemiecki czy rosyjski. To ci zróżnicowani mieszkańcy kształtowali ówczesny krajobraz miejski.

W czasie zajęć dowiecie się, jak różnorodność kulturowa Warszawy wzbogacała nasze miasto. Poruszymy zagadnienia odnoszące się do wielokulturowej historii stolicy i wpływu różnych grup narodowych i wyznaniowych na architekturę, życie społeczne czy gospodarcze miasta. Wiedza o rozmaitości kultur wpływających na tkankę miejską służy przeciwdziałaniu stereotypom oraz ukazuje wartości wynikające z różnorodności i wzajemnych inspiracji.

Czas trwania: 75 minut

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

Warszawianki dwudziestolecia międzywojennego

Gdzie w Warszawie znajdowała się pierwsza apteka założona przez kobietę i jakie trudności pokonała ta farmaceutka, aby uruchomić własną placówkę? Wokół jakich tematów skupiały się działania posłanek II Rzeczpospolitej? Która z pierwszych kobiet zasiadających za sterami samolotów mówiła: „Zawsze lubiłam robić coś, czego nikt inny by nie zrobił”? Kto zdobył dla Polski pierwszy złoty medal na igrzyskach olimpijskich? I w końcu: co wiemy o kobietach żyjących i działających 100 lat temu w Warszawie i co inspirującego możemy znaleźć w ich historiach?

Podczas lekcji spojrzycie na okres międzywojenny jako przełomowy dla kobiet w Polsce. To wtedy kobiety zdobywały nowe prawa, w tym prawo wyborcze, rozpoczynały edukację na uczelniach wyższych czy podejmowały pracę w zawodach, które wcześniej zarezerwowane były dla mężczyzn. Przez historię procesu walki o równe prawa przeprowadzą nas wybrane warszawianki.

Czas trwania: 75 minut

Zapraszamy osoby prowadzące lekcje plastyki, warsztaty rysunkowe i koła artystyczne do organizowania zajęć z rysunku w przestrzeniach Muzeum Warszawy.

Sale zabytkowych kamienic wypełniają interesujące motywy rysunkowe: portale, sklepienia, metalowe okucia. Do szkicowania zachęcają także eksponaty: kamienne i gipsowe rzeźby; metalowe, brązowe czy szklane naczynia o prostych lub skomplikowanych formach; elementy ubiorów oraz obrazy. Wielość i różnorodność obiektów umożliwia studiowanie rozmaitych zagadnień plastycznych (np. światłocienia, faktury, kompozycji). Tematyczne uporządkowanie obiektów ułatwia wybór zagadnień.

Profil i treść zajęć zależy od Państwa!

Zapewniamy:

 • spotkanie uczestników z pracownikiem muzeum dotyczące konkretnego obiektu (15 min, obiekt i temat do uzgodnienia z nauczycielem),
 • podstawowe przybory rysunkowe: drewniane deski z klipem (format A3, A4), kartki (format A3, A4), ołówki (HB, B, 2B, 6B), fiksatywa w aerozolu.

Można przynieść własne zestawy ołówków, grafitów oraz szkicowniki.

Czas trwania: 90 minut
Grupa wiekowa: szkoła podstawowa – klasy 7–8, szkoły ponadpodstawowe
Koszt: 130 zł
Więcej informacji i rezerwacje: Teresa Łempicka, teresa.lempicka@muzeumwarszawy.pl

Biblioteka

Terminy lekcji: poniedziałek–piątek
Godziny: 9:00–14:00
Maksymalna liczba uczestników lekcji bibliotecznych: 25 osób (jedna klasa)
Miejsce spotkania: przy kasach muzealnych, Rynek Starego Miasta 42
Zgłoszenia: Biblioteka Muzeum Warszawy, m: biblioteka@muzeumwarszawy.pl, anna.krzysztofik@muzeumwarszawy.pl, t: 22 277 43 84
Koszt: 130 zł

Istnieje możliwość uczestnictwa w zajęciach uczniów z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózkach.

Dbamy o bezpieczeństwo naszych gości:

 • wszyscy pracownicy muzeum mający kontakt z uczestnikami wyposażeni są w maseczki ochronne lub przyłbice,
 • w muzeum dostępne są środki do dezynfekcji rąk,
 • wszystkie materiały edukacyjne niezbędne do przeprowadzenia lekcji są dezynfekowane po zakończeniu zajęć i poddawane kwarantannie przed ponownym ich wykorzystaniem.

Do udziału w Lekcji uprawnione są wyłącznie osoby, które według swojej najlepszej wiedzy nie są zakażone wirusem SARS-CoV-2, nie przebywają na kwarantannie, ani nie przebywają pod nadzorem epidemiologicznym.

REGULAMIN  LEKCJI MUZEALNYCH

Uczestnicy lekcji muzealnych mają obowiązek:

 • przestrzegania obowiązujących w Muzeum zasad porządkowych powiązanych w szczególności z logistyką oraz bezpieczeństwem na terenie Muzeum, a także do stosowania się do wytycznych personelu Muzeum.
 • samodzielnego wyposażenia się w środki ochrony osobistej (maseczka, przyłbica lub inne środki ochraniające usta i nos) i ich stosowania przez cały czas przebywania na terenie Muzeum poprzez zakrycie ust i nosa.
 • podczas Lekcji organizowanych na otwartej przestrzeni Uczestnicy nie muszą zasłaniać nosa i ust pod warunkiem zachowania 1,5 m odstępu od innych. Należy zachować szczególną ostrożność w kontaktach z innymi.

W związku z możliwością zmian warunków zwiedzania we wszystkich oddziałach Muzeum Warszawy nasza oferta może ulec zmianie.

REGULAMIN REZERWACJI MUZEUM WARSZAWY

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.    Niniejszy Regulamin określa zasady przyjmowania rezerwacji przez Muzeum Warszawy z siedzibą w Warszawie, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m. st. Warszawy pod numerem RIK/8/2000/SPW, NIP: 5251290392, REGON: 016387044, w dalszej części Regulaminu zwanym „Muzeum”.

1.2.    Muzeum przyjmuje rezerwacje na następujące usługi, w dalszej części Regulaminu zwane „usługami”:

 1. oprowadzanie po ekspozycjach stałych i czasowych Muzeum;
 2. lekcje muzealne, spacery, wirtualne lekcje muzealne, lekcje wyjazdowe – zajęcia edukacyjne przeznaczone dla grup przedszkolnych i szkolnych. Muzeum udostępnia aktualny program lekcji muzealnych na swojej stronie internetowej w zakładce EDUKACJA;
 3. kameralne spotkania pn. Ciekawi Warszawy – aktywne zwiedzanie ekspozycji Muzeum, przeznaczone dla grup pięcioosobowych;
 4. spacery z przewodnikiem – dla grup zorganizowanych. Muzeum udostępnia aktualny program spacerów na stronie internetowej w zakładce ZAPLANUJ WIZYTĘ;
 5. wejścia grup zorganizowanych z przewodnikiem miejskim lub bez przewodnika;
 6. Muzeum zastrzega sobie prawo ustanowienia obowiązkowej rezerwacji na inne usługi / wydarzenia (np. na warsztaty rodzinne czy dla dorosłych i młodzieży) jeżeli będzie istniała taka konieczność wynikająca z charakteru takiej usługi oraz ograniczonej ilości miejsc w przestrzeni, w której została ona zaplanowana. Informację o wszystkich zaplanowanych wydarzeniach Muzeum publikuje na swojej stronie internetowej.

1.3.    Rezerwacje na usługi wymienione w pkt 1.2. są obowiązkowe. Muzeum nie gwarantuje realizacji w/w usług bez zgłoszenia wcześniejszej rezerwacji. Zgłoszenie rezerwacji nie jest równoznaczne z zawarciem umowy o usługę.

1.4.    Rezerwacje na usługi wymienione w pkt 1.2. są przyjmowane w zależności od wolnych miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń.

1.5.    Zasady dotyczące rezerwacji na usługi wymienione w pkt 1.2.6. są ustalane osobno w stosunku do każdego wydarzenia, a informacja o nich jest publikowana na stronie internetowej Muzeum.

1.6.    Rezerwacji może dokonać osoba pełnoletnia w imieniu własnym, lub w imieniu instytucji, którą reprezentuje.

1.7.    Osoby lub instytucje składające rezerwacje na usługi świadczone przez Muzeum, w dalszej części Regulaminu zwane są „Zamawiającymi”.

 1. ZASADY PRZYJMOWANIA REZERWACJI

2.1.    Muzeum przyjmuje zgłoszenia rezerwacyjne dla grup zorganizowanych lub osób indywidualnych telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Właściwy kontakt do osoby, działu lub oddziału przyjmującego rezerwację jest podany na stronie internetowej przy każdym rodzaju oferty.

2.2.    Muzeum przyjmuje rezerwacje na usługi z oferty prezentowanej na stronie internetowej.

2.3.    Rezerwacji dokonuje się z wyprzedzeniem:

 1. 10-dniowym – w przypadku rezerwacji na oprowadzanie, lekcje muzealne, wirtualne lekcje muzealne, kameralne spotkania pn. Ciekawi Warszawy i spacery;
 2. 4-tygodniowym – w przypadku rezerwacji na zajęcia z oferty pn. Muzeum na życzenie;
 3. 1-dniowym – w przypadku grup zorganizowanych z przewodnikiem miejskim lub bez przewodnika.

2.4.    W celu dokonania rezerwacji dla grupy zorganizowanej lub osób indywidualnych należy wypełnić formularz rezerwacji i przesłać go na wskazany w ofercie adres e-mail. Formularz rezerwacji stanowi załącznik do Regulaminu.

2.5.    Formularz rezerwacji wypełnia osoba pełnoletnia: opiekun grupy lub osoba dokonująca rezerwacji indywidualnie.

 1. POTWIERDZENIE REZERWACJI

3.1.    Do Zamawiającego, który złożył rezerwację na usługi wymienione w pkt 1.2.1-4 zostanie wysłana, na podany przez niego adres mailowy, wiadomość ze szczegółami przyjętej rezerwacji.

3.2.    Zamawiający jest zobowiązany do potwierdzenia udziału w zajęciach do piątku w tygodniu poprzedzającym dzień zarezerwowanej usługi.

3.3.    Zasady dotyczące potwierdzenia rezerwacji na usługi wymienione w pkt 1.2.6 są ustalane osobno w stosunku do każdego wydarzenia.

3.4.    W przypadku zmian dotyczących potwierdzonej rezerwacji (np. zmiany liczebności grupy) Zamawiający jest zobowiązany do poinformowania osoby, działu lub oddziału w którym dokonał rezerwacji o zaistniałych zmianach telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

3.5.    Muzeum w sytuacjach wyjątkowych zastrzega sobie prawo anulowania rezerwacji lub przełożenia jej na inny termin, po konsultacji z Zamawiającym.

 1. LICZEBNOŚĆ GRUPY

4.1.    Zasady dotyczące dopuszczalnej liczebności grup zorganizowanych w Muzeum są uwarunkowane względami bezpieczeństwa, względami konserwatorskimi oraz troską o komfort zwiedzających.

4.2.    Muzeum przyjmuje rezerwacje na usługi wymienione w pkt 1.2.1-4 zgodnie z aktualnie obowiązującymi limitami osobowymi, które są podane dla każdej lokalizacji na stronie internetowej.

4.3.    Przekroczenie dopuszczalnej liczby osób w grupie powoduje natychmiastowe anulowanie rezerwacji.

4.4.    Zadeklarowana przez Zamawiającego w Formularzu rezerwacji liczba osób w grupie powinna zgadzać się ze stanem faktycznym. W przypadku stawienia się w Muzeum większej liczby osób niż zadeklarowana przewodnik / edukator może odmówić wykonania usługi, jeśli zmiana liczebności grupy nie została wcześniej przez Zamawiającego uzgodniona w procesie rezerwacji zajęć. W takiej sytuacji koszt nieprzeprowadzenia usługi będzie ponosił Zamawiający.

4.5.    W przypadku usługi określonej w pkt 1.2.5 liczebność grupy zorganizowanej może przekroczyć 25 osób jeśli uwarunkowania lokalizacji, której dotyczy rezerwacja, na to pozwalają. Decyzję w tej sprawie podejmuje pracownik przyjmujący rezerwację na podstawie posiadanych informacji i aktualnie obowiązujących limitów.

4.6.    Ze względu na uwarunkowania, o których mowa w pkt 4.1. Muzeum zastrzega sobie prawo do czasowego ustanowienia osobnych zasad dotyczących dopuszczalnej liczebności grup zorganizowanych na poszczególnych ekspozycjach Muzeum.

4.7.    Limit miejsc na usługi wymienione w pkt 1.2.6 jest ustalany osobno w stosunku do każdego wydarzenia.

 1. DANE OSOBOWE

5.1.    Administratorem danych osobowych Zamawiających jest Muzeum Warszawy z siedzibą w Warszawie, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m. st. Warszawy, pod numerem RIK/8/2000/SPW, NIP: 5251290392, REGON: 016387044.

5.2.    Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się mailowo: dane.osobowe@muzeumwarszawy.pl lub listownie na adres korespondencyjny Muzeum Warszawy.

5.3.    Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określnych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej zwane RODO.

5.4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b w celu związany z realizacja usługi rezerwacji oraz kontaktu z Zamawiającymi.

5.5.    Zamawiającym przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Zamawiający uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

5.6     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonania rezerwacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie usługi rezerwacji.

5.7.    Odbiorcą danych osobowych Zamawiających będą podmioty upoważnione do przetwarzania na podstawie umowy powierzenia danych w ww. celu, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz pracownicy Muzeum Warszawy związani z wykonaniem danej usługi, dla której udostępnione zostały Muzeum Warszawy dane osobowe;

5.8.    Dane osobowe Zamawiających nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

5.9.    Dane osobowe Zamawiających nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

5.10.  Dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji usługi i w okresie do przedawnienia roszczeń z niej wynikających, w tym  roszczeń publiczno-prawnych chyba że przepisy szczególne przewidują dłuższy okres przechowywania.

5.11.  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zostanie przesłana do Zamawiających na wskazany przez nich adres e-mail wraz z powiadomieniami automatycznie wysyłanymi przez System rezerwacji.

5.12.  Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych osobowych przez Zamawiających.

 1. PŁATNOŚCI

6.1.    Koszty biletów wstępu do Muzeum oraz usług określa cennik Muzeum. Informacja o wszystkich opłatach jest publikowana na stronie internetowej Muzeum.

6.2.    Opłaty za usługi są dokonywane:

 1. przed realizacją usługi – gotówką lub kartą płatniczą w kasie oddziału, w dniu realizacji usługi;
 2. po realizacji usługi – przelewem na rachunek bankowy Muzeum, na podstawie faktury wystawionej w terminie do 14 dni kalendarzowych po dniu wykonaniu usługi.

6.3.    Zamawiający zamiar płatności przelewem powinien zgłosić podczas procesu rezerwacji – wypełniając formularz rezerwacji.

6.4.    Zasady płatności za usługi, o których mowa w pkt 1.2.6 są ustalane osobno dla każdego wydarzenia.

6.5.   Muzeum wystawia faktury/faktury uproszczone na podstawie danych zawartych w formularzu rezerwacji Zamawiającego.

 1. REZYGNACJA Z REZERWACJI

7.1.    Ewentualna rezygnacja z rezerwacji na usługi wymienione w pkt 1.2.1-4 powinna być zgłoszona telefonicznie lub pocztą elektroniczną najpóźniej na 72 godziny przed planowanym terminem wizyty.

7.2.    W przypadku braku zawiadomienia o rezygnacji z rezerwacji na usługi wymienione w pkt 1.2.1-4, lub rezygnacji później niż 72 godziny przed ustalonym terminem wizyty, Muzeum wystawia Zamawiającemu fakturę lub paragon w wysokości ceny usługi za gotowość pracowników Muzeum do świadczenia usługi

 1. SPÓŹNIENIE GRUPY ZORGANIZOWANEJ

8.1.    Zamawiający jest zobowiązany do punktualnego przybycia do Muzeum. Za czas rozpoczęcia realizacji usługi uznaje się godzinę ustaloną w trakcie procesu rezerwacji.

8.2.    Czas oczekiwania przewodnika / edukatora na grupę wynosi 30 minut.

8.3.    W przypadku spóźnienia grupy zorganizowanej wynoszącego ponad 30 minut lub niewykupienia rezerwacji Muzeum zastrzega sobie prawo do nie wpuszczenia grupy i obciążenia należnością, o której mowa w pkt 7.2-3.

8.4.    W przypadku spóźnienia się grupy przewodnik / edukator ma prawo skrócenia realizacji usługi o czas, jaki spóźniła się grupa.

 POZOSTAŁE UREGULOWANIA

9.1.    Opiekun ma obowiązek pozostania z grupą przez cały czas pobytu w Muzeum oraz trwania lekcji online.

9.2.    Opiekun grupy odpowiada za bezpieczeństwo i zachowanie grupy w Muzeum oraz jest zobowiązany do współpracy z przewodnikiem / edukatorem w celu utrzymania dyscypliny w grupie.

9.3.    W trakcie pobytu w Muzeum zwiedzający są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu zwiedzania w Muzeum Warszawy.

9.4.    W przypadku, gdy zachowanie członków grupy w sposób rażący narusza ogólnie przyjęte zasady zachowania w miejscach publicznych oraz Regulamin zwiedzania w Muzeum Warszawy przewodnik / edukator ma prawo do przerwania realizacji usługi. W takim przypadku koszty opłacone wcześniej przez Zamawiającego nie podlegają zwrotowi.

9.5.    Podczas zajęć mogą być wykonywane zdjęcia na potrzeby Muzeum Warszawy, jeżeli nie wyrażają Państwo na to zgody, prosimy o wcześniejszą informację.

9.6.    Zajęcia online nie mogą być nagrywane.

9.7.    Złożenie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

9.8.    Muzeum zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany Regulaminu.

9.9.    W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa, w szczególności ustawy Kodeks cywilny, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Kodeksu cywilnego a w odniesieniu do osób fizycznych, dokonujących czynności niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową – przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r., poz. 134), w szczególności na podstawie art. 38 pkt 12 powołanych przepisów prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług w zakresie kulturalnym.

9.10. Regulamin obowiązuje od 27 sierpnia 2021 roku.

9.11   W przypadku wątpliwości wyjaśnień udziela Dział Edukacji Muzealnej telefonicznie,

w dni powszednie w godzinach 9:00 – 16:00, pod numerem telefonu 22 277 43 78 lub mailowo pod adresem: edukacja@muzeumwarszawy.pl.

 


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane „RODO” − informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Zamawiających jest Muzeum Warszawy z siedzibą w Warszawie, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m. st. Warszawy, pod numerem RIK/8/2000/SPW, NIP: 5251290392, REGON: 016387044.
 2. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się mailowo: dane.osobowe@muzeumwarszawy.pl lub listownie na adres korespondencyjny Muzeum Warszawy.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b w celu związanym z realizacją usługi rezerwacji oraz kontaktu z Zamawiającymi.
 4. Zamawiającym przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Zamawiający uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonania rezerwacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie usługi rezerwacji.
 6. Odbiorcą danych osobowych Zamawiających będą podmioty upoważnione do przetwarzania na podstawie umowy powierzenia danych w ww. celu, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz pracownicy Muzeum Warszawy związani z wykonaniem danej Usługi, dla której udostępnione zostały Muzeum Warszawy dane osobowe;
 7. Dane osobowe Zamawiających nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe Zamawiających nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
 9. Dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji usługi i w okresie do przedawnienia roszczeń
  z niej wynikających, w tym  roszczeń publiczno-prawnych, chyba że przepisy szczególne przewidują dłuższy okres przechowywania.

Pierwsza część każdych zajęć rozpoczyna się w czytelni. Uczestnicy poznają księgozbiór biblioteczny oraz zasady z jego korzystania. Zwiedzają czytelnie, informatorium, magazyny. Zapoznają się ze specyfiką naszej biblioteki oraz tajnikami pracy bibliotekarza.

Druga część spotkania w zależności od tematu zajęć oraz wieku uczniów dotyczy Warszawy, historii, legend, zabytków, a także malowideł z czytelni oraz varsavianistycznej literatury.

Czas trwania: 60–90 minut
Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchową
Podstawa programowa: klasy 1–3 – obszar społeczny: III.5, 8, 9; obszar poznawczy: IV.2, 3, 10; edukacja polonistyczna: I.3 1–7; klasy 4–8 – edukacja historyczna: II.1–5; edukacja polonistyczna: I.1, I.5, II.1

Literacka przygoda

W trakcie literackiej przygody uczniowie poznają młodzieżową i dziecięcą literaturę varsavianistyczną znajdującą się w bibliotece. Będziemy wspólnie czytamy wybrane fragmenty książek,  pobawimy się w ilustratorów i razem stworzymy książkę. Wykonamy także autorskie ex librisy, warszawskie okładki, zakładki lub notesy.

Grupa wiekowa: klasy 1-6


Legendy i podania w bibliotece

Podczas warsztatów uczniowie poznają warszawskie legendy i mityczne postaci związane ze stolicą. W trakcie lekcji będziemy m.in. oglądać slajdy, układać puzzle, wspólnie czytać legendy, a nawet sami układać alternatywne wersje opowieści. Uzupełnieniem lekcji będą prace plastyczne wykonamy m.in. autorskie zakładki do książek, notesy, kartki bądź kubki.

Grupa wiekowa: klasy 1-6


Freski, kreski, humoreski…

Biblioteczną czytelnię zdobią niezwykłe malowidła ścienne. Poznamy historię ich powstania oraz związane z nimi ciekawostki. Uczestnicy będą mogli wykazać się talentem literackim podczas układania dialogów inspirowanych malowidłami. Nie zabraknie także pracy plastycznej związanej z tematem zajęć. Uzupełnieniem spotkania będzie film stworzony przez ucznia, który zainspirowany postaciami z fresków postanowił podarować im drugie życie…

Grupa wiekowa: klasy 3-6


Warszawskie abc…

Spotkanie przybliżające uczniom Warszawę i jej historię. Uczestnicy poznają warszawskie zabytki, najważniejsze miejsca w mieście,  istotne wydarzenia dla stolicy, a także liczne ciekawostki. Będziemy oglądać slajdy, odpowiadać na pytania, rozwiązywać testy wyboru i quizy o Warszawie.

Grupa wiekowa: klasy 3-8


Biblioteka na życzenie

Jeśli nurtuje Was jakiś „warszawsko-literacki problem” albo macie własne pomysły na zajęcia, z chęcią spełnimy Wasze życzenia podczas specjalnie przygotowanej, autorskiej lekcji.

Grupa wiekowa: klasy 1-8