fbpx

Używamy plików cookies do zbierania informacji dotyczących korzystania z serwisu Muzeum Warszawy i jego oddziałów. W każdej chwili możesz zablokować obsługę plików cookies w swojej przeglądarce. Pamiętaj, że zmiany ustawień w przeglądarce mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji stron internetowych naszego serwisu.

pl/en
Aktualności

30.08.2021 / Aktualności, Biblioteka Warszawska, Działalność edukacyjna, Edukacja dla szkół

Oferta lekcji muzealnych 2021/22 U NAS

Oferta lekcji muzealnych 2021/22 U NAS

Sprawdź AKTUALNĄ OFERTĘ EDUKACYJNĄ DLA SZKÓŁ.

Zapraszamy na lekcje, które odbywają się w muzeum, w bliskim kontakcie z dziełami sztuki i przedmiotami użytkowymi z dawnych czasów. Możemy też wybrać się razem na spacer, podczas którego pokażemy Wam miasto żywe, gdzie współczesność przeplata się z przeszłością. Wśród naszych propozycji z pewnością każdy znajdziecie coś dla siebie!

Informacje praktyczne

Terminy lekcji muzealnych: wtorek–piątek
Godziny: 9.00–17.00
Maksymalna liczba uczestników lekcji muzealnych: 25 osób (jedna klasa)
Maksymalna liczba uczestników lekcji spacerowych: 25 osób (jedna klasa)
Miejsce spotkania: przy kasach muzealnych, Rynek Starego Miasta 42
Zgłoszenia: od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00–15:00, Dział Edukacji Muzealnej, m: edukacja@muzeumwarszawy.pl
t: 22 277 43 78
Do wiadomości mejlowej prosimy dołączyć wypełniony formularz rezerwacji.
Koszt: 150 zł

Dbamy o bezpieczeństwo naszych gości:

 • wszyscy pracownicy muzeum mający kontakt z uczestnikami wyposażeni są w maseczki ochronne lub przyłbice,
 • w muzeum dostępne są środki do dezynfekcji rąk,
 • wszystkie materiały edukacyjne niezbędne do przeprowadzenia lekcji są dezynfekowane po zakończeniu zajęć i poddawane kwarantannie przed ponownym ich wykorzystaniem.

Do udziału w Lekcji uprawnione są wyłącznie osoby, które według swojej najlepszej wiedzy nie są zakażone wirusem SARS-CoV-2, nie przebywają na kwarantannie, ani nie przebywają pod nadzorem epidemiologicznym.

REGULAMIN  LEKCJI MUZEALNYCH

Uczestnicy lekcji muzealnych mają obowiązek:

 • przestrzegania obowiązujących w Muzeum zasad porządkowych powiązanych w szczególności z logistyką oraz bezpieczeństwem na terenie Muzeum, a także do stosowania się do wytycznych personelu Muzeum.
 • samodzielnego wyposażenia się w środki ochrony osobistej (maseczka, przyłbica lub inne środki ochraniające usta i nos) i ich stosowania przez cały czas przebywania na terenie Muzeum poprzez zakrycie ust i nosa.
 • podczas Lekcji organizowanych na otwartej przestrzeni Uczestnicy nie muszą zasłaniać nosa i ust pod warunkiem zachowania 1,5 m odstępu od innych. Należy zachować szczególną ostrożność w kontaktach z innymi.

W związku z możliwością zmian warunków zwiedzania we wszystkich oddziałach Muzeum Warszawy nasza oferta może ulec zmianie.

REGULAMIN REZERWACJI MUZEUM WARSZAWY

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.    Niniejszy Regulamin określa zasady przyjmowania rezerwacji przez Muzeum Warszawy z siedzibą w Warszawie, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m. st. Warszawy pod numerem RIK/8/2000/SPW, NIP: 5251290392, REGON: 016387044, w dalszej części Regulaminu zwanym „Muzeum”.

1.2.    Muzeum przyjmuje rezerwacje na następujące usługi, w dalszej części Regulaminu zwane „usługami”:

 1. oprowadzanie po ekspozycjach stałych i czasowych Muzeum;
 2. lekcje muzealne, spacery, wirtualne lekcje muzealne, lekcje wyjazdowe – zajęcia edukacyjne przeznaczone dla grup przedszkolnych i szkolnych. Muzeum udostępnia aktualny program lekcji muzealnych na swojej stronie internetowej w zakładce EDUKACJA;
 3. kameralne spotkania pn. Ciekawi Warszawy – aktywne zwiedzanie ekspozycji Muzeum, przeznaczone dla grup pięcioosobowych;
 4. spacery z przewodnikiem – dla grup zorganizowanych. Muzeum udostępnia aktualny program spacerów na stronie internetowej w zakładce ZAPLANUJ WIZYTĘ;
 5. wejścia grup zorganizowanych z przewodnikiem miejskim lub bez przewodnika;
 6. Muzeum zastrzega sobie prawo ustanowienia obowiązkowej rezerwacji na inne usługi / wydarzenia (np. na warsztaty rodzinne czy dla dorosłych i młodzieży) jeżeli będzie istniała taka konieczność wynikająca z charakteru takiej usługi oraz ograniczonej ilości miejsc w przestrzeni, w której została ona zaplanowana. Informację o wszystkich zaplanowanych wydarzeniach Muzeum publikuje na swojej stronie internetowej.

1.3.    Rezerwacje na usługi wymienione w pkt 1.2. są obowiązkowe. Muzeum nie gwarantuje realizacji w/w usług bez zgłoszenia wcześniejszej rezerwacji. Zgłoszenie rezerwacji nie jest równoznaczne z zawarciem umowy o usługę.

1.4.    Rezerwacje na usługi wymienione w pkt 1.2. są przyjmowane w zależności od wolnych miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń.

1.5.    Zasady dotyczące rezerwacji na usługi wymienione w pkt 1.2.6. są ustalane osobno w stosunku do każdego wydarzenia, a informacja o nich jest publikowana na stronie internetowej Muzeum.

1.6.    Rezerwacji może dokonać osoba pełnoletnia w imieniu własnym, lub w imieniu instytucji, którą reprezentuje.

1.7.    Osoby lub instytucje składające rezerwacje na usługi świadczone przez Muzeum, w dalszej części Regulaminu zwane są „Zamawiającymi”.

 1. ZASADY PRZYJMOWANIA REZERWACJI

2.1.    Muzeum przyjmuje zgłoszenia rezerwacyjne dla grup zorganizowanych lub osób indywidualnych telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Właściwy kontakt do osoby, działu lub oddziału przyjmującego rezerwację jest podany na stronie internetowej przy każdym rodzaju oferty.

2.2.    Muzeum przyjmuje rezerwacje na usługi z oferty prezentowanej na stronie internetowej.

2.3.    Rezerwacji dokonuje się z wyprzedzeniem:

 1. 10-dniowym – w przypadku rezerwacji na oprowadzanie, lekcje muzealne, wirtualne lekcje muzealne, kameralne spotkania pn. Ciekawi Warszawy i spacery;
 2. 4-tygodniowym – w przypadku rezerwacji na zajęcia z oferty pn. Muzeum na życzenie;
 3. 1-dniowym – w przypadku grup zorganizowanych z przewodnikiem miejskim lub bez przewodnika.

2.4.    W celu dokonania rezerwacji dla grupy zorganizowanej lub osób indywidualnych należy wypełnić formularz rezerwacji i przesłać go na wskazany w ofercie adres e-mail. Formularz rezerwacji stanowi załącznik do Regulaminu.

2.5.    Formularz rezerwacji wypełnia osoba pełnoletnia: opiekun grupy lub osoba dokonująca rezerwacji indywidualnie.

 1. POTWIERDZENIE REZERWACJI

3.1.    Do Zamawiającego, który złożył rezerwację na usługi wymienione w pkt 1.2.1-4 zostanie wysłana, na podany przez niego adres mailowy, wiadomość ze szczegółami przyjętej rezerwacji.

3.2.    Zamawiający jest zobowiązany do potwierdzenia udziału w zajęciach do piątku w tygodniu poprzedzającym dzień zarezerwowanej usługi.

3.3.    Zasady dotyczące potwierdzenia rezerwacji na usługi wymienione w pkt 1.2.6 są ustalane osobno w stosunku do każdego wydarzenia.

3.4.    W przypadku zmian dotyczących potwierdzonej rezerwacji (np. zmiany liczebności grupy) Zamawiający jest zobowiązany do poinformowania osoby, działu lub oddziału w którym dokonał rezerwacji o zaistniałych zmianach telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

3.5.    Muzeum w sytuacjach wyjątkowych zastrzega sobie prawo anulowania rezerwacji lub przełożenia jej na inny termin, po konsultacji z Zamawiającym.

 1. LICZEBNOŚĆ GRUPY

4.1.    Zasady dotyczące dopuszczalnej liczebności grup zorganizowanych w Muzeum są uwarunkowane względami bezpieczeństwa, względami konserwatorskimi oraz troską o komfort zwiedzających.

4.2.    Muzeum przyjmuje rezerwacje na usługi wymienione w pkt 1.2.1-4 zgodnie z aktualnie obowiązującymi limitami osobowymi, które są podane dla każdej lokalizacji na stronie internetowej.

4.3.    Przekroczenie dopuszczalnej liczby osób w grupie powoduje natychmiastowe anulowanie rezerwacji.

4.4.    Zadeklarowana przez Zamawiającego w Formularzu rezerwacji liczba osób w grupie powinna zgadzać się ze stanem faktycznym. W przypadku stawienia się w Muzeum większej liczby osób niż zadeklarowana przewodnik / edukator może odmówić wykonania usługi, jeśli zmiana liczebności grupy nie została wcześniej przez Zamawiającego uzgodniona w procesie rezerwacji zajęć. W takiej sytuacji koszt nieprzeprowadzenia usługi będzie ponosił Zamawiający.

4.5.    W przypadku usługi określonej w pkt 1.2.5 liczebność grupy zorganizowanej może przekroczyć 25 osób jeśli uwarunkowania lokalizacji, której dotyczy rezerwacja, na to pozwalają. Decyzję w tej sprawie podejmuje pracownik przyjmujący rezerwację na podstawie posiadanych informacji i aktualnie obowiązujących limitów.

4.6.    Ze względu na uwarunkowania, o których mowa w pkt 4.1. Muzeum zastrzega sobie prawo do czasowego ustanowienia osobnych zasad dotyczących dopuszczalnej liczebności grup zorganizowanych na poszczególnych ekspozycjach Muzeum.

4.7.    Limit miejsc na usługi wymienione w pkt 1.2.6 jest ustalany osobno w stosunku do każdego wydarzenia.

 1. DANE OSOBOWE

5.1.    Administratorem danych osobowych Zamawiających jest Muzeum Warszawy z siedzibą w Warszawie, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m. st. Warszawy, pod numerem RIK/8/2000/SPW, NIP: 5251290392, REGON: 016387044.

5.2.    Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się mailowo: dane.osobowe@muzeumwarszawy.pl lub listownie na adres korespondencyjny Muzeum Warszawy.

5.3.    Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określnych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej zwane RODO.

5.4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b w celu związany z realizacja usługi rezerwacji oraz kontaktu z Zamawiającymi.

5.5.    Zamawiającym przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Zamawiający uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

5.6     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonania rezerwacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie usługi rezerwacji.

5.7.    Odbiorcą danych osobowych Zamawiających będą podmioty upoważnione do przetwarzania na podstawie umowy powierzenia danych w ww. celu, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz pracownicy Muzeum Warszawy związani z wykonaniem danej usługi, dla której udostępnione zostały Muzeum Warszawy dane osobowe;

5.8.    Dane osobowe Zamawiających nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

5.9.    Dane osobowe Zamawiających nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

5.10.  Dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji usługi i w okresie do przedawnienia roszczeń z niej wynikających, w tym  roszczeń publiczno-prawnych chyba że przepisy szczególne przewidują dłuższy okres przechowywania.

5.11.  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zostanie przesłana do Zamawiających na wskazany przez nich adres e-mail wraz z powiadomieniami automatycznie wysyłanymi przez System rezerwacji.

5.12.  Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych osobowych przez Zamawiających.

 1. PŁATNOŚCI

6.1.    Koszty biletów wstępu do Muzeum oraz usług określa cennik Muzeum. Informacja o wszystkich opłatach jest publikowana na stronie internetowej Muzeum.

6.2.    Opłaty za usługi są dokonywane:

 1. przed realizacją usługi – gotówką lub kartą płatniczą w kasie oddziału, w dniu realizacji usługi;
 2. po realizacji usługi – przelewem na rachunek bankowy Muzeum, na podstawie faktury wystawionej w terminie do 14 dni kalendarzowych po dniu wykonaniu usługi.

6.3.    Zamawiający zamiar płatności przelewem powinien zgłosić podczas procesu rezerwacji – wypełniając formularz rezerwacji.

6.4.    Zasady płatności za usługi, o których mowa w pkt 1.2.6 są ustalane osobno dla każdego wydarzenia.

6.5.   Muzeum wystawia faktury/faktury uproszczone na podstawie danych zawartych w formularzu rezerwacji Zamawiającego.

 1. REZYGNACJA Z REZERWACJI

7.1.    Ewentualna rezygnacja z rezerwacji na usługi wymienione w pkt 1.2.1-4 powinna być zgłoszona telefonicznie lub pocztą elektroniczną najpóźniej na 72 godziny przed planowanym terminem wizyty.

7.2.    W przypadku braku zawiadomienia o rezygnacji z rezerwacji na usługi wymienione w pkt 1.2.1-4, lub rezygnacji później niż 72 godziny przed ustalonym terminem wizyty, Muzeum wystawia Zamawiającemu fakturę lub paragon w wysokości ceny usługi za gotowość pracowników Muzeum do świadczenia usługi

 1. SPÓŹNIENIE GRUPY ZORGANIZOWANEJ

8.1.    Zamawiający jest zobowiązany do punktualnego przybycia do Muzeum. Za czas rozpoczęcia realizacji usługi uznaje się godzinę ustaloną w trakcie procesu rezerwacji.

8.2.    Czas oczekiwania przewodnika / edukatora na grupę wynosi 30 minut.

8.3.    W przypadku spóźnienia grupy zorganizowanej wynoszącego ponad 30 minut lub niewykupienia rezerwacji Muzeum zastrzega sobie prawo do nie wpuszczenia grupy i obciążenia należnością, o której mowa w pkt 7.2-3.

8.4.    W przypadku spóźnienia się grupy przewodnik / edukator ma prawo skrócenia realizacji usługi o czas, jaki spóźniła się grupa.

 POZOSTAŁE UREGULOWANIA

9.1.    Opiekun ma obowiązek pozostania z grupą przez cały czas pobytu w Muzeum oraz trwania lekcji online.

9.2.    Opiekun grupy odpowiada za bezpieczeństwo i zachowanie grupy w Muzeum oraz jest zobowiązany do współpracy z przewodnikiem / edukatorem w celu utrzymania dyscypliny w grupie.

9.3.    W trakcie pobytu w Muzeum zwiedzający są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu zwiedzania w Muzeum Warszawy.

9.4.    W przypadku, gdy zachowanie członków grupy w sposób rażący narusza ogólnie przyjęte zasady zachowania w miejscach publicznych oraz Regulamin zwiedzania w Muzeum Warszawy przewodnik / edukator ma prawo do przerwania realizacji usługi. W takim przypadku koszty opłacone wcześniej przez Zamawiającego nie podlegają zwrotowi.

9.5.    Podczas zajęć mogą być wykonywane zdjęcia na potrzeby Muzeum Warszawy, jeżeli nie wyrażają Państwo na to zgody, prosimy o wcześniejszą informację.

9.6.    Zajęcia online nie mogą być nagrywane.

9.7.    Złożenie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

9.8.    Muzeum zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany Regulaminu.

9.9.    W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa, w szczególności ustawy Kodeks cywilny, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Kodeksu cywilnego a w odniesieniu do osób fizycznych, dokonujących czynności niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową – przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r., poz. 134), w szczególności na podstawie art. 38 pkt 12 powołanych przepisów prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług w zakresie kulturalnym.

9.10. Regulamin obowiązuje od 27 sierpnia 2021 roku.

9.11   W przypadku wątpliwości wyjaśnień udziela Dział Edukacji Muzealnej telefonicznie,

w dni powszednie w godzinach 9:00 – 16:00, pod numerem telefonu 22 277 43 78 lub mailowo pod adresem: edukacja@muzeumwarszawy.pl.

 


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane „RODO” − informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Zamawiających jest Muzeum Warszawy z siedzibą w Warszawie, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m. st. Warszawy, pod numerem RIK/8/2000/SPW, NIP: 5251290392, REGON: 016387044.
 2. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się mailowo: dane.osobowe@muzeumwarszawy.pl lub listownie na adres korespondencyjny Muzeum Warszawy.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b w celu związanym z realizacją usługi rezerwacji oraz kontaktu z Zamawiającymi.
 4. Zamawiającym przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Zamawiający uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonania rezerwacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie usługi rezerwacji.
 6. Odbiorcą danych osobowych Zamawiających będą podmioty upoważnione do przetwarzania na podstawie umowy powierzenia danych w ww. celu, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz pracownicy Muzeum Warszawy związani z wykonaniem danej Usługi, dla której udostępnione zostały Muzeum Warszawy dane osobowe;
 7. Dane osobowe Zamawiających nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe Zamawiających nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
 9. Dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji usługi i w okresie do przedawnienia roszczeń
  z niej wynikających, w tym  roszczeń publiczno-prawnych, chyba że przepisy szczególne przewidują dłuższy okres przechowywania.

Muzeum na życzenie

To propozycja urozmaicenia szkolnego planu lekcji – po uzgodnieniu poprowadzimy zajęcia na wybrany przez Was temat. Warsztaty, spacery lub wykłady varsavianistyczne mogą odbywać się na Starym Mieście, w Waszej szkole lub siedzibie głównej Muzeum Warszawy. Zachęcamy do kontaktu!

Koszt: 300 zł

Więcej informacji: edukacja@muzeumwarszawy.pl

Przedszkola (od 4. r.ż.)

Warszawa legendarna (lekcja muzealna/spacer)

Poszukajmy tropów legend warszawskich! Odkryjemy, jak w Warszawie przenikają się światy realny i fantastyczny, a pozornie zwyczajne obiekty i okolice stają się elementami magicznych historii. Opowieść wzbogacona jest ciekawostkami, a różnorodne aktywności uatrakcyjnią spacer młodym odkrywcom.

Czas trwania: 75 minut

Podstawa programowa: obszar emocjonalny: II.1, 6, 9; obszar społeczny: III. 6–9; obszar poznawczy: IV. 1–3, 8, 9

Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchu, osoby z niepełnosprawnością wzroku, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, osoby ze spektrum autyzmu

ikona osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu


Pamiątka z Warszawy

Podróże – małe i duże – co z nich przywozimy? Wspomnienia, fotografie i… pamiątki. Jakie pamiątki dzisiaj cieszą się uznaniem, a jak było dawniej? Podczas zajęć dowiemy się, jakie miejsca i symbole kojarzą się z Warszawą najbardziej. Przyjrzymy się im uważnie i sprawdzimy, czy zawsze pokazywano je tak samo. Na koniec uczestnicy wykonają pamiątkę z Warszawy według własnego projektu.

Czas trwania: 75 minut

Podstawa programowa: obszar społeczny: III.4, 6–9; obszar poznawczy: IV.1, 8–10

Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchu, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, osoby ze spektrum autyzmu

osoby z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmuosoby z niepełnosprawnością rychową


Jaki krój, taki strój

Strój ma znaczenie! Porównamy ubrania z różnych epok – kto mógł je nosić, co chciał podkreślić, a co ukryć? W czasie zajęć przyjrzymy się strojom na obrazach z różnych epok, a przedmioty z Gabinetu Ubiorów Warszawskich przybliżą nam temat dodatków. To dzięki nim stroje warszawiaków olśniewały. Zostaniemy też projektantami oraz projektantkami mody i sami wymyślimy oryginalny dodatek – oczywiście pasujący do naszego ulubionego stroju.

Czas trwania: 75 minut

Podstawa programowa: obszar społeczny: III.4, 6–9; obszar poznawczy: IV.1, 2, 8, 9, 12, 14

Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchu, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, osoby ze spektrum autyzmu

osoby z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmuosoby z niepełnosprawnością rychową


Kogucik czy kurka (lekcja spacerowa)

To, co czyni Stare Miasto wyjątkowym, łatwo może nam umknąć. Artystyczne szyldy, ozdobne kraty, zegary na ścianach czy unikatowe kołatki są subtelnym, ale ważnym dodatkiem, niczym dobrze dobrana biżuteria. Nasz spacer rozpoczniemy od dziewiętnastowiecznej klamki do drzwi – eksponatu muzeum. Następnie odszukamy najciekawsze detale już na samym Starym Mieście, w tym tytułowe kurkę i kogucika. Postaramy się odkryć ich zastosowanie i znaczenie dla charakteru miasta.

Czas trwania: ok. 60 minut

Podstawa programowa: obszar społeczny: III.4, 6–9; obszar poznawczy: IV.1–3, 9, 12

Dostępność: osoby z niepełnosprawnością intelektualną

osoby z niepełnosprawnością intelektualną


Temat rzeka

Wisła jest nierozerwalnie związana historią Warszawy. Podczas zajęć obejrzymy jej przedstawienia z różnych epok i zastanowimy się, jaki wpływ miała na życie mieszkańców i mieszkanek stolicy. Poszukamy elementów najczęściej powtarzających się na obrazach i grafikach i odkryjemy ich znaczenia. Na koniec wspólnie stworzymy trójwymiarowe przedstawienie Wisły i jej otoczenia.

Czas trwania: 60 minut

Podstawa programowa: obszar społeczny: III. 5-9; obszar poznawczy: IV. 1, 2, 8, 9, 18

Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchu, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, osoby ze spektrum autyzmu


Muzealne ABC

Po co są muzea? Co może być muzealnym eksponatem? Kto decyduje o tym, że dana rzecz znajduje się na wystawie? Odpowiedzi na te pytania poszukamy zarówno na ekspozycji, jak i za kulisami muzeum! Poznamy też zasady muzealnego savoir-vivre’u oraz realia codziennej pracy muzealników i muzealniczek.

Czas trwania: 75 minut

Podstawa programowa: obszar społeczny: III.3, 6; obszar poznawczy: IV.1, 8, 10–12; edukacja polonistyczna: I.1; edukacja społeczna: III.1; edukacja plastyczna: V.1– 3

Dostępność: osoby z niepełnosprawnością intelektualną, osoby ze spekturm autyzmu


Tik-tak, bim-bom

Dzisiaj zegar to często tylko cyfry wyświetlane na ekranie smartfona. Za to w trakcie zajęć zobaczymy wiele różnych rodzajów zegarów! Przyjrzymy się, jak zostały zbudowane i jak działają. Z jakich elementów się składają? Zastanowimy się również, po co mierzy się czas i czy zawsze odczuwamy jego upływ tak samo.

Czas trwania: 60 minut

Podstawa programowa: obszar społeczny: III.4, 6–9; obszar poznawczy: IV.1–3, 9, 12, 14, 16

Dostępność: osoby z niepełnosprawnością intelektualną, osoby ze spektrum autyzmu

osoby z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu


Opakowanie szyte na miarę

Aby nie rozlać mleka i nie rozsypać mąki, potrzebujemy opakowań. Dzięki nim produkty są bezpieczniejsze. Pudełka, butelki, puszki i torebki pełnią także inne funkcje: reklamują i informują o zawartości. Przyjrzymy się formom, materiałom i zdobieniom różnych opakowań. Na podstawie oglądanych przedmiotów stworzymy własne opakowania – idealne na świąteczny prezent.

Czas trwania: 60 minut

Podstawa programowa: III.4, 6–9; obszar poznawczy: IV.1, 2, 8,9, 12, 14

Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchu, osoby ze spektrum autyzmu

osoby z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu

SZKOŁY PODSTAWOWE (klasy 1-3)

Warszawa legendarna (lekcja muzealna/spacer)

Poszukajmy tropów legend warszawskich! Odkryjemy, jak w Warszawie przenikają się światy realny i fantastyczny, a pozornie zwyczajne obiekty i okolice stają się elementami magicznych historii.

Opowieść wzbogacona jest ciekawostkami, a różnorodne aktywności uatrakcyjnią spacer młodym odkrywcom.

Czas trwania: 75 minut

Podstawa programowa: obszar fizyczny: I. 4; obszar emocjonalny: II.1, 2, 6; obszar społeczny: III.1, 2, 6, 7; obszar poznawczy: IV.1, 8, 10, 11; edukacja polonistyczna: I.1,2; edukacja plastyczna: V.1–3

Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchu, osoby z niepełnosprawnością wzroku, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, osoby ze spektrum autyzmu

osoby z niepełnosprawnością ruchu i niepełnosprawnością wzrokuosoby z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu


Pamiątka z Warszawy

Jakie pamiątki dzisiaj cieszą się uznaniem, a jak było dawniej? Podczas zajęć dowiemy się, jakie miejsca i symbole kojarzą się z Warszawą najbardziej. Przyjrzymy się im uważnie i sprawdzimy, czy zawsze pokazywano je tak samo.  Na koniec uczestnicy wykonają pamiątkę z Warszawy według własnego projektu.

Czas trwania: 60 minut

Podstawa programowa: edukacja społeczna: III.1.1, 2.1–2, 2.5; edukacja przyrodnicza: IV.3.1; edukacja plastyczna: V.3.1–3; edukacja techniczna: VI.1.1

Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchu, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, osoby ze spektrum autyzmu

osoby z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmuosoby z niepełnosprawnością rychową


Zaprojektuj swoją okolicę

Miasto to my – mieszkańcy i mieszkanki, ci, którzy się tu urodzili lub przeprowadzili, którzy tu mieszkają lub przyjeżdżają codziennie do pracy albo do szkoły, turyści. Ale nie tylko! Miasto to też sieć naszych połączeń pomiędzy sklepem na rogu, placem z budką z lodami, szkołą, a wielkimi gmachami urzędów i instytucji, blokami i kamienicami czy parkami. Łączą je chodniki, przystanki autobusowe i ścieżki rowerowe. Podczas lekcji wspólnie zastanowimy się, czy wszystko, czego potrzebujemy znajduje się w naszej okolicy. A jeśli czegoś nie ma, to co najmłodsi mieszkańcy i mieszkanki Warszawy mogą z tym zrobić?

Czas trwania: 75 minut

Podstawa programowa: obszar rozwoju: III.1, 5, 6; obszar poznawczy: IV. 1, 8, 12; edukacja społeczna: III. 7, 10

Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchu, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, osoby ze spektrum autyzmu


Co w murach piszczy?

Podczas zajęć uczestniczymy w fascynującym odkrywaniu przeszłości. Niczym detektywi szukamy śladów życia dawnych mieszkańców staromiejskich kamienic. Wędrujemy przez kolejne pomieszczenia i poznajemy funkcje różnorodnych elementów architektonicznych oraz fachową terminologię. Dowiadujemy się, dlaczego powiększano piwnice, gdzie ukryto skarb i skąd się wzięło słowo „sklep”. Czy dawna kamienica odpowiadałaby potrzebom dzisiejszych warszawiaków i warszawianek?

Czas trwania: 75 minut

Podstawa programowa: edukacja społeczna: III.1.1-2, III.1.5 edukacja matematyczna: II.1.1-3, II.5.4, edukacja plastyczna: V.1.1, V.3.1, V.3.3

Dostępność: osoby z niepełnosprawnością intelektualną, osoby ze spektrum autyzmu


Metrem, autobusem czy rowerem?

Jak dawniej poruszano się po mieście? Czym transportowano ludzi, a czym towary? Kiedy pojawiła się i jak wyglądała komunikacja publiczna? Na obrazach i pocztówkach poszukamy śladów środków lokomocji z dawnych lat. Wśród Rzeczy Warszawskich poszukamy przedmiotów świadczących o znaczeniu komunikacji dla Warszawy. Wspólnie zastanowimy się też, jak rozrost miasta i nowe pojazdy zmieniały życie mieszkańców stolicy oraz jej wygląd.

Czas trwania: 75 minut

Podstawa programowa: obszar fizyczny: I.1, 3; obszar społeczny: III. 1, 5–7; obszar poznawczy: IV.1, 6–8, 11

Dostępność: osoby z niepełnosprawnością intelektualną, osoby ze spektrum autyzmu

osoby z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu


Bajki, baśnie, animacje (lekcja filmowa)

Wykorzystując film animowany oraz eksponaty, zastanowimy się nad różnymi formami opowiadania bajek i baśni. Odkryjemy, jak z jednego przedmiotu może wyniknąć cała niesamowita opowieść! Wybrane przedmioty staną się inspiracją do samodzielnej twórczości. Wymyślimy własne baśniowe historie i wykonamy do nich ilustracje.

Czas trwania: 60 minut

Podstawa programowa: obszar społeczny: III.1, 2, 6, 7; obszar poznawczy: IV.1, 8, 10, 11; edukacja polonistyczna: I.1, 2; edukacja plastyczna: V.1–3

Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchu, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, osoby ze spektrum autyzmu


Zwyczajne życie postaci z legend (lekcja filmowa)

Co Złota Kaczka je na obiad? Czym podróżuje Smok Wawelski? Za pomocą filmu animowanego i znajdujących się na wystawie przedmiotów codziennego użytku stworzymy opowieści o zwykłym życiu magicznych bohaterów i bohaterek legend – nie tylko warszawskich!

Czas trwania: 60 minut

Podstawa programowa: obszar społeczny: III.1, 2, 6, 7; obszar poznawczy: IV.1, 8, 10, 11; edukacja polonistyczna: I.1, 2; edukacja plastyczna: V.1–3

Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchu, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, osoby ze spektrum autyzmu


Architektoniczne opowieści (lekcja spacerowa)

Podczas spaceru przyjrzymy się staromiejskim kamienicom i okolicznym budowlom. Obserwując ich charakterystyczne elementy zastanowimy się, w jakim celu powstały i do czego lub komu służyły.

Dlaczego okna są różnej wielkości? Czy zawsze widać dach? Odgadnięcie funkcji różnych detali architektonicznych pomoże odkryć realia życia dawnych warszawiaków i zaświadczy o pomysłowości budowniczych dawnych miast.

Czas trwania: 75 minut

Podstawa programowa: obszar fizyczny: I.4; obszar poznawczy: IV.1, 8 10, 11; edukacja polonistyczna: I.1, 2; edukacja plastyczna: V.1, 3

Dostępność: osoby z niepełnosprawnością intelektualną, osoby ze spektrum autyzmu

osoby z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu


Symbole patriotyzmu

Poszukamy odpowiedzi na pytania: co to jest godło, flaga i hymn narodowy, co oznaczają te symbole oraz jak zmieniały się na przestrzeni lat. Zastanowimy się, kim jest patriota oraz poznamy różne pamiątki patriotyczne – ich historię i znaczenie. Dowiemy się też, dlaczego galanteria patriotyczna była tak ważnym elementem manifestacji miłości do ojczyzny.

Czas trwania: 75–90 minut

Podstawa programowa: obszar społeczny: III.1–3, 5; obszar poznawczy: IV.1, 6, 10–11; edukacja społeczna: III.1.6–7, 2.2–5; edukacja plastyczna: V.2.1, 2.6, 2.8, 3.1

Dostępność: osoby z niepełnosprawnością intelektualną, osoby ze spektrum autyzmu

osoby z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu


Opakowanie szyte na miarę

Aby nie rozlać mleka i nie rozsypać mąki, potrzebujemy opakowań. Dzięki nim produkty są bezpieczniejsze. Pudełka, butelki, puszki i torebki pełnią także inne funkcje: reklamują i informują o zawartości. Przyjrzymy się formom, materiałom i zdobieniom różnych opakowań. Na podstawie oglądanych przedmiotów stworzymy własne opakowania – idealne na świąteczny prezent.

Czas trwania: 75 minut

Podstawa programowa: edukacja matematyczna: II.1.1–2, 5.1, 5.4, 6.1; edukacja plastyczna: V.2.1, 2.6, 2.8, 3.1; edukacja techniczna: VI.1.1, 2.2

Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchu, osoby z niepełnosprawnością intelektualną

osoby z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu

SZKOŁY PODSTAWOWE (klasy 4-6)

Siedem wieków w Warszawie

Dzięki wystawie głównej Rzeczy warszawskie poznamy ważne momenty historii Warszawy i życie codzienne jej mieszkańców. Kim były osoby, które kształtowały miasto od XV do XX wieku? Wspólnie prześledzimy rozwój polityczny, gospodarczy i kulturowy – sprawdzimy, jak wpływał na ludność miasta dawniej oraz jakie skutki ma dzisiaj.

Czas trwania: 90 minut

Podstawa programowa: klasa 4 – historia: I.2, II.1, 3, III.2, 4, V. 4, 8, 9, plastyka: II.1, III.1, 4; klasy 5–6 – historia: IV.1–4, IX.8, XI.3, 5, XIII.1, XVI.3–4, XVII.1; wiedza o społeczeństwie: VII.1


Od decyzji księcia do wyborów i budżetu partycypacyjnego. Jak warszawiacy uzyskali prawo do decydowania o mieście?

Warszawa to miasto w ciągłym ruchu, podlegające nieustannym zmianom. Zmieniają się w nim też prawa i obowiązki jego mieszkańców oraz mieszkanek. A jak było kiedyś? Podczas lekcji wybierzemy się w podróż do dawnej Warszawy i sprawdzimy, kto wtedy podejmował decyzje i jak mieszkańcy zyskiwali wpływ na miasto. Czy dziś od czasów dawnych warszawiaków wiele się w tej kwestii zmieniło? O czym możemy decydować w naszym mieście? Wspólnie zastanowimy się, czy jako mieszkanki i mieszkańcy znamy nasze prawa i czy z nich korzystamy. Czy coś mogłoby się zmienić?

Czas trwania: 90 minut

Podstawa programowa: historia: I. 2; II. 2, 4, 5; język polski: IV. 7, 8


Co w murach piszczy?

Podczas zajęć uczestniczymy w fascynującym odkrywaniu przeszłości. Niczym detektywi szukamy śladów życia dawnych mieszkańców staromiejskich kamienic. Wędrujemy przez kolejne pomieszczenia i poznajemy funkcje różnorodnych elementów architektonicznych oraz fachową terminologię. Dowiadujemy się, dlaczego powiększano piwnice, gdzie ukryto skarb i skąd się wzięło słowo „sklep”. Czy dawna kamienica odpowiadałaby potrzebom dzisiejszych warszawiaków i warszawianek?

Czas trwania: 90 minut

Podstawa programowa: klasa 4 – historia: I.2, II.3, III.2, III.4, plastyka: II.1, III.1, 4; klasy 5–6 – historia: IV.1–4; plastyka: III.1, III.4, III.6-7

Dostępność: osoby z niepełnosprawnością intelektualną, osoby ze spektrum autyzmu


Nowe szaty warszawiaka

Czy królowa Marysieńka wyglądałaby dobrze w mundurze? Uczestnicy przyjrzą się strojom z różnych epok. Co można podkreślić ubiorem, a co dzięki niemu ukryć? Czy ubranie zawsze trafnie określa człowieka? Na podstawie elementów garderoby uczestnicy spróbują odgadnąć cechy i profesje osób, których portrety znajdują się na wystawie. Na koniec przebiorą poszczególne postaci w najbardziej pasujące do nich stroje.

Czas trwania: 75 minut

Podstawa programowa: historia: I.1–5, II. 4–5; plastyka: I.6, II.1–2, III.1–2, 6

Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchu, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, osoby ze spektrum autyzmu

osoby z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmuosoby z niepełnosprawnością rychową


Szaleństwo kolekcjonowania

W Muzeum Warszawy znajdują się wyjątkowe kolekcje! Uczestnicy przyglądają się rzeczom zgromadzonym w poszczególnych gabinetach i szukają klucza, który je łączy. Czy dane przedmioty mogłyby wzbudzać zainteresowanie zbieraczy?  Wspólnie rozważymy materialną i niematerialną wartość kolekcjonowania oraz poznamy specyfikę kolekcji muzealnych.

Czas trwania: 75 minut

Podstawa programowa: klasa 4 – historia: I.1, III.7; klasy 5–6 – historia: I.1.2-4, III.3.2


Uratowane z potopu (film oraz zwiedzanie wystawy z kartą pracy)

Jak toczy się koło Fortuny, Warszawa wie najlepiej – najpierw bogini spowiła miasto blaskiem, by niedługo zmienić je w ruinę. W jednej chwili złoty okres XVII-wiecznej świetności miasta przekreśliła wojna – potop szwedzki. Świadkami tamtych wydarzeń są pamiątki, będące bohaterami filmu Uratowane z potopu. Jak ocalały? Skąd się wzięły? Wyjątkowy film dokumentalny pozwoli prześledzić ich losy oraz wyjaśni istotę potopu szwedzkiego, a Gabinet Detali Architektonicznych odkryje przed uczestnikami ich piękno – trwałe i nieprzemijające.

Czas trwania: 90 minut (w tym 75 minut filmu)

Podstawa programowa: historia: XI.1, 3, 4, 5, 6; geografia: X.2, 17

Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchu


Potwory i upiory (spacer)

Na tych zajęciach nie rozmawiamy o walecznych syrenkach, dobrodusznych szewczykach i zaczarowanych książętach. Naszymi bohaterami są duchy, potwory, a nawet diabły! Ruszamy śladem mrocznych i tajemniczych opowieści. Sprawdzimy, gdzie dziś straszy i jak można się obronić przed upiorami z warszawskich legend.

Czas trwania: 75 minut

Podstawa programowa: historia: I.1, 3; język polski: I.4, 7, III.4; plastyka: III.1; geografia: III.5, 7


Przygoda kupca w Warszawie (gra miejska)

Jak żyło się dawniej na Starym Mieście? Podczas spotkania uczestnicy prześledzą trasę XVII-wiecznego kupca przybywającego do Warszawy. Dowiedzą się, jak wtedy wyglądało miasto, kto w nim mieszkał i czym zajmowali się mieszkańcy. Wszystkie odpowiedzi uczestnicy znajdą samodzielnie dzięki obserwacji zabudowy i dekoracji warszawskiej Starówki.

Czas trwania: 90 minut

Podstawa programowa: historia: I.1, 4, 5, II.3, III.2; język polski: III.2, 4; plastyka: III.1; wiedza o społeczeństwie: III.1, IV.3; geografia: II.3, 8, 9, III.5

Dostępność: osoby z niepełnosprawnością intelektualną, osoby ze spektrum autyzmu

osoby z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu


Symbole patriotyzmu

Poszukamy odpowiedzi na pytania: co to jest godło, flaga i hymn narodowy, co oznaczają te symbole oraz jak zmieniały się na przestrzeni lat. Zastanowimy się, kim jest patriota oraz poznamy różne pamiątki patriotyczne – ich historię i znaczenie. Dowiemy się też, dlaczego galanteria patriotyczna była tak ważnym elementem manifestacji miłości do ojczyzny.

Grupa wiekowa: klasa 4

Czas trwania: 90 minut

Podstawa programowa: historia: II.1, 3, III.1, 4, IV.8, 9, 12, V.10; język polski: I.3–5,

Dostępność: osoby z niepełnosprawnością intelektualną, osoby ze spektrum autyzmu

osoby z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu

SZKOŁY PODSTAWOWE (klasy 7-8)

Warszawa w pigułce

Czym dla Warszawy zasłużył się Zygmunt III Waza? Które wydarzenia najsilniej wpłynęły na dzieje i tożsamość miasta? Gdzie znajduje się Wilanów i dlaczego warto odwiedzić Łazienki Królewskie? W czytelnej, skondensowanej formie poznajemy podstawowe fakty z dziejów Warszawy, jej współczesną topografię i najciekawsze miejsca. Zajęcia stanowią wstęp do dalszego zwiedzania i poznawania stolicy Polski.

Czas trwania: 90 minut

Podstawa programowa: historia: I.4, 5, II.1, 5, III.2; język polski: I.2, 3, 5, 7, IV.1, 2


Życie codzienne w dawnej kamienicy (zwiedzanie interpretacyjne)

Dawny wygląd Warszawy zatarła historia – niełatwe dzieje i zniszczenia wojenne. Potrzeba dużo wyobraźni, by o niej opowiadać. Jednak niektóre kamienice Muzeum Warszawy przetrwały i przechowują cenną wiedzę o mieście! Przemierzając muzealne kamienice poszukamy zachowanych przestrzeni oraz elementów wystroju sprzed kilkuset lat i na ich podstawie spróbujemy odtworzyć codzienność ich dawnych mieszkańców. Jak wyglądało życie w dawnej kamienicy mieszczańskiej? Czy było wygodnie? W jaki sposób ozdabiano swoje wnętrza?

Wspólnie poćwiczymy uważną obserwację, wyciąganie wniosków i zastanowimy się, jak bardzo zmieniły się nasze potrzeby oraz postrzeganie funkcjonalnego domu.

Czas trwania: 75-90 minut

Podstawa programowa: szkoła podstawowa: historia: I.1, 5, II.3, III.2; język polski: III.2, 4; wiedza o społeczeństwie: III.1; geografia: III.5

Liceum i technikum: historia: I.2, II.1, 2, 3, 4, III.1; wiedza o społeczeństwie: IV.2; język polski: I.1, 2, 4, III.1, IV.1, 5, 7. 

Dostępność: osoby z niepełnosprawnością intelektualną, osoby ze spektrum autyzmu


Jedna ulica, kilka języków – jak żyli warszawiacy w wielokulturowym mieście?

W Warszawie od zawsze żyli obok siebie przedstawiciele wielu narodów, wyznań i kultur. Na ulicach przedwojennej stolicy wśród dźwięków tętniącego życiem miasta słychać było różne języki: polski, jidysz, niemiecki czy rosyjski. To ci zróżnicowani mieszkańcy kształtowali ówczesny krajobraz miejski.

W czasie zajęć dowiecie się, jak różnorodność kulturowa Warszawy wzbogacała nasze miasto. Poruszymy zagadnienia odnoszące się do wielokulturowej historii stolicy i wpływu różnych grup narodowych i wyznaniowych na architekturę, życie społeczne czy gospodarcze miasta. Wiedza o rozmaitości kultur wpływających na tkankę miejską służy przeciwdziałaniu stereotypom oraz ukazuje wartości wynikające z różnorodności i wzajemnych inspiracji.

Czas trwania: 90 minut

Podstawa programowa: wiedza o społeczeństwie II. 5, 7, 8; IV. 1, 3; VI. 5, 6


Design warszawski

Czym jest dobre projektowanie? Czy rzeczy mogą być jednocześnie ładne i praktyczne? Czy oglądając wystawę główną Rzeczy warszawskie, m.in. wyroby złotnicze i platernicze, możemy uchwycić specyfikę warszawskiego designu? Zastanowimy się, dlaczego projektanci decydują się na wykorzystanie danych materiałów i czy ozdoby mają znaczenie wyłącznie estetyczne. Nasze rozważania koncentrują się wokół szeroko rozumianego pojęcia designu, zastanowimy się nad jego znaczeniem dawniej i współcześnie.

Czas trwania: 90 minut

Podstawa programowa: plastyka: I.1–2, 5–6, III.1–2, 6


Start-up nie od dziś

Historia miasta to także dzieje warszawskich firm oraz historie stojących za nimi ludzi. Choć dzisiaj funkcjonują nowe, współczesne modele biznesowe, sukces poszczególnych warszawskich firm może stanowić ciekawy materiał do analizy. Inspirując się tymi historiami oraz schematem budowania start-upów, uczestnicy zaprojektują własny biznes, który dzisiaj mógłby stać się wizytówką Warszawy.

Czas trwania: 90 minut

Podstawa programowa: historia: II.3-5


Warszawa nie zapomni (lekcja filmowa)

W XX wieku niemal cała Warszawa runęła jak domek z kart. Zniknęły pałace i dwory, kamienice i domy warszawiaków i warszawianek, ulice opustoszały. Po latach Warszawa powstała na nowo – przyjrzymy się jej uważnie i sprawdzimy, jaka była. Poznamy historię powojennego miasta i losy jego mieszkańców.

Czas trwania: 75 minut

Podstawa programowa: szkoła podstawowa – język polski: I.2.13; historia: XXXII.3, XXXIII.2, XXXVI.1; plastyka: III.1

liceum – historia: XLVI.3, LI.1; historia rozszerzona: LVI.1 / historia sztuki: I.8, II.13a


Kronikarze codzienności

Pamiętniki i wspomnienia warszawiaków i warszawianek z września 1939 roku są bezcennym źródłem wiedzy o wojennej rzeczywistości. Jak rejestrowali i upubliczniali swoją codzienność? Uczestnicy poznają różnice między dziennikiem, pamiętnikiem a kroniką. Spróbują odnieść dawne środki przekazu do własnych, współczesnych doświadczeń i sposobów dzielenia się nimi: w formie streamingu, Instastory czy nagrań wideo.

Czas trwania: 90 minut

Podstawa programowa: język polski: I.1.10-11, I.2.3-4, IV.1-2, IV.6, IV.8


Stare Miasto – widoki wczoraj i dziś (spacer)

Spacer ukazujący zmiany najstarszej części Warszawy – często bardzo subtelne, ale odzwierciedlające sytuację i przemiany społeczne oraz kulturowe, wynikające zarówno z wieloletnich procesów, jak i gwałtownych wydarzeń historycznych. Zastanowimy się, czy i jak niewielki fragment miasta może skupiać w sobie i pokazywać kilkusetletnią historię całego miasta. Co uległo zmianie i dlaczego, a co pozostaje niezmienne? Porównamy współczesne widoki Warszawy z ich odpowiednikami z różnych epok i sprawdzimy, jak czytać miasto od szczegółu do ogółu.

Czas trwania: 90 minut

Podstawa programowa: historia: I.4, 5, II.1, 5, III.2, IV; język polski: I.3, 5, 7, IV.1, 2, I.2. 3


Rysunek z natury w Muzeum Warszawy           

Zapraszamy osoby prowadzące lekcje plastyki, warsztaty rysunkowe i koła artystyczne do organizowania zajęć z rysunku w przestrzeniach Muzeum Warszawy. Sale zabytkowych kamienic wypełniają interesujące motywy rysunkowe: portale, sklepienia, metalowe okucia. Do szkicowania zachęcają także eksponaty: kamienne i gipsowe rzeźby; metalowe, brązowe czy szklane naczynia o prostych lub skomplikowanych formach; elementy ubiorów oraz obrazy. Wielość i różnorodność obiektów umożliwia studiowanie rozmaitych zagadnień plastycznych (np. światłocienia, faktury, kompozycji). Tematyczne uporządkowanie obiektów ułatwia wybór zagadnień. Profil i treść zajęć zależy od Państwa!

Zapewniamy:

– spotkanie uczestników z pracownikiem muzeum dotyczące konkretnego obiektu (15 min, obiekt i temat do uzgodnienia z nauczycielem),

– podstawowe przybory rysunkowe: drewniane deski z klipem (format A3, A4), kartki (format A3, A4), ołówki (HB, B, 2B, 6B), fiksatywa w aerozolu.

Można przynieść własne zestawy ołówków, grafitów oraz szkicowniki. 

Czas trwania: 90 minut

Więcej informacji i rezerwacje: Teresa Łempicka, teresa.lempicka@muzeumwarszawy.pl

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

Warszawa w pigułce

Czym dla Warszawy zasłużył  się Zygmunt III Waza? Które wydarzenia najsilniej wpłynęły na dzieje i tożsamość miasta? Gdzie znajduje się Wilanów i dlaczego warto odwiedzić Łazienki? W czytelnej, skondensowanej formie poznajemy podstawowe fakty z dziejów Warszawy, jej współczesną topografię i najciekawsze miejsca. Zajęcia stanowią wstęp do dalszego zwiedzania i poznawania stolicy Polski.

Czas trwania: 90 minut

Podstawa programowa: historia: I.1–2, II. 1, 4


Serwis panny Łęckiej, czyli Warszawa XIX wieku

XIX wiek przyniósł Warszawie dynamiczny rozwój i przełomowe zmiany. Prześledzimy je i zastanowimy się, jak nowa obyczajowość wpłynęła na wygląd Warszawy i potrzeby jej mieszkańców. Przyjrzymy się codzienności miasta, tętniącego wspólnym życiem inteligentów, mieszczan i proletariatu, a wybrane eksponaty muzealne przybliżą tło społeczno-kulturowe świata Lalki.

Czas trwania: 90 minut

Podstawa programowa: historia: I.1–2, II.1, 4; język polski: I.2, 4, 5, IV.1, 2, 5


Śladami Lalki Bolesława Prusa (spacer)

Przenieśmy się w czasie do Warszawy dynamicznej, pełnej fabryk i zakładów, gwarnej i tłocznej – Warszawy Prusa! Podążymy jego śladem przez zaułki Starego Miasta, Powiśla czy światowego Krakowskiego Przedmieścia. Na podstawie cytatów z książki odnajdziemy sklep Mincla i sprawdzimy, gdzie mieszkał Wokulski, a gdzie Rzecki. Odwiedzając Teatr Wielki i Hotel Europejski poznamy sekrety życia towarzyskiego i kulturalnego, a pozostałe ulice odkryją przed nami zmiany społeczne Warszawy II połowy XIX wieku.

Czas trwania: 120 minut

Koszt: 200 zł

Podstawa programowa:  historia: I.1–2, II.1, 4; język polski: I.2, 4, 5, IV.1, 2, 5


Warszawianki dwudziestolecia międzywojennego

Gdzie w Warszawie znajdowała się pierwsza apteka założona przez kobietę? Która z pierwszych kobiet zasiadających za sterami samolotu mówiła: „Zawsze lubiłam robić coś, czego nikt inny by nie zrobił”? Kto zdobył dla Polski pierwszy złoty medal na igrzyskach olimpijskich? I w końcu: co wiemy o kobietach żyjących i działających 100 lat temu w Warszawie?

Podczas lekcji spojrzymy na okres międzywojenny jako przełomowy dla polskich kobiet – to wtedy zyskały nowe prawa, rozpoczynały edukację na uczelniach wyższych czy podejmowały pracę w „typowo męskich” zawodach. Sylwetki wybranych warszawianek odsłonią przed nami historie procesu walki o równe prawa.

Czas trwania: 75 minut

Podstawa programowa: WOS: II. 1, 2, 3; historia: II. 3, 4, XLIV 2, 3


Warszawa wielokulturowa

Żydzi i Rosjanie, Francuzi i Włosi, protestanci i prawosławni – w Warszawie krzyżowały się ścieżki przedstawicieli różnych kultur. Niektórzy, jak przybyła z Niemiec rodzina Wedlów, trwale zapisali się w historii miasta. W trakcie zajęć poszukamy śladów warszawskiej wielokulturowości i zastanowimy się nad jej wpływem na dzieje i charakter stolicy.

Czas trwania: 90 minut

Podstawa programowa: historia zakr. podst. XXI.1, XXXV.4; WOS zakr. podst. II.3, IV.4., zakr. rozsz. II.7, IV.1-3,10

Dostępność: osoby z niepełnosprawnością wzroku (słabowidzące)


Warszawa nie zapomni (lekcja filmowa)

W XX wieku niemal cała Warszawa runęła jak domek z kart. Zniknęły pałace i dwory, kamienice i domy warszawiaków i warszawianek, ulice opustoszały. Po latach Warszawa powstała na nowo – przyjrzymy się jej uważnie i sprawdzimy, jaka była. Poznamy historię powojennego miasta i losy jego mieszkańców.

Czas trwania: 75 minut

Podstawa programowa: szkoła podstawowa – język polski: I.2.13; historia: XXXII.3, XXXIII.2, XXXVI.1; plastyka: III.1

liceum – historia: XLVI.3, LI.1; historia rozszerzona: LVI.1 / historia sztuki: I.8, II.13a


Warszawski sznyt, czyli o stylach architektonicznych (spacer z elementami gry miejskiej)

Sznyt — niepowtarzalna warszawska elegancja. Czy jesteśmy w stanie wyróżnić nietuzinkowy charakter Warszawy? Zagłębimy się w ciasne uliczki Starego Miasta, aby doświadczyć uroku okolicznych budynków i zakamarków. Okiem architekta spojrzymy na otaczającą nas, współczesną przestrzeń miejską. Jednocześnie poszukamy gotyckich cegieł, patrząc przez kolorowe szkła witraży Archikatedry. Z bliska przyjrzymy się klasycyzmowi i warszawskiemu modernizmowi. Uczestnicy zgłębią kształty stołecznych stylów architektonicznych oraz nauczą się jak je rozpoznawać i interpretować.

Czas trwania: 120 minut

Koszt: 200 zł

Podstawa programowa: liceum: j. polski: I.2.6; plastyka: II.1, II.4, II.7: historia: XIII.2, XXVIII.2; historia sztuki: I.2, I.4, I.5, I.8, II.13.a, IV.1


Życie codzienne w dawnej kamienicy (zwiedzanie interpretacyjne)

Dawny wygląd Warszawy zatarła historia – niełatwe dzieje i zniszczenia wojenne. Potrzeba dużo wyobraźni, by o niej opowiadać. Jednak niektóre kamienice Muzeum Warszawy przetrwały i przechowują cenną wiedzę o mieście! Przemierzając muzealne kamienice poszukamy zachowanych przestrzeni oraz elementów wystroju sprzed kilkuset lat i na ich podstawie spróbujemy odtworzyć codzienność ich dawnych mieszkańców. Jak wyglądało życie w dawnej kamienicy mieszczańskiej? Czy było wygodnie? W jaki sposób ozdabiano swoje wnętrza?

Wspólnie poćwiczymy uważną obserwację, wyciąganie wniosków i zastanowimy się, jak bardzo zmieniły się nasze potrzeby oraz postrzeganie funkcjonalnego domu.

Czas trwania: 75-90 minut

Podstawa programowa: szkoła podstawowa: historia: I.1, 5, II.3, III.2; język polski: III.2, 4; wiedza o społeczeństwie: III.1; geografia: III.5

Liceum i technikum: historia: I.2, II.1, 2, 3, 4, III.1; wiedza o społeczeństwie: IV.2; język polski: I.1, 2, 4, III.1, IV.1, 5, 7.

Dostępność: osoby z niepełnosprawnością intelektualną, osoby ze spektrum autyzmu


Rzecz w muzeum

Jakie znaczenie mają rzeczy zgromadzone w Muzeum Warszawy? Dlaczego znalazły się na wystawie? Czego można się dzięki nim dowiedzieć? Niecodzienna koncepcja wystawy głównej zachęca do świadomego zwiedzania, zadawania pytań i szukania na nie odpowiedzi. Zastanowimy się, jak można analizować rzeczy, jakich informacji dostarczają oraz czy ekspozycja muzealna musi się składać wyłącznie z przedmiotów.

Czas trwania: 75–90 minut

Podstawa programowa: historia: II.1, 4; język polski: IV.2, I.2. 3; plastyka: I.1, 4, 6, II.2. 6

Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchu

osoby z niepełnosprawnością rychową


Rysunek z natury w Muzeum Warszawy           

Zapraszamy osoby prowadzące lekcje plastyki, warsztaty rysunkowe i koła artystyczne do organizowania zajęć z rysunku w przestrzeniach Muzeum Warszawy. Sale zabytkowych kamienic wypełniają interesujące motywy rysunkowe: portale, sklepienia, metalowe okucia. Do szkicowania zachęcają także eksponaty: kamienne i gipsowe rzeźby; metalowe, brązowe czy szklane naczynia o prostych lub skomplikowanych formach; elementy ubiorów oraz obrazy. Wielość i różnorodność obiektów umożliwia studiowanie rozmaitych zagadnień plastycznych (np. światłocienia, faktury, kompozycji). Tematyczne uporządkowanie obiektów ułatwia wybór zagadnień. Profil i treść zajęć zależy od Państwa!

Zapewniamy:

– spotkanie uczestników z pracownikiem muzeum dotyczące konkretnego obiektu (15 min, obiekt i temat do uzgodnienia z nauczycielem)

– podstawowe przybory rysunkowe: drewniane deski z klipem (format A3, A4), kartki (format A3, A4), ołówki (HB, B, 2B, 6B), fiksatywa w aerozolu.

Można przynieść własne zestawy ołówków, grafitów oraz szkicowniki.

Czas trwania: 90 minut

Więcej informacji i rezerwacje: Teresa Łempicka, teresa.lempicka@muzeumwarszawy.pl

Lekcje muzealne na wystawie „Grażyna Hase. Zawsze w modzie”.