fbpx

Używamy plików cookies do zbierania informacji dotyczących korzystania z serwisu Muzeum Warszawy i jego oddziałów. W każdej chwili możesz zablokować obsługę plików cookies w swojej przeglądarce. Pamiętaj, że zmiany ustawień w przeglądarce mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji stron internetowych naszego serwisu.

Aktualności

10.11.2022 / Aktualności, Działalność edukacyjna, Edukacja dla szkół, Muzeum Warszawskiej Pragi

Zima na Pradze

Zima na Pradze

Kiedy wcześnie zapada zmrok, a zimny wiatr hula po ulicach – najlepiej wybrać się do pełnego światła i radosnych głosów Muzeum Warszawskiej Pragi.

Zapraszamy do rezerwacji lekcji ze specjalnej oferty zimowej!

Na naszych Gości czekają m.in.:

 • zajęcia o byciu eko – towarzyszące nowej wystawie czasowej „EkoEksperymentarium”,
 • lekcje o wielokulturowej przeszłości i teraźniejszości Pragi,
 • i kreatywne warsztaty o kolekcjonowaniu.

Zapraszamy do zapoznania się z całością oferty edukacyjnej, która dostępna jest pod adresem: muzeumpragi.pl

Dbamy o bezpieczeństwo naszych gości:

 • wszyscy pracownicy muzeum mający kontakt z uczestnikami wyposażeni są w maseczki ochronne lub przyłbice,
 • w muzeum dostępne są środki do dezynfekcji rąk,
 • wszystkie materiały edukacyjne niezbędne do przeprowadzenia lekcji są dezynfekowane po zakończeniu zajęć i poddawane kwarantannie przed ponownym ich wykorzystaniem.

Do udziału w Lekcji uprawnione są wyłącznie osoby, które według swojej najlepszej wiedzy nie są zakażone wirusem SARS-CoV-2, nie przebywają na kwarantannie, ani nie przebywają pod nadzorem epidemiologicznym.

REGULAMIN  LEKCJI MUZEALNYCH

Uczestnicy lekcji muzealnych mają obowiązek:

 • przestrzegania obowiązujących w Muzeum zasad porządkowych powiązanych w szczególności z logistyką oraz bezpieczeństwem na terenie Muzeum, a także do stosowania się do wytycznych personelu Muzeum.
 • samodzielnego wyposażenia się w środki ochrony osobistej (maseczka, przyłbica lub inne środki ochraniające usta i nos) i ich stosowania przez cały czas przebywania na terenie Muzeum poprzez zakrycie ust i nosa.
 • podczas Lekcji organizowanych na otwartej przestrzeni Uczestnicy nie muszą zasłaniać nosa i ust pod warunkiem zachowania 1,5 m odstępu od innych. Należy zachować szczególną ostrożność w kontaktach z innymi.

W związku z możliwością zmian warunków zwiedzania we wszystkich oddziałach Muzeum Warszawy nasza oferta może ulec zmianie.

REGULAMIN REZERWACJI MUZEUM WARSZAWY

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.    Niniejszy Regulamin określa zasady przyjmowania rezerwacji przez Muzeum Warszawy z siedzibą w Warszawie, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m. st. Warszawy pod numerem RIK/8/2000/SPW, NIP: 5251290392, REGON: 016387044, w dalszej części Regulaminu zwanym „Muzeum”.

1.2.    Muzeum przyjmuje rezerwacje na następujące usługi, w dalszej części Regulaminu zwane „usługami”:

 1. oprowadzanie po ekspozycjach stałych i czasowych Muzeum;
 2. lekcje muzealne, spacery, wirtualne lekcje muzealne, lekcje wyjazdowe – zajęcia edukacyjne przeznaczone dla grup przedszkolnych i szkolnych. Muzeum udostępnia aktualny program lekcji muzealnych na swojej stronie internetowej w zakładce EDUKACJA;
 3. kameralne spotkania pn. Ciekawi Warszawy – aktywne zwiedzanie ekspozycji Muzeum, przeznaczone dla grup pięcioosobowych;
 4. spacery z przewodnikiem – dla grup zorganizowanych. Muzeum udostępnia aktualny program spacerów na stronie internetowej w zakładce ZAPLANUJ WIZYTĘ;
 5. wejścia grup zorganizowanych z przewodnikiem miejskim lub bez przewodnika;
 6. Muzeum zastrzega sobie prawo ustanowienia obowiązkowej rezerwacji na inne usługi / wydarzenia (np. na warsztaty rodzinne czy dla dorosłych i młodzieży) jeżeli będzie istniała taka konieczność wynikająca z charakteru takiej usługi oraz ograniczonej ilości miejsc w przestrzeni, w której została ona zaplanowana. Informację o wszystkich zaplanowanych wydarzeniach Muzeum publikuje na swojej stronie internetowej.

1.3.    Rezerwacje na usługi wymienione w pkt 1.2. są obowiązkowe. Muzeum nie gwarantuje realizacji w/w usług bez zgłoszenia wcześniejszej rezerwacji. Zgłoszenie rezerwacji nie jest równoznaczne z zawarciem umowy o usługę.

1.4.    Rezerwacje na usługi wymienione w pkt 1.2. są przyjmowane w zależności od wolnych miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń.

1.5.    Zasady dotyczące rezerwacji na usługi wymienione w pkt 1.2.6. są ustalane osobno w stosunku do każdego wydarzenia, a informacja o nich jest publikowana na stronie internetowej Muzeum.

1.6.    Rezerwacji może dokonać osoba pełnoletnia w imieniu własnym, lub w imieniu instytucji, którą reprezentuje.

1.7.    Osoby lub instytucje składające rezerwacje na usługi świadczone przez Muzeum, w dalszej części Regulaminu zwane są „Zamawiającymi”.

 1. ZASADY PRZYJMOWANIA REZERWACJI

2.1.    Muzeum przyjmuje zgłoszenia rezerwacyjne dla grup zorganizowanych lub osób indywidualnych telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Właściwy kontakt do osoby, działu lub oddziału przyjmującego rezerwację jest podany na stronie internetowej przy każdym rodzaju oferty.

2.2.    Muzeum przyjmuje rezerwacje na usługi z oferty prezentowanej na stronie internetowej.

2.3.    Rezerwacji dokonuje się z wyprzedzeniem:

 1. 10-dniowym – w przypadku rezerwacji na oprowadzanie, lekcje muzealne, wirtualne lekcje muzealne, kameralne spotkania pn. Ciekawi Warszawy i spacery;
 2. 4-tygodniowym – w przypadku rezerwacji na zajęcia z oferty pn. Muzeum na życzenie;
 3. 1-dniowym – w przypadku grup zorganizowanych z przewodnikiem miejskim lub bez przewodnika.

2.4.    W celu dokonania rezerwacji dla grupy zorganizowanej lub osób indywidualnych należy wypełnić formularz rezerwacji i przesłać go na wskazany w ofercie adres e-mail. Formularz rezerwacji stanowi załącznik do Regulaminu.

2.5.    Formularz rezerwacji wypełnia osoba pełnoletnia: opiekun grupy lub osoba dokonująca rezerwacji indywidualnie.

 1. POTWIERDZENIE REZERWACJI

3.1.    Do Zamawiającego, który złożył rezerwację na usługi wymienione w pkt 1.2.1-4 zostanie wysłana, na podany przez niego adres mailowy, wiadomość ze szczegółami przyjętej rezerwacji.

3.2.    Zamawiający jest zobowiązany do potwierdzenia udziału w zajęciach do piątku w tygodniu poprzedzającym dzień zarezerwowanej usługi.

3.3.    Zasady dotyczące potwierdzenia rezerwacji na usługi wymienione w pkt 1.2.6 są ustalane osobno w stosunku do każdego wydarzenia.

3.4.    W przypadku zmian dotyczących potwierdzonej rezerwacji (np. zmiany liczebności grupy) Zamawiający jest zobowiązany do poinformowania osoby, działu lub oddziału w którym dokonał rezerwacji o zaistniałych zmianach telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

3.5.    Muzeum w sytuacjach wyjątkowych zastrzega sobie prawo anulowania rezerwacji lub przełożenia jej na inny termin, po konsultacji z Zamawiającym.

 1. LICZEBNOŚĆ GRUPY

4.1.    Zasady dotyczące dopuszczalnej liczebności grup zorganizowanych w Muzeum są uwarunkowane względami bezpieczeństwa, względami konserwatorskimi oraz troską o komfort zwiedzających.

4.2.    Muzeum przyjmuje rezerwacje na usługi wymienione w pkt 1.2.1-4 zgodnie z aktualnie obowiązującymi limitami osobowymi, które są podane dla każdej lokalizacji na stronie internetowej.

4.3.    Przekroczenie dopuszczalnej liczby osób w grupie powoduje natychmiastowe anulowanie rezerwacji.

4.4.    Zadeklarowana przez Zamawiającego w Formularzu rezerwacji liczba osób w grupie powinna zgadzać się ze stanem faktycznym. W przypadku stawienia się w Muzeum większej liczby osób niż zadeklarowana przewodnik / edukator może odmówić wykonania usługi, jeśli zmiana liczebności grupy nie została wcześniej przez Zamawiającego uzgodniona w procesie rezerwacji zajęć. W takiej sytuacji koszt nieprzeprowadzenia usługi będzie ponosił Zamawiający.

4.5.    W przypadku usługi określonej w pkt 1.2.5 liczebność grupy zorganizowanej może przekroczyć 25 osób jeśli uwarunkowania lokalizacji, której dotyczy rezerwacja, na to pozwalają. Decyzję w tej sprawie podejmuje pracownik przyjmujący rezerwację na podstawie posiadanych informacji i aktualnie obowiązujących limitów.

4.6.    Ze względu na uwarunkowania, o których mowa w pkt 4.1. Muzeum zastrzega sobie prawo do czasowego ustanowienia osobnych zasad dotyczących dopuszczalnej liczebności grup zorganizowanych na poszczególnych ekspozycjach Muzeum.

4.7.    Limit miejsc na usługi wymienione w pkt 1.2.6 jest ustalany osobno w stosunku do każdego wydarzenia.

 1. DANE OSOBOWE

5.1.    Administratorem danych osobowych Zamawiających jest Muzeum Warszawy z siedzibą w Warszawie, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m. st. Warszawy, pod numerem RIK/8/2000/SPW, NIP: 5251290392, REGON: 016387044.

5.2.    Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się mailowo: dane.osobowe@muzeumwarszawy.pl lub listownie na adres korespondencyjny Muzeum Warszawy.

5.3.    Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określnych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej zwane RODO.

5.4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b w celu związany z realizacja usługi rezerwacji oraz kontaktu z Zamawiającymi.

5.5.    Zamawiającym przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Zamawiający uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

5.6     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonania rezerwacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie usługi rezerwacji.

5.7.    Odbiorcą danych osobowych Zamawiających będą podmioty upoważnione do przetwarzania na podstawie umowy powierzenia danych w ww. celu, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz pracownicy Muzeum Warszawy związani z wykonaniem danej usługi, dla której udostępnione zostały Muzeum Warszawy dane osobowe;

5.8.    Dane osobowe Zamawiających nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

5.9.    Dane osobowe Zamawiających nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

5.10.  Dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji usługi i w okresie do przedawnienia roszczeń z niej wynikających, w tym  roszczeń publiczno-prawnych chyba że przepisy szczególne przewidują dłuższy okres przechowywania.

5.11.  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zostanie przesłana do Zamawiających na wskazany przez nich adres e-mail wraz z powiadomieniami automatycznie wysyłanymi przez System rezerwacji.

5.12.  Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych osobowych przez Zamawiających.

 1. PŁATNOŚCI

6.1.    Koszty biletów wstępu do Muzeum oraz usług określa cennik Muzeum. Informacja o wszystkich opłatach jest publikowana na stronie internetowej Muzeum.

6.2.    Opłaty za usługi są dokonywane:

 1. przed realizacją usługi – gotówką lub kartą płatniczą w kasie oddziału, w dniu realizacji usługi;
 2. po realizacji usługi – przelewem na rachunek bankowy Muzeum, na podstawie faktury wystawionej w terminie do 14 dni kalendarzowych po dniu wykonaniu usługi.

6.3.    Zamawiający zamiar płatności przelewem powinien zgłosić podczas procesu rezerwacji – wypełniając formularz rezerwacji.

6.4.    Zasady płatności za usługi, o których mowa w pkt 1.2.6 są ustalane osobno dla każdego wydarzenia.

6.5.   Muzeum wystawia faktury/faktury uproszczone na podstawie danych zawartych w formularzu rezerwacji Zamawiającego.

 1. REZYGNACJA Z REZERWACJI

7.1.    Ewentualna rezygnacja z rezerwacji na usługi wymienione w pkt 1.2.1-4 powinna być zgłoszona telefonicznie lub pocztą elektroniczną najpóźniej na 72 godziny przed planowanym terminem wizyty.

7.2.    W przypadku braku zawiadomienia o rezygnacji z rezerwacji na usługi wymienione w pkt 1.2.1-4, lub rezygnacji później niż 72 godziny przed ustalonym terminem wizyty, Muzeum wystawia Zamawiającemu fakturę lub paragon w wysokości ceny usługi za gotowość pracowników Muzeum do świadczenia usługi

 1. SPÓŹNIENIE GRUPY ZORGANIZOWANEJ

8.1.    Zamawiający jest zobowiązany do punktualnego przybycia do Muzeum. Za czas rozpoczęcia realizacji usługi uznaje się godzinę ustaloną w trakcie procesu rezerwacji.

8.2.    Czas oczekiwania przewodnika / edukatora na grupę wynosi 30 minut.

8.3.    W przypadku spóźnienia grupy zorganizowanej wynoszącego ponad 30 minut lub niewykupienia rezerwacji Muzeum zastrzega sobie prawo do nie wpuszczenia grupy i obciążenia należnością, o której mowa w pkt 7.2-3.

8.4.    W przypadku spóźnienia się grupy przewodnik / edukator ma prawo skrócenia realizacji usługi o czas, jaki spóźniła się grupa.

 POZOSTAŁE UREGULOWANIA

9.1.    Opiekun ma obowiązek pozostania z grupą przez cały czas pobytu w Muzeum oraz trwania lekcji online.

9.2.    Opiekun grupy odpowiada za bezpieczeństwo i zachowanie grupy w Muzeum oraz jest zobowiązany do współpracy z przewodnikiem / edukatorem w celu utrzymania dyscypliny w grupie.

9.3.    W trakcie pobytu w Muzeum zwiedzający są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu zwiedzania w Muzeum Warszawy.

9.4.    W przypadku, gdy zachowanie członków grupy w sposób rażący narusza ogólnie przyjęte zasady zachowania w miejscach publicznych oraz Regulamin zwiedzania w Muzeum Warszawy przewodnik / edukator ma prawo do przerwania realizacji usługi. W takim przypadku koszty opłacone wcześniej przez Zamawiającego nie podlegają zwrotowi.

9.5.    Podczas zajęć mogą być wykonywane zdjęcia na potrzeby Muzeum Warszawy, jeżeli nie wyrażają Państwo na to zgody, prosimy o wcześniejszą informację.

9.6.    Zajęcia online nie mogą być nagrywane.

9.7.    Złożenie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

9.8.    Muzeum zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany Regulaminu.

9.9.    W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa, w szczególności ustawy Kodeks cywilny, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Kodeksu cywilnego a w odniesieniu do osób fizycznych, dokonujących czynności niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową – przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r., poz. 134), w szczególności na podstawie art. 38 pkt 12 powołanych przepisów prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług w zakresie kulturalnym.

9.10. Regulamin obowiązuje od 27 sierpnia 2021 roku.

9.11   W przypadku wątpliwości wyjaśnień udziela Dział Edukacji Muzealnej telefonicznie,

w dni powszednie w godzinach 9:00 – 16:00, pod numerem telefonu 22 277 43 78 lub mailowo pod adresem: edukacja@muzeumwarszawy.pl.

 


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane „RODO” − informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Zamawiających jest Muzeum Warszawy z siedzibą w Warszawie, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m. st. Warszawy, pod numerem RIK/8/2000/SPW, NIP: 5251290392, REGON: 016387044.
 2. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się mailowo: dane.osobowe@muzeumwarszawy.pl lub listownie na adres korespondencyjny Muzeum Warszawy.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b w celu związanym z realizacją usługi rezerwacji oraz kontaktu z Zamawiającymi.
 4. Zamawiającym przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Zamawiający uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonania rezerwacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie usługi rezerwacji.
 6. Odbiorcą danych osobowych Zamawiających będą podmioty upoważnione do przetwarzania na podstawie umowy powierzenia danych w ww. celu, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz pracownicy Muzeum Warszawy związani z wykonaniem danej Usługi, dla której udostępnione zostały Muzeum Warszawy dane osobowe;
 7. Dane osobowe Zamawiających nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe Zamawiających nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
 9. Dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji usługi i w okresie do przedawnienia roszczeń z niej wynikających, w tym  roszczeń publiczno-prawnych, chyba że przepisy szczególne przewidują dłuższy okres przechowywania.

LEKCJE MUZEALNE I SPACERY

Terminy lekcji muzealnych: wtorek–piątek
Godziny: 9:30–14:30
Maksymalna liczba uczestników:

 • lekcji muzealnych: 25 osób (w tym opiekunowie)
 • lekcji spacerowych: 25 osób (w tym opiekunowie)

Miejsce spotkania: przy kasach muzealnych, ul. Targowa 50/52
Rezerwacja: Muzeum Warszawskiej Pragi,
e-mail: edukacja.muzeumpragi@muzeumwarszawy.pl,
tel.: 22 518 34 08
Koszt: 250 zł

Do wiadomości mejlowej prosimy dołączyć wypełniony formularz rezerwacji.

Praga na choinkę

Wspólnie stworzymy niepowtarzalne ozdoby choinkowe inspirowane praskimi historiami. Wykorzystamy najróżnorodniejsze materiały: kolorowe i fakturowane papiery, tektury, sznurki i wstążki.

Każdy uczestnik wyjdzie z kompletem trzech własnoręcznie wykonanych dekoracji.

Czas trwania: 60 minut
Podstawa programowa: obszary rozwoju dziecka – fizyczny: 4, 5, 6, 7; emocjonalny: 6, 8, społeczny:  1, 2, 3, 4, 5, 8, 9; poznawczy: 8, 11 , 12,
Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchową, osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

osoby z niepełnosprawnością ruchu i osoby z niepełnosprawnością intelektualną

Uwaga: Lekcja dostępna w listopadzie i grudniu.


Sensoryczna podróż w czasie

W czasie lekcji poznamy historię pierwszych osadników, którzy wyprażali puszczę, by zbudować osadę nazwaną później Pragą.

Przyjrzymy się widokom prawobrzeżnej Warszawy i makiecie Pragi z epoki ostatniego króla Polski. Wsłuchamy się w dźwięki miasta oraz wspomnienia mieszkańców i mieszkanek Pragi. Dotkniemy materiałów  wykorzystywanych w tutejszych pracowniach rzemieślniczych oraz przywołamy smak produkowanych na Pradze słodyczy. Na koniec rozpoznamy zapachy towarów sprzedawanych w sklepie kolonialnym, który mieścił się niegdyś w jednym z budynków dzisiejszego muzeum

Czas trwania: 60 minut
Podstawa programowa: obszary rozwoju dziecka – fizyczny: 4, 5, 6, 7; emocjonalny: 6, 8, społeczny:  1, 2, 3, 4, 5, 8, 9; poznawczy: 1, 2, 3, 5, 9, 16
Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchową, osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

osoby z niepełnosprawnością ruchu i osoby z niepełnosprawnością intelektualną


Praskie zawody

Szklarz, introligator, modystka, szewc, krawiec – to zawody ginące, ale wciąż dziś wykonywane na Pradze.

Przyjrzymy się przedmiotom i narzędziom pochodzącym z tutejszych pracowni. Postaramy się odgadnąć, która rzecz pasuje do danego zawodu. Zobaczymy też wybrane zdjęcia i filmy dokumentujące pracę praskich rzemieślniczek i rzemieślników.

Na koniec stworzymy szyldy dla wybranych wytwórni.

Czas trwania: 60 minut
Podstawa programowa: obszary rozwoju dziecka – fizyczny: 4, 5, 6, 7; emocjonalny: 6, 8, społeczny:  1, 2, 3, 4, 5, 8, 9; poznawczy: 1, 2, 4, 5, 9, 20
Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchową, osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

osoby z niepełnosprawnością ruchu i osoby z niepełnosprawnością intelektualną


Wielkie małe kolekcje

W naszych domach, szufladach, kieszeniach – jak w muzealnych magazynach – mieszkają kolekcje. Co w nich znajdziemy? Może kolorowe znaczki z egzotycznych krajów? Albo obszczerbioną filiżankę? Ciekawe kto upuścił ją na podłogę… 

Nawet najzwyklejsze przedmioty mogą nas zachwycić. Zauroczyć swoją fakturą, materiałem z którego są wykonane. Chętnie poznajemy ich historię, która często zmienia nasz sposób patrzenia na ich fizyczność. Może znaleziony przez nas guzik odpadł od płaszcza słynnego poety? Może zgubił go w pośpiechu nieuważny rowerzysta? W rękach dociekliwego muzealnika zyskuje nowe „życie”. Jego historia opowiadana jest na nowo. Starannie opisany, staje się częścią kolekcji, która tworzy mikrokosmos będący częścią makro-historii.

Wspólnie przejdziemy proces tworzenia muzealnej kolekcji. W trakcie lekcji popracujemy na zbiorach przeróżnych drobiazgów, które ułożymy według indywidualnych upodobań. Spróbujemy pokazać historię, którą opowiedzą przedmioty wybrane według klucza. Przekonamy się, że pomysłów na kolekcję jest niekończenie wiele.

Czas trwania: 60 minut
Podstawa programowa: obszary rozwoju dziecka – fizyczny: 4, 5, 6, 7; emocjonalny: 6, 8, społeczny:  1, 2, 3, 4, 5, 8, 9; poznawczy: 1, 2, 5, 11, 12, 14
Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchową, osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

osoby z niepełnosprawnością ruchu i osoby z niepełnosprawnością intelektualną


Kolory emocji

Czego możemy dowiedzieć się z jednego zdjęcia?

Fotografie Mikołaja Grynberga z cyklu Czas pokaże staną się pretekstem do rozmów na temat przeżyć i emocji przedstawionych postaci. Odwołując się do wykorzystywanych w codziennej komunikacji emotikonek, stworzymy odpowiedni znak, którym można określić nastrój panujący na danym zdjęciu. Zastanowimy się, jakie kolory mogłyby oddać emocje widoczne na zdjęciach, które u Grynberga zawsze są czarno-białe.

Na zakończenie wykorzystamy kolorowe folie i flamastry, aby w plastyczny sposób przetworzyć wybrane fotografie.

Czas trwania: 60 minut 
Podstawa programowa:  obszary rozwoju dziecka – fizyczny: 4, 5, 6, 7; emocjonalny: 1, 2, 4, 6, 8, 9 społeczny:  1, 2, 3, 4, 5, 8, 9; poznawczy: 1, 5, 8, 11


Mały człowiek, wielki głos

Nawet najmłodsi warszawiacy i warszawianki mogą wpływać na swoje miasto: zarówno dbając o nie, jak i decydując, co warto w nim zmienić. Co jest potrzebne naszej okolicy – nowy plac zabaw, przedszkole, basen, a może teatr? Czy wiecie, że wiele zmian w stolicy jest uzgadnianych z mieszkańcami? To doskonała okazja, aby zarówno dorośli, jak i dzieci wyrazili swoją opinię!

Na warsztatach skupimy się na temacie napraw i zmian rozumianych w kreatywny sposób. Pomyślimy o miejscach zapomnianych, zniszczonych lub wymagających przerobienia – jak możemy tchnąć w nie nowe życie w oparciu o nasze potrzeby i pomysły? Porozmawiamy też o prawach dzieci jako mieszkańców i mieszkanek miasta.

Wspólnie stworzymy makietę wymarzonej okolicy. Dzięki dobrej zabawie i kreatywnemu podejściu stworzymy niemal gotowe do realizacji projekty. Kto wie – może któryś uda się wcielić w życie?

Czas trwania: 90 min
Podstawa programowa:  obszary rozwoju dziecka – fizyczny: 4, 5, 6, 7; emocjonalny: 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11; społeczny:  1, 2, 3, 4, 5, 8, 9; poznawczy: 1, 2, 5, 8, 11
Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchową, osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

osoby z niepełnosprawnością ruchu i osoby z niepełnosprawnością intelektualną

Praga na choinkę

Wspólnie stworzymy niepowtarzalne ozdoby choinkowe inspirowane praskimi historiami. Wykorzystamy najróżnorodniejsze materiały: kolorowe i fakturowane papiery, tektury, sznurki i wstążki.

Każdy uczestnik wyjdzie z kompletem trzech własnoręcznie wykonanych dekoracji.

Czas trwania: 60 minut
Podstawa programowa: obszary rozwoju dziecka – fizyczny: 1, 4; emocjonalny: 4; społeczny:  1, 2, 3, 5, 7, 9; poznawczy: 1, 2, 6, 7, 8, 11; edukacja polonistyczna: I.1.1, I.1.2, I.1.3., I.1.5; I.2.1., I.2.2, I.2.3, ; edukacja społeczna: III.1.1, III.1.2, III.1.5, III.1.7, III.1.9; edukacja plastyczna: V.1.1, V.2.1, V.2.3; edukacja techniczna: VI.1.1, VI.2.2
Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchową, osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

osoby z niepełnosprawnością ruchu i osoby z niepełnosprawnością intelektualną

Uwaga: Lekcja dostępna od listopada do grudnia.


Sensoryczna podróż w czasie

W czasie lekcji poznamy historię pierwszych osadników, którzy wyprażali puszczę, by zbudować osadę nazwaną później Pragą.

Przyjrzymy się widokom prawobrzeżnej Warszawy i makiecie Pragi z epoki ostatniego króla Polski. Wsłuchamy się w dźwięki miasta oraz wspomnienia mieszkańców i mieszkanek Pragi. Dotkniemy materiałów  wykorzystywanych w tutejszych pracowniach rzemieślniczych oraz przywołamy smak produkowanych na Pradze słodyczy. Na koniec rozpoznamy zapachy towarów sprzedawanych w sklepie kolonialnym, który mieścił się niegdyś w jednym z budynków dzisiejszego muzeum

Czas trwania: 60 minut
Podstawa programowa: obszary rozwoju dziecka – fizyczny: 1, 4; emocjonalny: 4; społeczny:  1, 2, 3, 5, 7, 9; poznawczy: 1, 2, 6, 7, 8, 11; edukacja polonistyczna: I.1.1, I.1.2, I.1.3., I.1.5; I.2.1., I.2.2, I.2.3, ; edukacja społeczna: III.1.1, III.1.2, III.1.5, III.1.7, III.1.9
Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchową, osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

osoby z niepełnosprawnością ruchu i osoby z niepełnosprawnością intelektualną


Do krokodyla! Tajemnice straganów Różyca

Nazwa ulicy Targowej, przy której mieści się Muzeum Warszawskiej Pragi, wskazuje na handlowe tradycje dzielnicy. Gdzie i czym handlowano na Pradze? Jaka jest historia najbardziej znanego warszawskiego targowiska – bazaru Różyckiego?

Dzięki wystawie stałej i udostępnionym na niej fragmentom Archiwum Historii Mówionej dowiemy się, czym zaskakiwały kupujących stragany praskich kupców, a także co na Różycu robił krokodyl?

W części warsztatowej wykonamy krokodyla z tektury lub filcu. 

Czas trwania: 60 minut
Podstawa programowa: edukacja polonistyczna: I.1.1–3, I.2.1–3; edukacja społeczna: III.1.1–7; edukacja przyrodnicza: IV.1.3, IV.3.1, IV.3.4; edukacja plastyczna: V.2.6–8; edukacja techniczna: VI.1.1, VI.2.2
Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchową, osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

osoby z niepełnosprawnością ruchu i osoby z niepełnosprawnością intelektualną


Praskie zawody

Szklarz, introligator, modystka, szewc, krawiec – to zawody ginące, ale wciąż dziś wykonywane na Pradze.

Przyjrzymy się przedmiotom wykonanym przez rzemieślników i narzędziom, którymi posługują się w swoich pracowniach. Postaramy się odgadnąć, jaki przedmiot najlepiej pasuje do danego zawodu. Na koniec stworzymy szyldy dla wybranych pracowni.

Czas trwania: 60 minut
Podstawa programowa: obszary rozwoju dziecka – fizyczny: 1, 4; emocjonalny: 4; społeczny:  1, 2, 3, 5, 7, 9; poznawczy: 1, 2, 6, 7, 8, 11; edukacja polonistyczna: I.1.1, I.1.2, I.1.3., I.1.5; I.2.1., I.2.2, I.2.3, ; edukacja społeczna: III.1.1, III.1.2, III.1.5, III.1.7, III.1.9; edukacja techniczna: VI.1.1, VI.2.2
Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchową, osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

osoby z niepełnosprawnością ruchu i osoby z niepełnosprawnością intelektualną


Wielkie małe kolekcje

W naszych domach, szufladach, kieszeniach – jak w muzealnych magazynach – mieszkają kolekcje. Co w nich znajdziemy? Może kolorowe znaczki z egzotycznych krajów? Albo obszczerbioną filiżankę? Ciekawe kto upuścił ją na podłogę… 

Nawet najzwyklejsze przedmioty mogą nas zachwycić. Zauroczyć swoją fakturą, materiałem z którego są wykonane. Chętnie poznajemy ich historię, która często zmienia nasz sposób patrzenia na ich fizyczność. Może znaleziony przez nas guzik odpadł od płaszcza słynnego poety? Może zgubił go w pośpiechu nieuważny rowerzysta? W rękach dociekliwego muzealnika zyskuje nowe „życie”. Jego historia opowiadana jest na nowo. Starannie opisany, staje się częścią kolekcji, która tworzy mikrokosmos będący częścią makro-historii.

Wspólnie przejdziemy proces tworzenia muzealnej kolekcji. W trakcie lekcji popracujemy na zbiorach przeróżnych drobiazgów, które ułożymy według indywidualnych upodobań. Spróbujemy pokazać historię, którą opowiedzą przedmioty wybrane według klucza. Przekonamy się, że pomysłów na kolekcję jest niekończenie wiele.

Czas trwania: 60 minut
Podstawa programowa: obszary rozwoju dziecka – fizyczny: 1, 4; emocjonalny: 4; społeczny:  1, 2, 3, 5, 7, 9; poznawczy: 1, 2, 6, 7, 8, 11; edukacja polonistyczna: I.1.1, I.1.2, I.1.3., I.1.5; I.2.1., I.2.2, I.2.3, ; edukacja społeczna: III.1.1, III.1.2, III.1.5, III.1.7, III.1.9, edukacja matematyczna: II.1.1, II.1.2, II.5.1, II.6.1
Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchową, osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

osoby z niepełnosprawnością ruchu i osoby z niepełnosprawnością intelektualną


Tak to widzę. Integracyjne warsztaty interpretacyjne

W trakcie zajęć będziemy interpretować współczesne dzieło sztuki – instalację Madelon Vriesendorp pt. „Latający dywan”. To osobliwy zbiór obiektów odnoszących się do życia codziennego.

Forma dzieła sprzyja aktywnemu poznawaniu muzealnej kolekcji, poruszania wątków związanych z lokalną historią oraz dzieleniu się własnymi obserwacjami i doświadczeniami. Jeśli wśród uczestniczek i uczestników lekcji obecne są osoby z innych krajów, warsztaty wspomagają rozwijanie kompetencji językowych.

Czas trwania: 60 minut
Podstawa programowa: obszary rozwoju dziecka – fizyczny: 1, 4; emocjonalny: 4; społeczny:  1, 2, 3, 5, 7, 9; poznawczy: 1, 2, 6, 7, 8, 11; edukacja polonistyczna: I.1.1, I.1.2, I.1.3., I.1.5; I.2.1., I.2.2, I.2.3, ; edukacja społeczna: III.1.1, III.1.2, III.1.5, III.1.7, III.1.9
Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchową


Kolory emocji

Czego możemy dowiedzieć się z jednego zdjęcia? Fotografie Mikołaja Grynberga z cyklu Czas pokaże staną się pretekstem do rozmów na temat przeżyć i emocji przedstawionych postaci. Odwołując się do wykorzystywanych w codziennej komunikacji emotikonek, młodsi uczestnicy spróbują stworzyć odpowiedni znak, którym można określić nastrój panujący na danym zdjęciu. Starsi będą mogli skonfrontować własne wizje przyszłości z wypowiedziami sportretowanych osób. Czy znajdą wśród nich takie, które są im bliskie?

Na koniec zastanowimy się, jakie kolory mogłyby oddać ładunek emocjonalny wybranych zdjęć, które u Grynberga zawsze są czarno-białe. Zadanie pokaże, czy uczestnicy będą zgodni w swoich interpretacjach.

Czas trwania: 60 minut 
Podstawa programowa:  obszary rozwoju dziecka – fizyczny: 1, 4; emocjonalny: 1,2,3, 4; społeczny:  1, 2, 3, 5, 7, 9; poznawczy: 1, 2, 6, 7, 8, 11; edukacja polonistyczna: I.1.1, I.1.2, I.1.3., I.1.5; I.2.1., I.2.2, I.2.3, ; edukacja społeczna: III.1.1, III.1.2, III.1.5, III.1.7, III.1.9, edukacja plastyczna: V.1.1, V.2.1, V.2.3
Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchową, osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

osoby z niepełnosprawnością ruchu i osoby z niepełnosprawnością intelektualną

Praga na choinkę

Wspólnie stworzymy niepowtarzalne ozdoby choinkowe inspirowane praskimi historiami. Wykorzystamy najróżnorodniejsze materiały: kolorowe i fakturowane papiery, tektury, sznurki i wstążki.

Każdy uczestnik wyjdzie z kompletem trzech własnoręcznie wykonanych dekoracji.

Czas trwania: 60 minut
Podstawa programowa: klasa 4 – historia: I.1–2; klasy 4–6: plastyka: II.1–3; technika: II.1–6, II.11–12
Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchową, osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

osoby z niepełnosprawnością ruchu i osoby z niepełnosprawnością intelektualną

Uwaga: Lekcja dostępna w listopadzie i grudniu.


Tak to widzę. Integracyjne warsztaty interpretacyjne

W trakcie zajęć będziemy interpretować współczesne dzieło sztuki – instalację Madelon Vriesendorp pt. „Latający dywan”. To osobliwy zbiór obiektów odnoszących się do życia codziennego.

Forma dzieła sprzyja aktywnemu poznawaniu muzealnej kolekcji, poruszania wątków związanych z lokalną historią oraz dzieleniu się własnymi obserwacjami i doświadczeniami. Jeśli wśród uczestniczek i uczestników lekcji obecne są osoby z innych krajów, warsztaty wspomagają rozwijanie kompetencji językowych.

Czas trwania: 60 minut
Podstawa programowa: cele kształcenia ogólnego: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10; rozwijane umiejętności: 1, 7; historia klasa IV: I.1, I.2, język polski cele ogólne: I.1, II.4, III. 2; język polski wymagania szczegółowe: 1.2.11
Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchową


Do krokodyla! Tajemnice straganów Różyca

Nazwa ulicy Targowej, przy której mieści się Muzeum Warszawskiej Pragi, wskazuje na handlowe tradycje dzielnicy. Gdzie i czym handlowano na Pradze? Jaka jest historia najbardziej znanego warszawskiego targowiska – bazaru Różyckiego?

Dzięki wystawie stałej i udostępnionym na niej fragmentom Archiwum Historii Mówionej dowiemy się, czym zaskakiwały kupujących stragany praskich kupców, a także co na Różycu robił krokodyl.

W części warsztatowej wykonamy krokodyla z tektury lub filcu.

Czas trwania: 60 minut
Podstawa programowa: cele kształcenia ogólnego: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10; rozwijane umiejętności: 1, 7; historia klasa IV: I.1, I.2, język polski cele ogólne: I.1, II.4, III. 2; język polski wymagania szczegółowe: I.2.11, III.1.1; plastyka: II.1–3; technika: II.1–6, II. 11–12
Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchową, osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

osoby z niepełnosprawnością ruchu i osoby z niepełnosprawnością intelektualną


Rzeczowo o Pradze

Zajęcia przybliżające najistotniejsze informacje dotyczące Pragi. Poznamy wydarzenia zmieniające losy tego miejsca oraz zagadnienia istotne dla zrozumienia specyfiki dzielnicy – wielokulturowość, rzemiosło, przemysł, handel, różnorodną i autentyczną tkankę miejską. Zwiedzając muzeum przyjrzymy się najciekawszym eksponatom, które pomogą nam aktywnie poznawać miasto i jego historię.

Czas trwania: 60 minut
Podstawa programowa: cele kształcenia ogólnego: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10; rozwijane umiejętności: 1, 7; historia klasa IV: I.1, I.2, język polski cele ogólne: I.1, II.4, III. 2; język polski wymagania szczegółowe: I.2.11, III.1.1; historia wymagania ogólne: I.1, I.4, I.5, II.1
Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchową, osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

osoby z niepełnosprawnością ruchu i osoby z niepełnosprawnością intelektualną


Od osady do miasteczka

Praga nie zawsze była dzielnicą Warszawy.

Podczas zajęć poznamy historię tej części miasta – począwszy od średniowiecznej osady, poprzez nowożytne miasteczko, aż do włączenia w granice Warszawy. Na przykładzie Pragi dowiemy się, czym była lokacja miasta na prawie magdeburskim i jakie prawa przysługiwały mieszczanom. Spróbujemy sił w analizie źródeł historycznych, takich jak herb Pragi Biskupiej, treść przywileju lokacyjnego i plany miasta.

Czas trwania: 60 minut
Podstawa programowa: cele kształcenia ogólnego: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10; rozwijane umiejętności: 1, 7; historia klasa IV: I.1, I.2, język polski cele ogólne: I.1, II.4, III. 2; język polski wymagania szczegółowe: I.2.11, III.1.1; historia wymagania ogólne: I.1, I.4, I.5, II.1; historia wymagania szczegółowe: I.1, 2, 4, II.2– 5, I.1.2, III.3, 4
Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchową, osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

osoby z niepełnosprawnością ruchu i osoby z niepełnosprawnością intelektualną


Praga wielu kultur

Wielokulturowe tradycje Pragi sięgają XIX w., kiedy obok katolików zamieszkiwali tutaj wyznawcy judaizmu i prawosławia.

W czasie zajęć poznamy lokalizację najważniejszych praskich świątyń i bożnic. Dowiemy się, do czego służą jad, kipa i czotki. Na koniec odwiedzimy zabytkowe modlitewnie żydowskie, które stanowią część Muzeum Warszawskiej Pragi.

Czas trwania: 60 minut
Podstawa programowa: cele kształcenia ogólnego: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10; rozwijane umiejętności: 1, 7; historia klasa IV: I.1, I.2, język polski cele ogólne: I.1, II.4, III. 2; język polski wymagania szczegółowe: I.2.11, III.1.1; język mniejszości narodowej lub etnicznej: I.1.4, III.3, IV.8 (wymagania ogólne), I.1–3 (wymagania szczegółowe)
Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchową, osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

osoby z niepełnosprawnością ruchu i osoby z niepełnosprawnością intelektualną


Wielkie małe kolekcje

W naszych domach, szufladach, kieszeniach – jak w muzealnych magazynach – mieszkają kolekcje. Co w nich znajdziemy? Jakie motywy, materiały i kolory?

W trakcie lekcji popracujemy na zbiorach przeróżnych drobiazgów, które następnie będziemy układać i przekładać według indywidualnych upodobań. Będziemy obserwować, opisywać i szukać związków między danymi rzeczami. Przygotujemy też minikatalogi naszych kolekcji.

Czas trwania: 60 minut
Podstawa programowa: cele kształcenia ogólnego: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10; rozwijane umiejętności: 1, 7; historia klasa IV: I.1, I.2, język polski cele ogólne: I.1, II.4, III. 2; język polski wymagania szczegółowe: I.2.11, III.1.1
Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchową, osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

osoby z niepełnosprawnością ruchu i osoby z niepełnosprawnością intelektualną


Kolory emocji

Czego możemy dowiedzieć się z jednego zdjęcia? Fotografie Mikołaja Grynberga z cyklu Czas pokaże staną się pretekstem do rozmów na temat przeżyć i emocji przedstawionych postaci. Odwołując się do wykorzystywanych w codziennej komunikacji emotikonek, młodsi uczestnicy spróbują stworzyć odpowiedni znak, którym można określić nastrój panujący na danym zdjęciu. Starsi będą mogli skonfrontować własne wizje przyszłości z wypowiedziami sportretowanych osób. Czy znajdą wśród nich takie, które są im bliskie?

Na koniec zastanowimy się, jakie kolory mogłyby oddać ładunek emocjonalny wybranych zdjęć, które u Grynberga zawsze są czarno-białe. Zadanie pokaże, czy uczestnicy będą zgodni w swoich interpretacjach.

Czas trwania: 60 minut 
Podstawa programowa:  cele kształcenia ogólnego: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10; rozwijane umiejętności: 1, 7; historia klasa IV: I.1, I.2, język polski cele ogólne: I.1, II.4, III. 2; język polski wymagania szczegółowe: I.2.11, III.1.1; plastyka: I.1, 3, 6., II.6

Tak to widzę. Integracyjne warsztaty interpretacyjne

W trakcie zajęć będziemy interpretować współczesne dzieło sztuki – instalację Madelon Vriesendorp pt. „Latający dywan”. To osobliwy zbiór obiektów odnoszących się do życia codziennego.

Forma dzieła sprzyja aktywnemu poznawaniu muzealnej kolekcji, poruszania wątków związanych z lokalną historią oraz dzieleniu się własnymi obserwacjami i doświadczeniami. Jeśli wśród uczestniczek i uczestników lekcji obecne są osoby z innych krajów, warsztaty wspomagają rozwijanie kompetencji językowych.

Czas trwania: 60 minut
Podstawa programowa: cele kształcenia ogólnego: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10; rozwijane umiejętności: 1, 7
Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchową


Rzeczowo o Pradze (aktywne oprowadzanie po wystawie – wersja podstawowa)

Zajęcia przybliżające najistotniejsze informacje dotyczące Pragi. Poznamy wydarzenia zmieniające losy tego miejsca oraz zagadnienia istotne dla zrozumienia specyfiki dzielnicy – wielokulturowość, rzemiosło, przemysł, handel, różnorodną i autentyczną tkankę miejską. Zwiedzając muzeum przyjrzymy się najciekawszym eksponatom, które pomogą nam aktywnie poznawać miasto i jego historię.

Czas trwania: 45 minut
Podstawa programowa: cele kształcenia ogólnego: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10; rozwijane umiejętności: 1, 7; historia klasa IV: I.1, I.2, język polski cele ogólne: I.1, II.4, III. 2; język polski wymagania szczegółowe: I.2.11, III.1.1
Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchową, osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

osoby z niepełnosprawnością ruchu i osoby z niepełnosprawnością intelektualną


Cała Praga w trzech budynkach (aktywne oprowadzanie po wystawie – wersja pogłębiona)

W czasie zwiedzania poznamy historię warszawskiej Pragi na tle historii Warszawy i Polski. Analizować będziemy fotografie, obrazy i mapy. Przyjrzymy się obiektom wytworzonym w praskich fabrykach i warsztatach rzemieślniczych. Posłuchamy wspomnień prażan i prażanek z Archiwum Historii Mówionej. Punktem kulminacyjnym będzie zwiedzanie dawnych żydowskich modlitewni, które stanie się inspiracją do dyskusji o rewitalizacji wielokulturowego dziedzictwa dzielnicy.

Czas trwania: 90 minut
Podstawa programowa: cele kształcenia ogólnego: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10; rozwijane umiejętności: 1, 7; historia: I.1–5, IV.1–3, XI.12, XII.4, XVIII.1XX.3, XXIV.5, XIV.5, XVIII.4, XX, XX.1, 2, XXX, XXXVI.13, XXXIX.2, 3, XLI; język polski: I. 1.9, I. 1. 10, I.2.3, II.1.2, II.2.2, II.2.3.1
Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchową, osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

osoby z niepełnosprawnością ruchu i osoby z niepełnosprawnością intelektualną


Sąd nad pomnikiem

Jakie warszawskie pomniki znamy?
Które z nich lubimy?
Jakich nowych potrzebujemy dzisiaj?

W trakcie zajęć uzupełnimy wiedzę na temat wybranych praskich pomników. Przyjrzymy się ich formie i zastanowimy się, jakie treści niosą. Główną częścią zajęć będzie krytyczna ocena praskiego pomnika Braterstwa Broni, zwanego potocznie pomnikiem Czterech Śpiących. Zwrócimy uwagę na emocje, jakie niosła ze sobą obecność tego obiektu na Pradze, a także jego usunięcie w 2011 r. Poznamy argumenty zwolenników i przeciwników pomnika oraz sformułujemy własne stanowiska. Zajęcia będą okazją do szerszej rozmowy na temat pamięci, zarówno w kontekście jednostek, jak i zbiorowości oraz danego miejsca.

Czas trwania: 60 minut
Podstawa programowa: cele kształcenia ogólnego: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10; rozwijane umiejętności: 1, 7, historia: XXXVII.1, XXVIII.2; plastyka: III.1; język polski: I.2.3, I.2.6, III.1.2, III.1.3, III.1.6, III.1.7, IV.8
Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchu


Praskie historie z okupowanej Warszawy

W czasie lekcji uczestnicy dowiedzą się, czym jest historia mówiona i w jaki sposób analizować źródło historyczne. Wysłuchają wybranych wspomnień mieszkańców Pragi, dotyczących II wojny światowej i niemieckiej okupacji. Staną się one punktem wyjścia do rozmowy na temat życia codziennego warszawiaków w czasie okupacji. Tłem dla prezentowanych historii będą charakterystyczne i istniejące do dziś praskie miejsca, takie jak Bazar Różyckiego czy warszawskie zoo.

Czas trwania: 90 minut
Podstawa programowa: cele kształcenia ogólnego: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10; rozwijane umiejętności: 1, 7, klasy 5–8 – historia: I.1, II.1, II.3, II.4 (wymagania ogólne), XXXIII.2 (wymagania szczegółowe)
Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchową


Kolory emocji

Czego możemy dowiedzieć się z jednego zdjęcia? Fotografie Mikołaja Grynberga z cyklu Czas pokaże staną się pretekstem do rozmów na temat przeżyć i emocji przedstawionych postaci. Odwołując się do wykorzystywanych w codziennej komunikacji emotikonek, młodsi uczestnicy spróbują stworzyć odpowiedni znak, którym można określić nastrój panujący na danym zdjęciu. Starsi będą mogli skonfrontować własne wizje przyszłości z wypowiedziami sportretowanych osób. Czy znajdą wśród nich takie, które są im bliskie?

Na koniec zastanowimy się, jakie kolory mogłyby oddać ładunek emocjonalny wybranych zdjęć, które u Grynberga zawsze są czarno-białe. Zadanie pokaże, czy uczestnicy będą zgodni w swoich interpretacjach.

Czas trwania: 60 minut 
Podstawa programowa:  cele kształcenia ogólnego: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10; rozwijane umiejętności: 1, 7, plastyka: I.1, 3, 6., II.6

Tak to widzę. Integracyjne warsztaty interpretacyjne

W trakcie zajęć będziemy interpretować współczesne dzieło sztuki – instalację Madelon Vriesendorp pt. „Latający dywan”. To osobliwy zbiór obiektów odnoszących się do życia codziennego.

Forma dzieła sprzyja aktywnemu poznawaniu muzealnej kolekcji, poruszania wątków związanych z lokalną historią oraz dzieleniu się własnymi obserwacjami i doświadczeniami. Jeśli wśród uczestniczek i uczestników lekcji obecne są osoby z innych krajów, warsztaty wspomagają rozwijanie kompetencji językowych.

Czas trwania: 60 minut
Podstawa programowa: język polski wymagania ogólne: I.7, II.2, III.3; język polski wymagania szczegółowe (zakres rozszerzony): I.2.4
Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchową


Rzeczowo o Pradze (aktywne oprowadzanie po wystawie – wersja podstawowa)

Zajęcia przybliżające najistotniejsze informacje dotyczące Pragi. Poznamy wydarzenia zmieniające losy tego miejsca oraz zagadnienia istotne dla zrozumienia specyfiki dzielnicy – wielokulturowość, rzemiosło, przemysł, handel, różnorodną i autentyczną tkankę miejską. Zwiedzając muzeum przyjrzymy się najciekawszym eksponatom, które pomogą nam aktywnie poznawać miasto i jego historię.

Czas trwania: 45 minut
Podstawa programowa: język polski: III.2. 11, II.2.2; historia: I.1–4, XIX.4, XXIV.4, XXVII, XXXIX.1, XXXIX2, LIII, LV7
Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchową, osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

osoby z niepełnosprawnością ruchu i osoby z niepełnosprawnością intelektualną


Cała Praga w trzech budynkach (aktywne oprowadzanie po wystawie – wersja pogłębiona)

W czasie zwiedzania poznamy historię warszawskiej Pragi na tle historii Warszawy i Polski. Analizować będziemy fotografie, obrazy i mapy. Przyjrzymy się obiektom wytworzonym w praskich fabrykach i warsztatach rzemieślniczych. Posłuchamy wspomnień prażan i prażanek z Archiwum Historii Mówionej. Punktem kulminacyjnym będzie zwiedzanie dawnych żydowskich modlitewni, które stanie się inspiracją do dyskusji o rewitalizacji wielokulturowego dziedzictwa dzielnicy.

Czas trwania: 90 minut
Podstawa programowa: język polski: III.2. 11, II.2.2; historia: I.1–4, XIX.4, XXIV.4, XXVII, XXXIX.1, XXXIX2, LIII, LV7
Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchową, osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

osoby z niepełnosprawnością ruchu i osoby z niepełnosprawnością intelektualną


Sąd nad pomnikiem

Jakie warszawskie pomniki znamy?
Które z nich lubimy?
Jakich nowych potrzebujemy dzisiaj?

W trakcie zajęć uzupełnimy wiedzę na temat wybranych praskich pomników. Przyjrzymy się ich formie i zastanowimy się, jakie treści niosą. Główną częścią zajęć będzie krytyczna ocena praskiego pomnika Braterstwa Broni, zwanego potocznie pomnikiem Czterech Śpiących. Zwrócimy uwagę na emocje, jakie niosła ze sobą obecność tego obiektu na Pradze, a także jego usunięcie w 2011 r. Poznamy argumenty zwolenników i przeciwników pomnika oraz sformułujemy własne stanowiska. Zajęcia będą okazją do szerszej rozmowy na temat pamięci, zarówno w kontekście jednostek, jak i zbiorowości oraz danego miejsca.

Czas trwania: 75 minut
Podstawa programowa: historia (zakres podstawowy): LV.6, LVI.1, LIX.3; historia (zakres rozszerzony): LVI.1; historia sztuki (zakres rozszerzony): I.10, II.18, IV.4.c, IV.7, IV.8; język polski (zakres podstawowy): III.1.1, III.2.1; język polski (zakres rozszerzony): I.2.4, I.2.5; plastyka: I.1, I.3, I.4, I.6, II.1, II.4
Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchu


Praga da się lubić

Weźmiemy na warsztat stereotypy na temat Pragi i innych dzielnic Warszawy, odwołując się do różnych tekstów kultury.

Obejrzymy fragmenty kultowych filmów i teledysków realizowanych na Pradze. Kluczową rolę odegra Videoteka, czyli fragment wystawy stałej Muzeum Warszawskiej Pragi pokazujący współczesne teledyski do utworu Nie masz cwaniaka nad Warszawiaka. Szczególną uwagę poświęcimy Pradze w twórczości Stefana Wiecheckiego „Wiecha”.

Zajęcia zawierają elementy edukacji antydyskryminacyjnej.

Czas trwania: 90 minut
Podstawa programowa: historia: LV.1, 2, LVII 1, LIX.1, LIX.4, XLIII.4; wiedza o społeczeństwie: I.8, 9, II.1–3, III.5, 6, IV.1, 2, IV.6; język polski: I.6, 7, II.1, 2, III.3, VII.5, VIII.5, IX.1, IX.5
Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchową


Wielokulturowy tygiel

Kilkusetletnią historię prawobrzeżnej Warszawy tworzyły zróżnicowane etnicznie i wyznaniowo społeczności. Zamieszkiwali tu i nadal zamieszkują przedstawiciele różnych religii i narodowości.

W trakcie lekcji poznamy Pragę polską, żydowską i rosyjską. Szczególną uwagę poświęcimy Wietnamczykom, którzy na początku lat 90. XX w. stali się najlepiej zorganizowaną grupą imigrantów na Pradze. Odwiedzimy zabytkowe modlitewnie żydowskie, zobaczymy instalację artystyczną na temat Jarmarku Europa i porozmawiamy o zjawiskach imigracji i integracji.

Czas trwania: 90 minut
Podstawa programowa: historia: XXXIX.1, 5,6, XLI.5, XLIII.1, XLIII.4, XLIV.1, 2, XLIX.1, 4, LI.1–5, LII.4, LIV.1, 2, LIX.1, 4
Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchową


Ocaleni przez pamięć

Praga od zawsze słynęła ze swojej wielokulturowości. Znaczną część mieszkańców dzielnicy przed II wojną światową stanowili Żydzi.

Zapraszamy na zajęcia poświęcone wspomnieniom o tej barwnej mniejszości. Poznamy historię Żydów praskich, wysłuchamy relacji ich sąsiadów, przyjaciół, braci. Porozmawiamy o tym, czym jest pamięć w ogóle, oraz pochylimy się nad wartością relacji wspomnieniowych.

Lekcja oparta została na niezwykłym słuchowisku dokumentalnym Ocalenie przez pamięć, stworzonym z nagrań biograficznych z Archiwum Historii Mówionej Muzeum Warszawskiej Pragi i ze wspomnień spisanych w Księdze Pamięci Sefer Praga.

Czas trwania: 90 minut
Podstawa programowa: język polski: I.1, 2, 4, 7, 9, III.1, 4, IV.1, 2 (zakres podstawowy); historia: I.2, II.1, 2, 4, III.2 (zakres podstawowy i rozszerzony)
Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchową


Kolory emocji

Czego możemy dowiedzieć się z jednego zdjęcia? Fotografie Mikołaja Grynberga z cyklu Czas pokaże staną się pretekstem do rozmów na temat przeżyć i emocji przedstawionych postaci. Odwołując się do wykorzystywanych w codziennej komunikacji emotikonek, młodsi uczestnicy spróbują stworzyć odpowiedni znak, którym można określić nastrój panujący na danym zdjęciu. Starsi będą mogli skonfrontować własne wizje przyszłości z wypowiedziami sportretowanych osób. Czy znajdą wśród nich takie, które są im bliskie?

Na koniec zastanowimy się, jakie kolory mogłyby oddać ładunek emocjonalny wybranych zdjęć, które u Grynberga zawsze są czarno-białe. Zadanie pokaże, czy uczestnicy będą zgodni w swoich interpretacjach.

Czas trwania: 60 minut 

Wystawa „EkoEksperymentarium”

Lekcja muzealna na wystawie „EkoEksperymentarium” dla różnych grup wiekowych. Zajęcia w trakcie trwania wystawy, do 26 lutego 2023 roku.

Więcej informacji o wystawie „EkoEksperymentarium”.

Wystawa stanowi część projektu EkoEksperymentarium pod patronatem Ministerstwa Klimatu i Środowiska i jest opracowana zgodnie z podstawą programową.

Bądź eko!

Odwiedzając wspólnie wystawę „EkoEksperymentarium”, zbudowaną na planie mieszkania, przyjrzymy się zagadnieniom oszczędzania prądu, wody i innych zasobów.

Poprzez świetną zabawę mali i duzi przyswoją sprytne sposoby na to, jak być eko na co dzień. Niektóre z nich zabiorą też ze sobą do domu w postaci wyzwań ekologicznych przygotowanych własnoręcznie na warsztacie wieńczącym zwiedzanie wystawy.

Terminy lekcji: od wtorku do piątku w godzinach 9:00, 10:00, 11:00, 12:00 i 13:00
Czas trwania: 80 minut
Grupy wiekowe: przedszkola, szkoły podstawowe klasy 1-6, możliwość dostosowania oprowadzania również dla starszych grup
Koszt: 250 zł (włącznie z biletami dla grupy i opiekunów).

Rejestracja przez formularz: https://forms.gle/PBABUJsuJ4kHqJHF7

Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchową, osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

osoby z niepełnosprawnością ruchu i osoby z niepełnosprawnością intelektualną

Podstawa programowa:

Przedszkole: obszary rozwoju dziecka – fizyczny: 4,5,6,7; emocjonalny: 1,2,3,4,6,7,8; społeczny: 1-9; poznawczy 1-6,9,11,16,18,19

Szkoła podstawowa I-III: obszary rozwoju dziecka – fizyczny: 1-5; emocjonalny: 3,4,6; społeczny: 1-7; poznawczy: 1,2,6,8,11; edukacja polonistyczna: I.1.1, I.1.2, I.1.3, I.1.5, I.2.1, I.2.2, I.2.3, I.2.7, I.2.8; edukacja matematyczna: II.6.1, II.6.2; edukacja społeczna: III.1.1, III.1.2, III.1.5., III.1.10

Szkoła podstawowa IV-VIII: cele kształcenia ogólnego: 1,5,8,11,13; rozwijanie umiejętności: 5,6,7; przyroda: I.6, II.3, II.7, III.7, VII. 1-6; wiedza o społeczeństwie: IX.5; geografia: II.7, III.3, III.4, III.6, III.8

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLLETER

Jeśli chcesz być na bieżąco z ofertą edukacyjną dla szkół, Muzeum Warszawy i oddziałów, zapisz się na newsletter.

Raz w miesiącu dostaniesz informacje o aktualnej ofercie lekcji, warsztatów, spacerów muzealnych, zimowych i letnich programach zajęć, lekcjach towarzyszących wystawom czasowym, a także o materiałach edukacyjnych do pobrania.

Otrzymasz również informacje o szkoleniach, warsztatach i konferencjach dla nauczycieli i nauczycielek.

* wymagane pole
*wymagane pole
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych *
Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych *